Skip to content

Brahma Stotram in Kannada – ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವ ಕೃತಂ)

Brahma Stotram or Brahma StotraPin

Brahma Stotram is a devotional hymn from Skanda Purana for worshipping Lord Brahma, who is the creator of the universe and is among the trimurthi’s. Get Sri Brahma Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Brahma.

Brahma Stotram in Kannada – ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವ ಕೃತಂ) 

ದೇವಾ ಊಚುಃ |

ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನದುಗ್ಧೋದಧಿ ವಿಧಾಯಿನೇ |
ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವದಿದೃಕ್ಷೂಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ಕಷ್ಟಸಂಸಾರಮಗ್ನಾನಾಂ ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಹೇತವೇ |
ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಹೀನಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨ ||

ಸರ್ವಧಾತ್ರೇ ವಿಧಾತ್ರೇ ಚ ಸರ್ವದ್ವಂದ್ವಾಪಹಾರಿಣೇ |
ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩ ||

ಪರಾತ್ಪರವಿಹೀನಾಯ ಪರಾಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ |
ಪರಿಜ್ಞಾನವತಾಮಾತ್ತಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೪ ||

ಪದ್ಮಜಾಯ ಪವಿತ್ರಾಯ ಪದ್ಮನಾಭಸುತಾಯ ಚ |
ಪದ್ಮಪುಷ್ಪೈಃ ಸುಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪದ್ಮಧರಾಯ ಚ || ೫ ||

ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಸೂರ್ಯಾದಿದೇವತಾ ತೃಪ್ತಿಕಾರಿಣೇ |
ಸುರಾಸುರನರಾದೀನಾಂ ಸುಖದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೬ ||

ವೇಧಸೇ ವಿಶ್ವನೇತ್ರಾಯ ವಿಶುದ್ಧಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ |
ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ವೇದಾಂತನಿಧಯೇ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ವಿಧಯೇ ವಿಧಿಹೀನಾಯ ವಿಧಿವಾಕ್ಯವಿಧಾಯಿನೇ |
ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾನಾಂ ನಮೋ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೇ || ೮ ||

ವಿರಿಂಚಾಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ತಿಹರಾಯ ಚ |
ವಿಷಣ್ಣಾನಾಂ ವಿಷಾದಾಬ್ಧಿವಿನಾಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ಹಿರಣ್ಯಗಿರಿವರ್ತಿನೇ |
ಹಿರಣ್ಯದಾನಲಭ್ಯಾಯ ಹಿರಣ್ಯಾತಿಪ್ರಿಯಾಯ ಚ || ೧೦ ||

ಶತಾನನಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಶಂಕರಜ್ಞಾನದಾಯಿನೇ |
ಶಮಾದಿಸಹಿತಾಯೈವ ಜ್ಞಾನದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಶಂಭವೇ ಶಂಭುಭಕ್ತಾನಾಂ ಶಂಕರಾಯ ಶರೀರಿಣಾಮ್ |
ಶಾಂಕರಜ್ಞಾನಹೀನಾನಾಂ ಶತ್ರವೇ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೨ ||

ನಮಃ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಭೂಬ್ರಹ್ಮದಾಯಿನೇ |
ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ || ೧೩ ||

ದ್ರುಹಿಣಾಯ ದುರಾಚಾರನಿರತಸ್ಯ ದುರಾತ್ಮನಃ |
ದುಃಖದಾಯಾನ್ಯಜಂತೂನಾಂ ಆತ್ಮದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೪ ||

ವಂದ್ಯಹೀನಾಯ ವಂದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ಪರಸ್ಯ ಚ |
ವರಿಷ್ಠಾಯ ವರಿಷ್ಠಾನಾಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾಯ ವೈ ನಮಃ || ೧೫ ||

ಪ್ರಜಾಪತಿಸಮಾಖ್ಯಾಯ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯವಿರಕ್ತಸ್ಯ ನಮಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರದಾಯಿನೇ || ೧೬ ||

ಪಿತಾಮಹಾಯ ಪಿತ್ರಾದಿಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾಯ ಚ |
ಪಿಶುನಾಗಮ್ಯದೇಹಾಯ ಪೇಶಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೭ ||

ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ಜಗದ್ಗೋಪ್ತ್ರೇ ಜಗದ್ಧಂತ್ರೇ ಪರಾತ್ಮನೇ |
ಜಗದ್ದೃಶ್ಯವಿಹೀನಾಯ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ || ೧೮ ||

ವಿಶ್ವೋತ್ತೀರ್ಣಾಯ ವಿಶ್ವಾಯ ವಿಶ್ವಹೀನಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ |
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೈಕಮಾನಾಯ ನಮಃ ಪೂರ್ಣಪರಾತ್ಮನೇ || ೧೯ ||

ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ಸ್ತುತಿಹೀನಾಯ ಸ್ತೋತ್ರರೂಪಾಯ ತತ್ತ್ವತಃ |
ಸ್ತೋತೃಣಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸುಖದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ ಸೂತಸಂಹಿತಾಯಾಂ ದೇವಕೃತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ