Skip to content

Varahi Dwadasa Nama Stotram in English

Varahi Dwadasa Nama StotramPin

Varahi Dwadasanama Stotram is a powerful stotra, where 12 names of Sri Varahi Devi are organized in the form of a hymn. Get Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram in English Lyrics here and chant with devotion for the grace of goddess Varahi Devi.

Varahi Dwadasa Nama Stotram in English 

asya shrivarahi dvadashanamastotrasya ashvanana rrishih |
anushtupchandah | shrivarahi devata |
shrivarahi prasadasiddhyartham sarvasa~nkataharana jape viniyogah |

pa~nchami dandanatha cha sa~nketa samayeshvari |
tatha samayasa~nketa varahi potrini shiva || 1||

vartali cha mahasena.a.aj~nachakreshvari tatha |
arighni cheti samproktam nama dvadashakam mune || 2||

nama dvadashadhabhij~na vajrapa~njaramadhyagah |
sa~nakate duhkhamapnoti na kadachana manavah || 3||

iti varahi dwadasanama stotram sampurnam |

See more śrī vārāhī stōtrās.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *