Skip to content

Devi Suktam in Kannada – ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ

Devi Suktam or Ambruni Suktam or Devi SuktPin

Devi Suktam or Aṃbruni Suktam is a Vedic hymn addressing Goddess Devi or Mother Goddess or Universal Goddess. Get Sri Devi Suktam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of the Goddess Devi.

Devi Suktam in Kannada – ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ 

ಓಂ ಅ॒ಹಂ ರು॒ದ್ರೇಭಿ॒ರ್ವಸು॑ಭಿಶ್ಚರಾಮ್ಯ॒ಹಮಾ᳚ದಿ॒ತ್ಯೈರು॒ತ ವಿ॒ಶ್ವದೇ᳚ವೈಃ ।
ಅ॒ಹಂ ಮಿ॒ತ್ರಾವರು॑ಣೋ॒ಭಾ ಬಿ॑ಭರ್ಮ್ಯ॒ಹಮಿಂ᳚ದ್ರಾ॒ಗ್ನೀ ಅ॒ಹಮ॒ಶ್ವಿನೋ॒ಭಾ ॥1॥

ಅ॒ಹಂ ಸೋಮ॑ಮಾಹ॒ನಸಂ᳚ ಬಿಭರ್ಮ್ಯ॒ಹಂ ತ್ವಷ್ಟಾ᳚ರಮು॒ತ ಪೂ॒ಷಣಂ॒ ಭಗಂ᳚ ।
ಅ॒ಹಂ ದ॑ಧಾಮಿ॒ ದ್ರವಿ॑ಣಂ ಹ॒ವಿಷ್ಮ॑ತೇ ಸುಪ್ರಾ॒ವ್ಯೇ॒ ಯೇ॑ ​3 ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಸುನ್ವ॒ತೇ ॥2॥

ಅ॒ಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ᳚ ಸಂ॒ಗಮ॑ನೀ॒ ವಸೂ᳚ನಾಂ ಚಿಕಿ॒ತುಷೀ᳚ ಪ್ರಥ॒ಮಾ ಯ॒ಜ್ಞಿಯಾ᳚ನಾಮ್ ।
ತಾಂ ಮಾ᳚ ದೇ॒ವಾ ವ್ಯ॑ದಧುಃ ಪುರು॒ತ್ರಾ ಭೂರಿ॑ಸ್ಥಾತ್ರಾಂ॒ ಭೂ~ರ್ಯಾ᳚ವೇ॒ಶಯಂತೀ᳚ಮ್ ॥3॥

ಮಯಾ॒ ಸೋ ಅನ್ನ॑ಮತ್ತಿ ಯೋ ವಿ॒ಪಶ್ಯ॑ತಿ॒ ಯಃ ಪ್ರಾಣಿ॑ತಿ॒ ಯ ಈಂ᳚ ಶೃ॒ಣೋತ್ಯು॒ಕ್ತಮ್ ।
ಅ॒ಮಂ॒ತ॒ವೋ॒ಮಾಂತ ಉಪ॑ಕ್ಷಿಯಂತಿ॒ ಶ್ರು॒ಧಿ ಶ್ರು॑ತಂ ಶ್ರದ್ಧಿ॒ವಂ ತೇ᳚ ವದಾಮಿ ॥4॥

ಅ॒ಹಮೇ॒ವ ಸ್ವ॒ಯಮಿ॒ದಂ-ವಁದಾ॑ಮಿ॒ ಜುಷ್ಟಂ᳚ ದೇ॒ವೇಭಿ॑ರು॒ತ ಮಾನು॑ಷೇಭಿಃ ।
ಯಂ ಕಾ॒ಮಯೇ॒ ತಂ ತ॑ಮು॒ಗ್ರಂ ಕೃ॑ಣೋಮಿ॒ ತಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾಣಂ॒ ತಮೃಷಿಂ॒ ತಂ ಸು॑ಮೇ॒ಧಾಮ್ ॥5॥

ಅ॒ಹಂ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ಧನು॒ರಾತ॑ನೋಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ॒ದ್ವಿಷೇ॒ ಶರ॑ವೇ ಹಂತ॒ ವಾ ಉ॑ ।
ಅ॒ಹಂ ಜನಾ᳚ಯ ಸ॒ಮದಂ᳚ ಕೃಣೋಮ್ಯ॒ಹಂ ದ್ಯಾವಾ᳚ಪೃಥಿ॒ವೀ ಆವಿ॑ವೇಶ ॥6॥

ಅ॒ಹಂ ಸು॑ವೇ ಪಿ॒ತರ॑ಮಸ್ಯ ಮೂ॒ರ್ಧನ್ ಮಮ॒ ಯೋನಿ॑ರ॒ಪ್ಸ್ವಂ॒ತಃ ಸ॑ಮು॒ದ್ರೇ ।
ತತೋ॒ ವಿತಿ॑ಷ್ಠೇ॒ ಭುವ॒ನಾನು॒ ವಿಶ್ವೋ॒ತಾಮೂಂ ದ್ಯಾಂ-ವಁ॒ರ್​ಷ್ಮಣೋಪ॑ ಸ್ಪೃಶಾಮಿ ॥7॥

ಅ॒ಹಮೇ॒ವ ವಾತ॑ ಇವ॒ ಪ್ರವಾ᳚ಮ್ಯಾ॒-ರಭ॑ಮಾಣಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।
ಪ॒ರೋ ದಿ॒ವಾಪರ॒ ಏ॒ನಾ ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯೈ-ತಾವ॑ತೀ ಮಹಿ॒ನಾ ಸಂಬ॑ಭೂವ ॥8॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

॥ ಇತಿ ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತಂ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ