Skip to content

Devi Suktam in English – Ambruni Suktam

Devi Suktam or Ambruni Suktam or Devi SuktPin

Devi Suktam or Aṃbruni suktam is a Vedic hymn addressing Goddess Devi or Mother Goddess or Universal Goddess. Get Sri Devi Suktam in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of the Goddess Devi.

Devi Suktam in English – dēvī sūktam 

ōṃ a̠haṃ ru̠drēbhi̠rvasu̍bhiścharāmya̠hamā̎di̠tyairu̠ta vi̠śvadē̎vaiḥ ।
a̠ha-mmi̠trāvaru̍ṇō̠bhā bi̍bharmya̠hami̎ndrā̠gnī a̠hama̠śvinō̠bhā ॥1॥

a̠haṃ sōma̍māha̠nasa̎-mbibharmya̠ha-ntvaṣṭā̎ramu̠ta pū̠ṣaṇa̠-mbhagam̎ ।
a̠ha-nda̍dhāmi̠ dravi̍ṇaṃ ha̠viṣma̍tē suprā̠vyē̠ yē̍ yaja̍mānāya sunva̠tē ॥2॥

a̠haṃ rāṣṭrī̎ sa̠ṅgama̍nī̠ vasū̎nā-ñchiki̠tuṣī̎ pratha̠mā ya̠jñiyā̎nām ।
tā-mmā̎ dē̠vā vya̍dadhuḥ puru̠trā bhūri̍sthātrā̠-mbhū~ryā̎vē̠śayantī̎m ॥3॥

mayā̠ sō anna̍matti yō vi̠paśya̍ti̠ yaḥ prāṇi̍ti̠ ya ī̎ṃ śṛ̠ṇōtyu̠ktam ।
a̠ma̠nta̠vō̠mānta upa̍kṣiyanti̠ śru̠dhi śru̍taṃ śraddhi̠va-ntē̎ vadāmi ॥4॥

a̠hamē̠va sva̠yami̠daṃ vadā̍mi̠ juṣṭa̎-ndē̠vēbhi̍ru̠ta mānu̍ṣēbhiḥ ।
ya-ṅkā̠mayē̠ ta-nta̍mu̠gra-ṅkṛ̍ṇōmi̠ ta-mbra̠hmāṇa̠-ntamṛṣi̠-ntaṃ su̍mē̠dhām ॥5॥

a̠haṃ ru̠drāya̠ dhanu̠rāta̍nōmi brahma̠dviṣē̠ śara̍vē hanta̠ vā u̍ ।
a̠ha-ñjanā̎ya sa̠mada̎-ṅkṛṇōmya̠ha-ndyāvā̎pṛthi̠vī āvi̍vēśa ॥6॥

a̠haṃ su̍vē pi̠tara̍masya mū̠rdha-nmama̠ yōni̍ra̠psva̠nta-ssa̍mu̠drē ।
tatō̠ viti̍ṣṭhē̠ bhuva̠nānu̠ viśvō̠tāmū-ndyāṃ va̠r​ṣmaṇōpa̍ spṛśāmi ॥7॥

a̠hamē̠va vāta̍ iva̠ pravā̎myā̠-rabha̍māṇā̠ bhuva̍nāni̠ viśvā̎ ।
pa̠rō di̠vāpara̠ ē̠nā pṛ̍thi̠vyai-tāva̍tī mahi̠nā samba̍bhūva ॥8॥

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

॥ iti ṛgvēdōkta dēvī sūktaṃ samāptam ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *