Skip to content

Maha Soura Mantra in English – mahā saura mantraḥ

Maha Soura mantra or MantramPin

Maha Soura Mantra is a very powerful mantra of Lord Surya or The Sun God. Sri Eswara Satyanarayana Sarma, from Srikakulam in Andhra Pradesh, is a Sri Vidhya upasaka, Ayurvedic doctor, and is very famous for curing various diseases of many people through Soura Mantra Parayana and worshipping in Sri Suryanarayana Swamy temple, Arisavalli. Get Maha Soura Mantra in English lyrics here and chant it regularly with utmost faith and devotion for the grace of Lord Surya Bhagvan.

Maha Soura Mantra in English – mahā saura mantraḥ 

(1-50-1)
udu̱ tyaṃ jā̱tave̍dasaṃ de̱vaṃ va̍hanti ke̱tava̍: |
dṛ̱śe viśvā̍ya̱ sūrya̍m || 1

apa̱ tye tā̱yavo̍ yathā̱ nakṣa̍trā yantya̱ktubhi̍: |
sūrā̍ya vi̱śvaca̍kṣase || 2

adṛ̍śramasya ke̱tavo̱ vi ra̱śmayo̱ janā̱ṅ anu̍ |
bhrāja̍nto a̱gnayo̍ yathā || 3

ta̱raṇi̍rvi̱śvada̍rśato jyoti̱ṣkṛda̍si sūrya |
viśva̱mā bhā̍si roca̱nam || 4

pra̱tyaṅ de̱vānā̱ṃ viśa̍: pra̱tyaṅṅude̍ṣi̱ mānu̍ṣān |
pra̱tyaṅviśva̱ṃ sva̍rdṛ̱śe || 5

yenā̍ pāvaka̱ cakṣa̍sā bhura̱ṇyanta̱ṃ janā̱m̐ anu̍ |
tvaṃ va̍ruṇa̱ paśya̍si || 6

vi dyāme̍ṣi̱ raja̍spṛ̱thvahā̱ mimā̍no a̱ktubhi̍: |
paśya̱ñjanmā̍ni sūrya || 7

sa̱pta tvā̍ ha̱rito̱ rathe̱ vaha̍nti deva sūrya |
śo̱ciṣke̍śaṃ vicakṣaṇa || 8

ayu̍kta sa̱pta śu̱ndhyuva̱: sūro̱ ratha̍sya na̱ptya̍: |
tābhi̍ryāti̱ svayu̍ktibhiḥ || 9

udva̱yaṃ tama̍sa̱spari̱ jyoti̱ṣpaśya̍nta̱ utta̍ram |
de̱vaṃ de̍va̱trā sūrya̱maga̍nma̱ jyoti̍rutta̱mam || 10

u̱dyanna̱dya mi̍tramaha ā̱roha̱nnutta̍rā̱ṃ diva̍m |
hṛ̱dro̱gaṃ mama̍ sūrya hari̱māṇa̍ṃ ca nāśaya || 11

śuke̍ṣu me hari̱māṇa̍ṃ ropa̱ṇākā̍su dadhmasi |
atho̍ hāridra̱veṣu̍ me hari̱māṇa̱ṃ ni da̍dhmasi || 12

uda̍gāda̱yamā̍di̱tyo viśve̍na̱ saha̍sā sa̱ha |
dvi̱ṣanta̱ṃ mahya̍ṃ ra̱ndhaya̱nmo a̱haṃ dvi̍ṣa̱te ra̍dham || 13

(1-115-01)
ci̱traṃ de̱vānā̱muda̍gā̱danī̍ka̱ṃ cakṣu̍rmi̱trasya̱ varu̍ṇasyā̱gneḥ |
āprā̱ dyāvā̍pṛthi̱vī a̱ntari̍kṣa̱ṃ sūrya̍ ā̱tmā jaga̍tasta̱sthuṣa̍śca || 14

sūryo̍ de̱vīmu̱ṣasa̱ṃ roca̍mānā̱ṃ maryo̱ na yoṣā̍ma̱bhye̍ti pa̱ścāt |
yatrā̱ naro̍ deva̱yanto̍ yu̱gāni̍ vitanva̱te prati̍ bha̱drāya̍ bha̱dram || 15

bha̱drā aśvā̍ ha̱rita̱: sūrya̍sya ci̱trā eta̍gvā anu̱mādyā̍saḥ |
na̱ma̱syanto̍ di̱va ā pṛ̱ṣṭhama̍sthu̱: pari̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ya̍nti sa̱dyaḥ || 16

tatsūrya̍sya deva̱tvaṃ tanma̍hi̱tvaṃ ma̱dhyā karto̱rvita̍ta̱ṃ saṃ ja̍bhāra |
ya̱dedayu̍kta ha̱rita̍: sa̱dhasthā̱dādrātrī̱ vāsa̍stanute si̱masmai̍ || 17

tanmi̱trasya̱ varu̍ṇasyābhi̱cakṣe̱ sūryo̍ rū̱paṃ kṛ̍ṇute̱ dyoru̱pasthe̍ |
a̱na̱ntama̱nyadruśa̍dasya̱ pāja̍: kṛ̱ṣṇama̱nyaddha̱rita̱: saṃ bha̍ranti || 18

a̱dyā de̍vā̱ udi̍tā̱ sūrya̍sya̱ niraṃha̍saḥ pipṛ̱tā nira̍va̱dyāt |
tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱: sindhu̍: pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ || 19

(1-164-46)
indra̍ṃ mi̱traṃ varu̍ṇama̱gnimā̍hu̱ratho̍ di̱vyaḥ sa su̍pa̱rṇo ga̱rutmā̍n |
eka̱ṃ sadviprā̍ bahu̱dhā va̍dantya̱gniṃ ya̱maṃ mā̍ta̱riśvā̍namāhuḥ || 20

kṛ̱ṣṇaṃ ni̱yāna̱ṃ hara̍yaḥ supa̱rṇā a̱po vasā̍nā̱ diva̱mutpa̍tanti |
ta āva̍vṛtra̱ntsada̍nādṛ̱tasyādidghṛ̱tena̍ pṛthi̱vī vyu̍dyate || 21

(4-040-05)
ha̱ṃsaḥ śu̍ci̱ṣadvasu̍rantarikṣa̱saddhotā̍ vedi̱ṣadati̍thirduroṇa̱sat |
nṛ̱ṣadva̍ra̱sadṛ̍ta̱sadvyo̍ma̱sada̱bjā go̱jā ṛ̍ta̱jā a̍dri̱jā ṛ̱tam || 22

(5-040-05)
yattvā̍ sūrya̱ sva̍rbhānu̱stama̱sāvi̍dhyadāsu̱raḥ |
akṣe̍travi̱dyathā̍ mu̱gdho bhuva̍nānyadīdhayuḥ || 23

(7-060-01)
yada̱dya sū̍rya̱ bravo’nā̍gā u̱dyanmi̱trāya̱ varu̍ṇāya sa̱tyam |
va̱yaṃ de̍va̱trādi̍te syāma̱ tava̍ pri̱yāso̍ aryamangṛ̱ṇanta̍: || 24

(7-062-01)
utsūryo̍ bṛ̱hada̱rcīṃṣya̍śretpu̱ru viśvā̱ jani̍ma̱ mānu̍ṣāṇām |
sa̱mo di̱vā da̍dṛśe̱ roca̍māna̱: kratvā̍ kṛ̱taḥ sukṛ̍taḥ ka̱rtṛbhi̍rbhūt || 25

sa sū̍rya̱ prati̍ pu̱ro na̱ udgā̍ e̱bhiḥ stome̍bhireta̱śebhi̱revai̍: |
pra no̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya vo̱co’nā̍gaso arya̱mṇe a̱gnaye̍ ca || 26

vi na̍: sa̱hasra̍ṃ śu̱rudho̍ radantvṛ̱tāvā̍no̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ |
yaccha̍ntu ca̱ndrā u̍pa̱maṃ no̍ a̱rkamā na̱: kāma̍ṃ pūpurantu̱ stavā̍nāḥ || 27

(7-063-01)
udve̍ti su̱bhago̍ vi̱śvaca̍kṣā̱: sādhā̍raṇa̱: sūryo̱ mānu̍ṣāṇām |
cakṣu̍rmi̱trasya̱ varu̍ṇasya de̱vaścarme̍va̱ yaḥ sa̱mavi̍vya̱ktamā̍ṃsi || 28

udve̍ti prasavī̱tā janā̍nāṃ ma̱hānke̱tura̍rṇa̱vaḥ sūrya̍sya |
sa̱mā̱naṃ ca̱kraṃ pa̍ryā̱vivṛ̍tsa̱nyade̍ta̱śo vaha̍ti dhū̱rṣu yu̱ktaḥ || 29

vi̱bhrāja̍māna u̱ṣasā̍mu̱pasthā̍dre̱bhairude̍tyanuma̱dyamā̍naḥ |
e̱ṣa me̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā ca̍cchanda̱ yaḥ sa̍mā̱naṃ na pra̍mi̱nāti̱ dhāma̍ || 30

di̱vo ru̱kma u̍ru̱cakṣā̱ ude̍ti dū̱re a̍rthasta̱raṇi̱rbhrāja̍mānaḥ |
nū̱naṃ janā̱: sūrye̍ṇa̱ prasū̍tā̱ aya̱nnarthā̍ni kṛ̱ṇava̱nnapā̍ṃsi || 31

yatrā̍ ca̱krura̱mṛtā̍ gā̱tuma̍smai śye̱no na dīya̱nnanve̍ti̱ pātha̍: || 32

(7-066-14)
udu̱ tyadda̍rśa̱taṃ vapu̍rdi̱va e̍ti pratihva̱re |
yadī̍mā̱śurvaha̍ti de̱va eta̍śo̱ viśva̍smai̱ cakṣa̍se̱ ara̍m || 33

śī̱rṣṇaḥ śī̍rṣṇo̱ jaga̍tasta̱sthuṣa̱spati̍ṃ sa̱mayā̱ viśva̱mā raja̍: |
sa̱pta svasā̍raḥ suvi̱tāya̱ sūrya̱ṃ vaha̍nti ha̱rito̱ rathe̍ || 34

taccakṣu̍rde̱vahi̍taṃ śu̱kramu̱ccara̍t |
paśye̍ma śa̱rada̍: śa̱taṃ jīve̍ma śa̱rada̍: śa̱tam || 35

(8-101-11)
baṇma̱hām̐ a̍si sūrya̱ bal̤ā̍ditya ma̱hām̐ a̍si |
ma̱haste̍ sa̱to ma̍hi̱mā pa̍nasyate̱’ddhā de̍va ma̱hām̐ a̍si || 36

baṭ sū̍rya̱ śrava̍sā ma̱hām̐ a̍si sa̱trā de̍va ma̱hām̐ a̍si |
ma̱hnā de̱vānā̍masu̱rya̍: pu̱rohi̍to vi̱bhu jyoti̱radā̍bhyam || 37

(10-037-01)
namo̍ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ cakṣa̍se ma̱ho de̱vāya̱ tadṛ̱taṃ sa̍paryata |
dū̱re̱dṛśe̍ de̱vajā̍tāya ke̱tave̍ di̱vaspu̱trāya̱ sūryā̍ya śaṃsata || 38

sā mā̍ sa̱tyokti̱: pari̍ pātu vi̱śvato̱ dyāvā̍ ca̱ yatra̍ ta̱tana̱nnahā̍ni ca |
viśva̍ma̱nyanni vi̍śate̱ yadeja̍ti vi̱śvāhāpo̍ vi̱śvāhode̍ti̱ sūrya̍: || 39

na te̱ ade̍vaḥ pra̱divo̱ ni vā̍sate̱ yade̍ta̱śebhi̍: pata̱rai ra̍tha̱ryasi̍ |
prā̱cīna̍ma̱nyadanu̍ vartate̱ raja̱ uda̱nyena̱ jyoti̍ṣā yāsi sūrya || 40

yena̍ sūrya̱ jyoti̍ṣā̱ bādha̍se̱ tamo̱ jaga̍cca̱ viśva̍mudi̱yarṣi̍ bhā̱nunā̍ |
tenā̱smadviśvā̱mani̍rā̱manā̍huti̱mapāmī̍vā̱mapa̍ du̱ṣvapnya̍ṃ suva || 41

viśva̍sya̱ hi preṣi̍to̱ rakṣa̍si vra̱tamahe̍l̤ayannu̱ccara̍si sva̱dhā anu̍ |
yada̱dya tvā̍ sūryopa̱bravā̍mahai̱ taṃ no̍ de̱vā anu̍ maṃsīrata̱ kratu̍m || 42

taṃ no̱ dyāvā̍pṛthi̱vī tanna̱ āpa̱ indra̍: śṛṇvantu ma̱ruto̱ hava̱ṃ vaca̍: |
mā śūne̍ bhūma̱ sūrya̍sya sa̱ṃdṛśi̍ bha̱draṃ jīva̍nto jara̱ṇāma̍śīmahi || 43

vi̱śvāhā̍ tvā su̱mana̍saḥ su̱cakṣa̍saḥ pra̱jāva̍nto anamī̱vā anā̍gasaḥ |
u̱dyanta̍ṃ tvā mitramaho di̱vedi̍ve̱ jyogjī̱vāḥ prati̍ paśyema sūrya || 44

mahi̱ jyoti̱rbibhra̍taṃ tvā vicakṣaṇa̱ bhāsva̍nta̱ṃ cakṣu̍ṣe cakṣuṣe̱ maya̍: |
ā̱roha̍ntaṃ bṛha̱taḥ pāja̍sa̱spari̍ va̱yaṃ jī̱vāḥ prati̍ paśyema sūrya || 45

yasya̍ te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni ke̱tunā̱ pra cera̍te̱ ni ca̍ vi̱śante̍ a̱ktubhi̍: |
a̱nā̱gā̱stvena̍ harikeśa sū̱ryāhnā̍hnā no̱ vasya̍sāvasya̱sodi̍hi || 46

śaṃ no̍ bhava̱ cakṣa̍sā̱ śaṃ no̱ ahnā̱ śaṃ bhā̱nunā̱ śaṃ hi̱mā śaṃ ghṛ̱ṇena̍ |
yathā̱ śamadhva̱ñchamasa̍dduro̱ṇe tatsū̍rya̱ dravi̍ṇaṃ dhehi ci̱tram || 47

a̱smāka̍ṃ devā u̱bhayā̍ya̱ janma̍ne̱ śarma̍ yacchata dvi̱pade̱ catu̍ṣpade |
a̱datpiba̍dū̱rjaya̍māna̱māśi̍ta̱ṃ tada̱sme śaṃ yora̍ra̱po da̍dhātana || 48

yadvo̍ devāścakṛ̱ma ji̱hvayā̍ gu̱ru mana̍so vā̱ prayu̍tī deva̱hel̤a̍nam |
arā̍vā̱ yo no̍ a̱bhi du̍cchunā̱yate̱ tasmi̱ntadeno̍ vasavo̱ ni dhe̍tana || 49

(10-158-01)
sūryo̍ no di̱vaspā̍tu̱ vāto̍ a̱ntari̍kṣāt |
a̱gnirna̱: pārthi̍vebhyaḥ || 50

joṣā̍ savita̱ryasya̍ te̱ hara̍: śa̱taṃ sa̱vām̐ arha̍ti |
pā̱hi no̍ di̱dyuta̱: pata̍ntyāḥ || 51

cakṣu̍rno de̱vaḥ sa̍vi̱tā cakṣu̍rna u̱ta parva̍taḥ |
cakṣu̍rdhā̱tā da̍dhātu naḥ || 52

cakṣu̍rno dhehi̱ cakṣu̍ṣe̱ cakṣu̍rvi̱khyai ta̱nūbhya̍: |
saṃ ce̱daṃ vi ca̍ paśyema || 53

su̱sa̱ṃdṛśa̍ṃ tvā va̱yaṃ prati̍ paśyema sūrya |
vi pa̍śyema nṛ̱cakṣa̍saḥ || 54

(10-170-01)
vi̱bhrāḍbṛ̱hatpi̍batu so̱myaṃ madhvāyu̱rdadha̍dya̱jñapa̍tā̱vavi̍hrutam |
vāta̍jūto̱ yo a̍bhi̱rakṣa̍ti̱ tmanā̍ pra̱jāḥ pu̍poṣa puru̱dhā vi rā̍jati || 55

vi̱bhrāḍbṛ̱hatsubhṛ̍taṃ vāja̱sāta̍ma̱ṃ dharma̍ndi̱vo dha̱ruṇe̍ sa̱tyamarpi̍tam |
a̱mi̱tra̱hā vṛ̍tra̱hā da̍syu̱hanta̍ma̱ṃ jyoti̍rjajñe asura̱hā sa̍patna̱hā || 56

i̱daṃ śreṣṭha̱ṃ jyoti̍ṣā̱ṃ jyoti̍rutta̱maṃ vi̍śva̱jiddha̍na̱jidu̍cyate bṛ̱hat |
vi̱śva̱bhrāḍbhrā̱jo mahi̱ sūryo̍ dṛ̱śa u̱ru pa̍prathe̱ saha̱ ojo̱ acyu̍tam || 57

vi̱bhrāja̱ñjyoti̍ṣā̱ sva̱1̍raga̍ccho roca̱naṃ di̱vaḥ |
yene̱mā viśvā̱ bhuva̍nā̱nyābhṛ̍tā vi̱śvaka̍rmaṇā vi̱śvade̍vyāvatā || 58

(10-189-02)
āyaṃ gauḥ pṛśni̍rakramī̱dasa̍danmā̱tara̍ṃ pu̱raḥ |
pi̱tara̍ṃ ca pra̱yantsva̍: || 59

a̱ntaśca̍rati roca̱nāsya prā̱ṇāda̍pāna̱tī |
vya̍khyanmahi̱ṣo diva̍m || 60

tri̱ṃśaddhāma̱ vi rā̍jati̱ vākpa̍ta̱ṃgāya̍ dhīyate |
prati̱ vasto̱raha̱ dyubhi̍: || 61

(10-190-01)
ṛ̱taṃ ca̍ sa̱tyaṃ cā̱bhī̍ddhā̱ttapa̱so’dhya̍jāyata |
tato̱ rātrya̍jāyata̱ tata̍: samu̱dro a̍rṇa̱vaḥ || 62

sa̱mu̱drāda̍rṇa̱vādadhi̍ saṃvatsa̱ro a̍jāyata |
a̱ho̱rā̱trāṇi̍ vi̱dadha̱dviśva̍sya miṣa̱to va̱śī || 63

sū̱ryā̱ca̱ndra̱masau̍ dhā̱tā ya̍thāpū̱rvama̍kalpayat |
diva̍ṃ ca pṛthi̱vīṃ cā̱ntari̍kṣa̱matho̱ sva̍: || 64

(10-036-14)
sa̱vi̱tā pa̱ścātā̍tsavi̱tā pu̱rastā̍tsavi̱totta̱rāttā̍tsavi̱tādha̱rāttā̍t |
sa̱vi̱tā na̍: suvatu sa̱rvatā̍tiṃ savi̱tā no̍ rāsatāṃ dī̱rghamāyu̍: || 65

iti mahāsauramantraḥ |

 

Maha Soura Mantra Benefits 

 • Rogahara Mantras – 11, 12, 13, 44, 48, 65
 • Dusswapnaharamulu – 41
 • Ayushkaramulu – 28, 33, 35, 36, 39, 43, 44, 45, 55
 • Dhanadamulu – 27, 30, 47, 57
 • Nethrarogaharamulu – 35, 44, 45, 52, 53, 54
 • Upaplavavarakamulu – 16, 21, 22, 32, 50, 55, 65
 • Shatruharamulu – 36, 37, 39, 40, 49, 51, 54, 56
 • Annadamulu – 27, 41, 48, 56
 • Varshadamulu – 50, 58, 60
 • Prajapradamulu – 44
 • Mukthidamulu – 4, 8, 10, 20, 43
 • Papaharamulu, Subhapradamulu – 6, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 24, 26, 31, 34, 44, 46, 48, 49
 • Gnanadamulu – 14, 20, 22, 29, 38, 44, 54, 57, 61, 62, 63
 • Kamadamulu – 30, 38, 42, 43, 47, 48, 65

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *