Skip to content

Varahi Nigrahashtakam in English

Varahi NigrahashtakamPin

Varahi Nigrahashtakam is an eight stanza prayer to Varahi Devi seeking her blessings, and for victory over enemies and all others including any obstacles that stand in the way of your progress. Varahi Anugraha Ashtakam is also another prayer that gives similar results.  Varahi Devi is one of the Saptha Mathrukas (Mother goddesses). She is the consort of Lord Varaha, the boar avatar of Lord Vishnu. Get Varahi Nigrahashtakam in English Lyrics here and chant with devotion for the grace of Goddess Varahi Devi.

Varahi Nigrahashtakam in English 

Devi, krodamukhi thwadangri kamala dwandwa anurakthathmane,
Mahyam druhyathi yo mahesi manasa kayenna vacha naraha |
Thasyasu thwadaogra nishtoorahala gatha prabhootha vyadha,
Paryasyan manaso bhavanthu vapusha prana prayanonmukha || 1 ||

Devi thwad pada padma bhakthi vibhava praksheena dushkarmani,
Pradhur bhootha nrusamsa bhava malinam, vruthim vidathe mayi |
Yo dehi bhuvane thadheeya hrudayannir gathwarair lohithai,
Sadhya poorayase karabhja chashakam, vanchaphalair mamapi || 2 ||

Chandothunda vidheerna dushta hrudaya prad binna raktha cchata,
Halapana madhattahasa ninadhatopa prathapathkatam |
Matharmath paripandhi namapahruthai, pranaisthwadangridhwayam,
Dhyanoddamara vaibhavodaya vasath, sandharpayami kshaanath || 3 ||

Shyamam thamarasananaamgri nayanam somardha choodam jagath,
Thrana vyagra halayudhaagramusalam santhra samudhravareem |
Ye thwam raktha kapalineem hara varaarohe varahananam,
Bhavai sandhadathe kadham kshanamapi prananthi thesham dwisham || 4 ||

Viswadheeswara vallabhe vijayase yaa thwam niyanthrathmika,
Bhoothaanam purushayushaavdhi karee paka pradha karmanaam |
Thwam yache bhavatheem kimapya vithadham ko madhvirodhi jana,
Sthyayurmama vanchithavadhi bhaven mathasthavaivagnaya || 5 ||

Matha samyagupasithum jadamathisthwam naiva saknomyaham,
Yadhapya anwitha daisikangri kamalanukrosa pathrasya may |
Jandhu kaschana chinthayathya kusalam yasthasya thadvaisasam,
Bhooya devi virodhino mama cha they sreya pada sangina || 6 ||

Varahi vyadha mana manasa galath soukhyam thadasa balim,
Seedantham yama prakruthadhya vasitham prapthakhilolpathitham |
Kranthath bandhu janai kalam kitha kalam kandavrunodhyath krumeem,
Pasyami prathiakshamasu pathitham brantham ludantham muhoo || 7 ||

Varahi thwamasesha janthushu puna pranathmika spandhase,
Shakthi vyaptha charachara khalu yathasthwamethadhabhyarthaye |
Thwath padambhuja sangino mama sukruth papam chikeershayanthi ye,
Thesham mama kuru Sankara priyathame, dehantharava sthitham || 8 ||

Ithi Sri Varahi Nigrahashtakam Sampoornam ||

See more śrī vārāhī stōtrās.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *