Skip to content

Gopala Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Gopala Sahasranama Stotram Lyrics PdfPin

Gopala Sahasranama Stotram is the 1000 names of Gopala or Lord Krishna composed as a hymn. It originated during the conversations between Lord Shiva and Parvati, and is part of Sammohana Tantra, which is one of the 302 Saiva Tantras. Get Sri Gopala Sahasranama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Gopala or Lord Krishna.

Gopala Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಗೌರೀ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಶಂಕರಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖಿಲನಾಥಸ್ತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಕಃ || ೧ ||

ತ್ವಮೇವ ಪೂಜ್ಯಸೇ ಲೋಕೈರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಸುರಾದಿಭಿಃ |
ನಿತ್ಯಂ ಪಠಸಿ ದೇವೇಶ ಕಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹೇಶ್ವರ || ೨ ||

ಆಶ್ಚರ್ಯಮಿದಮತ್ಯಂತಂ ಜಾಯತೇ ಮಮ ಶಂಕರ |
ತತ್ಪ್ರಾಣೇಶ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಂಶಯಂ ಛಿಂಧಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ || ೩ ||

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ-
ಧನ್ಯಾಸಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾಸಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ |
ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಂ ಚ ಯತ್ಪೃಚ್ಛಸಿ ವರಾನನೇ || ೪ ||

ಸ್ತ್ರೀಸ್ವಭಾವಾನ್ಮಹಾದೇವಿ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೫ ||

ದತ್ತೇ ಚ ಸಿದ್ಧಿಹಾನಿಃ ಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಮಾದ್ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ |
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೬ ||

ಧನರತ್ನೌಘಮಾಣಿಕ್ಯಂ ತುರಂಗಂ ಚ ಗಜಾದಿಕಮ್ |
ದದಾತಿ ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೭ ||

ತತ್ತೇಽಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತಾ ಪ್ರಿಯೇ |
ಯೋಽಸೌ ನಿರಂಜನೋ ದೇವಶ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪೀ ಜನಾರ್ದನಃ || ೮ ||

ಸಂಸಾರಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾರಣಾಯ ನೃಣಾಂ ಸದಾ |
ಶ್ರೀರಂಗಾದಿಕರೂಪೇಣ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ || ೯ ||

ತತೋ ಲೋಕಾ ಮಹಾಮೂಢಾ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿವಿವರ್ಜಿತಾಃ |
ನಿಶ್ಚಯಂ ನಾಧಿಗಚ್ಛಂತಿ ಪುನರ್ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ || ೧೦ ||

ನಿರಂಜನೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರೀತಿಕಾಮದಃ |
ಬೃಂದಾವನವಿಹಾರಾಯ ಗೋಪಾಲಂ ರೂಪಮುದ್ವಹನ್ || ೧೧ ||

ಮುರಳೀವಾದನಾಧಾರೀ ರಾಧಾಯೈ ಪ್ರೀತಿಮಾವಹನ್ |
ಅಂಶಾಂಶೇಭ್ಯಃ ಸಮುನ್ಮೀಲ್ಯ ಪೂರ್ಣರೂಪಕಳಾಯುತಃ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರೋ ಭಗವಾನ್ ನಂದಗೋಪವರೋದ್ಯತಃ |
ಧರಣೀರೂಪಿಣೀ ಮಾತಾ ಯಶೋದಾ ನಂದಗೇಹಿನೀ || ೧೩ ||

ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಾಚಿತೋ ನಾಥೋ ದೇವಕ್ಯಾಂ ವಸುದೇವತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣಾಽಭ್ಯರ್ಥಿತೋ ದೇವೋ ದೇವೈರಪಿ ಸುರೇಶ್ವರಃ || ೧೪ ||

ಜಾತೋಽವನ್ಯಾಂ ಚ ಮುದಿತೋ ಮುರಳೀವಾಚನೇಚ್ಛಯಾ |
ಶ್ರಿಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ವಚಃ ಕೃತ್ವಾ ತತೋ ಜಾತೋ ಮಹೀತಲೇ || ೧೫ ||

ಸಂಸಾರಸಾರಸರ್ವಸ್ವಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಮಹದುಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಏತಜ್ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಂದ್ಯಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಸನಾತನಮ್ || ೧೬ ||

ಗೌರತೇಜೋ ವಿನಾ ಯಸ್ತು ಶ್ಯಾಮತೇಜಸ್ಸಮರ್ಚಯೇತ್ |
ಜಪೇದ್ವಾ ಧ್ಯಾಯತೇ ವಾಪಿ ಸ ಭವೇತ್ಪಾತಕೀ ಶಿವೇ || ೧೭ ||

ಸ ಬ್ರಹ್ಮಹಾ ಸುರಾಪೀ ಚ ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯೀ ಚ ಪಂಚಮಃ |
ಏತೈರ್ದೋಷೈರ್ವಿಲಿಪ್ಯೇತ ತೇಜೋಭೇದಾನ್ಮಹೀಶ್ವರಿ || ೧೮ ||

ತಸ್ಮಾಜ್ಜ್ಯೋತಿರಭೂದ್ದ್ವೇಧಾ ರಾಧಾಮಾಧವರೂಪಕಮ್ |
ತಸ್ಮಾದಿದಂ ಮಹಾದೇವಿ ಗೋಪಾಲೇನೈವ ಭಾಷಿತಮ್ || ೧೯ ||

ದುರ್ವಾಸಸೋ ಮುನೇರ್ಮೋಹೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ಯಾಂ ರಾಸಮಂಡಲೇ |
ತತಃ ಪೃಷ್ಟವತೀ ರಾಧಾ ಸಂದೇಹಂ ಭೇದಮಾತ್ಮನಃ || ೨೦ ||

ನಿರಂಜನಾತ್ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಮಾಯಾತೀತಂ ಜಗನ್ಮಯಂ |
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇನ ತತಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ರಾಧಾಯೈ ನಾರದಾಯ ಚ || ೨೧ ||

ತತೋ ನಾರದತಸ್ಸರ್ವಂ ವಿರಳಾ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತಥಾ |
ಕಲೌ ಜಾನಂತಿ ದೇವೇಶಿ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೨೨ ||

ಶಠಾಯ ಕೃಪಣಾಯಾಥ ಡಾಂಭಿಕಾಯ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಮವಾಪ್ನೋತಿ ತಸ್ಮಾದ್ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ || ೨೩ ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀನಾರದ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಗೋಪಾಲೋ ದೇವತಾ, ಕಾಮೋ ಬೀಜಂ, ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಃ, ಚಂದ್ರಃ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಭಕ್ತಿರೂಪಫಲಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಶ್ರೀ ಬೃಂದಾವನನಿವಾಸಃ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀರಾಧಾಪ್ರಿಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಮಂತ್ರಃ, ಧರ್ಮಾದಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ನಾರದ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ಶ್ರೀಗೋಪಾಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ |
ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ |
ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ |
ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಫಾಲಯೋಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಇತಿ ಮೂಲಮಂತ್ರಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಕ್ಲಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಕ್ಲಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ಲೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಕ್ಲೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ಲಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಮೂಲಮಂತ್ರನ್ಯಾಸಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೋವಿಂದಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೋಪೀಜನ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವಲ್ಲಭಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸ್ವಾಹಾ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಗೋವಿಂದಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಗೋಪೀಜನ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ವಲ್ಲಭಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಸ್ವಾಹಾ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |

ಫುಲ್ಲೇಂದೀವರಕಾಂತಿಮಿಂದುವದನಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಪ್ರಿಯಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಮುದಾರಕೌಸ್ತುಭಧರಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಸುಂದರಮ್ |
ಗೋಪೀನಾಂ ನಯನೋತ್ಪಲಾರ್ಚಿತತನುಂ ಗೋಗೋಪಸಂಘಾವೃತಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಕಲವೇಣುವಾದನಪರಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಭೂಷಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ ಲಲಾಟಫಲಕೇ ವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲೇ ಕೌಸ್ತುಭಂ
ನಾಸಾಗ್ರೇ ವರಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕರತಲೇ ವೇಣುಂ ಕರೇ ಕಂಕಣಮ್ |
ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹರಿಚಂದನಂ ಚ ಕಲಯನ್ ಕಂಠೇ ಚ ಮುಕ್ತಾವಲಿಂ
ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಪರಿವೇಷ್ಟಿತೋ ವಿಜಯತೇ ಗೋಪಾಲಚೂಡಾಮಣಿಃ || ೨ ||

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ದೇವಃ ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಬೀಜಶಿರೋಮಣಿಃ |
ಶ್ರೀಗೋಪಾಲೋ ಮಹೀಪಾಲೋ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ || ೧ ||

ಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಃ ಪುಂಡರೀಕಃ ಸನಾತನಃ |
ಗೋಪತಿರ್ಭೂಪತಿಃ ಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಹರ್ತಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ || ೨ ||

ಆದಿಕರ್ತಾ ಮಹಾಕರ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಜಗಜ್ಜೀವೋ ಜಗದ್ಧಾತಾ ಜಗದ್ಭರ್ತಾ ಜಗದ್ವಸುಃ || ೩ ||

ಮತ್ಸ್ಯೋ ಭೀಮಃ ಕುಹೂಭರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ವಾರಾಹಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ನಾರಾಯಣೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಗೋವಿಂದೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ || ೪ ||

ಗೋಕುಲೇಶೋ ಮಹಾಚಂದ್ರಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ |
ಕಮಲಾಮುಖಲೋಲಾಕ್ಷಃ ಪುಂಡರೀಕಃ ಶುಭಾವಹಃ || ೫ ||

ದುರ್ವಾಸಾಃ ಕಪಿಲೋ ಭೌಮಃ ಸಿಂಧುಸಾಗರಸಂಗಮಃ |
ಗೋವಿಂದೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋತ್ರಃ ಕಾಳಿಂದೀಪ್ರೇಮಪೂರಕಃ || ೬ ||

ಗೋಪಸ್ವಾಮೀ ಗೋಕುಲೇಂದ್ರಃ ಗೋವರ್ಧನವರಪ್ರದಃ |
ನಂದಾದಿಗೋಕುಲತ್ರಾತಾ ದಾತಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನಃ || ೭ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳದಾತಾ ಚ ಸರ್ವಕಾಮವರಪ್ರದಃ |
ಆದಿಕರ್ತಾ ಮಹೀಭರ್ತಾ ಸರ್ವಸಾಗರಸಿಂಧುಜಃ || ೮ ||

ಗಜಗಾಮೀ ಗಜೋದ್ಧಾರೀ ಕಾಮೀ ಕಾಮಕಲಾನಿಧಿಃ |
ಕಳಂಕರಹಿತಶ್ಚಂದ್ರೋ ಬಿಂಬಾಸ್ಯೋ ಬಿಂಬಸತ್ತಮಃ || ೯ ||

ಮಾಲಾಕಾರಃ ಕೃಪಾಕಾರಃ ಕೋಕಿಲಸ್ವರಭೂಷಣಃ |
ರಾಮೋ ನೀಲಾಂಬರೋ ದೇಹೀ ಹಲೀ ದ್ವಿವಿದಮರ್ದನಃ || ೧೦ ||

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಪುರೀಭೇತ್ತಾ ಮಹಾಮಾರೀವಿನಾಶನಃ |
ಶಿವಃ ಶಿವತಮೋ ಭೇತ್ತಾ ಬಲಾರಾತಿಪ್ರಪೂಜಕಃ || ೧೧ ||

ಕುಮಾರೀವರದಾಯೀ ಚ ವರೇಣ್ಯೋ ಮೀನಕೇತನಃ |
ನರೋ ನಾರಾಯಣೋ ಧೀರೋ ಧರಾಪತಿರುದಾರಧೀಃ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಪತಿಃ ಪ್ರತಿರಾಜಹಾ |
ಬೃಂದಾಪತಿಃ ಕುಲಂ ಗ್ರಾಮೀ ಧಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಸನಾತನಃ || ೧೩ ||

ರೇವತೀರಮಣೋ ರಾಮಃ ಪ್ರಿಯಶ್ಚಂಚಲಲೋಚನಃ |
ರಾಮಾಯಣಶರೀರಶ್ಚ ರಾಮೋ ರಾಮಃ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಃ || ೧೪ ||

ಶರ್ವರಃ ಶರ್ವರೀ ಶರ್ವಃ ಸರ್ವತ್ರ ಶುಭದಾಯಕಃ |
ರಾಧಾರಾಧಯಿತಾರಾಧೀ ರಾಧಾಚಿತ್ತಪ್ರಮೋದಕಃ || ೧೫ ||

ರಾಧಾರತಿಸುಖೋಪೇತೋ ರಾಧಾಮೋಹನತತ್ಪರಃ |
ರಾಧಾವಶೀಕರೋ ರಾಧಾಹೃದಯಾಂಭೋಜಷಟ್ಪದಃ || ೧೬ ||

ರಾಧಾಲಿಂಗನಸಮ್ಮೋದೋ ರಾಧಾನರ್ತನಕೌತುಕಃ |
ರಾಧಾಸಂಜಾತಸಂಪ್ರೀತೋ ರಾಧಾಕಾಮಫಲಪ್ರದಃ || ೧೭ ||

ಬೃಂದಾಪತಿಃ ಕೋಕನಿಧಿಃ ಕೋಕಶೋಕವಿನಾಶನಃ |
ಚಂದ್ರಾಪತಿಶ್ಚಂದ್ರಪತಿಶ್ಚಂಡಕೋದಂಡಭಂಜನಃ || ೧೮ ||

ರಾಮೋ ದಾಶರಥೀ ರಾಮೋ ಭೃಗುವಂಶಸಮುದ್ಭವಃ |
ಆತ್ಮಾರಾಮೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಮೋಹೋ ಮೋಹಾಂಧಭಂಜನಃ || ೧೯ ||

ವೃಷಭಾನುಭವೋ ಭಾವೀ ಕಾಶ್ಯಪಿಃ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ |
ಕೋಲಾಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಲೀ ಹಲೀ ಹಲಧರಪ್ರಿಯಃ || ೨೦ ||

ರಾಧಾಮುಖಾಬ್ಜಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಭಾಸ್ಕರೋ ರವಿಜೋ ವಿಧುಃ |
ವಿಧಿರ್ವಿಧಾತಾ ವರುಣೋ ವಾರುಣೋ ವಾರುಣೀಪ್ರಿಯಃ || ೨೧ ||

ರೋಹಿಣೀಹೃದಯಾನಂದೀ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜೋ ಬಲಿಃ |
ನೀಲಾಂಬರೋ ರೌಹಿಣೇಯೋ ಜರಾಸಂಧವಧೋಽಮಲಃ || ೨೨ ||

ನಾಗೋ ಜವಾಂಭೋ ವಿರುದೋ ವೀರಹಾ ವರದೋ ಬಲೀ |
ಗೋಪದೋ ವಿಜಯೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಸನಾತನಃ || ೨೩ ||

ಪರಶುರಾಮವಚೋಗ್ರಾಹೀ ವರಗ್ರಾಹೀ ಸೃಗಾಲಹಾ |
ದಮಘೋಷೋಪದೇಷ್ಟಾ ಚ ರಥಗ್ರಾಹೀ ಸುದರ್ಶನಃ || ೨೪ ||

ವೀರಪತ್ನೀಯಶಸ್ತ್ರಾತಾ ಜರಾವ್ಯಾಧಿವಿಘಾತಕಃ |
ದ್ವಾರಕಾವಾಸತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಹುತಾಶನವರಪ್ರದಃ || ೨೫ ||

ಯಮುನಾವೇಗಸಂಹಾರೀ ನೀಲಾಂಬರಧರಃ ಪ್ರಭುಃ |
ವಿಭುಃ ಶರಾಸನೋ ಧನ್ವೀ ಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ || ೨೬ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣೋ ಲಕ್ಷ್ಯೋ ರಕ್ಷೋವಂಶವಿನಾಶಕಃ |
ವಾಮನೋ ವಾಮನೀಭೂತೋ ವಮನೋ ವಮನಾರುಹಃ || ೨೭ ||

ಯಶೋದಾನಂದನಃ ಕರ್ತಾ ಯಮಳಾರ್ಜುನಮುಕ್ತಿದಃ |
ಉಲೂಖಲೀ ಮಹಾಮಾನೋ ದಾಮಬದ್ಧಾಹ್ವಯೀ ಶಮೀ || ೨೮ ||

ಭಕ್ತಾನುಕಾರೀ ಭಗವಾನ್ ಕೇಶವೋಽಚಲಧಾರಕಃ |
ಕೇಶಿಹಾ ಮಧುಹಾ ಮೋಹೀ ವೃಷಾಸುರವಿಘಾತಕಃ || ೨೯ ||

ಅಘಾಸುರವಿಘಾತೀ ಚ ಪೂತನಾಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ |
ಕುಬ್ಜಾವಿನೋದೀ ಭಗವಾನ್ ಕಂಸಮೃತ್ಯುರ್ಮಹಾಮುಖೀ || ೩೦ ||

ಅಶ್ವಮೇಧೋ ವಾಜಪೇಯೋ ಗೋಮೇಧೋ ನರಮೇಧವಾನ್ |
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಶ್ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಃ || ೩೧ ||

ರವಿಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶೋ ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕರ್ತಾ ಚ ಕಮಲಾವಾಂಛಿತಪ್ರದಃ || ೩೨ ||

ಕಮಲೀ ಕಮಲಾಕ್ಷಶ್ಚ ಕಮಲಾಮುಖಲೋಲುಪಃ |
ಕಮಲಾವ್ರತಧಾರೀ ಚ ಕಮಲಾಭಃ ಪುರಂದರಃ || ೩೩ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯಾಧಿಕಚಿತ್ತಶ್ಚ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮದೋತ್ಕಟಃ |
ತಾಟಕಾರಿಃ ಸುರತ್ರಾತಾ ಮಾರೀಚಕ್ಷೋಭಕಾರಕಃ || ೩೪ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾಂತೋ ರಾಮೋ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ |
ಲಂಕಾಧಿಪಕುಲಧ್ವಂಸೀ ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಃ || ೩೫ ||

ಸೀತಾನಂದಕರೋ ರಾಮೋ ವೀರೋ ವಾರಿಧಿಬಂಧನಃ |
ಖರದೂಷಣಸಂಹಾರೀ ಸಾಕೇತಪುರವಾಸವಾನ್ || ೩೬ ||

ಚಂದ್ರಾವಳಿಪತಿಃ ಕೂಲಃ ಕೇಶಿಕಂಸವಧೋಽಮರಃ |
ಮಾಧವೋ ಮಧುಹಾ ಮಾಧ್ವೀ ಮಾಧ್ವೀಕೋ ಮಾಧವೀ ವಿಭುಃ || ೩೭ ||

ಮುಂಜಾಟವೀಗಾಹಮಾನೋ ಧೇನುಕಾರಿರ್ದಶಾತ್ಮಜಃ |
ವಂಶೀವಟವಿಹಾರೀ ಚ ಗೋವರ್ಧನವನಾಶ್ರಯಃ || ೩೮ ||

ತಥಾ ತಾಳವನೋದ್ದೇಶೀ ಭಾಂಡೀರವನಶಂಕರಃ |
ತೃಣಾವರ್ತಕೃಪಾಕಾರೀ ವೃಷಭಾನುಸುತಾಪತಿಃ || ೩೯ ||

ರಾಧಾಪ್ರಾಣಸಮೋ ರಾಧಾವದನಾಬ್ಜಮಧೂತ್ಕಟಃ |
ಗೋಪೀರಂಜನದೈವಜ್ಞಃ ಲೀಲಾಕಮಲಪೂಜಿತಃ || ೪೦ ||

ಕ್ರೀಡಾಕಮಲಸಂದೋಹೋ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರೀತಿರಂಜನಃ |
ರಂಜಕೋ ರಂಜನೋ ರಂಗೋ ರಂಗೀ ರಂಗಮಹೀರುಹಃ || ೪೧ ||

ಕಾಮಃ ಕಾಮಾರಿಭಕ್ತಶ್ಚ ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಕವಿಃ |
ನಾರದೋ ದೇವಲೋ ಭೀಮೋ ಬಾಲೋ ಬಾಲಮುಖಾಂಬುಜಃ || ೪೨ ||

ಅಂಬುಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಯೋಗೀ ದತ್ತವರೋ ಮುನಿಃ |
ಋಷಭಃ ಪರ್ವತೋ ಗ್ರಾಮೋ ನದೀಪವನವಲ್ಲಭಃ || ೪೩ ||

ಪದ್ಮನಾಭಃ ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ರುದ್ರೋಽಹಿಭೂಷಿತಃ |
ಗಣಾನಾಂ ತ್ರಾಣಕರ್ತಾ ಚ ಗಣೇಶೋ ಗ್ರಹಿಳೋ ಗ್ರಹಿಃ || ೪೪ ||

ಗಣಾಶ್ರಯೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಕ್ರೋಡೀಕೃತಜಗತ್ತ್ರಯಃ |
ಯಾದವೇಂದ್ರೋ ದ್ವಾರಕೇಂದ್ರೋ ಮಥುರಾವಲ್ಲಭೋ ಧುರೀ || ೪೫ ||

ಭ್ರಮರಃ ಕುಂತಲೀ ಕುಂತೀಸುತರಕ್ಷೀ ಮಹಾಮನಾಃ |
ಯಮುನಾವರದಾತಾ ಚ ಕಾಶ್ಯಪಸ್ಯ ವರಪ್ರದಃ || ೪೬ ||

ಶಂಖಚೂಡವಧೋದ್ದಾಮೋ ಗೋಪೀರಕ್ಷಣತತ್ಪರಃ |
ಪಾಂಚಜನ್ಯಕರೋ ರಾಮೀ ತ್ರಿರಾಮೀ ವನಜೋ ಜಯಃ || ೪೭ ||

ಫಾಲ್ಗುಣಃ ಫಲ್ಗುನಸಖೋ ವಿರಾಧವಧಕಾರಕಃ |
ರುಕ್ಮಿಣೀಪ್ರಾಣನಾಥಶ್ಚ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರಿಯಂಕರಃ || ೪೮ ||

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ಮಹಾವೃಕ್ಷೋ ದಾನವೃಕ್ಷೋ ಮಹಾಫಲಃ |
ಅಂಕುಶೋ ಭೂಸುರೋ ಭಾವೋ ಭಾಮಕೋ ಭ್ರಾಮಕೋ ಹರಿಃ || ೪೯ ||

ಸರಳಃ ಶಾಶ್ವತೋ ವೀರೋ ಯದುವಂಶಶಿವಾತ್ಮಕಃ |
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ಬಲಕರ್ತಾ ಚ ಪ್ರಹರ್ತಾ ದೈತ್ಯಹಾ ಪ್ರಭುಃ || ೫೦ ||

ಮಹಾಧನೋ ಮಹಾವೀರೋ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ |
ತುಲಸೀದಾಮಶೋಭಾಢ್ಯೋ ಜಾಲಂಧರವಿನಾಶನಃ || ೫೧ ||

ಸೂರಃ ಸೂರ್ಯೋ ಮೃಕಂಡುಶ್ಚ ಭಾಸ್ವರೋ ವಿಶ್ವಪೂಜಿತಃ |
ರವಿಸ್ತಮೋಹಾ ವಹ್ನಿಶ್ಚ ಬಾಡಬೋ ಬಡಬಾನಲಃ || ೫೨ ||

ದೈತ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶೀ ಚ ಗರುಡೋ ಗರುಡಾಗ್ರಜಃ |
ಗೋಪೀನಾಥೋ ಮಹೀನಾಥೋ ಬೃಂದಾನಾಥೋಽವರೋಧಕಃ || ೫೩ ||

ಪ್ರಪಂಚೀ ಪಂಚರೂಪಶ್ಚ ಲತಾಗುಲ್ಮಶ್ಚ ಗೋಮತಿಃ |
ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾರೂಪೋ ಗೋದಾ ವೇತ್ರವತೀ ತಥಾ || ೫೪ ||

ಕಾವೇರೀ ನರ್ಮದಾ ತಾಪೀ ಗಂಡಕೀ ಸರಯೂ ರಜಃ |
ರಾಜಸಸ್ತಾಮಸಸ್ಸತ್ತ್ವೀ ಸರ್ವಾಂಗೀ ಸರ್ವಲೋಚನಃ || ೫೫ ||

ಸುಧಾಮಯೋಽಮೃತಮಯೋ ಯೋಗಿನಾಂ ವಲ್ಲಭಃ ಶಿವಃ |
ಬುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುಃ ಶಚೀಪತಿಃ || ೫೬ ||

ವಂಶೀ ವಂಶಧರೋ ಲೋಕೋ ವಿಲೋಕೋ ಮೋಹನಾಶನಃ |
ರವರಾವೋ ರವೋ ರಾವೋ ವಲೋ ವಾಲೋ ವಲಾಹಕಃ || ೫೭ ||

ಶಿವೋ ರುದ್ರೋ ನಲೋ ನೀಲೋ ಲಾಂಗಲೀ ಲಾಂಗಲಾಶ್ರಯಃ |
ಪಾರದಃ ಪಾವನೋ ಹಂಸೋ ಹಂಸಾರೂಢೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ || ೫೮ ||

ಮೋಹಿನೀಮೋಹನೋ ಮಾಯೀ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹಾಸುಖೀ |
ವೃಷೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲೀದಮನಕಾರಕಃ || ೫೯ ||

ಕುಬ್ಜಾಭಾಗ್ಯಪ್ರದೋ ವೀರೋ ರಜಕಕ್ಷಯಕಾರಕಃ |
ಕೋಮಲೋ ವಾರುಣೀ ರಾಜಾ ಜಲಜೋ ಜಲಧಾರಕಃ || ೬೦ ||

ಹಾರಕಃ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಖಡ್ಗಧಾರೀ ಕೃಪಾಕಾರೀ ರಾಧಾರಮಣಸುಂದರಃ || ೬೧ ||

ದ್ವಾದಶಾರಣ್ಯಸಂಭೋಗೀ ಶೇಷನಾಗಫಣಾಲಯಃ |
ಕಾಮಃ ಶ್ಯಾಮಃ ಸುಖಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಕೃತಿಃ || ೬೨ ||

ಹರಿರ್ಹರೋ ನರೋ ನಾರೋ ನರೋತ್ತಮ ಇಷುಪ್ರಿಯಃ |
ಗೋಪಾಲಚಿತ್ತಹರ್ತಾ ಚ ಕರ್ತಾ ಸಂಸಾರತಾರಕಃ || ೬೩ ||

ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ಗೌರೀಗುರುರನಾಶ್ರಯಃ |
ಸಾಧುರ್ಮಧುರ್ವಿಧುರ್ಧಾತಾ ತ್ರಾತಾಽಕ್ರೂರಪರಾಯಣಃ || ೬೪ ||

ರೋಲಂಬೀ ಚ ಹಯಗ್ರೀವೋ ವಾನರಾರಿರ್ವನಾಶ್ರಯಃ |
ವನಂ ವನೀ ವನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾವಂದ್ಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ || ೬೫ ||

ಸ್ಯಮಂತಕಮಣಿಪ್ರಾಜ್ಞಃ ವಿಜ್ಞೋ ವಿಘ್ನವಿಘಾತಕಃ |
ಗೋವರ್ಧನೋ ವರ್ಧನೀಯೋ ವರ್ಧನೀ ವರ್ಧನಪ್ರಿಯಃ || ೬೬ ||

ವಾರ್ಧನ್ಯೋ ವರ್ಧನೋ ವರ್ಧೀ ವರ್ಧಿಷ್ಣಸ್ತು ಸುಖಪ್ರಿಯಃ |
ವರ್ಧಿತೋ ವರ್ಧಕೋ ವೃದ್ಧೋ ಬೃಂದಾರಕಜನಪ್ರಿಯಃ || ೬೭ ||

ಗೋಪಾಲರಮಣೀಭರ್ತಾ ಸಾಂಬಕುಷ್ಠವಿನಾಶನಃ |
ರುಕ್ಮಿಣೀಹರಣಪ್ರೇಮಾ ಪ್ರೇಮೀ ಚಂದ್ರಾವಲೀಪತಿಃ || ೬೮ ||

ಶ್ರೀಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ಚ ನಾರಾಯಣ ನರೋ ಬಲೀ |
ಗಣೋ ಗಣಪತಿಶ್ಚೈವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ || ೬೯ ||

ವ್ಯಾಸೋ ನಾರಾಯಣೋ ದಿವ್ಯೋ ಭವ್ಯೋ ಭಾವುಕಧಾರಕಃ |
ಶ್ವಃಶ್ರೇಯಸಂ ಶಿವಂ ಭದ್ರಂ ಭಾವುಕಂ ಭವುಕಂ ಶುಭಮ್ || ೭೦ ||

ಶುಭಾತ್ಮಕಃ ಶುಭಃ ಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತೋ ಮೇಘನಾದಹಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವೋ ದೀನಾನಾಮುದ್ಧಾರಕರಣಕ್ಷಮಃ || ೭೧ ||

ಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಲೋಚನಃ |
ಕೃಷ್ಣಃ ಕಾಮೀ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಮಸ್ತಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ || ೭೨ ||

ನಂದೋ ನಂದೀ ಮಹಾನಂದೀ ಮಾದೀ ಮಾದನಕಃ ಕಿಲೀ |
ಮೀಲೀ ಹಿಲೀ ಗಿಲೀ ಗೋಲೀ ಗೋಲೋ ಗೋಲಾಲಯೋ ಗುಲೀ || ೭೩ ||

ಗುಗ್ಗುಲೀ ಮಾರಕೀ ಶಾಖೀ ವಟಃ ಪಿಪ್ಪಲಕಃ ಕೃತೀ |
ಮ್ಲೇಚ್ಛಹಾ ಕಾಲಹರ್ತಾ ಚ ಯಶೋದಾ ಯಶ ಏವ ಚ || ೭೪ ||

ಅಚ್ಯುತಃ ಕೇಶವೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಹರಿಃ ಸತ್ಯೋ ಜನಾರ್ದನಃ |
ಹಂಸೋ ನಾರಾಯಣೋ ನೀಲೋ ಲೀನೋ ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ || ೭೫ ||

ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ರಾಮೋ ವಿರಾಮೋ ವಿಷನಾಶನಃ |
ಸಿಂಹಭಾನುರ್ಮಹಾಭಾನು-ರ್ವೀರಭಾನುರ್ಮಹೋದಧಿಃ || ೭೬ ||

ಸಮುದ್ರೋಽಬ್ಧಿರಕೂಪಾರಃ ಪಾರಾವಾರಃ ಸರಿತ್ಪತಿಃ |
ಗೋಕುಲಾನಂದಕಾರೀ ಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ || ೭೭ ||

ಸದಾರಾಮಃ ಕೃಪಾರಾಮೋ ಮಹಾರಾಮೋ ಧನುರ್ಧರಃ |
ಪರ್ವತಃ ಪರ್ವತಾಕಾರೋ ಗಯೋ ಗೇಯೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ || ೭೮ ||

ಕಮಲಾಶ್ವತರೋ ರಾಮೋ ರಾಮಾಯಣಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ದ್ಯೌರ್ದಿವೋ ದಿವಸೋ ದಿವ್ಯೋ ಭವ್ಯೋ ಭಾಗೀ ಭಯಾಪಹಃ || ೭೯ ||

ಪಾರ್ವತೀಭಾಗ್ಯಸಹಿತೋ ಭರ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಾಯವಾನ್ | [ವಿಲಾಸವಾನ್]
ವಿಲಾಸೀ ಸಾಹಸೀ ಸರ್ವೀ ಗರ್ವೀ ಗರ್ವಿತಲೋಚನಃ || ೮೦ ||

ಸುರಾರಿರ್ಲೋಕಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಜೀವನೋ ಜೀವನಾಂತಕಃ |
ಯಮೋ ಯಮಾರಿರ್ಯಮನೋ ಯಮೀ ಯಾಮವಿಘಾತಕಃ || ೮೧ ||

ವಂಶುಲೀ ಪಾಂಶುಲೀ ಪಾಂಸುಃ ಪಾಂಡುರರ್ಜುನವಲ್ಲಭಃ |
ಲಲಿತಾ ಚಂದ್ರಿಕಾಮಾಲಾ ಮಾಲೀ ಮಾಲಾಂಬುಜಾಶ್ರಯಃ || ೮೨ ||

ಅಂಬುಜಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಯಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಪ್ರಭುಃ |
ಮಣಿರ್ದಿನಮಣಿಶ್ಚೈವ ಕೇದಾರೋ ಬದರೀಶ್ರಯಃ || ೮೩ ||

ಬದರೀವನಸಂಪ್ರೀತೋ ವ್ಯಾಸಃ ಸತ್ಯವತೀಸುತಃ |
ಅಮರಾರಿನಿಹಂತಾ ಚ ಸುಧಾಸಿಂಧುವಿಧೂದಯಃ || ೮೪ ||

ಚಂದ್ರೋ ರವಿಃ ಶಿವಃ ಶೂಲೀ ಚಕ್ರೀ ಚೈವ ಗದಾಧರಃ |
ಶ್ರೀಕರ್ತಾ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀದೇವೋ ದೇವಕೀಸುತಃ || ೮೫ ||

ಶ್ರೀಪತಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮನಾಭೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ |
ವಾಸುದೇವೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಕೇಶವೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ || ೮೬ ||

ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಧಾಮ ದೇವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಕಳಾಪೂರ್ಣೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ದಯಾನಿಧಿಃ || ೮೭ ||

ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶೋ ಗೋಪಾಲಃ ಸರ್ವಪಾಲಕಃ |
ಅನಂತೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಂಜನಃ || ೮೮ ||

ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ |
ಪುರುಷಃ ಪ್ರಣವಾತೀತೋ ಮುಕುಂದಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ೮೯ ||

ಕ್ಷಣಾವನಿಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ವೈಕುಂಠೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ವಿಷ್ಣುರ್ದಾಮೋದರಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಮಾಧವೋ ಮಥುರಾಪತಿಃ || ೯೦ ||

ದೇವಕೀಗರ್ಭಸಂಭೂತೋ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲೋ ಹರಿಃ |
ಶಿವಃ ಸಂಕರ್ಷಣಃ ಶಂಭುರ್ಭೂತನಾಥೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ || ೯೧ ||

ಅವ್ಯಯಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ |
ನಿರ್ವಾಣನಾಯಕೋ ನಿತ್ಯೋ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಃ || ೯೨ ||

ಕಲಾಕ್ಷಯಶ್ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಕಮಲಾರೂಪತತ್ಪರಃ |
ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪೀತವಾಸಾ ವಸುದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಃ || ೯೩ ||

ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾರ್ಯೋ ನವನೀತಾಶನೋ ವಿಭುಃ |
ಪುರಾಣಃ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶಂಖಪಾಣಿಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ || ೯೪ ||

ಅನಿರುದ್ಧಶ್ಚಕ್ರಧರಃ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ |
ಗದಾಧರಃ ಸುರಾರ್ತಿಘ್ನೋ ಗೋವಿಂದೋ ನಂದಕಾಯುಧಃ || ೯೫ ||

ಬೃಂದಾವನಚರಃ ಶೌರಿರ್ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ |
ತೃಣಾವರ್ತಾಂತಕೋ ಭೀಮಸಾಹಸೋ ಬಹುವಿಕ್ರಮಃ || ೯೬ ||

ಶಕಟಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಬಕಾಸುರವಿನಾಶನಃ |
ಧೇನುಕಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಪೂತನಾರಿರ್ನೃಕೇಸರೀ || ೯೭ ||

ಪಿತಾಮಹೋ ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಸದಾಶಿವಃ |
ಅಪ್ರಮೇಯಃ ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋಽಪ್ರತರ್ಕ್ಯಃ ಸ್ವಪ್ನವರ್ಧನಃ || ೯೮ ||

ಧನ್ಯೋ ಮಾನ್ಯೋ ಭವೋ ಭಾವೋ ಧೀರಃ ಶಾಂತೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ |
ಅಂತರ್ಯಾಮೀಶ್ವರೋ ದಿವ್ಯೋ ದೈವಜ್ಞೋ ದೇವಸಂಸ್ತುತಃ || ೯೯ ||

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನೋ ಧಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಃ |
ಧಾತ್ರೀಪತಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪೂಜಿತಃ || ೧೦೦ ||

ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಃ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಃ |
ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಸೌಂದರ್ಯೋ ಜಗನ್ಮೋಹನವಿಗ್ರಹಃ || ೧೦೧ ||

ಮಂದಸ್ಮಿತತನುರ್ಗೋಪಗೋಪಿಕಾಪರಿವೇಷ್ಟಿತಃ |
ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದನಯನಶ್ಚಾಣೂರಾಂಧ್ರನಿಷೂದನಃ || ೧೦೨ ||

ಇಂದೀವರದಳಶ್ಯಾಮೋ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಃ |
ಮುರಳೀನಿನದಾಹ್ಲಾದೋ ದಿವ್ಯಮಾಲಾಂಬರಾವೃತಃ || ೧೦೩ ||

ಸುಕಪೋಲಯುಗಃ ಸುಭ್ರೂಯುಗಳಃ ಸುಲಲಾಟಕಮ್ |
ಕಂಬುಗ್ರೀವೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಞ್ಛುಭಲಕ್ಷಣಃ || ೧೦೪ ||

ಪೀನವಕ್ಷಾಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ |
ಕಳಂಕರಹಿತಃ ಶುದ್ಧೋ ದುಷ್ಟಶತ್ರುನಿಬರ್ಹಣಃ || ೧೦೫ ||

ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಃ ಕಟಕಾಂಗದಮಂಡಿತಃ |
ಮುದ್ರಿಕಾಭರಣೋಪೇತಃ ಕಟಿಸೂತ್ರವಿರಾಜಿತಃ || ೧೦೬ ||

ಮಂಜೀರರಂಜಿತಪದಃ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಃ |
ವಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಯುಗಳೋ ದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹಃ || ೧೦೭ ||

ಗೋಪಿಕಾನಯನಾನಂದಃ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಃ |
ಸಮಸ್ತಜಗದಾನಂದಃ ಸುಂದರೋ ಲೋಕನಂದನಃ || ೧೦೮ ||

ಯಮುನಾತೀರಸಂಚಾರೀ ರಾಧಾಮನ್ಮಥವೈಭವಃ |
ಗೋಪನಾರೀಪ್ರಿಯೋ ದಾಂತೋ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕಃ || ೧೦೯ ||

ಶೃಂಗಾರಮೂರ್ತಿಃ ಶ್ರೀಧಾಮಾ ತಾರಕೋ ಮೂಲಕಾರಣಮ್ |
ಸೃಷ್ಟಿಸಂರಕ್ಷಣೋಪಾಯಃ ಕ್ರೂರಾಸುರವಿಭಂಜನಃ || ೧೧೦ ||

ನರಕಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಮುರಾರಿರ್ವೈರಿಮರ್ದನಃ |
ಆದಿತೇಯಪ್ರಿಯೋ ದೈತ್ಯಭೀಕರೋ ಯದುಶೇಖರಃ || ೧೧೧ ||

ಜರಾಸಂಧಕುಲಧ್ವಂಸೀ ಕಂಸಾರಾತಿಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ |
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಕೀರ್ತನೀಯೋ ಯಾದವೇಂದ್ರೋ ಜಗನ್ನುತಃ || ೧೧೨ ||

ರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣಃ ಸತ್ಯಭಾಮಾಜಾಂಬವತೀಪ್ರಿಯಃ |
ಮಿತ್ರವಿಂದಾನಾಗ್ನಜಿತೀಲಕ್ಷ್ಮಣಾಸಮುಪಾಸಿತಃ || ೧೧೩ ||

ಸುಧಾಕರಕುಲೇ ಜಾತೋಽನಂತಃ ಪ್ರಬಲವಿಕ್ರಮಃ |
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪನ್ನೋ ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣಸ್ಥಿತಃ || ೧೧೪ ||

ಭದ್ರಾಸೂರ್ಯಸುತಾನಾಥೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ |
ಸಹಸ್ರಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಶೋ ಭೋಗಮೋಕ್ಷೈಕದಾಯಕಃ || ೧೧೫ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಃ ಸಂವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಃ |
ಗೋವರ್ಧನಧರೋ ನಾಥಃ ಸರ್ವಜೀವದಯಾಪರಃ || ೧೧೬ ||

ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ |
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಸುಲಭಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ || ೧೧೭ ||

ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಧುರಂಧರಃ |
ಮಹಾನುಭಾವಃ ಕೈವಲ್ಯದಾಯಕೋ ಲೋಕನಾಯಕಃ || ೧೧೮ ||

ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಃ ಶುದ್ಧಸಾತ್ತ್ವಿಕವಿಗ್ರಹಃ |
ಅಸಮಾನಃ ಸಮಸ್ತಾತ್ಮಾ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ || ೧೧೯ ||

ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಣಂ ಸರ್ವಕಾರಣಮ್ |
ಗಂಭೀರಃ ಸರ್ವಭಾವಜ್ಞಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ || ೧೨೦ ||

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಸತ್ಯಸಂಧಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ |
ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಸತ್ಯರತಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ || ೧೨೧ ||

ಆಪನ್ನಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನಃ ದ್ರೌಪದೀಮಾನರಕ್ಷಕಃ |
ಕಂದರ್ಪಜನಕಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಜಗನ್ನಾಟಕವೈಭವಃ || ೧೨೨ ||

ಭಕ್ತಿವಶ್ಯೋ ಗುಣಾತೀತಃ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ |
ದಮಘೋಷಸುತದ್ವೇಷೀ ಬಾಣಬಾಹುವಿಖಂಡನಃ || ೧೨೩ ||

ಭೀಷ್ಮಭಕ್ತಿಪ್ರದೋ ದಿವ್ಯಃ ಕೌರವಾನ್ವಯನಾಶನಃ |
ಕೌಂತೇಯಪ್ರಿಯಬಂಧುಶ್ಚ ಪಾರ್ಥಸ್ಯಂದನಸಾರಥಿಃ || ೧೨೪ ||

ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾವೀರಃ ಸ್ತಂಭಜಾತೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಃ ಸತ್ಯೋ ದೇವಪೂಜ್ಯೋಽಭಯಂಕರಃ || ೧೨೫ ||

ಉಪೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಾವರಜೋ ವಾಮನೋ ಬಲಿಬಂಧನಃ |
ಗಜೇಂದ್ರವರದಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಃ || ೧೨೬ ||

ಶೇಷಪರ್ಯಂಕಶಯನೋ ವೈನತೇಯರಥೋ ಜಯೀ |
ಅವ್ಯಾಹತಬಲೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನಃ ಪೂರ್ಣಮಾನಸಃ || ೧೨೭ ||

ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ |
ಯೋಗಿಹೃತ್ಪಂಕಜಾವಾಸೋ ಯೋಗಮಾಯಾಸಮನ್ವಿತಃ || ೧೨೮ ||

ನಾದಬಿಂದುಕಳಾತೀತಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಃ |
ಸುಷುಮ್ನಾಮಾರ್ಗಸಂಚಾರೀ ದೇಹಸ್ಯಾಂತರಸಂಸ್ಥಿತಃ || ೧೨೯ ||

ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಮನಃಪ್ರಾಣಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಃಪ್ರಸಾದಕಃ |
ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸರ್ವಗತೋ ದೇಹೀ ಜ್ಞಾನದರ್ಪಣಗೋಚರಃ || ೧೩೦ ||

ತತ್ತ್ವತ್ರಯಾತ್ಮಕೋಽವ್ಯಕ್ತಃ ಕುಂಡಲೀ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಶಾಂತೋ ದಾಂತೋ ಗತಕ್ಲಮಃ || ೧೩೧ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸದಾನಂದೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಪ್ರಭುಃ |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೧೩೨ ||

ಸಮಸ್ತಭುವನಾಧಾರಃ ಸಮಸ್ತಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಃ |
ಸಮಸ್ತಸ್ಸರ್ವಭಾವಜ್ಞೋ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ || ೧೩೩ ||

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ನಿತ್ಯಸೌಖ್ಯೋ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಮ್ |
ವ್ಯೂಹಾರ್ಚಿತೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಪುರಾಧಿಪಃ || ೧೩೪ ||

ಪೂರ್ಣಾನಂದಘನೀಭೂತೋ ಗೋಪವೇಷಧರೋ ಹರಿಃ |
ಕಲಾಪಕುಸುಮಶ್ಯಾಮಃ ಕೋಮಲಃ ಶಾಂತವಿಗ್ರಹಃ || ೧೩೫ ||

ಗೋಪಾಂಗನಾವೃತೋಽನಂತೋ ಬೃಂದಾವನಸಮಾಶ್ರಯಃ |
ವೇಣುನಾದರತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೇವಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಕಃ || ೧೩೬ ||

ಜಲಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತೋ ನವನೀತಸ್ಯ ತಸ್ಕರಃ |
ಗೋಪಾಲಕಾಮಿನೀಜಾರಶ್ಚೋರಜಾರಶಿಖಾಮಣಿಃ || ೧೩೭ ||

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾಕಾಶಃ ಪರಾವಾಸಃ ಪರಿಸ್ಫುಟಃ |
ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋ ವ್ಯಾಪಕೋ ಲೋಕಪಾವನಃ || ೧೩೮ ||

ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಶೇಖರೋ ದೇವಶೇಖರಃ |
ವಿಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನಸಂಧಾನಸ್ತೇಜೋರಾಶಿರ್ಜಗತ್ಪತಿಃ || ೧೩೯ ||

ಭಕ್ತಲೋಕಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಭಕ್ತಮಂದಾರವಿಗ್ರಹಃ |
ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಃ || ೧೪೦ ||

ಭಕ್ತಾಧೀನಮನಾಃ ಪೂಜ್ಯೋ ಭಕ್ತಲೋಕಶಿವಂಕರಃ |
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಃ ಸರ್ವಭಕ್ತಾಘೌಘನಿಕೃಂತಕಃ || ೧೪೧ ||

ಅಪಾರಕರುಣಾಸಿಂಧುರ್ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತತತ್ಪರಃ || ೧೪೨ ||

[ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾನಾಥ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಮೀರಿತಂ | ]
ಸ್ಮರಣಾತ್ಪಾಪರಾಶೀನಾಂ ಖಂಡನಂ ಮೃತ್ಯುನಾಶನಮ್ || ೧ ||

ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಕರಂ ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಸುರಾಪಾನಂ ಪರಸ್ತ್ರೀಗಮನಂ ತಥಾ || ೨ ||

ಪರದ್ರವ್ಯಾಪಹರಣಂ ಪರದ್ವೇಷಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಮಾನಸಂ ವಾಚಿಕಂ ಕಾಯಂ ಯತ್ಪಾಪಂ ಪಾಪಸಂಭವಮ್ || ೩ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಠನಾತ್ಸರ್ವೇ ನಶ್ಯಂತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯಯುಕ್ತೋ ವೈ ವೈಷ್ಣವೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಮಾನ್ || ೪ ||

ಕಾರ್ತಿಕ್ಯಾಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ರಾತ್ರೌ ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಕ್ರಮಾತ್ |
ಪೀತಾಂಬರಧರೋ ಧೀಮಾನ್ ಸುಗಂಧೀ ಪುಷ್ಪಚಂದನೈಃ || ೫ ||

ಪುಸ್ತಕಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಚ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಭಿರೇವ ಚ |
ರಾಧಾಧ್ಯಾನಾಂಕಿತೋ ಧೀರೋ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ || ೬ ||

ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ದೇವಿ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಚೈತ್ರೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಚ ಶುಕ್ಲೇ ಚ ಕುಹೂಸಂಕ್ರಾಂತಿವಾಸರೇ || ೭ ||

ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮೋಹಯೇತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ |
ತುಲಸೀಮಾಲಯಾ ಯುಕ್ತೋ ವೈಷ್ಣವೋ ಭಕ್ತಿತತ್ಪರಃ || ೮ ||

ರವಿವಾರೇ ಚ ಶುಕ್ರೇ ಚ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಶ್ರಾದ್ಧವಾಸರೇ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಚ ಭೋಜಯಿತ್ವಾ ವಿಧಾನತಃ || ೯ ||

ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಚ ತತಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ಮಹಾನಿಶಾಯಾಂ ಸತತಂ ವೈಷ್ಣವೋ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸದಾ || ೧೦ ||

ದೇಶಾಂತರಗತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಾಯಾತಿ ನ ಸಂಶಯಃ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ತು ಮಹಾದೇವಿ ಸುಂದರ್ಯಃ ಕಾಮಮೋಹಿತಾಃ || ೧೧ ||

ಮುಗ್ಧಾಃ ಸ್ವಯಂ ಸಮಾಯಾಂತಿ ವೈಷ್ಣವಂ ಚ ಭಜಂತಿ ತಾಃ |
ರೋಗೀ ರೋಗಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ || ೧೨ ||

ಗರ್ಭಿಣೀ ಜನಯೇತ್ಪುತ್ರಂ ಕನ್ಯಾ ವಿಂದತಿ ಸತ್ಪತಿಮ್ |
ರಾಜಾನೋ ವಶತಾಂ ಯಾಂತಿ ಕಿಂ ಪುನಃ ಕ್ಷುದ್ರಮಾನುಷಾಃ || ೧೩ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಶ್ರವಣಾತ್ ಪಠನಾತ್ ಪೂಜನಾತ್ ಪ್ರಿಯೇ |
ಧಾರಣಾತ್ ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ವೈಷ್ಣವೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೪ ||

ವಂಶೀವಟೇ ಚಾನ್ಯವಟೇ ತಥಾ ಪಿಪ್ಪಲಕೇಽಥ ವಾ |
ಕದಂಬಪಾದಪತಲೇ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ || ೧೫ ||

ಯಃ ಪಠೇದ್ವೈಷ್ಣವೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯಾತಿ ಹರಿಮಂದಿರಮ್ |
ಕೃಷ್ಣೇನೋಕ್ತಂ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪುರಾ ಶಿವೇ || ೧೬ ||

ನಾರದಾಯ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾರದೇನ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ |
ಮಯಾ ತವ ವರಾರೋಹೇ ಪ್ರೋಕ್ತಮೇತತ್ಸುದುರ್ಲಭಮ್ || ೧೭ ||

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಕದಾಚನ |
ಶಠಾಯ ಪಾಪಿನೇ ಚೈವ ಲಂಪಟಾಯ ವಿಶೇಷತಃ || ೧೮ ||

ನ ದಾತವ್ಯಂ ನ ದಾತವ್ಯಂ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಕದಾಚನ |
ದೇಯಂ ಶಾಂತಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿರತಾಯ ಚ || ೧೯ ||

ಗೋದಾನಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾದೇರ್ವಾಜಪೇಯಶತಸ್ಯ ಚ |
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಂ ಪಾಠೇ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೨೦ ||

ಮೋಹನಂ ಸ್ತಂಭನಂ ಚೈವ ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್ |
ಯದ್ಯದ್ವಾಂಛತಿ ಚಿತ್ತೇನ ತತ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವೈಷ್ಣವಃ || ೨೧ ||

ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯತೈಲಕೈಃ |
ಆಹಾರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ದತ್ತ್ವಾ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸ್ವರ್ಣಭೂಷಣಮ್ || ೨೨ ||

ತತಃ ಪ್ರಾರಂಭಕರ್ತಾಸೌ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ |
ಶತಾವೃತ್ತ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಯಃ ಪಠೇದ್ವೈಷ್ಣವೋ ಜನಃ || ೨೩ ||

ಶ್ರೀಬೃಂದಾವನಚಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸರ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಯದ್ಗೃಹೇ ಪುಸ್ತಕಂ ದೇವಿ ಪೂಜಿತಂ ಚೈವ ತಿಷ್ಠತಿ || ೨೪ ||

ನ ಮಾರೀ ನ ಚ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ನೋಪಸರ್ಗಭಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ |
ಸರ್ಪಾದಿಭೂತಯಕ್ಷಾದ್ಯಾ ನಶ್ಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೫ ||

ಶ್ರೀಗೋಪಾಲೋ ಮಹಾದೇವಿ ವಸೇತ್ತಸ್ಯ ಗೃಹೇ ಸದಾ |
ಯದ್ಗೃಹೇ ಚ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ನಾಮ್ನಾಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಪೂಜಿತಮ್ || ೨೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸಮ್ಮೋಹನತಂತ್ರೇ ಹರಗೌರೀಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ