Skip to content

Karthaveeryarjuna Stotram in Kannada – ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Karthaveeryarjuna Stotram or karthaveeryarjuna dwadasa nama stotram or Kartavirya Arjuna StotramPin

Karthaveeryarjuna Stotram or karthaveeryarjuna dwadasa nama stotram or Kartavirya Arjuna Stotram is a powerful mantra that helps to get back stolen or lost items. Get Sri Karthaveeryarjuna Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion to get back your stolen or lost items.

Karthaveeryarjuna Stotram in Kannada – ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನೋ ನಾಮ ರಾಜಾ ಬಾಹುಸಹಸ್ರವಾನ್ |
ತಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಗತಂ ನಷ್ಟಂ ಚ ಲಭ್ಯತೇ || ೧ ||

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಃ ಖಲದ್ವೇಷೀ ಕೃತವೀರ್ಯಸುತೋ ಬಲೀ |
ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ರಕ್ತವಾಸಾ ಧನುರ್ಧರಃ || ೨ ||

ರಕ್ತಗಂಧೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯೋ ರಾಜಾ ಸ್ಮರ್ತುರಭೀಷ್ಟದಃ |
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಸ್ಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ || ೩ ||

ಸಂಪದಸ್ತತ್ರ ಜಾಯಂತೇ ಜನಸ್ತತ್ರ ವಶಂ ಗತಃ |
ಆನಯತ್ಯಾಶು ದೂರಸ್ಥಂ ಕ್ಷೇಮಲಾಭಯುತಂ ಪ್ರಿಯಮ್ || ೪ ||

ಸಹಸ್ರಬಾಹುಂ ಮಹಿತಂ ಸಶರಂ ಸಚಾಪಂ
ರಕ್ತಾಂಬರಂ ವಿವಿಧ ರಕ್ತಕಿರೀಟಭೂಷಮ್ |
ಚೋರಾದಿದುಷ್ಟಭಯನಾಶನಮಿಷ್ಟದಂ ತಂ
ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಹಾಬಲವಿಜೃಂಭಿತಕಾರ್ತವೀರ್ಯಮ್ || ೫ ||

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವದುಃಖಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ |
ಯನ್ನಾಮಾನಿ ಮಹಾವೀರ್ಯಶ್ಚಾರ್ಜುನಃ ಕೃತವೀರ್ಯವಾನ್ || ೬ ||

ಹೈಹಯಾಧಿಪತೇಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಹಸ್ರಾವೃತ್ತಿಕಾರಿತಮ್ |
ವಾಂಚಿತಾರ್ಥಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ಸುಕೃತಂ ಯದಿ || ೭ ||

ಇತಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

 

Karthaveeryarjuna Mantra in Kannada – ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ  ಮಂತ್ರ 

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನೋ ನಾಮ ರಾಜಾ ಬಾಹುಸಹಸ್ರವಾನ್ |
ತಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಗತಂ ನಷ್ಟಂ ಚ ಲಭ್ಯತೇ || 

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ