Skip to content

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram in English

Lakshmi Narasimha Karavalamba StotramPin

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram is a 17 verse stotram praising Lord Narasimha, detailing his various qualities, and intends to pacify the angry Ugra Narasimha form of the Lord. It was composed by Shri Adi Shankaracharya. Each of the 17 verses of the stotram end with the same “Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam”, which literally means “Lord Lakshmi Narasimha, please give me the protection of your hands”. Get Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram in English Lyrics Pdf here and chant it with utmost devotion.

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram in English

Srimat Payonidhi Nikethana Chakra Pane
Bhogeendra Bhoga Mani Rajitha Punya Moorthe
Yogeesa Saswatha Saranya Bhabdhi Potha
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 1 ||

Brahmendra Rudrarka Kireeta Koti
Sangattithangri Kamala Mala Kanthi Kantha
Lakshmi Lasath Kucha Saroruha Raja Hamsa
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 2 ||

Samsara Dava Dahanathura Bheekaroru
Jwala Valee Birathi Dhighdha Nooruhasya
Thwat Pada Padma Sarasi Saranagathasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 3 ||

Samsara Jala Pathithasya Jagan Nivasa
Sarvendriyartha Badisartha Jashopamasya
Proth Ganditha Prachoora Thaluka Masthakasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 4 ||

Samsara Koopam Adhi Ghora Magadha Moolam
Samprapya Dukha Satha Sarpa Samakulasya
Dheenasya Deva Krupana Padamagadasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 5 ||

Samsara Bheekara Kareeendra Karabhigatha
Nishpishta Marmma Vapusha Sakalarthi Nasa
Prana Prayana Bhava Bhhethi Samakulasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 6 ||

Samsara Sarpa Ghana Vakthra Bhyogra Theevra
Damshtra Karala Visha Daghdha Vinashta Murthe
Naagari Vahana Sudhabhdhi Nivasa Soure
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 7 ||

Samasra Vrukshamagha Bheeja Manantha Karma
Sakha Satham Karana Pathramananga Pushpam
Aroohasya Dukha Phalitham Pathatho Dayalo
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 8 ||

Samsara Sagara Vishala Karala Kala
Nakra Graham Grasana Nigraha Vigrahasya
Vyagrasya Raga Rasanormini Peedithasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 9 ||

Samsaara Saagara Nimajjana Muhyamaanam
Diinam Vilokaya Vibho Karunaanidhe Maam
Prahlaada Kheda Parihaara Paraavataara
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 10 ||

Samsara Gora Gahane Charathe Murare
Marogra Bheekara Mruga Pravardhithasya
Aarthasya Mathsara Nidha Chain Peedithasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 11 ||

Baddhvaa Gale Yamabhataa Bahutarjayantah
Karshhanti Yatra Bhavapaashashatairyutam Maam.
Ekaakinam Paravasham Chakitam Dayaalo
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 12 ||

Lakshmi Pathe Kamala Nabha Suresa Vishno
Vaikunta Krishna Madhu Soodhana Vishwaroopa
Brahmanya Kesava Janardhana Chakrapane
Devesa Dehi Krupanasya Karavalambam || 13 ||

Ekena Chakramaparena Karena Shamkha-
Manyena Sindhutanyaaamavalambya Tishhthan
Vaame Karena Varadaabhayapadmachihnam
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 14 ||

Andhasya Me Viveka Maha Danasya
Chorai Prabho Bhalibhi Rindriya Nama Deyai
Mohanda Koopa Kuhare Vinipathathasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 15 ||

Prahlaada Naarada Paraashara Pundariika-
Vyaasaadi Bhaagavata Pungavah Rinnivaasa
Bhaktaanurakta Paripaalana Paarijaata
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 16 ||

Lakshminrisimha Charana Abja Madhuvratena
Stotram Kritam Shubhakaram Bhuvi Shankarena
Ye Tatpathanti Manujaa Haribhakti Yuktaa
Ste Yaanti Tatpada Saroja Makhandaruupam || 17 ||

Ithi Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram || 

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram Benefits 

There are immense benefits of chanting Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram. Each of the verse of the Stotram ends with “Lakshmi Nrusimha Mama dehi Karavalambam”, which means “lord Narasimha, please give me the protection of your hands”. Chanting this mantra regularly will give you the protection of the Lord himself, reduces fears and anxieties, reduces anger, fears and anxieties. Hearing or chanting this mantra everyday brings peace and happiness to home.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *