Skip to content

Kundalini Stotram in Kannada – ಕುಂಡಲಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Kundalini Stotram LyricsPin

Kundalini Stotram is a powerful hymn from the Pranathoshini Tantra. Chanting this stotra will strengthen one’s nervous system, improves will power, awaken intuition, and will help make wise choices in life. Get Kundalini Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it regularly to have the said benefits.

Kundalini Stotram in Kannada – ಕುಂಡಲಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶಿ ಯೋಗೀಶಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ |
ಸಿದ್ಧಿದೇ ವರದೇ ಮಾತಃ ಸ್ವಯಂಭೂಲಿಂಗವೇಷ್ಟಿತೇ || ೧ ||

ಪ್ರಸುಪ್ತ ಭುಜಗಾಕಾರೇ ಸರ್ವದಾ ಕಾರಣಪ್ರಿಯೇ |
ಕಾಮಕಳಾನ್ವಿತೇ ದೇವಿ ಮಮಾಭೀಷ್ಟಂ ಕುರುಷ್ವ ಚ || ೨ ||

ಅಸಾರೇ ಘೋರಸಂಸಾರೇ ಭವರೋಗಾತ್ ಕುಲೇಶ್ವರೀ |
ಸರ್ವದಾ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ದೇವಿ ಜನ್ಮಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ || ೩ ||

ಇತಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಯಃ ಪ್ರಪಠೇತ್ ಸುಧೀಃ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಭವಸಂಸಾರರೂಪಕೇ || ೪ ||

ಇತಿ ಪ್ರಾಣತೋಷಿಣೀತಂತ್ರೇ ಕುಂಡಲಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ