Skip to content

Shakambhari Kavacham in Kannada – ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಭರೀ ಕವಚಂ

Shakambhari Kavacham or Shakambari KavachPin

Shakambhari Kavacham means the “Armour of Shakambari”. It is a devotional hymn of Goddess Shakambhari Devi. Get Sri Shakambhari Kavacham in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Shakambari Devi.

Shakambhari Kavacham in Kannada – ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಭರೀ ಕವಚಂ 

ಶಕ್ರ ಉವಾಚ

ಶಾಕಂಭರ್ಯಾಸ್ತು ಕವಚಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಂ |
ಯನ್ನ ಕಸ್ಯಚಿದಾಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ಕಥಯ ಷಣ್ಮುಖ || 1||

ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ

ಶಕ್ರ ಶಾಕಂಭರೀದೇವ್ಯಾಃ ಕವಚಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಂ |
ಕಥಯಾಮಿ ಮಹಾಭಾಗ ಶ್ರುಣು ಸರ್ವಶುಭಾವಹಂ || 2||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಭರೀ ಕವಚಸ್ಯ ಸ್ಕಂದ ಋಷಿಃ |
ಶಾಕಂಭರೀ ದೇವತಾ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ |
ಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ |

ಶೂಲಂ ಖಡ್ಗಂ ಚ ಡಮರುಂ ದಧಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ |
ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ದೇವೀ ಶಾಕಂಭರೀಮಹಂ || 3||

ಅಥ ಕವಚಂ |

ಶಾಕಂಭರೀ ಶಿರಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ |
ಕರ್ಣೋ ರಮೇ ನಂದಜಃ ಪಾತು ನಾಸಿಕಾಂ ಪಾತು ಪಾರ್ವತೀ || 4 ||

ಓಷ್ಠೌ ಪಾತು ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಮೇ ಮುಖಂ |
ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಜಿಹ್ವಾಂ ಚಾಮುಂಡಾಽವತು ಮೇ ರದಾಂ || 5 ||

ಕಾಲಕಂಠಸತೀ ಕಂಠಂ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಕರದ್ವಯಂ |
ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಕೌಮಾರೀ ಕುಕ್ಷಿಂ ಮೇ ಪಾತು ವೈಷ್ಣವೀ || 6 ||

ನಾಭಿಂ ಮೇಽವತು ವಾರಾಹೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಮಮಾವತು |
ಪೃಷ್ಠಂ ಮೇ ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ಯೋಗೀಶಾ ಪಾತು ಮೇ ಕಟಿಂ || 7 ||

ಊರು ಮೇ ಪಾತು ವಾಮೋರುರ್ಜಾನುನೀ ಜಗದಂಬಿಕಾ |
ಜಂಘೇ ಮೇ ಚಂಡಿಕಾಂ ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ಪಾತು ಶಾಂಭವೀ || 8 ||

ಶಿರಃಪ್ರಭೃತಿ ಪಾದಾಂತಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ |
ರಾತ್ರೌ ಪಾತು ದಿವಾ ಪಾತು ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಶಿವಾ || 9 ||

ಗಚ್ಛಂತಂ ಪಾತು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಶಯಾನಂ ಪಾತು ಶೂಲಿನೀ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಚ ಕಾಂತಾರೇ ಖಡ್ಗಿನೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಪಥಿ || 10 ||

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸಂಕಟೇ ವಾದೇ ನದ್ಯುತ್ತಾರೇ ಮಹಾವನೇ |
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಪಾತು ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || 11 ||

ಗೃಹಂ ಪಾತು ಕುಟುಂಬಂ ಮೇ ಪಶುಕ್ಷೇತ್ರಧನಾದಿಕಂ |
ಯೋಗಕ್ಷೈಮಂ ಚ ಸತತಂ ಪಾತು ಮೇ ಬನಶಂಕರೀ || 12 ||

ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ |
ಯಸ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಪಠೇಚ್ಛಕ್ರ ಸರ್ವಾಪದ್ಭಿಃ ಸ ಮುಚ್ಯತೇ || 13 ||

ತುಷ್ಟಿಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ತಥಾರೋಗ್ಯಂ ಸಂತತಿಂ ಸಂಪದಂ ಚ ಶಂ |
ಶತ್ರುಕ್ಷಯಂ ಸಮಾಪ್ನೋತಿ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪಾಠತಃ || 14 ||

ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಭೂತ ಬಾಲಗ್ರಹಮಹಾಗ್ರಹಾಃ |
ನಶ್ಯಂತಿ ದರ್ಶನಾತ್ತ್ರಸ್ತಾಃ ಕವಚಂ ಪಠತಸ್ತ್ವಿದಂ || 15 ||

ಸರ್ವತ್ರ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನಲಾಭಂ ಚ ಪುಷ್ಕಲಂ |
ವಿದ್ಯಾಂ ವಾಕ್ಪಟುತಾಂ ಚಾಪಿ ಶಾಕಂಭರ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ || 16 ||

ಆವರ್ತನಸಹಸ್ರೇಣ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ವಾಸವ |
ಯದ್ಯತ್ಕಾಮಯತೇಽಭೀಷ್ಟಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ ಧ್ರುವಂ || 17 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಸ್ಕಂದಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶಾಕಂಭರೀ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ