Skip to content

Ranganatha Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಾಷ್ಟಕಂ

Sri Ranganatha Ashtakam or RanganathashtakamPin

Ranganatha Ashtakam is an eight verse stotram for worshipping Lord Ranganatha, who is the resting form of Lord Vishnu. Get Sri Ranganatha Ashtakam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Ranganatha.

Ranganatha Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಾಷ್ಟಕಂ 

ಆನಂದರೂಪೇ ನಿಜಬೋಧರೂಪೇ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇ ಶ್ರುತಿಮೂರ್ತಿರೂಪೇ |
ಶಶಾಂಕರೂಪೇ ರಮಣೀಯರೂಪೇ
ಶ್ರೀರಂಗರೂಪೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ೧ ||

ಕಾವೇರಿತೀರೇ ಕರುಣಾವಿಲೋಲೇ
ಮಂದಾರಮೂಲೇ ಧೃತಚಾರುಕೇಲೇ |
ದೈತ್ಯಾಂತಕಾಲೇಽಖಿಲಲೋಕಲೀಲೇ
ಶ್ರೀರಂಗಲೀಲೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ೨ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸೇ ಜಗತಾಂ ನಿವಾಸೇ
ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸೇ ರವಿಬಿಂಬವಾಸೇ |
ಕೃಪಾನಿವಾಸೇ ಗುಣಬೃಂದವಾಸೇ
ಶ್ರೀರಂಗವಾಸೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದ್ಯೇ ಜಗದೇಕವಂದ್ಯೇ
ಮುಕುಂದವಂದ್ಯೇ ಸುರನಾಥವಂದ್ಯೇ |
ವ್ಯಾಸಾದಿವಂದ್ಯೇ ಸನಕಾದಿವಂದ್ಯೇ
ಶ್ರೀರಂಗವಂದ್ಯೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿರಾಜೇ ಗರುಡಾಧಿರಾಜೇ
ವೈಕುಂಠರಾಜೇ ಸುರರಾಜರಾಜೇ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜೇಽಖಿಲಲೋಕರಾಜೇ
ಶ್ರೀರಂಗರಾಜೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ೫ ||

ಅಮೋಘಮುದ್ರೇ ಪರಿಪೂರ್ಣನಿದ್ರೇ
ಶ್ರೀಯೋಗನಿದ್ರೇ ಸಸಮುದ್ರನಿದ್ರೇ |
ಶ್ರಿತೈಕಭದ್ರೇ ಜಗದೇಕನಿದ್ರೇ
ಶ್ರೀರಂಗಭದ್ರೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ೬ ||

ಸಚಿತ್ರಶಾಯೀ ಭುಜಗೇಂದ್ರಶಾಯೀ
ನಂದಾಂಕಶಾಯೀ ಕಮಲಾಂಕಶಾಯೀ |
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಾಯೀ ವಟಪತ್ರಶಾಯೀ
ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯೀ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ೭ ||

ಇದಂ ಹಿ ರಂಗಂ ತ್ಯಜತಾಮಿಹಾಂಗಂ
ಪುನರ್ನ ಚಾಂಗಂ ಯದಿ ಚಾಂಗಮೇತಿ |
ಪಾಣೌ ರಥಾಂಗಂ ಚರಣೇಽಂಬು ಗಾಂಗಂ
ಯಾನೇ ವಿಹಂಗಂ ಶಯನೇ ಭುಜಂಗಮ್ || ೮ ||

ರಂಗನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ರಂಗಿಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ