Skip to content

Medha Dakshinamurthy Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Medha Dakshinamurthy Stotram pdf lyricsPin

Medha Dakshinamurthy Stotram is a power stotram of Lord Dakshinamurthy, who is form of Lord Shiva. Get Sri Medha Dakshinamurthy Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shiva.

Medha Dakshinamurthy Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರಂತಿ ತ್ರಯಶ್ಶಿಖಾಃ |
ತಸ್ಮೈತಾರಾತ್ಮನೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧ ||

ನತ್ವಾ ಯಂ ಮುನಯಸ್ಸರ್ವೇ ಪರಂಯಾಂತಿ ದುರಾಸದಮ್ |
ನಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೨ ||

ಮೋಹಜಾಲವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾತಿ ಯತ್ಪದಮ್ |
ಮೋಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೩ ||

ಭವಮಾಶ್ರಿತ್ಯಯಂ ವಿದ್ವಾನ್ ನಭವೋಹ್ಯಭವತ್ಪರಃ |
ಭಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೪ ||

ಗಗನಾಕಾರವದ್ಭಾಂತಮನುಭಾತ್ಯಖಿಲಂ ಜಗತ್ |
ಗಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೫ ||

ವಟಮೂಲನಿವಾಸೋ ಯೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ |
ವಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೬ ||

ತೇಜೋಭಿರ್ಯಸ್ಯಸೂರ್ಯೋಽಸೌ ಕಾಲಕ್ಲೃಪ್ತಿಕರೋ ಭವೇತ್ |
ತೇಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೭ ||

ದಕ್ಷತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರೇ ಯಃ ಕಾಲವಿಷಭಂಜನೇ |
ದಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೮ ||

ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾನ್ನೃಣಾಮ್ |
ಕ್ಷಿಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೯ ||

ಣಾಕಾರವಾಚ್ಯೋಯಸ್ಸುಪ್ತಂ ಸಂದೀಪಯತಿ ಮೇ ಮನಃ |
ಣಾಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಮೂರ್ತಯೋ ಹ್ಯಷ್ಟಧಾಯಸ್ಯ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಮ್ |
ಮೂಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧೧ ||

ತತ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಪರಮಮಿತಿ ಯದ್ಗುರುಬೋಧಿತಃ |
ಸರೇಫತಾತ್ಮನೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಯೇಯಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ಋಷಯೋ ಯಾಂತಿ ನಿರ್ವೃತಿಮ್ |
ಯೇಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಮಹತಾಂ ದೇವಮಿತ್ಯಾಹುರ್ನಿಗಮಾಗಮಯೋಶ್ಶಿವಃ |
ಮಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಸ್ಯಜಗತೋ ಹ್ಯಂತರ್ಬಹಿರ್ಯೋ ವ್ಯಾಪ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ಹ್ಯಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧೫ ||

ತ್ವಮೇವ ಜಗತಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಣಮ್ |
ಮೇಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧೬ ||

ಧಾಮೇತಿ ಧಾತೃಸೃಷ್ಟೇರ್ಯತ್ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಮುಚ್ಯತೇ |
ಧಾಂಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧೭ ||

ಪ್ರಕೃತೇರ್ಯತ್ಪರಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಯಾತಿ ವೈ ಮುನಿಃ |
ಪ್ರಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧೮ ||

ಜ್ಞಾನಿನೋಯಮುಪಾಸ್ಯಂತಿ ತತ್ತ್ವಾತೀತಂ ಚಿದಾತ್ಮಕಮ್ |
ಜ್ಞಾಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಜಾಯತೇ ಯಸ್ಯ ಧ್ಯಾನನಾಮಾರ್ಚನಾದಿಭಿಃ |
ಪ್ರಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಸರೋಮುಕ್ತಸ್ಸಬಂಧನಾತ್ |
ಯಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೨೧ ||

ಛವೇರ್ಯನ್ನೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾಪುರ್ವಿಷಯೇಷ್ವಿಹ ಜಾಡ್ಯತಾಮ್ |
ಛಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೨೨ ||

ಸ್ವಾಂತೇವಿದಾಂ ಜಡಾನಾಂ ಯೋ ದೂರೇತಿಷ್ಠತಿ ಚಿನ್ಮಯಃ |
ಸ್ವಾಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೨೩ ||

ಹಾರಪ್ರಾಯಫಣೀಂದ್ರಾಯ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ಹಾಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರವರ್ಣಪದ ಸ್ತುತಿಃ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ