Skip to content

Durga Sahasranama Stotram in English – 1000 Names of Durga Maa

Durga Sahasranama Stotram - 1000 names of Durga Maa - Durga Sahasranam StotraPin

Durga Sahasranama Stotram is the 1000 names of Durga Maa composed in the form of a hymn. Get Sri Durga Sahasranama Stotram in English Lyrics here and chant the 1000 names of Durga Maa with devotion for her grace.

Durga Sahasranama Stotram in English 

|| shree durgaayai namah’ ||

naarada uvaacha 

kumaara gunagambheera devasenaapate prabho |
sarvaabheesht’apradam pumsaam sarvapaapapranaashanam || 1 ||

guhyaadguhyataram stotram bhaktivardhakamanjasaa |
mangalam grahapeed’aadishaantidam vaktumarhasi || 2 ||

skanda uvaacha 

shri’nu naarada devarshe lokaanugrahakaamyayaa |
yatpri’chchhasi param punyam tatte vakshyaami kautukaat || 3 ||

maataa me lokajananee himavannagasattamaat |
menaayaam brahmavaadinyaam praadurbhootaa harapriyaa || 4 ||

mahataa tapasaa”raadhya shankaram lokashankaram |
svameva vallabham bheje kaleva hi kalaanidhim || 5 ||

nagaanaamadhiraajastu himavaan virahaaturah’ |
svasutaayaah’ pariksheene vasisht’hena prabodhitah’ || 6 ||

trilokajananee seyam prasannaa tvayi punyatah’ |
praadurbhootaa sutaatvena tadviyogam shubham tyaja || 7 ||

bahuroopaa cha durgeyam bahunaamnee sanaatanee |
sanaatanasya jaayaa saa putreemoham tyajaadhunaa || 8 ||

iti prabodhitah’ shailah’ taam tusht’aava paraam shivaam |
tadaa prasannaa saa durgaa pitaram praaha nandinee || 9 ||

matprasaadaatparam stotram hri’daye pratibhaasataam |
tena naamnaam sahasrena poojayan kaamamaapnuhi || 10 ||

ityuktvaantarhitaayaam tu hri’daye sphuritam tadaa |
naamnaam sahasram durgaayaah’ pri’chchhate me yaduktavaan || 11 ||

mangalaanaam mangalam tad durgaanaama sahasrakam |
sarvaabheesht’apradaam pumsaam braveemyakhilakaamadam || 12 ||

durgaadevee samaakhyaataa himavaanri’shiruchyate |
chhandonusht’up japo devyaah’ preetaye kriyate sadaa || 13 ||

ri’shichchhandaamsi 

asya shreedurgaastotramahaamantrasya | himavaan ri’shih’ |
anusht’up chhandah’ | durgaabhagavatee devataa |
shreedurgaaprasaadasiddhyarthe jape viniyogah’ |
shreebhagavatyai durgaayai namah’ |

devi dhyaanam 

om hreem kaalaabhraabhaam kat’aakshairarikulabhayadaam maulibaddhendurekhaam
shankham chakram kri’paanam trishikhamapi karairudvahanteem trinetraam |
simhaskandhaadhirood’haam tribhuvanamakhilam tejasaa poorayanteem
dhyaayed durgaam jayaakhyaam tridashaparivri’taam sevitaam siddhikaamaih’ ||

Sri Durga Sahasranama Stotram 

shree jayadurgaayai namah’ |
om shivaa’thomaa ramaa shaktiranantaa nishkalaa’malaa |
shaantaa maaheshvaree nityaa shaashvataa paramaa kshamaa || 1 ||

achintyaa kevalaanantaa shivaatmaa paramaatmikaa |
anaadiravyayaa shuddhaa sarvajnyaa sarvagaa’chalaa || 2 ||

ekaanekavibhaagasthaa maayaateetaa sunirmalaa |
mahaamaaheshvaree satyaa mahaadevee niranjanaa || 3 ||

kaasht’haa sarvaantarasthaa’pi chichchhaktishchaatrilaalitaa |
sarvaa sarvaatmikaa vishvaa jyoteeroopaa’ksharaa’mri’taa || 4 ||

shaantaa pratisht’haa sarveshaa nivri’ttiramri’tapradaa |
vyomamoortirvyomasamsthaa vyomadhaaraa’chyutaa’tulaa || 5 ||

anaadinidhanaa’moghaa kaaranaatmakalaakulaa |
ri’tuprathamajaa’naabhiramri’taatmasamaashrayaa || 6 ||

praaneshvarapriyaa namyaa mahaamahishaghaatinee |
praaneshvaree praanaroopaa pradhaanapurusheshvaree || 7 ||

sarvashaktikalaa’kaamaa mahishesht’avinaashinee |
sarvakaaryaniyantree cha sarvabhooteshvareshvaree || 8 ||

angadaadidharaa chaiva tathaa mukut’adhaarinee |
sanaatanee mahaanandaa”kaashayonistathechyate || 9 ||

chitprakaashasvaroopaa cha mahaayogeshvareshvaree |
mahaamaayaa sadushpaaraa moolaprakri’tireeshikaa || 10 ||

samsaarayonih’ sakalaa sarvashaktisamudbhavaa |
samsaarapaaraa durvaaraa durnireekshaa duraasadaa || 11 ||

praanashaktishcha sevyaa cha yoginee paramaakalaa |
mahaavibhootirdurdarshaa moolaprakri’tisambhavaa || 12 ||

anaadyanantavibhavaa paraarthaa purushaaranih’ |
sargasthityantakri’chchaiva sudurvaachyaa duratyayaa || 13 ||

shabdagamyaa shabdamaayaa shabdaakhyaanandavigrahaa |
pradhaanapurushaateetaa pradhaanapurushaatmikaa || 14 ||

puraanee chinmayaa pumsaamisht’adaa pusht’iroopinee |
pootaantarasthaa koot’asthaa mahaapurushasanjnyitaa || 15 ||

yanmamri’tyujaraateetaa sarvashaktisvaroopinee |
vaanchhaapradaa’navachchhinnapradhaanaanupraveshinee || 16 ||

kshetrajnyaa’chintyashaktistu prochyate’vyaktalakshanaa |
malaapavarjitaa”naadimaayaa tritayatattvikaa || 17 ||

preetishcha prakri’tishchaiva guhaavaasaa tathochyate |
mahaamaayaa nagotpannaa taamasee cha dhruvaa tathaa || 18 ||

vyaktaa’vyaktaatmikaa kri’shnaa raktaa shuklaa hyakaaranaa |
prochyate kaaryajananee nityaprasavadharminee || 19 ||

sargapralayamuktaa cha sri’sht’isthityantadharminee |
brahmagarbhaa chaturvimshasvaroopaa padmavaasinee || 20 ||

achyutaahlaadikaa vidyudbrahmayonirmahaalayaa |
mahaalakshmee samudbhaavabhaavitaatmaamaheshvaree || 21 ||

mahaavimaanamadhyasthaa mahaanidraa sakautukaa |
sarvaarthadhaarinee sookshmaa hyaviddhaa paramaarthadaa || 22 ||

anantaroopaa’nantaarthaa tathaa purushamohinee |
anekaanekahastaa cha kaalatrayavivarjitaa || 23 ||

brahmajanmaa harapreetaa matirbrahmashivaatmikaa |
brahmeshavishnusampoojyaa brahmaakhyaa brahmasanjnyitaa || 24 ||

vyaktaa prathamajaa braahmee mahaaraatreeh’ prakeertitaa |
nyaanasvaroopaa vairaagyaroopaa hyaishvaryaroopinee || 25 ||

dharmaatmikaa brahmamoortih’ pratishrutapumarthikaa |
apaamyonih’ svayambhootaa maanasee tattvasambhavaa || 26 ||

eeshvarasya priyaa proktaa shankaraardhashareerinee |
bhavaanee chaiva rudraanee mahaalakshmeestathaa’mbikaa || 27 ||

maheshvarasamutpannaa bhuktimukti pradaayinee |
sarveshvaree sarvavandyaa nityamuktaa sumaanasaa || 28 ||

mahendropendranamitaa shaankareeshaanuvartinee |
eeshvaraardhaasanagataa maaheshvarapativrataa || 29 ||

samsaarashoshinee chaiva paarvatee himavatsutaa |
paramaanandadaatree cha gunaagryaa yogadaa tathaa || 30 ||

nyaanamoortishcha saavitree lakshmeeh’ shreeh’ kamalaa tathaa |
anantagunagambheeraa hyuroneelamaniprabhaa || 31 ||

sarojanilayaa gangaa yogidhyeyaa’suraardinee |
sarasvatee sarvavidyaa jagajjyesht’haa sumangalaa || 32 ||

vaagdevee varadaa varyaa keertih’ sarvaarthasaadhikaa |
vaageeshvaree brahmavidyaa mahaavidyaa sushobhanaa || 33 ||

graahyavidyaa vedavidyaa dharmavidyaa”tmabhaavitaa |
svaahaa vishvambharaa siddhih’ saadhyaa medhaa dhri’tih’ kri’tih’ || 34 ||

suneetih’ sankri’tishchaiva keertitaa naravaahinee |
poojaavibhaavinee saumyaa bhogyabhaag bhogadaayinee || 35 ||

shobhaavatee shaankaree cha lolaa maalaavibhooshitaa |
paramesht’hipriyaa chaiva trilokeesundaree maataa || 36 ||

nandaa sandhyaa kaamadhaatree mahaadevee susaattvikaa |
mahaamahishadarpaghnee padmamaalaa’ghahaarinee || 37 ||

vichitramukut’aa raamaa kaamadaataa prakeertitaa |
pitaambaradharaa divyavibhooshana vibhooshitaa || 38 ||

divyaakhyaa somavadanaa jagatsamsri’sht’ivarjitaa |
niryantraa yantravaahasthaa nandinee rudrakaalikaa || 39 ||

aadityavarnaa kaumaaree mayooravaravaahinee |
padmaasanagataa gauree mahaakaalee suraarchitaa || 40 ||

aditirniyataa raudree padmagarbhaa vivaahanaa |
viroopaakshaa keshivaahaa guhaapuranivaasinee || 41 ||

mahaaphalaa’navadyaangee kaamaroopaa saridvaraa |
bhaasvadroopaa muktidaatree pranatakleshabhanjanaa || 42 ||

kaushikee gominee raatristridashaarivinaashinee |
bahuroopaa suroopaa cha viroopaa roopavarjitaa || 43 ||

bhaktaartishamanaa bhavyaa bhavabhaavavinaashinee |
sarvajnyaanapareetaangee sarvaasuravimardikaa || 44 ||

pikasvanee saamageetaa bhavaankanilayaa priyaa |
deekshaa vidyaadharee deeptaa mahendraahitapaatinee || 45 ||

sarvadevamayaa dakshaa samudraantaravaasinee |
akalankaa niraadhaaraa nityasiddhaa niraamayaa || 46 ||

kaamadhenubri’hadgarbhaa dheematee maunanaashinee |
nih’sankalpaa niraatankaa vinayaa vinayapradaa || 47 ||

jvaalaamaalaa sahasraad’hyaa devadevee manomayaa |
subhagaa suvishuddhaa cha vasudevasamudbhavaa || 48 ||

mahendropendrabhaginee bhaktigamyaa paraavaraa |
nyaanajnyeyaa paraateetaa vedaantavishayaa matih’ || 49 ||

dakshinaa daahikaa dahyaa sarvabhootahri’disthitaa |
yogamaayaa vibhaagajnyaa mahaamohaa gareeyasee || 50 ||

sandhyaa sarvasamudbhootaa brahmavri’kshaashriyaa’ditih’ |
beejaankurasamudbhootaa mahaashaktirmahaamatih’ || 51 ||

khyaatih’ prajnyaavatee sanjnyaa mahaabhogeendrashaayinee |
heenkri’tih’ shankaree shaantirgandharvaganasevitaa || 52 ||

vaishvaanaree mahaashoolaa devasenaa bhavapriyaa |
mahaaraatree paraanandaa shachee duh’svapnanaashinee || 53 ||

eed’yaa jayaa jagaddhaatree durvijnyeyaa suroopinee |
guhaambikaa ganotpannaa mahaapeet’haa marutsutaa || 54 ||

havyavaahaa bhavaanandaa jagadyonih’ prakeertitaa |
yaganmaataa jaganmri’tyurjaraateetaa cha buddhidaa || 55 ||

siddhidaatree ratnagarbhaa ratnagarbhaashrayaa paraa |
daityahantree svesht’adaatree mangalaikasuvigrahaa || 56 ||

purushaantargataa chaiva samaadhisthaa tapasvinee |
divisthitaa trinetraa cha sarvendriyamanaadhri’tih’ || 57 ||

sarvabhootahri’disthaa cha tathaa samsaarataarinee |
vedyaa brahmavivedyaa cha mahaaleelaa prakeertitaa || 58 ||

braahmanibri’hatee braahmee brahmabhootaa’ghahaarinee |
hiranmayee mahaadaatree samsaaraparivartikaa || 59 ||

sumaalinee suroopaa cha bhaasvinee dhaarinee tathaa |
unmoolinee sarvasabhaa sarvapratyayasaakshinee || 60 ||

susaumyaa chandravadanaa taand’avaasaktamaanasaa |
sattvashuddhikaree shuddhaa malatrayavinaashinee || 61 ||

yagatttrayee jaganmoortistrimoortiramri’taashrayaa |
vimaanasthaa vishokaa cha shokanaashinyanaahataa || 62 ||

hemakund’alinee kaalee padmavaasaa sanaatanee |
sadaakeertih’ sarvabhootashayaa devee sataampriyaa || 63 ||

brahmamoortikalaa chaiva kri’ttikaa kanjamaalinee |
vyomakeshaa kriyaashaktirichchhaashaktih’ paraagatih’ || 64 ||

kshobhikaa khand’ikaabhedyaa bhedaabhedavivarjitaa |
abhinnaa bhinnasamsthaanaa vashinee vamshadhaarinee || 65 ||

guhyashaktirguhyatattvaa sarvadaa sarvatomukhee |
bhaginee cha niraadhaaraa niraahaaraa prakeertitaa || 66 ||

nirankushapadodbhootaa chakrahastaa vishodhikaa |
sragvinee padmasambhedakaarinee parikeertitaa || 67 ||

paraavaravidhaanajnyaa mahaapurushapoorvajaa |
paraavarajnyaa vidyaa cha vidyujjihvaa jitaashrayaa || 68 ||

vidyaamayee sahasraakshee sahasravadanaatmajaa |
sahasrarashmih’satvasthaa maheshvarapadaashrayaa || 69 ||

jvaalinee sanmayaa vyaaptaa chinmayaa padmabhedikaa |
mahaashrayaa mahaamantraa mahaadevamanoramaa || 70 ||

vyomalakshmeeh’ simharathaa chekitaanaa’mitaprabhaa |
vishveshvaree bhagavatee sakalaa kaalahaarinee || 71 ||

sarvavedyaa sarvabhadraa guhyaa dood’haa guhaaranee |
pralayaa yogadhaatree cha gangaa vishveshvaree tathaa || 72 ||

kaamadaa kanakaa kaantaa kanjagarbhaprabhaa tathaa |
punyadaa kaalakeshaa cha bhokttree pushkarinee tathaa || 73 ||

sureshvaree bhootidaatree bhootibhooshaa prakeertitaa |
panchabrahmasamutpannaa paramaarthaa’rthavigrahaa || 74 ||

varnodayaa bhaanumoortirvaagvijnyeyaa manojavaa |
manoharaa mahoraskaa taamasee vedaroopinee || 75 ||

vedashaktirvedamaataa vedavidyaaprakaashinee |
yogeshvareshvaree maayaa mahaashaktirmahaamayee || 76 ||

vishvaantah’sthaa viyanmoortirbhaargavee surasundaree |
surabhirnandinee vidyaa nandagopatanoodbhavaa || 77 ||

bhaaratee paramaanandaa paraavaravibhedikaa |
sarvapraharanopetaa kaamyaa kaameshvareshvaree || 78 ||

anantaanandavibhavaa hri’llekhaa kanakaprabhaa |
kooshmaand’aa dhanaratnaad’hyaa sugandhaa gandhadaayinee || 79 ||

trivikramapadodbhootaa chaturaasyaa shivodayaa |
sudurlabhaa dhanaadhyakshaa dhanyaa pingalalochanaa || 80 ||

shaantaa prabhaasvaroopaa cha pankajaayatalochanaa |
indraakshee hri’dayaantah’sthaa shivaa maataa cha satkriyaa || 81 ||

girijaa cha sugood’haa cha nityapusht’aa nirantaraa |
durgaa kaatyaayanee chand’ee chandrikaa kaantavigrahaa || 82 ||

hiranyavarnaa jagatee jagadyantrapravartikaa |
mandaraadrinivaasaa cha shaaradaa svarnamaalinee || 83 ||

ratnamaalaa ratnagarbhaa vyusht’irvishvapramaathinee |
padmaanandaa padmanibhaa nityapusht’aa kri’todbhavaa || 84 ||

naaraayanee dusht’ashikshaa sooryamaataa vri’shapriyaa |
mahendrabhaginee satyaa satyabhaashaa sukomalaa || 85 ||

vaamaa cha panchatapasaam varadaatree prakeertitaa |
vaachyavarneshvaree vidyaa durjayaa duratikramaa || 86 ||

kaalaraatrirmahaavegaa veerabhadrapriyaa hitaa |
bhadrakaalee jaganmaataa bhaktaanaam bhadradaayinee || 87 ||

karaalaa pingalaakaaraa kaamabhettree mahaamanaah’ |
yashasvinee yashodaa cha shad’adhvaparivartikaa || 88 ||

shankhinee padminee sankhyaa saankhyayogapravartikaa |
chaitraadirvatsaraarood’haa jagatsampooraneendrajaa || 89 ||

shumbhaghnee khecharaaraadhyaa kambugreevaa baleed’itaa |
khagaarood’haa mahaishvaryaa supadmanilayaa tathaa || 90 ||

viraktaa garud’asthaa cha jagateehri’dguhaashrayaa |
shumbhaadimathanaa bhaktahri’dgahvaranivaasinee || 91 ||

yagatttrayaaranee siddhasankalpaa kaamadaa tathaa |
sarvavijnyaanadaatree chaanalpakalmashahaarinee || 92 ||

sakalopanishadgamyaa dusht’adushprekshyasattamaa |
sadvri’taa lokasamvyaaptaa tusht’ih’ pusht’ih’ kriyaavatee || 93 ||

vishvaamareshvaree chaiva bhuktimuktipradaayinee |
shivaadhri’taa lohitaakshee sarpamaalaavibhooshanaa || 94 ||

niraanandaa trishoolaasidhanurbaanaadidhaarinee |
asheshadhyeyamoortishcha devataanaam cha devataa || 95 ||

varaambikaa gireh’ putree nishumbhavinipaatinee |
suvarnaa svarnalasitaa’nantavarnaa sadaadhri’taa || 96 ||

shaankaree shaantahri’dayaa ahoraatravidhaayikaa |
vishvagoptree good’haroopaa gunapoornaa cha gaargyajaa || 97 ||

gauree shaakambharee satyasandhaa sandhyaatrayeedhri’taa |
sarvapaapavinirmuktaa sarvabandhavivarjitaa || 98 ||

saankhyayogasamaakhyaataa aprameyaa muneed’itaa |
vishuddhasukulodbhootaa bindunaadasamaadri’taa || 99 ||

shambhuvaamaankagaa chaiva shashitulyanibhaananaa |
vanamaalaaviraajantee anantashayanaadri’taa || 100 ||

naranaaraayanodbhootaa naarasimhee prakeertitaa |
daityapramaathinee shankhachakrapadmagadaadharaa || 101 ||

sankarshanasamutpannaa ambikaa sajjanaashrayaa |
suvri’taa sundaree chaiva dharmakaamaarthadaayinee || 102 ||

mokshadaa bhaktinilayaa puraanapurushaadri’taa |
mahaavibhootidaa”raadhyaa sarojanilayaa’samaa || 103 ||

asht’aadashabhujaa’naadirneelotpaladalaakshinee |
sarvashaktisamaarood’haa dharmaadharmavivarjitaa || 104 ||

vairaagyajnyaananirataa niraalokaa nirindriyaa |
vichitragahanaadhaaraa shaashvatasthaanavaasinee || 105 ||

nyaaneshvaree peetachelaa vedavedaangapaaragaa |
manasvinee manyumaataa mahaamanyusamudbhavaa || 106 ||

amanyuramri’taasvaadaa purandaraparisht’utaa |
ashochyaa bhinnavishayaa hiranyarajatapriyaa || 107 ||

hiranyajananee bheemaa hemaabharanabhooshitaa |
vibhraajamaanaa durjnyeyaa jyotisht’omaphalapradaa || 108 ||

mahaanidraasamutpattiranidraa satyadevataa |
deerghaa kakudminee pingajat’aadhaaraa manojnyadheeh’ || 109 ||

mahaashrayaa ramotpannaa tamah’paare pratisht’hitaa |
tritattvamaataa trividhaa susookshmaa padmasamshrayaa || 110 ||

shaantyateetakalaa’teetavikaaraa shvetachelikaa |
chitramaayaa shivajnyaanasvaroopaa daityamaathinee || 111 ||

kaashyapee kaalasarpaabhavenikaa shaastrayonikaa |
trayeemoortih’ kriyaamoortishchaturvargaa cha darshinee || 112 ||

naaraayanee narotpannaa kaumudee kaantidhaarinee |
kaushikee lalitaa leelaa paraavaravibhaavinee || 113 ||

varenyaa’dbhutamahaatmyaa vad’avaa vaamalochanaa |
subhadraa chetanaaraadhyaa shaantidaa shaantivardhinee || 114 ||

yayaadishaktijananee shaktichakrapravartikaa |
trishaktijananee janyaa shat’sootraparivarnitaa || 115 ||

sudhautakarmanaa”raadhyaa yugaantadahanaatmikaa |
sankarshinee jagaddhaatree kaamayonih’ kireet’inee || 116 ||

aindree trailokyanamitaa vaishnavee parameshvaree |
pradyumnajananee bimbasamosht’hee padmalochanaa || 117 ||

madotkat’aa hamsagatih’ prachand’aa chand’avikramaa |
vri’shaadheeshaa paraatmaa cha vindhyaa parvatavaasinee || 118 ||

himavanmerunilayaa kailaasapuravaasinee |
chaanoorahantree neetijnyaa kaamaroopaa trayeetanuh’ || 119 ||

vratasnaataa dharmasheelaa simhaasananivaasinee |
veerabhadraadri’taa veeraa mahaakaalasamudbhavaa || 120 ||

vidyaadharaarchitaa siddhasaadhyaaraadhitapaadukaa |
shraddhaatmikaa paavanee cha mohinee achalaatmikaa || 121 ||

mahaadbhutaa vaarijaakshee simhavaahanagaaminee |
maneeshinee sudhaavaanee veenaavaadanatatparaa || 122 ||

shvetavaahanishevyaa cha lasanmatirarundhatee |
hiranyaakshee tathaa chaiva mahaanandapradaayinee || 123 ||

vasuprabhaa sumaalyaaptakandharaa pankajaananaa |
paraavaraa varaarohaa sahasranayanaarchitaa || 124 ||

shreeroopaa shreematee shresht’haa shivanaamnee shivapriyaa |
shreepradaa shritakalyaanaa shreedharaardhashareerinee || 125 ||

shreekalaa’nantadri’sht’ishcha hyakshudraa”raatisoodanee |
raktabeejanihantree cha daityasangavimardinee || 126 ||

simhaarood’haa simhikaasyaa daityashonitapaayinee |
sukeertisahitaachchhinnasamshayaa rasavedinee || 127 ||

gunaabhiraamaa naagaarivaahanaa nirjaraarchitaa |
nityoditaa svayanjyotih’ svarnakaayaa prakeertitaa || 128 ||

vajradand’aankitaa chaiva tathaa’mri’tasanjeevinee |
vajrachchhannaa devadevee varavajrasvavigrahaa || 129 ||

maangalyaa mangalaatmaa cha maalinee maalyadhaarinee |
gandharvee tarunee chaandree khad’gaayudhadharaa tathaa || 130 ||

saudaaminee prajaanandaa tathaa proktaa bhri’goodbhavaa |
ekaanangaa cha shaastraarthakushalaa dharmachaarinee || 131 ||

dharmasarvasvavaahaa cha dharmaadharmavinishchayaa |
dharmashaktirdharmamayaa dhaarmikaanaam shivapradaa || 132 ||

vidharmaa vishvadharmajnyaa dharmaarthaantaravigrahaa |
dharmavarshmaa dharmapoorvaa dharmapaarangataantaraa || 133 ||

dharmopadesht’ree dharmaatmaa dharmagamyaa dharaadharaa |
kapaalinee shaakalinee kalaakalitavigrahaa || 134 ||

sarvashaktivimuktaa cha karnikaaradharaa’ksharaa|
kamsapraanaharaa chaiva yugadharmadharaa tathaa || 135 ||

yugapravartikaa proktaa trisandhyaa dhyeyavigrahaa |
svargaapavargadaatree cha tathaa pratyakshadevataa || 136 ||

aadityaa divyagandhaa cha divaakaranibhaprabhaa |
padmaasanagataa proktaa khad’gabaanasharaasanaa || 137 ||

shisht’aa vishisht’aa shisht’esht’aa shisht’ashresht’haprapoojitaa |
shataroopaa shataavartaa vitataa raasamodinee || 138 ||

sooryendunetraa pradyumnajananee susht’humaayinee |
sooryaantarasthitaa chaiva satpratisht’hatavigrahaa || 139 ||

nivri’ttaa prochyate jnyaanapaaragaa parvataatmajaa |
kaatyaayanee chand’ikaa cha chand’ee haimavatee tathaa || 140 ||

daakshaayanee satee chaiva bhavaanee sarvamangalaa |
dhoomralochanahantree cha chand’amund’avinaashinee || 141 ||

yoganidraa yogabhadraa samudratanayaa tathaa |
devapriyankaree shuddhaa bhaktabhaktipravardhinee || 142 ||

trinetraa chandramukut’aa pramathaarchitapaadukaa |
arjunaabheesht’adaatree cha paand’avapriyakaarinee || 143 ||

kumaaralaalanaasaktaa harabaahoopadhaanikaa |
vighneshajananee bhaktavighnastomaprahaarinee || 144 ||

susmitendumukhee namyaa jayaapriyasakhee tathaa |
anaadinidhanaa presht’haa chitramaalyaanulepanaa || 145 ||

kot’ichandraprateekaashaa koot’ajaalapramaathinee |
kri’tyaaprahaarinee chaiva maaranochchaat’anee tathaa || 146 ||

suraasurapravandyaanghrirmohaghnee jnyaanadaayinee |
shad’vairinigrahakaree vairividraavinee tathaa || 147 ||

bhootasevyaa bhootadaatree bhootapeed’aavimardikaa |
naaradastutachaaritraa varadeshaa varapradaa || 148 ||

vaamadevastutaa chaiva kaamadaa somashekharaa |
dikpaalasevitaa bhavyaa bhaaminee bhaavadaayinee || 149 ||

streesaubhaagyapradaatree cha bhogadaa roganaashinee |
vyomagaa bhoomigaa chaiva munipoojyapadaambujaa |
vanadurgaa cha durbodhaa mahaadurgaa prakeertitaa || 150 ||

phalashrutih’ 

iteedam keertidam bhadra durgaanaamasahasrakam |
trisandhyam yah’ pat’hennityam tasya lakshmeeh’ sthiraa bhavet || 1 ||

grahabhootapishaachaadipeed’aa nashyatyasamshayam |
baalagrahaadipeed’aayaah’ shaantirbhavati keertanaat || 2 ||

maarikaadimahaaroge pat’hataam saukhyadam nri’naam |
vyavahaare cha jayadam shatrubaadhaanivaarakam || 3 ||

dampatyoh’ kalahe praapte mithah’ premaabhivardhakam |
aayuraarogyadam pumsaam sarvasampatpradaayakam || 4 ||

vidyaabhivardhakam nityam pat’hataamarthasaadhakam |
shubhadam shubhakaaryeshu pat’hataam shri’nutaamapi || 5 ||

yah’ poojayati durgaam taam durgaanaamasahasrakaih’ |
pushpaih’ kunkumasammishraih’ sa tu yatkaankshate hri’di || 6 ||

tatsarvam samavaapnoti naasti naastyatra samshayah’ |
yanmukhe dhriyate nityam durgaanaamasahasrakam || 7 ||

kim tasyetaramantraughaih’ kaaryam dhanyatamasya hi |
durgaanaamasahasrasya pustakam yadgri’he bhavet || 8 ||

na tatra grahabhootaadibaadhaa syaanmangalaaspade |
tadgri’ham punyadam kshetram deveesaannidhyakaarakam || 9 ||

etasya stotramukhyasya paat’hakah’ shresht’hamantravit |
devataayaah’ prasaadena sarvapoojyah’ sukhee bhavet || 10 ||

ityetannagaraajena keertitam munisattama |
guhyaadguhyataram stotram tvayi snehaat prakeertitam || 11 ||

bhaktaaya shraddhadhaanaaya kevalam keertyataamidam |
hri’di dhaaraya nityam tvam devyanugrahasaadhakam || 12 ||

|| iti shreeskaandapuraane skandanaaradasamvaade
durgaasahasranaamastotram sampoornam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *