Skip to content

Shani Sahasranamavali in English – 1000 Names of Shani

Shani Sahasranamavali lyircs - 1000 names of ShaniPin

Shani Sahasranamavali is the 1000 names of Lord Shani. Get Sri Shani Sahasranamavali in English Lyrics Pdf here and chant it for the grace of Lord Shani.

Shani Sahasranamavali in English – 1000 Names of Shani 

om amitabhashine namah’
om aghaharaya namah’
om asheshaduritapahaya namah’
om aghoraroopaya namah’
om atideerghakayaya namah’
om asheshabhayanakaya namah’
om anantaya namah’
om annadatre namah’
om ashvatthamoolajapapriyaya namah’
om atisampatpradaya namah’ 10

om amoghaya namah’
om anyastutyaprakopitaya namah’
om aparajitaya namah’
om adviteeyaya namah’
om atitejase namah’
om abhayapradaya namah’
om asht’amasthaya namah’
om anjananibhaya namah’
om akhilatmane namah’
om arkanandanaya namah’ 20

om atidarunaya namah’
om akshobhyaya namah’
om apsarobhih’ prapoojitaya namah’
om abheesht’aphaladaya namah’
om arisht’amathanaya namah’
om amarapoojitaya namah’
om anugrahyaya namah’
om aprameyaparakramavibheeshanaya namah’
om asadhyayogaya namah’
om akhiladoshaghnaya namah’ 30

om aparakri’taya namah’
om aprameyaya namah’
om atisukhadaya namah’
om amaradhipapoojitaya namah’
om avalokatsarvanashaya namah’
om ashvatthamadvirayudhaya namah’
om aparadhasahishnave namah’
om ashvatthamasupoojitaya namah’
om anantapunyaphaladaya namah’
om atri’ptaya namah’ 40

om atibalaya namah’
om avalokatsarvavandyaya namah’
om aksheenakarunanidhaye namah’
om avidyamoolanashaya namah’
om akshayyaphaladayakaya namah’
om anandaparipoornaya namah’
om ayushkarakaya namah’
om ashritesht’arthavaradaya namah’
om adhivyadhiharaya namah’
om anandamayaya namah’ 50

om anandakaraya namah’
om ayudhadharakaya namah’
om atmachakradhikarine namah’
om atmastutyaparayanaya namah’
om ayushkaraya namah’
om anupoorvyaya namah’
om atmayattajagattrayaya namah’
om atmanamajapapreetaya namah’
om atmadhikaphalapradaya namah’
om adityasambhavaya namah’ 60

om artibhanjanaya namah’
om atmarakshakaya namah’
om apadbandhavaya namah’
om anandaroopaya namah’
om ayuh’pradaya namah’
om akarnapoornachapaya namah’
om atmoddisht’advijapradaya namah’
om anukoolyaya namah’
om atmaroopapratimadanasupriyaya namah’
om atmaramaya namah’ 70

om adidevaya namah’
om apannartivinashanaya namah’
om indirarchitapadaya namah’
om indrabhogaphalapradaya namah’
om indradevasvaroopaya namah’
om isht’esht’avaradayakaya namah’
om isht’apoortipradaya namah’
om indumateesht’avaradayakaya namah’
om indiraramanapreetaya namah’
om indravamshanri’parchitaya namah’ 80

om ihamutresht’aphaladaya namah’
om indiraramanarchitaya namah’
om eedriyaya namah’
om eeshvarapreetaya namah’
om eeshanatrayavarjitaya namah’
om umasvaroopaya namah’
om udbodhyaya namah’
om ushanaya namah’
om utsavapriyaya namah’
om umadevyarchanapreetaya namah’ 90

om uchchasthochchaphalapradaya namah’
om uruprakashaya namah’
om uchchasthayogadaya namah’
om uruparakramaya namah’
om oordhvalokadisancharine namah’
om oordhvalokadinayakaya namah’
om oorjasvine namah’
om oonapadaya namah’
om ri’karaksharapoojitaya namah’
om ri’shiproktapuranajnyaya namah’ 100

om ri’shibhih’ paripoojitaya namah’
om ri’gvedavandyaya namah’
om ri’groopine namah’
om ri’jumargapravartakaya namah’
om lul’itoddharakaya namah’
om lootabhavapasha prabhanjanaya namah’
om lookararoopakaya namah’
om labdhadharmamargapravartakaya namah’
om ekadhipatyasamrajyapradaya namah’
om enaughanashanaya namah’ 110

om ekapade namah’
om ekasmai namah’
om ekonavimshatimasabhuktidaya namah’
om ekonavimshativarshadashaya namah’
om enankapoojitaya namah’
om aishvaryaphaladaya namah’
om aindraya namah’
om airavatasupoojitaya namah’
om onkarajapasupreetaya namah’
om onkaraparipoojitaya namah’ 120

om onkarabeejaya namah’
om audaryahastaya namah’
om aunnatyadayakaya namah’
om audaryagunaya namah’
om audaryasheelaya namah’
om aushadhakarakaya namah’
om karapankajasannaddhadhanushe namah’
om karunanidhaye namah’
om kalaya namah’
om kat’hinachittaya namah’ 130

om kalameghasamaprabhaya namah’
om kireet’ine namah’
om karmakri’te namah’
om karayitre namah’
om kalasahodaraya namah’
om kalambaraya namah’
om kakavahaya namah’
om karmat’haya namah’
om kashyapanvayaya namah’
om kalachakraprabhedine namah’ 140

om kalaroopine namah’
om karanaya namah’
om karimoortaye namah’
om kalabhartre namah’
om kireet’amakut’ojjvalaya namah’
om karyakaranakalajnyaya namah’
om kanchanabharathanvitaya namah’
om kaladamsht’raya namah’
om krodharoopaya namah’
om karal’ine namah’ 150

om kri’shnaketanaya namah’
om kalatmane namah’
om kalakartre namah’
om kri’tantaya namah’
om kri’shnagopriyaya namah’
om kalagnirudraroopaya namah’
om kashyapatmajasambhavaya namah’
om kri’shnavarnahayaya namah’
om kri’shnagoksheerasupriyaya namah’
om kri’shnagoghri’tasupreetaya namah’ 160

om kri’shnagodadhishupriyaya namah’
om kri’shnagavaikachittaya namah’
om kri’shnagodanasupriyaya namah’
om kri’shnagodattahri’dayaya namah’
om kri’shnagorakshanapriyaya namah’
om kri’shnagograsachittasya sarvapeed’anivarakaya namah’
om kri’shnagodana shantasya sarvashanti phalapradaya namah’
om kri’shnagosnana kamasya gangasnana phalapradaya namah’
om kri’shnagorakshanasyashu sarvabheesht’aphalapradaya namah’
om kri’shnagavapriyaya namah’ 170

om kapilapashushupriyaya namah’
om kapilaksheerapanasya somapanaphalapradaya namah’
om kapiladanasupreetaya namah’
om kapilajyahutapriyaya namah’
om kri’shnaya namah’
om kri’ttikantasthaya namah’
om kri’shnagovatsasupriyaya namah’
om kri’shnamalyambaradharaya namah’
om kri’shnavarnatanooruhaya namah’
om kri’shnaketave namah’ 180

om kri’shakri’shnadehaya namah’
om kri’shnambarapriyaya namah’
om kroorachesht’aya namah’
om kroorabhavaya namah’
om krooradamsht’raya namah’
om kuroopine namah’
om kamalapati samsevyaya namah’
om kamalodbhavapoojitaya namah’
om kamitarthapradaya namah’
om kamadhenu poojanasupriyaya namah’ 190

om kamadhenusamaradhyaya namah’
om kri’payushavivardhanaya namah’
om kamadhenvaikachittaya namah’
om kri’paraja supoojitaya namah’
om kamadogdhre namah’
om kruddhaya namah’
om kuruvamshasupoojitaya namah’
om kri’shnangamahisheedogdhre namah’
om kri’shnena kri’tapoojanaya namah’
om kri’shnangamahisheedanapriyaya namah’ 200

om konasthaya namah’
om kri’shnangamahisheedanalolupaya namah’
om kamapoojitaya namah’
om krooravalokanatsarvanashaya namah’
om kri’shnangadapriyaya namah’
om khadyotaya namah’
om khand’anaya namah’
om khad’gadharaya namah’
om khecharapoojitaya namah’
om kharamshutanayaya namah’ 210

om khaganam pativahanaya namah’
om gosavasaktahri’dayaya namah’
om gocharasthanadoshahri’te namah’
om gri’harashyadhipaya namah’
om gri’harajamahabalaya namah’
om gri’dhravahaya namah’
om gri’hapataye namah’
om gocharaya namah’
om ganalolupaya namah’
om ghoraya namah’ 220

om gharmaya namah’
om ghanatamase namah’
om gharmine namah’
om ghanakri’panvitaya namah’
om ghananeelambaradharaya namah’
om ngadivarna susanjnyitaya namah’
om chakravartisamaradhyaya namah’
om chandramatyasamarchitaya namah’
om chandramatyartiharine namah’
om characharasukhapradaya namah’ 230

om chaturbhujaya namah’
om chapahastaya namah’
om characharahitapradaya namah’
om chhayaputraya namah’
om chhatradharaya namah’
om chhayadeveesutaya namah’
om jayapradaya namah’
om jaganneelaya namah’
om japatam sarvasiddhidaya namah’
om japavidhvastavimukhaya namah’ 240

om jambhariparipoojitaya namah’
om jambharivandyaya namah’
om jayadaya namah’
om jagajjanamanoharaya namah’
om jagattrayaprakupitaya namah’
om jagattranaparayanaya namah’
om jayaya namah’
om jayapradaya namah’
om jagadanandakarakaya namah’
om jyotishe namah’ 250

om jyotisham shresht’haya namah’
om jyotih’shastra pravartakaya namah’
om jharjhareekri’tadehaya namah’
om jhallareevadyasupriyaya namah’
om jnyanamoortiye namah’
om jnyanagamyaya namah’
om jnyanine namah’
om jnyanamahanidhaye namah’
om jnyanaprabodhakaya namah’
om jnyanadri’sht’yavalokitaya namah’ 260

om t’ankitakhilalokaya namah’
om t’ankitainastamoravaye namah’
om t’ankarakarakaya namah’
om t’ankri’taya namah’
om t’ambhadapriyaya namah’
om t’hakaramaya sarvasvaya namah’
om t’hakarakri’tapoojitaya namah’
om d’hakkavadyapreetikaraya namah’
om d’amad’d’amarukapriyaya namah’
om d’ambaraprabhavaya namah’ 270

om d’ambhaya namah’
om d’hakkanadapriyankaraya namah’
om d’akinee shakinee bhoota sarvopadravakarakaya namah’
om d’akinee shakinee bhoota sarvopadravanashakaya namah’
om d’hakararoopaya namah’
om d’hambheekaya namah’
om nakarajapasupriyaya namah’
om nakaramayamantrarthaya namah’
om nakaraikashiromanaye namah’
om nakaravachananandaya namah’ 280

om nakarakarunamayaya namah’
om nakaramaya sarvasvaya namah’
om nakaraikaparayanaya namah’
om tarjaneedhri’tamudraya namah’
om tapasam phaladayakaya namah’
om trivikramanutaya namah’
om trayeemayavapurdharaya namah’
om tapasvine namah’
om tapasa dagdhadehaya namah’
om tamradharaya namah’ 290

om trikalaveditavyaya namah’
om trikalamatitoshitaya namah’
om tulochchayaya namah’
om trasakaraya namah’
om tilatailapriyaya namah’
om tilanna santusht’amanase namah’
om tiladanapriyaya namah’
om tilabhakshyapriyaya namah’
om tilachoornapriyaya namah’
om tilakhand’apriyaya namah’ 300

om tilapoopapriyaya namah’
om tilahomapriyaya namah’
om tapatrayanivarakaya namah’
om tilatarpanasantusht’aya namah’
om tilatailannatoshitaya namah’
om tilaikadattahri’dayaya namah’
om tejasvine namah’
om tejasannidhaye namah’
om tejasadityasankashaya namah’
om tejomayavapurdharaya namah’ 310

om tattvajnyaya namah’
om tattvagaya namah’
om teevraya namah’
om taporoopaya namah’
om tapomayaya namah’
om tusht’idaya namah’
om tusht’ikri’te namah’
om teekshnaya namah’
om trimoortaye namah’
om trigunatmakaya namah’ 320

om tiladeepapriyaya namah’
om tasyapeed’anivarakaya namah’
om tilottamamenakadinartanapriyaya namah’
om tribhagamasht’avargaya namah’
om sthoolaromne namah’
om sthiraya namah’
om sthitaya namah’
om sthayine namah’
om sthapakaya namah’
om sthoolasookshmapradarshakaya namah’ 330

om dasharatharchitapadaya namah’
om dasharathastotratoshitaya namah’
om dasharathaprarthanakli’ptadurbhikshavinivarakaya namah’
om dasharathaprarthanakli’ptavaradvayapradayakaya namah’
om dasharathasvatmadarshine namah’
om dasharathabheesht’adayakaya namah’
om dorbhirdhanurdharaya namah’
om deerghashmashrujat’adharaya namah’
om dasharathastotravaradaya namah’
om dasharathabheepsitapradaya namah’ 340

om dasharathastotrasantusht’aya namah’
om dasharathena supoojitaya namah’
om dvadashasht’amajanmasthaya namah’
om devapungavapoojitaya namah’
om devadanavadarpaghnaya namah’
om dinam pratimunistutaya namah’
om dvadashasthaya namah’
om dvadashatmasutaya namah’
om dvadashanamabhri’te namah’
om dviteeyasthaya namah’ 350

om dvadasharkasoonave namah’
om daivajnyapoojitaya namah’
om daivajnyachittavasine namah’
om damayantyasupoojitaya namah’
om dvadashabdantu durbhikshakarine namah’
om duh’svapnanashanaya namah’
om duraradhyaya namah’
om duradharshaya namah’
om damayanteevarapradaya namah’
om dusht’adooraya namah’ 360

om duracharashamanaya namah’
om doshavarjitaya namah’
om duh’sahaya namah’
om doshahantre namah’
om durlabhaya namah’
om durgamaya namah’
om duh’khapradaya namah’
om duh’khahantre namah’
om deeptaranjitadingmukhaya namah’
om deepyamana mukhambhojaya namah’ 370

om damayantyah’shivapradaya namah’
om durnireekshyaya namah’
om dri’sht’amatradaityamand’alanashakaya namah’
om dvijadanaikanirataya namah’
om dvijaradhanatatparaya namah’
om dvijasarvartiharine namah’
om dvijaraja samarchitaya namah’
om dvijadanaikachittaya namah’
om dvijaraja priyankaraya namah’
om dvijaya namah’ 380

om dvijapriyaya namah’
om dvijarajesht’adayakaya namah’
om dvijaroopaya namah’
om dvijashresht’haya namah’
om doshadaya namah’
om duh’sahaya namah’
om devadidevaya namah’
om deveshaya namah’
om devaraja supoojitaya namah’
om devarajesht’avaradaya namah’ 390

om devaraja priyankaraya namah’
om devadivanditaya namah’
om divyatanave namah’
om devashikhamanaye namah’
om devaganapriyaya namah’
om devadeshikapungavaya namah’
om dvijatmajasamaradhyaya namah’
om dhyeyaya namah’
om dharmine namah’
om dhanurdharaya namah’ 400

om dhanushmate namah’
om dhanadatre namah’
om dharmadharmavivarjitaya namah’
om dharmaroopaya namah’
om dhanurdivyaya namah’
om dharmashastratmachetanaya namah’
om dharmaraja priyakaraya namah’
om dharmaraja supoojitaya namah’
om dharmarajesht’avaradaya namah’
om dharmabheesht’aphalapradaya namah’ 410

om nityatri’ptasvabhavaya namah’
om nityakarmarataya namah’
om nijapeed’artiharine namah’
om nijabhaktesht’adayakaya namah’
om nirmasadehaya namah’
om neelaya namah’
om nijastotrabahupriyaya namah’
om nal’astotrapriyaya namah’
om nal’arajasupoojitaya namah’
om nakshatramand’alagataya namah’ 420

om namatampriyakarakaya namah’
om nityarchitapadambhojaya namah’
om nijajnyaparipalakaya namah’
om navagrahavaraya namah’
om neelavapushe namah’
om nal’akararchitaya namah’
om nal’apriyananditaya namah’
om nal’akshetranivasakaya namah’
om nal’apakapriyaya namah’
om nal’apadbhanjanakshamaya namah’ 430

om nal’asarvartiharine namah’
om nal’enatmarthapoojitaya namah’
om nipat’aveenivasaya namah’
om nal’abheesht’avarapradaya namah’
om nal’ateerthasakri’t snana sarvapeed’anivarakaya namah’
om nal’eshadarshanasyashu samrajyapadaveepradaya namah’
om nakshatrarashyadhipaya namah’
om neeladhvajavirajitaya namah’
om nityayogarataya namah’
om navaratnavibhooshitaya namah’ 440

om navadhabhajyadehaya namah’
om naveekri’tajagattrayaya namah’
om navagrahadhipaya namah’
om navaksharajapapriyaya namah’
om navatmane namah’
om navachakratmane namah’
om navatattvadhipaya namah’
om navodana priyaya namah’
om navadhanyapriyaya namah’
om nishkant’akaya namah’ 450

om nispri’haya namah’
om nirapekshaya namah’
om niramayaya namah’
om nagarajarchitapadaya namah’
om nagarajapriyankaraya namah’
om nagarajesht’avaradaya namah’
om nagabharanabhooshitaya namah’
om nagendragana nirataya namah’
om nanabharanabhooshitaya namah’
om navamitrasvaroopaya namah’ 460

om nanashcharyavidhayakaya namah’
om nanadveepadhikartre namah’
om nanalipisamavri’taya namah’
om nanaroopajagatsrasht’re namah’
om nanaroopajanashrayaya namah’
om nanalokadhipaya namah’
om nanabhashapriyaya namah’
om nanaroopadhikarine namah’
om navaratnapriyaya namah’
om nanavichitraveshad’hyaya namah’ 470

om nanachitravidhayakaya namah’
om neelajeemootasankashaya namah’
om neelameghasamaprabhaya namah’
om neelanjanachayaprakhyaya namah’
om neelavastradharapriyaya namah’
om neechabhashapracharajnyaya namah’
om neeche svalpaphalapradaya namah’
om nanagama vidhanajnyaya namah’
om nananri’pasamavri’taya namah’
om nanavarnakri’taye namah’ 480

om nanavarnasvarartavaya namah’
om nagalokantavasine namah’
om nakshatratrayasamyutaya namah’
om nabhadilokasambhootaya namah’
om namastotrabahupriyaya namah’
om namaparayanapreetaya namah’
om namarchanavarapradaya namah’
om namastotraikachittaya namah’
om nanarogartibhanjanaya namah’
om navagrahasamaradhyaya namah’ 490

om navagrahabhayapahaya namah’
om navagrahasusampoojyaya namah’
om nanavedasurakshakaya namah’
om navagrahadhirajaya namah’
om navagrahajapapriyaya namah’
om navagrahamayajyotishe namah’
om navagrahavarapradaya namah’
om navagrahanamadhipaya namah’
om navagraha supeed’itaya namah’
om navagrahadheeshvaraya namah’ 500

om navamanikyashobhitaya namah’
om paramatmane namah’
om parabrahmane namah’
om paramaishvaryakaranaya namah’
om prapannabhayaharine namah’
om pramattasurashikshakaya namah’
om prasahastaya namah’
om pangupadaya namah’
om prakashatmane namah’
om pratapavate namah’ 510

om pavanaya namah’
om parishuddhatmane namah’
om putrapautrapravardhanaya namah’
om prasannatsarvasukhadaya namah’
om prasannekshanaya namah’
om prajapatyaya namah’
om priyakaraya namah’
om pranatepsitarajyadaya namah’
om prajanam jeevahetave namah’
om praninam paripalakaya namah’ 520

om pranaroopine namah’
om pranadharine namah’
om prajanam hitakarakaya namah’
om prajnyaya namah’
om prashantaya namah’
om prajnyavate namah’
om prajarakshanadeekshitaya namah’
om pravri’shenyaya namah’
om pranakarine namah’
om prasannotsavavanditaya namah’ 530

om prajnyanivasahetave namah’
om purusharthaikasadhanaya namah’
om prajakaraya namah’
om pratikoolyaya namah’
om pingal’akshaya namah’
om prasannadhiye namah’
om prapanchatmane namah’
om prasavitre namah’
om puranapurushottamaya namah’
om puranapurushaya namah’ 540

om puruhootaya namah’
om prapanchadhri’te namah’
om pratisht’hitaya namah’
om preetikaraya namah’
om priyakarine namah’
om prayojanaya namah’
om preetimate namah’
om pravarastutyaya namah’
om purooravasamarchitaya namah’
om prapanchakarine namah’ 550

om punyaya namah’
om puruhoota samarchitaya namah’
om pand’avadi susamsevyaya namah’
om pranavaya namah’
om purusharthadaya namah’
om payodasamavarnaya namah’
om pand’uputrartibhanjanaya namah’
om pand’uputresht’adatre namah’
om pand’avanam hitankaraya namah’
om panchapand’avaputranam sarvabheesht’aphalapradaya namah’ 560

om panchapand’avaputranam sarvarisht’a nivarakaya namah’
om pand’uputradyarchitaya namah’
om poorvajaya namah’
om prapanchabhri’te namah’
om parachakraprabhedine namah’
om pand’aveshu varapradaya namah’
om parabrahmasvaroopaya namah’
om parajnyaparivarjitaya namah’
om paratparaya namah’
om pashahantre namah’ 570

om paramanave namah’
om prapanchakri’te namah’
om patangine namah’
om purushakaraya namah’
om parashambhusamudbhavaya namah’
om prasannatsarvasukhadaya namah’
om prapanchodbhavasambhavaya namah’
om prasannaya namah’
om paramodaraya namah’
om parahankarabhanjanaya namah’ 580

om paraya namah’
om paramakarunyaya namah’
om parabrahmamayaya namah’
om prapannabhayaharine namah’
om pranatartiharaya namah’
om prasadakri’te namah’
om prapanchaya namah’
om parashakti samudbhavaya namah’
om pradanapavanaya namah’
om prashantatmane namah’ 590

om prabhakaraya namah’
om prapanchatmane namah’
om prapanchopashamanaya namah’
om pri’thiveepataye namah’
om parashurama samaradhyaya namah’
om parashuramavarapradaya namah’
om parashurama chiranjeevipradaya namah’
om paramapavanaya namah’
om paramahamsasvaroopaya namah’
om paramahamsasupoojitaya namah’ 600

om panchanakshatradhipaya namah’
om panchanakshatrasevitaya namah’
om prapancharakshitre namah’
om prapanchasyabhayankaraya namah’
om phaladanapriyaya namah’
om phalahastaya namah’
om phalapradaya namah’
om phalabhishekapriyaya namah’
om phalgunasya varapradaya namah’
om phut’achchhamitapapaughaya namah’ 610

om phalgunena prapoojitaya namah’
om phanirajapriyaya namah’
om phullambuja vilochanaya namah’
om balipriyaya namah’
om baline namah’
om babhruve namah’
om brahmavishnveeshakleshakri’te namah’
om brahmavishnveesharoopaya namah’
om brahmashakradidurlabhaya namah’
om basadarsht’ya prameyangaya namah’ 620

om bibhratkavachakund’alaya namah’
om bahushrutaya namah’
om bahumataye namah’
om brahmanyaya namah’
om brahmanapriyaya namah’
om balapramathanaya namah’
om brahmane namah’
om bahuroopaya namah’
om bahupradaya namah’
om balarkadyutimate namah’ 630

om balaya namah’
om bri’hadvakshase namah’
om bri’hattanave namah’
om brahmand’abhedakri’te namah’
om bhaktasarvarthasadhakaya namah’
om bhavyaya namah’
om bhoktre namah’
om bheetikri’te namah’
om bhaktanugrahakarakaya namah’
om bheeshanaya namah’ 640

om bhaikshakarine namah’
om bhoosuradi supoojitaya namah’
om bhogabhagyapradaya namah’
om bhasmeekri’tajagattrayaya namah’
om bhayanakaya namah’
om bhanusoonave namah’
om bhootibhooshitavigrahaya namah’
om bhasvadrataya namah’
om bhaktimatam sulabhaya namah’
om bhrukut’eemukhaya namah’ 650

om bhavabhootaganaih’stutyaya namah’
om bhootasanghasamavri’taya namah’
om bhrajishnave namah’
om bhagavate namah’
om bheemaya namah’
om bhaktabheesht’avarapradaya namah’
om bhavabhaktaikachittaya namah’
om bhaktigeetastavonmukhaya namah’
om bhootasantoshakarine namah’
om bhaktanam chittashodhanaya namah’ 660

om bhaktigamyaya namah’
om bhayaharaya namah’
om bhavajnyaya namah’
om bhaktasupriyaya namah’
om bhootidaya namah’
om bhootikri’te namah’
om bhojyaya namah’
om bhootatmane namah’
om bhuvaneshvaraya namah’
om mandaya namah’ 670

om mandagataye namah’
om masamevaprapoojitaya namah’
om muchukundasamaradhyaya namah’
om muchukundavarapradaya namah’
om muchukundarchitapadaya namah’
om maharoopaya namah’
om mahayashase namah’
om mahabhogine namah’
om mahayogine namah’
om mahakayaya namah’ 680

om mahaprabhave namah’
om maheshaya namah’
om mahadaishvaryaya namah’
om mandarakusumapriyaya namah’
om mahakratave namah’
om mahamanine namah’
om mahadheeraya namah’
om mahajayaya namah’
om mahaveeraya namah’
om mahashantaya namah’ 690

om mand’alasthaya namah’
om mahadyutaye namah’
om mahasutaya namah’
om mahodaraya namah’
om mahaneeyaya namah’
om mahodayaya namah’
om maithileevaradayine namah’
om martand’asyadviteeyajaya namah’
om maithileeprarthanakli’ptadashakant’hashiropahri’te namah’
om maramarahararadhyaya namah’ 700

om mahendradi surarchitaya namah’
om maharathaya namah’
om mahavegaya namah’
om maniratnavibhooshitaya namah’
om meshaneechaya namah’
om mahaghoraya namah’
om mahasauraye namah’
om manupriyaya namah’
om mahadeerghaya namah’
om mahagrasaya namah’ 710

om mahadaishvaryadayakaya namah’
om mahashushkaya namah’
om maharaudraya namah’
om muktimargapradarshakaya namah’
om makarakumbhadhipaya namah’
om mri’kand’utanayarchitaya namah’
om mantradhisht’hanaroopaya namah’
om mallikakusumapriyaya namah’
om mahamantrasvaroopaya namah’
om mahayantrasthitaya namah’ 720

om mahaprakashadivyatmane namah’
om mahadevapriyaya namah’
om mahabali samaradhyaya namah’
om maharshiganapoojitaya namah’
om mandacharine namah’
om mahamayine namah’
om mashadanapriyaya namah’
om mashodana preetachittaya namah’
om mahashaktaye namah’
om mahagunaya namah’ 730

om yashaskaraya namah’
om yogadatre namah’
om yajnyangaya namah’
om yugandharaya namah’
om yogine namah’
om yogyaya namah’
om yamyaya namah’
om yogaroopine namah’
om yugadhipaya namah’
om yajnyabhri’te namah’ 740

om yajamanaya namah’
om yogaya namah’
om yogavidam varaya namah’
om yaksharakshasavetal’akooshmand’adiprapoojitaya namah’
om yamapratyadhidevaya namah’
om yugapadbhogadayakaya namah’
om yogapriyaya namah’
om yogayuktaya namah’
om yajnyaroopaya namah’
om yugantakri’te namah’ 750

om raghuvamshasamaradhyaya namah’
om raudraya namah’
om raudrakri’taye namah’
om raghunandana sallapaya namah’
om raghuprokta japapriyaya namah’
om raudraroopine namah’
om ratharood’haya namah’
om raghavesht’a varapradaya namah’
om rathine namah’
om raudradhikarine namah’ 760

om raghavena samarchitaya namah’
om roshatsarvasvaharine namah’
om raghavena supoojitaya namah’
om rashidvayadhipaya namah’
om raghubhih’ paripoojitaya namah’
om rajyabhoopakaraya namah’
om rajarajendravanditaya namah’
om ratnakeyoorabhooshad’hyaya namah’
om ramanandanavanditaya namah’
om raghupaurushasantusht’aya namah’ 770

om raghustotrabahupriyaya namah’
om raghuvamshanri’paih’poojyaya namah’
om rananmanjeeranoopuraya namah’
om ravinandanaya namah’
om rajendraya namah’
om raghuvamshapriyaya namah’
om lohajapratimadanapriyaya namah’
om lavanyavigrahaya namah’
om lokachood’amanaye namah’
om lakshmeevaneestutipriyaya namah’ 780

om lokarakshaya namah’
om lokashikshaya namah’
om lokalochanaranjitaya namah’
om lokadhyakshaya namah’
om lokavandyaya namah’
om lakshmanagrajapoojitaya namah’
om vedavedyaya namah’
om vajradehaya namah’
om vajrankushadharaya namah’
om vishvavandyaya namah’ 790

om viroopakshaya namah’
om vimalangavirajitaya namah’
om vishvasthaya namah’
om vayasarood’haya namah’
om visheshasukhakarakaya namah’
om vishvaroopine namah’
om vishvagoptre namah’
om vibhavasu sutaya namah’
om viprapriyaya namah’
om vipraroopaya namah’ 800

om vipraradhana tatparaya namah’
om vishalanetraya namah’
om vishikhaya namah’
om vipradanabahupriyaya namah’
om vishvasri’sht’i samudbhootaya namah’
om vaishvanarasamadyutaye namah’
om vishnave namah’
om virinchaye namah’
om vishveshaya namah’
om vishvakartre namah’ 810

om vishampataye namah’
om virad’adharachakrasthaya namah’
om vishvabhuje namah’
om vishvabhavanaya namah’
om vishvavyaparahetave namah’
om vakrakrooravivarjitaya namah’
om vishvodbhavaya namah’
om vishvakarmane namah’
om vishvasri’sht’i vinayakaya namah’
om vishvamoolanivasine namah’ 820

om vishvachitravidhayakaya namah’
om vishvadharavilasine namah’
om vyasena kri’tapoojitaya namah’
om vibheeshanesht’avaradaya namah’
om vanchhitarthapradayakaya namah’
om vibheeshanasamaradhyaya namah’
om visheshasukhadayakaya namah’
om vishamavyayasht’ajanmastho’pyekadashaphalapradaya namah’
om vasavatmajasupreetaya namah’
om vasudaya namah’ 830

om vasavarchitaya namah’
om vishvatranaikanirataya namah’
om vangmanoteetavigrahaya namah’
om viranmandiramoolasthaya namah’
om valeemukhasukhapradaya namah’
om vipashaya namah’
om vigatatankaya namah’
om vikalpaparivarjitaya namah’
om varisht’haya namah’
om varadaya namah’ 840

om vandyaya namah’
om vichitrangaya namah’
om virochanaya namah’
om shushkodaraya namah’
om shuklavapushe namah’
om shantaroopine namah’
om shanaishcharaya namah’
om shooline namah’
om sharanyaya namah’
om shantaya namah’ 850

om shivayamapriyankaraya namah’
om shivabhaktimatam shresht’haya namah’
om shoolapanaye namah’
om shuchipriyaya namah’
om shrutismri’tipuranajnyaya namah’
om shrutijalaprabodhakaya namah’
om shrutiparagasampoojyaya namah’
om shrutishravanalolupaya namah’
om shrutyantargatamarmajnyaya namah’
om shrutyesht’avaradayakaya namah’ 860

om shrutiroopaya namah’
om shrutipreetaya namah’
om shruteepsitaphalapradaya namah’
om shuchishrutaya namah’
om shantamoortaye namah’
om shrutishravanakeertanaya namah’
om shameemoolanivasine namah’
om shameekri’taphalapradaya namah’
om shameekri’tamahaghoraya namah’
om sharanagatavatsalaya namah’ 870

om shameetarusvaroopaya namah’
om shivamantrajnyamuktidaya namah’
om shivagamaikanilayaya namah’
om shivamantrajapapriyaya namah’
om shameepatrapriyaya namah’
om shameeparnasamarchitaya namah’
om shatopanishadastutyaya namah’
om shantyadigunabhooshitaya namah’
om shantyadishad’gunopetaya namah’
om shankhavadyapriyaya namah’ 880

om shyamaraktasitajyotishe namah’
om shuddhapanchaksharapriyaya namah’
om shreehalasyakshetravasine namah’
om shreemate namah’
om shaktidharaya namah’
om shod’ashadvayasampoornalakshanaya namah’
om shanmukhapriyaya namah’
om shad’gunaishvaryasamyuktaya namah’
om shad’angavaranojjvalaya namah’
om shad’aksharasvaroopaya namah’ 890

om shat’chakropari samsthitaya namah’
om shod’ashine namah’
om shod’ashantaya namah’
om shat’shaktivyaktamoortimate namah’
om shad’bhavarahitaya namah’
om shad’angashrutiparagaya namah’
om shat’konamadhyanilayaya namah’
om shat’shastrasmri’tiparagaya namah’
om svarnendraneelamakut’aya namah’
om sarvabheesht’apradayakaya namah’ 900

om sarvatmane namah’
om sarvadoshaghnaya namah’
om sarvagarvaprabhanjanaya namah’
om samastalokabhayadaya namah’
om sarvadoshanganashakaya namah’
om samastabhaktasukhadaya namah’
om sarvadoshanivartakaya namah’
om sarvanashakshamaya namah’
om saumyaya namah’
om sarvakleshanivarakaya namah’ 910

om sarvatmane namah’
om sarvadatusht’aya namah’
om sarvapeed’anivarakaya namah’
om sarvaroopine namah’
om sarvakarmane namah’
om sarvajnyaya namah’
om sarvakarakaya namah’
om sukri’te namah’
om sulabhaya namah’
om sarvabheesht’aphalapradaya namah’ 920

om sooryatmajaya namah’
om sadatusht’aya namah’
om sooryavamshapradeepanaya namah’
om saptadveepadhipaya namah’
om surasurabhayankaraya namah’
om sarvasankshobhaharine namah’
om sarvalokahitankaraya namah’
om sarvaudaryasvabhavaya namah’
om santoshatsakalesht’adaya namah’
om samastari’shibhih’stutyaya namah’ 930

om samastaganapavri’taya namah’
om samastaganasamsevyaya namah’
om sarvarisht’avinashanaya namah’
om sarvasaukhyapradatre namah’
om sarvavyakulanashanaya namah’
om sarvasankshobhaharine namah’
om sarvarisht’aphalapradaya namah’
om sarvavyadhiprashamanaya namah’
om sarvamri’tyunivarakaya namah’
om sarvanukoolakarine namah’ 940

om saundaryamri’dubhashitaya namah’
om saurasht’radeshodbhavaya namah’
om svakshetresht’avarapradaya namah’
om somayaji samaradhyaya namah’
om seetabheesht’avarapradaya namah’
om sukhasanopavisht’aya namah’
om sadyah’peed’anivarakaya namah’
om saudamaneesannibhaya namah’
om sarvanullanghyashasanaya namah’
om sooryamand’alasancharine namah’ 950

om samharastraniyojitaya namah’
om sarvalokakshayakaraya namah’
om sarvarisht’avidhayakaya namah’
om sarvavyakulakarine namah’
om sahasrajapasupriyaya namah’
om sukhasanopavisht’aya namah’
om samharastrapradarshitaya namah’
om sarvalankarasamyuktakri’shnagodanasupriyaya namah’
om suprasannaya namah’
om surashresht’haya namah’ 960

om sughoshaya namah’
om sukhadaya namah’
om suhri’de namah’
om siddharthaya namah’
om siddhasankalpaya namah’
om sarvajnyaya namah’
om sarvadaya namah’
om sukhine namah’
om sugreevaya namah’
om sudhri’taye namah’ 970

om saraya namah’
om sukumaraya namah’
om sulochanaya namah’
om suvyaktaya namah’
om sachchidanandaya namah’
om suveeraya namah’
om sujanashrayaya namah’
om harishchandrasamaradhyaya namah’
om heyopadeyavarjitaya namah’
om harishchandresht’avaradaya namah’ 980

om hamsamantradi samstutaya namah’
om hamsavaha samaradhyaya namah’
om hamsavahavarapradaya namah’
om hri’dyaya namah’
om hri’sht’aya namah’
om harisakhaya namah’
om hamsaya namah’
om hamsagataye namah’
om havishe namah’
om hiranyavarnaya namah’ 990

om hitakri’te namah’
om harshadaya namah’
om hemabhooshanaya namah’
om havirhotre namah’
om hamsagataye namah’
om hamsamantradisamstutaya namah’
om hanoomadarchitapadaya namah’
om haladhri’tpoojitaya namah’
om kshemadaya namah’
om kshemakri’te namah’ 1000

om kshemyaya namah’
om kshetrajnyaya namah’
om kshamavarjitaya namah’
om kshudraghnaya namah’
om kshantidaya namah’
om kshemaya namah’
om kshitibhooshaya namah’
om kshamashrayaya namah’
om kshamadharaya namah’
om kshayadvaraya namah’ 1010

iti shree shanaishchara sahasranamavali sampoornam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *