Ucchista Ganapati Stotram in Kannada – ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Ucchista Ganapati StotramPin

Ucchista Ganapati is one of the 32 forms for Lord Ganesha and is the primary deity of the Uchchhishta Ganapatya sect, one of six major schools of the Ganapatyas. He is the tantric aspect of Lord Ganapathy. Ucchista Ganapathy is depicted in blue complexion with six hands along with his consort Shakti Devi. Get Sri Ucchista Ganapati Stotram in Kannada Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Ganesha.

Ucchista Ganapati Stotram in Kannada – ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ದೇವ್ಯುವಾಚ |

ನಮಾಮಿ ದೇವಂ ಸಕಲಾರ್ಥದಂ ತಂ
ಸುವರ್ಣವರ್ಣಂ ಭುಜಗೋಪವೀತಮ್ |
ಗಜಾನನಂ ಭಾಸ್ಕರಮೇಕದಂತಂ
ಲಂಬೋದರಂ ವಾರಿಭವಾಸನಂ ಚ || ೧ ||

ಕೇಯೂರಿಣಂ ಹಾರಕಿರೀಟಜುಷ್ಟಂ
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪಾಶವರಾಭಯಾನಿ |
ಸೃಣಿಂ ಚ ಹಸ್ತಂ ಗಣಪಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಸಚಾಮರಸ್ತ್ರೀಯುಗಲೇನ ಯುಕ್ತಮ್ || ೨ ||

ಷಡಕ್ಷರಾತ್ಮಾನಮನಲ್ಪಭೂಷಂ
ಮುನೀಶ್ವರೈರ್ಭಾರ್ಗವಪೂರ್ವಕೈಶ್ಚ |
ಸಂಸೇವಿತಂ ದೇವಮನಾಥಕಲ್ಪಂ
ರೂಪಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೩ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ಜಗತಾಮಧೀಶಂ
ದೇವಾದಿವಂದ್ಯಂ ಸುಕೃತೈಕಗಮ್ಯಮ್ |
ಸ್ತಂಬೇರಮಾಸ್ಯಂ ನನು ಚಂದ್ರಚೂಡಂ
ವಿನಾಯಕಂ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೪ ||

ಭವಾಖ್ಯದಾವಾನಲದಹ್ಯಮಾನಂ
ಭಕ್ತಂ ಸ್ವಕೀಯಂ ಪರಿಷಿಂಚತೇ ಯಃ |
ಗಂಡಸ್ರುತಾಂಭೋಭಿರನನ್ಯತುಲ್ಯಂ
ವಂದೇ ಗಣೇಶಂ ಚ ತಮೋಽರಿನೇತ್ರಮ್ || ೫ ||

ಶಿವಸ್ಯ ಮೌಲಾವವಲೋಕ್ಯ ಚಂದ್ರಂ
ಸುಶುಂಡಯಾ ಮುಗ್ಧತಯಾ ಸ್ವಕೀಯಮ್ |
ಭಗ್ನಂ ವಿಷಾಣಂ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚಿತ್ತೇ
ಆಕೃಷ್ಟಚಂದ್ರೋ ಗಣಪೋಽವತಾನ್ನಃ || ೬ ||

ಪಿತುರ್ಜಟಾಜೂಟತಟೇ ಸದೈವ
ಭಾಗೀರಥೀ ತತ್ರ ಕುತೂಹಲೇನ |
ವಿಹರ್ತುಕಾಮಃ ಸ ಮಹೀಧ್ರಪುತ್ರ್ಯಾ
ನಿವಾರಿತಃ ಪಾತು ಸದಾ ಗಜಾಸ್ಯಃ || ೭ ||

ಲಂಬೋದರೋ ದೇವಕುಮಾರಸಂಘೈಃ
ಕ್ರೀಡನ್ಕುಮಾರಂ ಜಿತವಾನ್ನಿಜೇನ |
ಕರೇಣ ಚೋತ್ತೋಲ್ಯ ನನರ್ತ ರಮ್ಯಂ
ದಂತಾವಲಾಸ್ಯೋ ಭಯತಃ ಸ ಪಾಯಾತ್ || ೮ ||

ಆಗತ್ಯ ಯೋಚ್ಚೈರ್ಹರಿನಾಭಿಪದ್ಮಂ
ದದರ್ಶ ತತ್ರಾಶು ಕರೇಣ ತಚ್ಚ |
ಉದ್ಧರ್ತುಮಿಚ್ಛನ್ವಿಧಿವಾದವಾಕ್ಯಂ
ಮುಮೋಚ ಭೂತ್ವಾ ಚತುರೋ ಗಣೇಶಃ || ೯ ||

ನಿರಂತರಂ ಸಂಸ್ಕೃತದಾನಪಟ್ಟೇ
ಲಗ್ನಾಂ ತು ಗುಂಜದ್ಭ್ರಮರಾವಲೀಂ ವೈ |
ತಂ ಶ್ರೋತ್ರತಾಲೈರಪಸಾರಯಂತಂ
ಸ್ಮರೇದ್ಗಜಾಸ್ಯಂ ನಿಜಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೧೦ ||

ವಿಶ್ವೇಶಮೌಲಿಸ್ಥಿತಜಹ್ನುಕನ್ಯಾ
ಜಲಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ನಿಜಪುಷ್ಕರೇಣ |
ಹರಂ ಸಲೀಲಂ ಪಿತರಂ ಸ್ವಕೀಯಂ
ಪ್ರಪೂಜಯನ್ಹಸ್ತಿಮುಖಃ ಸ ಪಾಯಾತ್ || ೧೧ ||

ಸ್ತಂಬೇರಮಾಸ್ಯಂ ಘುಸೃಣಾಂಗರಾಗಂ
ಸಿಂದೂರಪೂರಾರುಣಕಾಂತಕುಂಭಮ್ |
ಕುಚಂದನಾಶ್ಲಿಷ್ಟಕರಂ ಗಣೇಶಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸ್ವಚಿತ್ತೇ ಸಕಲೇಷ್ಟದಂ ತಮ್ || ೧೨ ||

ಸ ಭೀಷ್ಮಮಾತುರ್ನಿಜಪುಷ್ಕರೇಣ
ಜಲಂ ಸಮಾದಾಯ ಕುಚೌ ಸ್ವಮಾತುಃ |
ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಾಸ ಷಡಾಸ್ಯಪೀತೌ
ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಮುದೇಽಸೌ ಕಲಭಾನನೋಽಸ್ತು || ೧೩ ||

ಸಿಂಚಾಮ ನಾಗಂ ಶಿಶುಭಾವಮಾಪ್ತಂ
ಕೇನಾಪಿ ಸತ್ಕಾರಣತೋ ಧರಿತ್ರ್ಯಾಮ್ |
ವಕ್ತಾರಮಾದ್ಯಂ ನಿಯಮಾದಿಕಾನಾಂ
ಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಘ್ನಮ್ || ೧೪ ||

ಆಲಿಂಗಿತಂ ಚಾರುರುಚಾ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯಾ
ಸಂಭೋಗಲೋಲಂ ಮದವಿಹ್ವಲಾಂಗಮ್ |
ವಿಘ್ನೌಘವಿಧ್ವಂಸನಸಕ್ತಮೇಕಂ
ನಮಾಮಿ ಕಾಂತಂ ದ್ವಿರದಾನನಂ ತಮ್ || ೧೫ ||

ಹೇರಂಬ ಉದ್ಯದ್ರವಿಕೋಟಿಕಾಂತಃ
ಪಂಚಾನನೇನಾಪಿ ವಿಚುಂಬಿತಾಸ್ಯಃ |
ಮುನೀನ್ಸುರಾನ್ಭಕ್ತಜನಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾ-
-ನ್ಸ ಪಾತು ರಥ್ಯಾಸು ಸದಾ ಗಜಾಸ್ಯಃ || ೧೬ ||

ದ್ವೈಪಾಯನೋಕ್ತಾನಿ ಸ ನಿಶ್ಚಯೇನ
ಸ್ವದಂತಕೋಟ್ಯಾ ನಿಖಿಲಂ ಲಿಖಿತ್ವಾ |
ದಂತಂ ಪುರಾಣಂ ಶುಭಮಿಂದುಮೌಲಿ-
-ಸ್ತಪೋಭಿರುಗ್ರಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೧೭ ||

ಕ್ರೀಡಾತಟಾಂತೇ ಜಲಧಾವಿಭಾಸ್ಯೇ
ವೇಲಾಜಲೇ ಲಂಬಪತಿಃ ಪ್ರಭೀತಃ |
ವಿಚಿಂತ್ಯ ಕಸ್ಯೇತಿ ಸುರಾಸ್ತದಾ ತಂ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಾಗ್ಭಿರಭಿಷ್ಟುವಂತಿ || ೧೮ ||

ವಾಚಾಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಸ ನಿಮಿತ್ತಮಾದ್ಯಂ
ಪದಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಮದದತ್ಸ್ತುತೀನಾಮ್ |
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ವಂದ್ಯಂ ನ ಚ ತಸ್ಯ ವಂದ್ಯಃ
ಸ್ಥಾಣೋಃ ಪರಂ ರೂಪಮಸೌ ಸ ಪಾಯಾತ್ || ೧೯ ||

ಇಮಾಂ ಸ್ತುತಿಂ ಯಃ ಪಠತೀಹ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸಮಾಹಿತಪ್ರೀತಿರತೀವ ಶುದ್ಧಃ |
ಸಂಸೇವ್ಯತೇ ಚೇಂದಿರಯಾ ನಿತಾಂತಂ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಸಂಘಂ ಸ ವಿದಾರಯೇನ್ನಃ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲತಂತ್ರೇ ಹರಗೌರೀಸಂವಾದೇ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ