Skip to content

Gopala Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం

Gopala Sahasranama Stotram Lyrics PdfPin

Gopala Sahasranama Stotram is the 1000 names of Gopala or Lord Krishna composed as a hymn. It originated during the conversations between Lord Shiva and Parvati, and is part of Sammohana Tantra, which is one of the 302 Saiva Tantras. Get Sri Gopala Sahasranama Stotram in Telugu Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Gopala or Lord Krishna.

Gopala Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం 

కైలాసశిఖరే రమ్యే గౌరీ పప్రచ్ఛ శంకరమ్ |
బ్రహ్మాండాఖిలనాథస్త్వం సృష్టిసంహారకారకః || ౧ ||

త్వమేవ పూజ్యసే లోకైర్బ్రహ్మవిష్ణుసురాదిభిః |
నిత్యం పఠసి దేవేశ కస్య స్తోత్రం మహేశ్వర || ౨ ||

ఆశ్చర్యమిదమత్యంతం జాయతే మమ శంకర |
తత్ప్రాణేశ మహాప్రాజ్ఞ సంశయం ఛింధి మే ప్రభో || ౩ ||

శ్రీ మహాదేవ ఉవాచ

ధన్యాసి కృతపుణ్యాసి పార్వతి ప్రాణవల్లభే |
రహస్యాతిరహస్యం చ యత్పృచ్ఛసి వరాననే || ౪ ||

స్త్రీస్వభావాన్మహాదేవి పునస్త్వం పరిపృచ్ఛసి |
గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం ప్రయత్నతః || ౫ ||

దత్తే చ సిద్ధిహానిః స్యాత్తస్మాద్యత్నేన గోపయేత్ |
ఇదం రహస్యం పరమం పురుషార్థప్రదాయకమ్ || ౬ ||

ధనరత్నౌఘమాణిక్యం తురంగం చ గజాదికమ్ |
దదాతి స్మరణాదేవ మహామోక్షప్రదాయకమ్ || ౭ ||

తత్తేఽహం సంప్రవక్ష్యామి శృణుష్వావహితా ప్రియే |
యోఽసౌ నిరంజనో దేవశ్చిత్స్వరూపీ జనార్దనః || ౮ ||

సంసారసాగరోత్తారకారణాయ నృణాం సదా |
శ్రీరంగాదికరూపేణ త్రైలోక్యం వ్యాప్య తిష్ఠతి || ౯ ||

తతో లోకా మహామూఢా విష్ణుభక్తివివర్జితాః |
నిశ్చయం నాధిగచ్ఛంతి పునర్నారాయణో హరిః || ౧౦ ||

నిరంజనో నిరాకారో భక్తానాం ప్రీతికామదః |
బృందావనవిహారాయ గోపాలం రూపముద్వహన్ || ౧౧ ||

మురళీవాదనాధారీ రాధాయై ప్రీతిమావహన్ |
అంశాంశేభ్యః సమున్మీల్య పూర్ణరూపకళాయుతః || ౧౨ ||

శ్రీకృష్ణచంద్రో భగవాన్ నందగోపవరోద్యతః |
ధరణీరూపిణీ మాతా యశోదా నందగేహినీ || ౧౩ ||

ద్వాభ్యాం ప్రయాచితో నాథో దేవక్యాం వసుదేవతః |
బ్రహ్మణాఽభ్యర్థితో దేవో దేవైరపి సురేశ్వరః || ౧౪ ||

జాతోఽవన్యాం చ ముదితో మురళీవాచనేచ్ఛయా |
శ్రియా సార్ధం వచః కృత్వా తతో జాతో మహీతలే || ౧౫ ||

సంసారసారసర్వస్వం శ్యామలం మహదుజ్జ్వలమ్ |
ఏతజ్జ్యోతిరహం వంద్యం చింతయామి సనాతనమ్ || ౧౬ ||

గౌరతేజో వినా యస్తు శ్యామతేజస్సమర్చయేత్ |
జపేద్వా ధ్యాయతే వాపి స భవేత్పాతకీ శివే || ౧౭ ||

స బ్రహ్మహా సురాపీ చ స్వర్ణస్తేయీ చ పంచమః |
ఏతైర్దోషైర్విలిప్యేత తేజోభేదాన్మహీశ్వరి || ౧౮ ||

తస్మాజ్జ్యోతిరభూద్ద్వేధా రాధామాధవరూపకమ్ |
తస్మాదిదం మహాదేవి గోపాలేనైవ భాషితమ్ || ౧౯ ||

దుర్వాససో మునేర్మోహే కార్తిక్యాం రాసమండలే |
తతః పృష్టవతీ రాధా సందేహం భేదమాత్మనః || ౨౦ ||

నిరంజనాత్సముత్పన్నం మాయాతీతం జగన్మయం |
శ్రీకృష్ణేన తతః ప్రోక్తం రాధాయై నారదాయ చ || ౨౧ ||

తతో నారదతస్సర్వం విరళా వైష్ణవాస్తథా |
కలౌ జానంతి దేవేశి గోపనీయం ప్రయత్నతః || ౨౨ ||

శఠాయ కృపణాయాథ డాంభికాయ సురేశ్వరి |
బ్రహ్మహత్యామవాప్నోతి తస్మాద్యత్నేన గోపయేత్ || ౨౩ ||

ఓం అస్య శ్రీగోపాలసహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీనారద ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీగోపాలో దేవతా, కామో బీజం, మాయా శక్తిః, చంద్రః కీలకం, శ్రీకృష్ణచంద్ర భక్తిరూపఫలప్రాప్తయే శ్రీగోపాలసహస్రనామస్తోత్రజపే వినియోగః |

ఓం ఐం క్లీం బీజం, శ్రీం హ్రీం శక్తిః, శ్రీ బృందావననివాసః కీలకం, శ్రీరాధాప్రియం పరం బ్రహ్మేతి మంత్రః, ధర్మాది చతుర్విధ పురుషార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

న్యాసః |
ఓం నారద ఋషయే నమః శిరసి |
అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ముఖే |
శ్రీగోపాలదేవతాయై నమః హృదయే |
క్లీం కీలకాయ నమః నాభౌ |
హ్రీం శక్తయే నమః గుహ్యే |
శ్రీం కీలకాయ నమః ఫాలయోః |
ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ స్వాహా ఇతి మూలమంత్రః |

కరన్యాసః |
ఓం క్లాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్లూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం క్లైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం క్లౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం క్లః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః |
ఓం క్లాం హృదయాయ నమః |
ఓం క్లీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్లూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం క్లైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం క్లౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్లః అస్త్రాయ ఫట్ |

మూలమంత్రన్యాసః |
క్లీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
కృష్ణాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
గోవిందాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
గోపీజన అనామికాభ్యాం నమః |
వల్లభాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
స్వాహా కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
క్లీం హృదయాయ నమః |
కృష్ణాయ శిరసే స్వాహా |
గోవిందాయ శిఖాయై వషట్ |
గోపీజన కవచాయ హుమ్ |
వల్లభాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
స్వాహా అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ |

ఫుల్లేందీవరకాంతిమిందువదనం బర్హావతంసప్రియం
శ్రీవత్సాంకముదారకౌస్తుభధరం పీతాంబరం సుందరమ్ |
గోపీనాం నయనోత్పలార్చితతనుం గోగోపసంఘావృతం
గోవిందం కలవేణువాదనపరం దివ్యాంగభూషం భజే || ౧ ||

కస్తూరీతిలకం లలాటఫలకే వక్షస్స్థలే కౌస్తుభం
నాసాగ్రే వరమౌక్తికం కరతలే వేణుం కరే కంకణమ్ |
సర్వాంగే హరిచందనం చ కలయన్ కంఠే చ ముక్తావలిం
గోపస్త్రీపరివేష్టితో విజయతే గోపాలచూడామణిః || ౨ ||

ఓం క్లీం దేవః కామదేవః కామబీజశిరోమణిః |
శ్రీగోపాలో మహీపాలో వేదవేదాంగపారగః || ౧ ||

కృష్ణః కమలపత్రాక్షః పుండరీకః సనాతనః |
గోపతిర్భూపతిః శాస్తా ప్రహర్తా విశ్వతోముఖః || ౨ ||

ఆదికర్తా మహాకర్తా మహాకాలః ప్రతాపవాన్ |
జగజ్జీవో జగద్ధాతా జగద్భర్తా జగద్వసుః || ౩ ||

మత్స్యో భీమః కుహూభర్తా హర్తా వారాహమూర్తిమాన్ |
నారాయణో హృషీకేశో గోవిందో గరుడధ్వజః || ౪ ||

గోకులేశో మహాచంద్రః శర్వరీప్రియకారకః |
కమలాముఖలోలాక్షః పుండరీకః శుభావహః || ౫ ||

దుర్వాసాః కపిలో భౌమః సింధుసాగరసంగమః |
గోవిందో గోపతిర్గోత్రః కాళిందీప్రేమపూరకః || ౬ ||

గోపస్వామీ గోకులేంద్రః గోవర్ధనవరప్రదః |
నందాదిగోకులత్రాతా దాతా దారిద్ర్యభంజనః || ౭ ||

సర్వమంగళదాతా చ సర్వకామవరప్రదః |
ఆదికర్తా మహీభర్తా సర్వసాగరసింధుజః || ౮ ||

గజగామీ గజోద్ధారీ కామీ కామకలానిధిః |
కళంకరహితశ్చంద్రో బింబాస్యో బింబసత్తమః || ౯ ||

మాలాకారః కృపాకారః కోకిలస్వరభూషణః |
రామో నీలాంబరో దేహీ హలీ ద్వివిదమర్దనః || ౧౦ ||

సహస్రాక్షపురీభేత్తా మహామారీవినాశనః |
శివః శివతమో భేత్తా బలారాతిప్రపూజకః || ౧౧ ||

కుమారీవరదాయీ చ వరేణ్యో మీనకేతనః |
నరో నారాయణో ధీరో ధరాపతిరుదారధీః || ౧౨ ||

శ్రీపతిః శ్రీనిధిః శ్రీమాన్ మాపతిః ప్రతిరాజహా |
బృందాపతిః కులం గ్రామీ ధామ బ్రహ్మసనాతనః || ౧౩ ||

రేవతీరమణో రామః ప్రియశ్చంచలలోచనః |
రామాయణశరీరశ్చ రామో రామః శ్రియఃపతిః || ౧౪ ||

శర్వరః శర్వరీ శర్వః సర్వత్ర శుభదాయకః |
రాధారాధయితారాధీ రాధాచిత్తప్రమోదకః || ౧౫ ||

రాధారతిసుఖోపేతో రాధామోహనతత్పరః |
రాధావశీకరో రాధాహృదయాంభోజషట్పదః || ౧౬ ||

రాధాలింగనసమ్మోదో రాధానర్తనకౌతుకః |
రాధాసంజాతసంప్రీతో రాధాకామఫలప్రదః || ౧౭ ||

బృందాపతిః కోకనిధిః కోకశోకవినాశనః |
చంద్రాపతిశ్చంద్రపతిశ్చండకోదండభంజనః || ౧౮ ||

రామో దాశరథీ రామో భృగువంశసముద్భవః |
ఆత్మారామో జితక్రోధో మోహో మోహాంధభంజనః || ౧౯ ||

వృషభానుభవో భావీ కాశ్యపిః కరుణానిధిః |
కోలాహలో హలో హాలీ హలీ హలధరప్రియః || ౨౦ ||

రాధాముఖాబ్జమార్తాండో భాస్కరో రవిజో విధుః |
విధిర్విధాతా వరుణో వారుణో వారుణీప్రియః || ౨౧ ||

రోహిణీహృదయానందీ వసుదేవాత్మజో బలిః |
నీలాంబరో రౌహిణేయో జరాసంధవధోఽమలః || ౨౨ ||

నాగో జవాంభో విరుదో వీరహా వరదో బలీ |
గోపదో విజయీ విద్వాన్ శిపివిష్టః సనాతనః || ౨౩ ||

పరశురామవచోగ్రాహీ వరగ్రాహీ సృగాలహా |
దమఘోషోపదేష్టా చ రథగ్రాహీ సుదర్శనః || ౨౪ ||

వీరపత్నీయశస్త్రాతా జరావ్యాధివిఘాతకః |
ద్వారకావాసతత్త్వజ్ఞో హుతాశనవరప్రదః || ౨౫ ||

యమునావేగసంహారీ నీలాంబరధరః ప్రభుః |
విభుః శరాసనో ధన్వీ గణేశో గణనాయకః || ౨౬ ||

లక్ష్మణో లక్షణో లక్ష్యో రక్షోవంశవినాశకః |
వామనో వామనీభూతో వమనో వమనారుహః || ౨౭ ||

యశోదానందనః కర్తా యమళార్జునముక్తిదః |
ఉలూఖలీ మహామానో దామబద్ధాహ్వయీ శమీ || ౨౮ ||

భక్తానుకారీ భగవాన్ కేశవోఽచలధారకః |
కేశిహా మధుహా మోహీ వృషాసురవిఘాతకః || ౨౯ ||

అఘాసురవిఘాతీ చ పూతనామోక్షదాయకః |
కుబ్జావినోదీ భగవాన్ కంసమృత్యుర్మహాముఖీ || ౩౦ ||

అశ్వమేధో వాజపేయో గోమేధో నరమేధవాన్ |
కందర్పకోటిలావణ్యశ్చంద్రకోటిసుశీతలః || ౩౧ ||

రవికోటిప్రతీకాశో వాయుకోటిమహాబలః |
బ్రహ్మా బ్రహ్మాండకర్తా చ కమలావాంఛితప్రదః || ౩౨ ||

కమలీ కమలాక్షశ్చ కమలాముఖలోలుపః |
కమలావ్రతధారీ చ కమలాభః పురందరః || ౩౩ ||

సౌభాగ్యాధికచిత్తశ్చ మహామాయీ మదోత్కటః |
తాటకారిః సురత్రాతా మారీచక్షోభకారకః || ౩౪ ||

విశ్వామిత్రప్రియో దాంతో రామో రాజీవలోచనః |
లంకాధిపకులధ్వంసీ విభీషణవరప్రదః || ౩౫ ||

సీతానందకరో రామో వీరో వారిధిబంధనః |
ఖరదూషణసంహారీ సాకేతపురవాసవాన్ || ౩౬ ||

చంద్రావళిపతిః కూలః కేశికంసవధోఽమరః |
మాధవో మధుహా మాధ్వీ మాధ్వీకో మాధవీ విభుః || ౩౭ ||

ముంజాటవీగాహమానో ధేనుకారిర్దశాత్మజః |
వంశీవటవిహారీ చ గోవర్ధనవనాశ్రయః || ౩౮ ||

తథా తాళవనోద్దేశీ భాండీరవనశంకరః |
తృణావర్తకృపాకారీ వృషభానుసుతాపతిః || ౩౯ ||

రాధాప్రాణసమో రాధావదనాబ్జమధూత్కటః |
గోపీరంజనదైవజ్ఞః లీలాకమలపూజితః || ౪౦ ||

క్రీడాకమలసందోహో గోపికాప్రీతిరంజనః |
రంజకో రంజనో రంగో రంగీ రంగమహీరుహః || ౪౧ ||

కామః కామారిభక్తశ్చ పురాణపురుషః కవిః |
నారదో దేవలో భీమో బాలో బాలముఖాంబుజః || ౪౨ ||

అంబుజో బ్రహ్మసాక్షీ చ యోగీ దత్తవరో మునిః |
ఋషభః పర్వతో గ్రామో నదీపవనవల్లభః || ౪౩ ||

పద్మనాభః సురజ్యేష్ఠో బ్రహ్మా రుద్రోఽహిభూషితః |
గణానాం త్రాణకర్తా చ గణేశో గ్రహిళో గ్రహిః || ౪౪ ||

గణాశ్రయో గణాధ్యక్షో క్రోడీకృతజగత్త్రయః |
యాదవేంద్రో ద్వారకేంద్రో మథురావల్లభో ధురీ || ౪౫ ||

భ్రమరః కుంతలీ కుంతీసుతరక్షీ మహామనాః |
యమునావరదాతా చ కాశ్యపస్య వరప్రదః || ౪౬ ||

శంఖచూడవధోద్దామో గోపీరక్షణతత్పరః |
పాంచజన్యకరో రామీ త్రిరామీ వనజో జయః || ౪౭ ||

ఫాల్గుణః ఫల్గునసఖో విరాధవధకారకః |
రుక్మిణీప్రాణనాథశ్చ సత్యభామాప్రియంకరః || ౪౮ ||

కల్పవృక్షో మహావృక్షో దానవృక్షో మహాఫలః |
అంకుశో భూసురో భావో భామకో భ్రామకో హరిః || ౪౯ ||

సరళః శాశ్వతో వీరో యదువంశశివాత్మకః |
ప్రద్యుమ్నో బలకర్తా చ ప్రహర్తా దైత్యహా ప్రభుః || ౫౦ ||

మహాధనో మహావీరో వనమాలావిభూషణః |
తులసీదామశోభాఢ్యో జాలంధరవినాశనః || ౫౧ ||

సూరః సూర్యో మృకండుశ్చ భాస్వరో విశ్వపూజితః |
రవిస్తమోహా వహ్నిశ్చ బాడబో బడబానలః || ౫౨ ||

దైత్యదర్పవినాశీ చ గరుడో గరుడాగ్రజః |
గోపీనాథో మహీనాథో బృందానాథోఽవరోధకః || ౫౩ ||

ప్రపంచీ పంచరూపశ్చ లతాగుల్మశ్చ గోమతిః |
గంగా చ యమునారూపో గోదా వేత్రవతీ తథా || ౫౪ ||

కావేరీ నర్మదా తాపీ గండకీ సరయూ రజః |
రాజసస్తామసస్సత్త్వీ సర్వాంగీ సర్వలోచనః || ౫౫ ||

సుధామయోఽమృతమయో యోగినాం వల్లభః శివః |
బుద్ధో బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠో విష్ణుర్జిష్ణుః శచీపతిః || ౫౬ ||

వంశీ వంశధరో లోకో విలోకో మోహనాశనః |
రవరావో రవో రావో వలో వాలో వలాహకః || ౫౭ ||

శివో రుద్రో నలో నీలో లాంగలీ లాంగలాశ్రయః |
పారదః పావనో హంసో హంసారూఢో జగత్పతిః || ౫౮ ||

మోహినీమోహనో మాయీ మహామాయో మహాసుఖీ |
వృషో వృషాకపిః కాలః కాలీదమనకారకః || ౫౯ ||

కుబ్జాభాగ్యప్రదో వీరో రజకక్షయకారకః |
కోమలో వారుణీ రాజా జలజో జలధారకః || ౬౦ ||

హారకః సర్వపాపఘ్నః పరమేష్ఠీ పితామహః |
ఖడ్గధారీ కృపాకారీ రాధారమణసుందరః || ౬౧ ||

ద్వాదశారణ్యసంభోగీ శేషనాగఫణాలయః |
కామః శ్యామః సుఖశ్రీదః శ్రీపతిః శ్రీనిధిః కృతిః || ౬౨ ||

హరిర్హరో నరో నారో నరోత్తమ ఇషుప్రియః |
గోపాలచిత్తహర్తా చ కర్తా సంసారతారకః || ౬౩ ||

ఆదిదేవో మహాదేవో గౌరీగురురనాశ్రయః |
సాధుర్మధుర్విధుర్ధాతా త్రాతాఽక్రూరపరాయణః || ౬౪ ||

రోలంబీ చ హయగ్రీవో వానరారిర్వనాశ్రయః |
వనం వనీ వనాధ్యక్షో మహావంద్యో మహామునిః || ౬౫ ||

స్యమంతకమణిప్రాజ్ఞః విజ్ఞో విఘ్నవిఘాతకః |
గోవర్ధనో వర్ధనీయో వర్ధనీ వర్ధనప్రియః || ౬౬ ||

వార్ధన్యో వర్ధనో వర్ధీ వర్ధిష్ణస్తు సుఖప్రియః |
వర్ధితో వర్ధకో వృద్ధో బృందారకజనప్రియః || ౬౭ ||

గోపాలరమణీభర్తా సాంబకుష్ఠవినాశనః |
రుక్మిణీహరణప్రేమా ప్రేమీ చంద్రావలీపతిః || ౬౮ ||

శ్రీకర్తా విశ్వభర్తా చ నారాయణ నరో బలీ |
గణో గణపతిశ్చైవ దత్తాత్రేయో మహామునిః || ౬౯ ||

వ్యాసో నారాయణో దివ్యో భవ్యో భావుకధారకః |
శ్వఃశ్రేయసం శివం భద్రం భావుకం భవుకం శుభమ్ || ౭౦ ||

శుభాత్మకః శుభః శాస్తా ప్రశస్తో మేఘనాదహా |
బ్రహ్మణ్యదేవో దీనానాముద్ధారకరణక్షమః || ౭౧ ||

కృష్ణః కమలపత్రాక్షః కృష్ణః కమలలోచనః |
కృష్ణః కామీ సదా కృష్ణః సమస్తప్రియకారకః || ౭౨ ||

నందో నందీ మహానందీ మాదీ మాదనకః కిలీ |
మీలీ హిలీ గిలీ గోలీ గోలో గోలాలయో గులీ || ౭౩ ||

గుగ్గులీ మారకీ శాఖీ వటః పిప్పలకః కృతీ |
మ్లేచ్ఛహా కాలహర్తా చ యశోదా యశ ఏవ చ || ౭౪ ||

అచ్యుతః కేశవో విష్ణుః హరిః సత్యో జనార్దనః |
హంసో నారాయణో నీలో లీనో భక్తిపరాయణః || ౭౫ ||

జానకీవల్లభో రామో విరామో విషనాశనః |
సింహభానుర్మహాభాను-ర్వీరభానుర్మహోదధిః || ౭౬ ||

సముద్రోఽబ్ధిరకూపారః పారావారః సరిత్పతిః |
గోకులానందకారీ చ ప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః || ౭౭ ||

సదారామః కృపారామో మహారామో ధనుర్ధరః |
పర్వతః పర్వతాకారో గయో గేయో ద్విజప్రియః || ౭౮ ||

కమలాశ్వతరో రామో రామాయణప్రవర్తకః |
ద్యౌర్దివో దివసో దివ్యో భవ్యో భాగీ భయాపహః || ౭౯ ||

పార్వతీభాగ్యసహితో భర్తా లక్ష్మీసహాయవాన్ | [విలాసవాన్]
విలాసీ సాహసీ సర్వీ గర్వీ గర్వితలోచనః || ౮౦ ||

సురారిర్లోకధర్మజ్ఞో జీవనో జీవనాంతకః |
యమో యమారిర్యమనో యమీ యామవిఘాతకః || ౮౧ ||

వంశులీ పాంశులీ పాంసుః పాండురర్జునవల్లభః |
లలితా చంద్రికామాలా మాలీ మాలాంబుజాశ్రయః || ౮౨ ||

అంబుజాక్షో మహాయక్షో దక్షశ్చింతామణిప్రభుః |
మణిర్దినమణిశ్చైవ కేదారో బదరీశ్రయః || ౮౩ ||

బదరీవనసంప్రీతో వ్యాసః సత్యవతీసుతః |
అమరారినిహంతా చ సుధాసింధువిధూదయః || ౮౪ ||

చంద్రో రవిః శివః శూలీ చక్రీ చైవ గదాధరః |
శ్రీకర్తా శ్రీపతిః శ్రీదః శ్రీదేవో దేవకీసుతః || ౮౫ ||

శ్రీపతిః పుండరీకాక్షః పద్మనాభో జగత్పతిః |
వాసుదేవోఽప్రమేయాత్మా కేశవో గరుడధ్వజః || ౮౬ ||

నారాయణః పరం ధామ దేవదేవో మహేశ్వరః |
చక్రపాణిః కళాపూర్ణో వేదవేద్యో దయానిధిః || ౮౭ ||

భగవాన్ సర్వభూతేశో గోపాలః సర్వపాలకః |
అనంతో నిర్గుణో నిత్యో నిర్వికల్పో నిరంజనః || ౮౮ ||

నిరాధారో నిరాకారో నిరాభాసో నిరాశ్రయః |
పురుషః ప్రణవాతీతో ముకుందః పరమేశ్వరః || ౮౯ ||

క్షణావనిః సార్వభౌమో వైకుంఠో భక్తవత్సలః |
విష్ణుర్దామోదరః కృష్ణో మాధవో మథురాపతిః || ౯౦ ||

దేవకీగర్భసంభూతో యశోదావత్సలో హరిః |
శివః సంకర్షణః శంభుర్భూతనాథో దివస్పతిః || ౯౧ ||

అవ్యయః సర్వధర్మజ్ఞో నిర్మలో నిరుపద్రవః |
నిర్వాణనాయకో నిత్యో నీలజీమూతసన్నిభః || ౯౨ ||

కలాక్షయశ్చ సర్వజ్ఞః కమలారూపతత్పరః |
హృషీకేశః పీతవాసా వసుదేవప్రియాత్మజః || ౯౩ ||

నందగోపకుమారార్యో నవనీతాశనో విభుః |
పురాణః పురుషశ్రేష్ఠః శంఖపాణిః సువిక్రమః || ౯౪ ||

అనిరుద్ధశ్చక్రధరః శార్ఙ్గపాణిశ్చతుర్భుజః |
గదాధరః సురార్తిఘ్నో గోవిందో నందకాయుధః || ౯౫ ||

బృందావనచరః శౌరిర్వేణువాద్యవిశారదః |
తృణావర్తాంతకో భీమసాహసో బహువిక్రమః || ౯౬ ||

శకటాసురసంహారీ బకాసురవినాశనః |
ధేనుకాసురసంహారీ పూతనారిర్నృకేసరీ || ౯౭ ||

పితామహో గురుస్సాక్షీ ప్రత్యగాత్మా సదాశివః |
అప్రమేయః ప్రభుః ప్రాజ్ఞోఽప్రతర్క్యః స్వప్నవర్ధనః || ౯౮ ||

ధన్యో మాన్యో భవో భావో ధీరః శాంతో జగద్గురుః |
అంతర్యామీశ్వరో దివ్యో దైవజ్ఞో దేవసంస్తుతః || ౯౯ ||

క్షీరాబ్ధిశయనో ధాతా లక్ష్మీవాన్ లక్ష్మణాగ్రజః |
ధాత్రీపతిరమేయాత్మా చంద్రశేఖరపూజితః || ౧౦౦ ||

లోకసాక్షీ జగచ్చక్షుః పుణ్యచారిత్రకీర్తనః |
కోటిమన్మథసౌందర్యో జగన్మోహనవిగ్రహః || ౧౦౧ ||

మందస్మితతనుర్గోపగోపికాపరివేష్టితః |
ఫుల్లారవిందనయనశ్చాణూరాంధ్రనిషూదనః || ౧౦౨ ||

ఇందీవరదళశ్యామో బర్హిబర్హావతంసకః |
మురళీనినదాహ్లాదో దివ్యమాలాంబరావృతః || ౧౦౩ ||

సుకపోలయుగః సుభ్రూయుగళః సులలాటకమ్ |
కంబుగ్రీవో విశాలాక్షో లక్ష్మీవాఞ్ఛుభలక్షణః || ౧౦౪ ||

పీనవక్షాశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్మూర్తిస్త్రివిక్రమః |
కళంకరహితః శుద్ధో దుష్టశత్రునిబర్హణః || ౧౦౫ ||

కిరీటకుండలధరః కటకాంగదమండితః |
ముద్రికాభరణోపేతః కటిసూత్రవిరాజితః || ౧౦౬ ||

మంజీరరంజితపదః సర్వాభరణభూషితః |
విన్యస్తపాదయుగళో దివ్యమంగళవిగ్రహః || ౧౦౭ ||

గోపికానయనానందః పూర్ణచంద్రనిభాననః |
సమస్తజగదానందః సుందరో లోకనందనః || ౧౦౮ ||

యమునాతీరసంచారీ రాధామన్మథవైభవః |
గోపనారీప్రియో దాంతో గోపీవస్త్రాపహారకః || ౧౦౯ ||

శృంగారమూర్తిః శ్రీధామా తారకో మూలకారణమ్ |
సృష్టిసంరక్షణోపాయః క్రూరాసురవిభంజనః || ౧౧౦ ||

నరకాసురసంహారీ మురారిర్వైరిమర్దనః |
ఆదితేయప్రియో దైత్యభీకరో యదుశేఖరః || ౧౧౧ ||

జరాసంధకులధ్వంసీ కంసారాతిః సువిక్రమః |
పుణ్యశ్లోకః కీర్తనీయో యాదవేంద్రో జగన్నుతః || ౧౧౨ ||

రుక్మిణీరమణః సత్యభామాజాంబవతీప్రియః |
మిత్రవిందానాగ్నజితీలక్ష్మణాసముపాసితః || ౧౧౩ ||

సుధాకరకులే జాతోఽనంతః ప్రబలవిక్రమః |
సర్వసౌభాగ్యసంపన్నో ద్వారకాపట్టణస్థితః || ౧౧౪ ||

భద్రాసూర్యసుతానాథో లీలామానుషవిగ్రహః |
సహస్రషోడశస్త్రీశో భోగమోక్షైకదాయకః || ౧౧౫ ||

వేదాంతవేద్యః సంవేద్యో వైద్యో బ్రహ్మాండనాయకః |
గోవర్ధనధరో నాథః సర్వజీవదయాపరః || ౧౧౬ ||

మూర్తిమాన్ సర్వభూతాత్మా ఆర్తత్రాణపరాయణః |
సర్వజ్ఞః సర్వసులభః సర్వశాస్త్రవిశారదః || ౧౧౭ ||

షడ్గుణైశ్వర్యసంపన్నః పూర్ణకామో ధురంధరః |
మహానుభావః కైవల్యదాయకో లోకనాయకః || ౧౧౮ ||

ఆదిమధ్యాంతరహితః శుద్ధసాత్త్వికవిగ్రహః |
అసమానః సమస్తాత్మా శరణాగతవత్సలః || ౧౧౯ ||

ఉత్పత్తిస్థితిసంహారకారణం సర్వకారణమ్ |
గంభీరః సర్వభావజ్ఞః సచ్చిదానందవిగ్రహః || ౧౨౦ ||

విష్వక్సేనః సత్యసంధః సత్యవాక్ సత్యవిక్రమః |
సత్యవ్రతః సత్యరతః సత్యధర్మపరాయణః || ౧౨౧ ||

ఆపన్నార్తిప్రశమనః ద్రౌపదీమానరక్షకః |
కందర్పజనకః ప్రాజ్ఞో జగన్నాటకవైభవః || ౧౨౨ ||

భక్తివశ్యో గుణాతీతః సర్వైశ్వర్యప్రదాయకః |
దమఘోషసుతద్వేషీ బాణబాహువిఖండనః || ౧౨౩ ||

భీష్మభక్తిప్రదో దివ్యః కౌరవాన్వయనాశనః |
కౌంతేయప్రియబంధుశ్చ పార్థస్యందనసారథిః || ౧౨౪ ||

నారసింహో మహావీరః స్తంభజాతో మహాబలః |
ప్రహ్లాదవరదః సత్యో దేవపూజ్యోఽభయంకరః || ౧౨౫ ||

ఉపేంద్ర ఇంద్రావరజో వామనో బలిబంధనః |
గజేంద్రవరదః స్వామీ సర్వదేవనమస్కృతః || ౧౨౬ ||

శేషపర్యంకశయనో వైనతేయరథో జయీ |
అవ్యాహతబలైశ్వర్యసంపన్నః పూర్ణమానసః || ౧౨౭ ||

యోగీశ్వరేశ్వరః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞో జ్ఞానదాయకః |
యోగిహృత్పంకజావాసో యోగమాయాసమన్వితః || ౧౨౮ ||

నాదబిందుకళాతీతశ్చతుర్వర్గఫలప్రదః |
సుషుమ్నామార్గసంచారీ దేహస్యాంతరసంస్థితః || ౧౨౯ ||

దేహేంద్రియమనఃప్రాణసాక్షీ చేతఃప్రసాదకః |
సూక్ష్మః సర్వగతో దేహీ జ్ఞానదర్పణగోచరః || ౧౩౦ ||

తత్త్వత్రయాత్మకోఽవ్యక్తః కుండలీ సముపాశ్రితః |
బ్రహ్మణ్యః సర్వధర్మజ్ఞః శాంతో దాంతో గతక్లమః || ౧౩౧ ||

శ్రీనివాసః సదానందో విశ్వమూర్తిర్మహాప్రభుః |
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౧౩౨ ||

సమస్తభువనాధారః సమస్తప్రాణరక్షకః |
సమస్తస్సర్వభావజ్ఞో గోపికాప్రాణవల్లభః || ౧౩౩ ||

నిత్యోత్సవో నిత్యసౌఖ్యో నిత్యశ్రీర్నిత్యమంగళమ్ |
వ్యూహార్చితో జగన్నాథః శ్రీవైకుంఠపురాధిపః || ౧౩౪ ||

పూర్ణానందఘనీభూతో గోపవేషధరో హరిః |
కలాపకుసుమశ్యామః కోమలః శాంతవిగ్రహః || ౧౩౫ ||

గోపాంగనావృతోఽనంతో బృందావనసమాశ్రయః |
వేణునాదరతః శ్రేష్ఠో దేవానాం హితకారకః || ౧౩౬ ||

జలక్రీడాసమాసక్తో నవనీతస్య తస్కరః |
గోపాలకామినీజారశ్చోరజారశిఖామణిః || ౧౩౭ ||

పరంజ్యోతిః పరాకాశః పరావాసః పరిస్ఫుటః |
అష్టాదశాక్షరో మంత్రో వ్యాపకో లోకపావనః || ౧౩౮ ||

సప్తకోటిమహామంత్రశేఖరో దేవశేఖరః |
విజ్ఞానజ్ఞానసంధానస్తేజోరాశిర్జగత్పతిః || ౧౩౯ ||

భక్తలోకప్రసన్నాత్మా భక్తమందారవిగ్రహః |
భక్తదారిద్ర్యశమనో భక్తానాం ప్రీతిదాయకః || ౧౪౦ ||

భక్తాధీనమనాః పూజ్యో భక్తలోకశివంకరః |
భక్తాభీష్టప్రదః సర్వభక్తాఘౌఘనికృంతకః || ౧౪౧ ||

అపారకరుణాసింధుర్భగవాన్ భక్తతత్పరః || ౧౪౨ ||

[ఇతి శ్రీరాధికానాథ నామ్నాం సాహస్రమీరితం | ]
స్మరణాత్పాపరాశీనాం ఖండనం మృత్యునాశనమ్ || ౧ ||

వైష్ణవానాం ప్రియకరం మహాదారిద్ర్యనాశనమ్ |
బ్రహ్మహత్యాసురాపానం పరస్త్రీగమనం తథా || ౨ ||

పరద్రవ్యాపహరణం పరద్వేషసమన్వితమ్ |
మానసం వాచికం కాయం యత్పాపం పాపసంభవమ్ || ౩ ||

సహస్రనామపఠనాత్సర్వే నశ్యంతి తత్క్షణాత్ |
మహాదారిద్ర్యయుక్తో వై వైష్ణవో విష్ణుభక్తిమాన్ || ౪ ||

కార్తిక్యాం యః పఠేద్రాత్రౌ శతమష్టోత్తరం క్రమాత్ |
పీతాంబరధరో ధీమాన్ సుగంధీ పుష్పచందనైః || ౫ ||

పుస్తకం పూజయిత్వా చ నైవేద్యాదిభిరేవ చ |
రాధాధ్యానాంకితో ధీరో వనమాలావిభూషితః || ౬ ||

శతమష్టోత్తరం దేవి పఠేన్నామసహస్రకమ్ |
చైత్రే కృష్ణే చ శుక్లే చ కుహూసంక్రాంతివాసరే || ౭ ||

పఠితవ్యం ప్రయత్నేన త్రైలోక్యం మోహయేత్ క్షణాత్ |
తులసీమాలయా యుక్తో వైష్ణవో భక్తితత్పరః || ౮ ||

రవివారే చ శుక్రే చ ద్వాదశ్యాం శ్రాద్ధవాసరే |
బ్రాహ్మణం పూజయిత్వా చ భోజయిత్వా విధానతః || ౯ ||

పఠేన్నామసహస్రం చ తతః సిద్ధిః ప్రజాయతే |
మహానిశాయాం సతతం వైష్ణవో యః పఠేత్సదా || ౧౦ ||

దేశాంతరగతా లక్ష్మీః సమాయాతి న సంశయః |
త్రైలోక్యే తు మహాదేవి సుందర్యః కామమోహితాః || ౧౧ ||

ముగ్ధాః స్వయం సమాయాంతి వైష్ణవం చ భజంతి తాః |
రోగీ రోగాత్ప్రముచ్యేత బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ || ౧౨ ||

గర్భిణీ జనయేత్పుత్రం కన్యా విందతి సత్పతిమ్ |
రాజానో వశతాం యాంతి కిం పునః క్షుద్రమానుషాః || ౧౩ ||

సహస్రనామశ్రవణాత్ పఠనాత్ పూజనాత్ ప్రియే |
ధారణాత్ సర్వమాప్నోతి వైష్ణవో నాత్ర సంశయః || ౧౪ ||

వంశీవటే చాన్యవటే తథా పిప్పలకేఽథ వా |
కదంబపాదపతలే శ్రీగోపాలస్య సన్నిధౌ || ౧౫ ||

యః పఠేద్వైష్ణవో నిత్యం స యాతి హరిమందిరమ్ |
కృష్ణేనోక్తం రాధికాయై తయా ప్రోక్తం పురా శివే || ౧౬ ||

నారదాయ మయా ప్రోక్తం నారదేన ప్రకాశితమ్ |
మయా తవ వరారోహే ప్రోక్తమేతత్సుదుర్లభమ్ || ౧౭ ||

గోపనీయం ప్రయత్నేన న ప్రకాశ్యం కదాచన |
శఠాయ పాపినే చైవ లంపటాయ విశేషతః || ౧౮ ||

న దాతవ్యం న దాతవ్యం న దాతవ్యం కదాచన |
దేయం శాంతాయ శిష్యాయ విష్ణుభక్తిరతాయ చ || ౧౯ ||

గోదానబ్రహ్మయజ్ఞాదేర్వాజపేయశతస్య చ |
అశ్వమేధసహస్రస్య ఫలం పాఠే భవేద్ధ్రువమ్ || ౨౦ ||

మోహనం స్తంభనం చైవ మారణోచ్చాటనాదికమ్ |
యద్యద్వాంఛతి చిత్తేన తత్తత్ప్రాప్నోతి వైష్ణవః || ౨౧ ||

ఏకాదశ్యాం నరః స్నాత్వా సుగంధద్రవ్యతైలకైః |
ఆహారం బ్రాహ్మణే దత్త్వా దక్షిణాం స్వర్ణభూషణమ్ || ౨౨ ||

తతః ప్రారంభకర్తాసౌ సర్వం ప్రాప్నోతి మానవః |
శతావృత్త సహస్రం చ యః పఠేద్వైష్ణవో జనః || ౨౩ ||

శ్రీబృందావనచంద్రస్య ప్రసాదాత్సర్వమాప్నుయాత్ |
యద్గృహే పుస్తకం దేవి పూజితం చైవ తిష్ఠతి || ౨౪ ||

న మారీ న చ దుర్భిక్షం నోపసర్గభయం క్వచిత్ |
సర్పాదిభూతయక్షాద్యా నశ్యంతే నాత్ర సంశయః || ౨౫ ||

శ్రీగోపాలో మహాదేవి వసేత్తస్య గృహే సదా |
యద్గృహే చ సహస్రం చ నామ్నాం తిష్ఠతి పూజితమ్ || ౨౬ ||

ఇతి శ్రీసమ్మోహనతంత్రే హరగౌరీసంవాదే శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం |

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి