Skip to content

Vishnu Sahasranama Stotram in English Lyrics – 1000 Names of Lord Vishnu

Vishnu Sahasranama StotramPin

Vishnu Sahasranama Stotram is the 1000 names of Lord Vishnu composed in the form of a hymn. It is one of the most important and sacred texts in Hinduism. It is believed that regular chanting of Vishnu Sahasranamam can eliminate any type of graha dosha’s in your Jatakam. Get Vishnu Sahasranama Stotram in English Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Vishnu.

Vishnu Sahasranama Stotram in English 

Poorva Pitika 

Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam |
Prasanna vadanam dhyayet sarva vighnopa-shantaye ||

Vyasam vasistha-naptaram shakteh poutrama-kalmasham |
Parasha-raatmajam vande shukatatam taponidhim ||

Vyasaya vishnuroopaya vyasaroopaya vishnave |
Namo vai brahmanidhaye vasisthaya namo namah ||

Avikaraya shudhaya nithya paramathmane |
Sadaika roopa roopaya vishnave sarva gishnave ||

Yasya smarana-matrena janma-samsara bhandanat |
Vimuchyate namasta-smai vishnave pradha-vishnave ||

Om namo vishnave prabhavishnave

Vaishampayana Uvacha 

Shrutva dharma nasheshana pavanani cha sarvashah |
Yudhishthirah shantanavam punareva abhya-bhashata ||

Yudhishthira Uvacha 

Kimekam daivatam loke kim vapyekam parayanam |
Stuvantah kam ka marchantah prapnuyuh manavah-shubham ||

Ko dharmah sarva-dharmanam bhavatah paramo matah |
Kim japanmuchyate janthuh janma samsara-bandhanat ||

Bhishma Uvacha 

Jagat-prabhum deva-devam anantam purusho-tamam |
Sthuva nnama-sahasrena purushah satatottitah ||

Tameva charcha-yannityam bhaktya purusha mavyayam |
Dhyayan stuvan nama-syamschha yajamanah thameva cha ||

Anadi-nidhanam vishnum sarvaloka mahe-shvaram |
Lokadhyaksham sthuva nnityam sarva-duhkhatigo bhavet ||

Brahmanyam sarva-dharmagnam lokanam keerthi-vardhanam |
Lokanatham maha.-dbhootam sarvabhuta-bhavod-bhavam ||

Esha me sarva-dharmanam dharmo-dhikatamo matah |
Yadbhaktya pundaree-kaksham stavairarche nara sada ||

Paramam yo maha-tejaha paramam yo maha-tapaha |
Paramam yo mahad-bramha paramam yah parayanam ||

Pavitranam pavitram yo mangalanam cha mangalam |
Daivatam devatanam cha bhootanam yovyayah pita ||

Yatah sarani bhutani bhavantyadi yugagame |
Yasminscha pralayam yanti punareva yugakshaye ||

Tasya loka pradhanasya jaganna-thasya bhupate |
Vishnor nama-sahasram me shrunu papa-bhayapaham ||

Yani namani gounani vikhyatani mahatmanah |
Rishibhih parigeetani tani vakshyami bhootaye ||

Vishno-ranam sahasrasya vedavyaso maha munih |
Chandho nusthup tatha devah bhagavan devakee-sutah ||

Amrutham-shubdavo beejam shaktir-devaki nandanah |
Trisama hrudayam tasya shantya-rdhe viniyu-jyate ||

Vishnum jishnum maha-vishnum prabha-vishnum mahe-svaram |
Anekarupam daithyantham namami purushottamam ||

Asya shree vishno divya sahasranama sthotra maha-mantrasya,shree vedavyaso bhagavan rishih, ansthup-chandah shree maha vishnuh paramatma shree mannarayanoo devata, amritam-shoodbhavo bhanuriti beejam, devakee nandana srasthetih shakthi udbavah kshobha-noo-deva iti paramo mantrah, shankha-bhru-nnadakee chakreeti keelakam, sharngadhanva gadadhara itiastram rathanga-pani rakshobhya iti netram, trisama samaga ssamete kavacham, Annandham para-bramheti yonih rutu-shudarshanah kala iti digbandanah, sree vishvaroopa iti dhyanam, shree maha vishnu-preet-yarthe vishnordivya sahasra-nama jape viniyogah.

Dhyanam

Kshiro-dhanvat-pradesha suchimani vilasat saikyate mauktikanam
Maalaak-la-pta-sanasthah spatika-mani nibhaih
mauktikaih mandi-takngah |
Shrub-brai-rabrai-radabraih upari verachitaih muktah-peeusha-varsh
Aanande nah puniyat arenalina gadha shankha-panhi mukundaha ||

Bhuh padao yasyanabih viyada-suranelah chandra-soorya-cha-netra |
Karna-vasa-serodyah mooka-mapi dahano yesya-vaste-yamabdhih |
Antastham-yasya-vishwam-suranara khagago bhogi gandharva dhaithyeh |
Chitram ram-ramyate tham tribhuvana-vapusham vishnu-meesham namami ||

Om namo bhagavate vasudevaya

Shantha-karam bhujaga-shayanam padma-naabham suresham |
Vishva-khaaram gagana sadrusham megevarnam shubhangam ||

Lakshmi-kantham kamala-nayanam yogi-hrudhyana-gamyam |
Vande vishnum bava-bhaya-haram sarva-lokaika-natham ||

Megha-shyamam peetha-kauseya-vasam sree vatsajkam kaustu-bhod-bhacethangam |
Punyo-petam pundari-kaya thaksham vishnum vande sarva-lokaika natham||

Namah samasta bhutanam-adi-bhutaya bhubrite |
Aneka-ruparupaya vishnave prabha-vishnave ||

Sashamkha-chakram-sakrireeta-kundalam
sapeetha-vastram-saraseeru-hekshanam |
Sahara-vaksha sthala-shobi-kaustubham
namami-vishnum-seerasaa chaturbhujam ||

chhaayaayaam paarijaatasya hemasimhaasanopari
aaseenamambudashyaamamaayataakshamalankri’tam |
chandraananam chaturbaahum shreevatsaankita vakshasam
rukminee satyabhaamaabhyaam sahitam kri’shnamaashraye ||

Sri Vishnu Sahasranama Stotram 

vishvam vishnurvashat’kaaro bhootabhavyabhavatprabhuh’ |
bhootakri’dbhootabhri’dbhaavo bhootaatmaa bhootabhaavanah’ || 1 ||

pootaatmaa paramaatmaa cha muktaanaam paramaa gatih’ |
avyayah’ purushah’ saakshee kshetrajnyo’kshara eva cha || 2 ||

yogo yogavidaam netaa pradhaanapurusheshvarah’ |
naarasimhavapuh’ shreemaan keshavah’ purushottamah’ || 3 ||

sarvah’ sharvah’ shivah’ sthaanurbhootaadirnidhiravyayah’ |
sambhavo bhaavano bhartaa prabhavah’ prabhureeshvarah’ || 4 ||

svayambhooh’ shambhuraadityah’ pushkaraaksho mahaasvanah’ |
anaadinidhano dhaataa vidhaataa dhaaturuttamah’ || 5 ||

aprameyo hri’sheekeshah’ padmanaabho’maraprabhuh’ |
vishvakarmaa manustvasht’aa sthavisht’hah’ sthaviro dhruvah’ || 6 ||

agraahyah’ shaashvatah’ kri’shno lohitaakshah’ pratardanah’ |
prabhootastrikakubdhaama pavitram mangalam param || 7 ||

eeshaanah’ praanadah’ praano jyesht’hah’ shresht’hah’ prajaapatih’ |
hiranyagarbho bhoogarbho maadhavo madhusoodanah’ || 8 ||

eeshvaro vikramee dhanvee medhaavee vikramah’ kramah’ |
anuttamo duraadharshah’ kri’tajnyah’ kri’tiraatmavaan || 9 ||

sureshah’ sharanam sharma vishvaretaah’ prajaabhavah’ |
ahah’ samvatsaro vyaalah’ pratyayah’ sarvadarshanah’ || 10 ||

ajah’ sarveshvarah’ siddhah’ siddhih’ sarvaadirachyutah’ |
vri’shaakapirameyaatmaa sarvayogavinih’sri’tah’ || 11 ||

vasurvasumanaah’ satyah’ samaatmaa’sammitah’ samah’ |
amoghah’ pund’areekaaksho vri’shakarmaa vri’shaakri’tih’ || 12 ||

rudro bahushiraa babhrurvishvayonih’ shuchishravaah’ |
amri’tah’ shaashvatasthaanurvaraaroho mahaatapaah’ || 13 ||

sarvagah’ sarvavidbhaanurvishvakseno janaardanah’ |
vedo vedavidavyango vedaango vedavit kavih’ || 14 ||

lokaadhyakshah’ suraadhyaksho dharmaadhyakshah’ kri’taakri’tah’ |
chaturaatmaa chaturvyoohashchaturdamsht’rashchaturbhujah’ || 15 ||

bhraajishnurbhojanam bhoktaa sahishnurjagadaadijah’ |
anagho vijayo jetaa vishvayonih’ punarvasuh’ || 16 ||

upendro vaamanah’ praamshuramoghah’ shuchiroorjitah’ |
ateendrah’ sangrahah’ sargo dhri’taatmaa niyamo yamah’ || 17 ||

vedyo vaidyah’ sadaayogee veerahaa maadhavo madhuh’ |
ateendriyo mahaamaayo mahotsaaho mahaabalah’ || 18 ||

mahaabuddhirmahaaveeryo mahaashaktirmahaadyutih’ |
anirdeshyavapuh’ shreemaanameyaatmaa mahaadridhri’k || 19 ||

maheshvaaso maheebhartaa shreenivaasah’ sataam gatih’ |
aniruddhah’ suraanando govindo govidaam patih’ || 20 ||

mareechirdamano hamsah’ suparno bhujagottamah’ |
hiranyanaabhah’ sutapaah’ padmanaabhah’ prajaapatih’ || 21 ||

amri’tyuh’ sarvadri’k simhah’ sandhaataa sandhimaan sthirah’ |
ajo durmarshanah’ shaastaa vishrutaatmaa suraarihaa || 22 ||

gururgurutamo dhaama satyah’ satyaparaakramah’ |
nimisho’nimishah’ sragvee vaachaspatirudaaradheeh’ || 23 ||

agraneergraamaneeh’ shreemaan nyaayo netaa sameeranah’ |
sahasramoordhaa vishvaatmaa sahasraakshah’ sahasrapaat || 24 ||

aavartano nivri’ttaatmaa samvri’tah’ sampramardanah’ |
ahah’ samvartako vahniranilo dharaneedharah’ || 25 ||

suprasaadah’ prasannaatmaa vishvadhri’gvishvabhugvibhuh’ |
satkartaa satkri’tah’ saadhurjahnurnaaraayano narah’ || 26 ||

asankhyeyo’prameyaatmaa vishisht’ah’ shisht’akri’chchhuchih’ |
siddhaarthah’ siddhasankalpah’ siddhidah’ siddhisaadhanah’ || 27 ||

vri’shaahee vri’shabho vishnurvri’shaparvaa vri’shodarah’ |
vardhano vardhamaanashcha viviktah’ shrutisaagarah’ || 28 ||

subhujo durdharo vaagmee mahendro vasudo vasuh’ |
naikaroopo bri’hadroopah’ shipivisht’ah’ prakaashanah’ || 29 ||

ojastejodyutidharah’ prakaashaatmaa prataapanah’ |
ri’ddhah’ spasht’aaksharo mantrashchandraamshurbhaaskaradyutih’ || 30 ||

amri’taamshoodbhavo bhaanuh’ shashabinduh’ sureshvarah’ |
aushadham jagatah’ setuh’ satyadharmaparaakramah’ || 31 ||

bhootabhavyabhavannaathah’ pavanah’ paavano’nalah’ |
kaamahaa kaamakri’tkaantah’ kaamah’ kaamapradah’ prabhuh’ || 32 ||

yugaadikri’dyugaavarto naikamaayo mahaashanah’ |
adri’shyo vyaktaroopashcha sahasrajidanantajit || 33 ||

isht’o’vishisht’ah’ shisht’esht’ah’ shikhand’ee nahusho vri’shah’ |
krodhahaa krodhakri’tkartaa vishvabaahurmaheedharah’ || 34 ||

achyutah’ prathitah’ praanah’ praanado vaasavaanujah’ |
apaamnidhiradhisht’haanamapramattah’ pratisht’hitah’ || 35 ||

skandah’ skandadharo dhuryo varado vaayuvaahanah’ |
vaasudevo bri’hadbhaanuraadidevah’ purandarah’ || 36 ||

ashokastaaranastaarah’ shoorah’ shaurirjaneshvarah’ |
anukoolah’ shataavartah’ padmee padmanibhekshanah’ || 37 ||

padmanaabho’ravindaakshah’ padmagarbhah’ shareerabhri’t |
maharddhirri’ddho vri’ddhaatmaa mahaaksho garud’adhvajah’ || 38 ||

atulah’ sharabho bheemah’ samayajnyo havirharih’ |
sarvalakshanalakshanyo lakshmeevaan samitinjayah’ || 39 ||

viksharo rohito maargo heturdaamodarah’ sahah’ |
maheedharo mahaabhaago vegavaanamitaashanah’ || 40 ||

udbhavah’ kshobhano devah’ shreegarbhah’ parameshvarah’ |
karanam kaaranam kartaa vikartaa gahano guhah’ || 41 ||

vyavasaayo vyavasthaanah’ samsthaanah’ sthaanado dhruvah’ |
pararddhih’ paramaspasht’astusht’ah’ pusht’ah’ shubhekshanah’ || 42 ||

raamo viraamo virajo maargo neyo nayo’nayah’ | or viraamo virato
veerah’ shaktimataam shresht’ho dharmo dharmaviduttamah’ || 43 ||

vaikunt’hah’ purushah’ praanah’ praanadah’ pranavah’ pri’thuh’ |
hiranyagarbhah’ shatrughno vyaapto vaayuradhokshajah’ || 44 ||

ri’tuh’ sudarshanah’ kaalah’ paramesht’hee parigrahah’ |
ugrah’ samvatsaro daksho vishraamo vishvadakshinah’ || 45 ||

vistaarah’ sthaavarasthaanuh’ pramaanam beejamavyayam |
artho’nartho mahaakosho mahaabhogo mahaadhanah’ || 46 ||

anirvinnah’ sthavisht’ho’bhoordharmayoopo mahaamakhah’ |
nakshatranemirnakshatree kshamah’ kshaamah’ sameehanah’ || 47 ||

yajnya ijyo mahejyashcha kratuh’ satram sataam gatih’ |
sarvadarshee vimuktaatmaa sarvajnyo jnyaanamuttamam || 48 ||

suvratah’ sumukhah’ sookshmah’ sughoshah’ sukhadah’ suhri’t |
manoharo jitakrodho veerabaahurvidaaranah’ || 49 ||

svaapanah’ svavasho vyaapee naikaatmaa naikakarmakri’t |
vatsaro vatsalo vatsee ratnagarbho dhaneshvarah’ || 50 ||

dharmagubdharmakri’ddharmee sadasatksharamaksharam |
avijnyaataa sahasraamshurvidhaataa kri’talakshanah’ || 51 ||

gabhastinemih’ sattvasthah’ simho bhootamaheshvarah’ |
aadidevo mahaadevo devesho devabhri’dguruh’ || 52 ||

uttaro gopatirgoptaa jnyaanagamyah’ puraatanah’ |
shareerabhootabhri’dbhoktaa kapeendro bhooridakshinah’ || 53 ||

somapo’mri’tapah’ somah’ purujitpurusattamah’ |
vinayo jayah’ satyasandho daashaarhah’ saatvataampatih’ || 54||

yeevo vinayitaa saakshee mukundo’mitavikramah’ |
ambhonidhiranantaatmaa mahodadhishayo’ntakah’ || 55 ||

ajo mahaarhah’ svaabhaavyo jitaamitrah’ pramodanah’ |
aanando nandano nandah’ satyadharmaa trivikramah’ || 56 ||

maharshih’ kapilaachaaryah’ kri’tajnyo medineepatih’ |
tripadastridashaadhyaksho mahaashri’ngah’ kri’taantakri’t || 57 ||

mahaavaraaho govindah’ sushenah’ kanakaangadee |
guhyo gabheero gahano guptashchakragadaadharah’ || 58 ||

vedhaah’ svaango’jitah’ kri’shno dri’d’hah’ sankarshano’chyutah’ |
varuno vaaruno vri’kshah’ pushkaraaksho mahaamanaah’ || 59 ||

bhagavaan bhagahaa”nandee vanamaalee halaayudhah’ |
aadityo jyotiraadityah’ sahishnurgatisattamah’ || 60 ||

sudhanvaa khand’aparashurdaaruno dravinapradah’ |
divispri’k sarvadri’gvyaaso vaachaspatirayonijah’ || 61||

trisaamaa saamagah’ saama nirvaanam bheshajam bhishak |
samnyaasakri’chchhamah’ shaanto nisht’haa shaantih’ paraayanam || 62 ||

shubhaangah’ shaantidah’ srasht’aa kumudah’ kuvaleshayah’ |
gohito gopatirgoptaa vri’shabhaaksho vri’shapriyah’ || 63 ||

anivartee nivri’ttaatmaa sanksheptaa kshemakri’chchhivah’ |
shreevatsavakshaah’ shreevaasah’ shreepatih’ shreemataamvarah’ || 64 ||

shreedah’ shreeshah’ shreenivaasah’ shreenidhih’ shreevibhaavanah’ |
shreedharah’ shreekarah’ shreyah’ shreemaam’llokatrayaashrayah’ || 65 ||

svakshah’ svangah’ shataanando nandirjyotirganeshvarah’ |
vijitaatmaa’vidheyaatmaa satkeertishchhinnasamshayah’ || 66 ||

udeernah’ sarvatashchakshuraneeshah’ shaashvatasthirah’ |
bhooshayo bhooshano bhootirvishokah’ shokanaashanah’ || 67 ||

archishmaanarchitah’ kumbho vishuddhaatmaa vishodhanah’ |
aniruddho’pratirathah’ pradyumno’mitavikramah’ || 68 ||

kaalaneminihaa veerah’ shaurih’ shoorajaneshvarah’ |
trilokaatmaa trilokeshah’ keshavah’ keshihaa harih’ || 69 ||

kaamadevah’ kaamapaalah’ kaamee kaantah’ kri’taagamah’ |
anirdeshyavapurvishnurveero’nanto dhananjayah’ || 70 ||

brahmanyo brahmakri’d brahmaa brahma brahmavivardhanah’ |
brahmavid braahmano brahmee brahmajnyo braahmanapriyah’ || 71 ||

mahaakramo mahaakarmaa mahaatejaa mahoragah’ |
mahaakraturmahaayajvaa mahaayajnyo mahaahavih’ || 72 ||

stavyah’ stavapriyah’ stotram stutih’ stotaa ranapriyah’ |
poornah’ poorayitaa punyah’ punyakeertiranaamayah’ || 73 ||

manojavasteerthakaro vasuretaa vasupradah’ |
vasuprado vaasudevo vasurvasumanaa havih’ || 74 ||

sadgatih’ satkri’tih’ sattaa sadbhootih’ satparaayanah’ |
shooraseno yadushresht’hah’ sannivaasah’ suyaamunah’ || 75 ||

bhootaavaaso vaasudevah’ sarvaasunilayo’nalah’ |
darpahaa darpado dri’pto durdharo’thaaparaajitah’ || 76 ||

vishvamoortirmahaamoortirdeeptamoortiramoortimaan |
anekamoortiravyaktah’ shatamoortih’ shataananah’ || 77 ||

eko naikah’ savah’ kah’ kim yat tatpadamanuttamam |
lokabandhurlokanaatho maadhavo bhaktavatsalah’ || 78 ||

suvarnavarno hemaango varaangashchandanaangadee |
veerahaa vishamah’ shoonyo ghri’taasheerachalashchalah’ || 79 ||

amaanee maanado maanyo lokasvaamee trilokadhri’k |
sumedhaa medhajo dhanyah’ satyamedhaa dharaadharah’ || 80 ||

tejovri’sho dyutidharah’ sarvashastrabhri’taam varah’ |
pragraho nigraho vyagro naikashri’ngo gadaagrajah’ || 81 ||

chaturmoortishchaturbaahushchaturvyoohashchaturgatih’ |
chaturaatmaa chaturbhaavashchaturvedavidekapaat || 82 ||

samaavarto’nivri’ttaatmaa durjayo duratikramah’ |
durlabho durgamo durgo duraavaaso duraarihaa || 83 ||

shubhaango lokasaarangah’ sutantustantuvardhanah’ |
indrakarmaa mahaakarmaa kri’takarmaa kri’taagamah’ || 84 ||

udbhavah’ sundarah’ sundo ratnanaabhah’ sulochanah’ |
arko vaajasanah’ shri’ngee jayantah’ sarvavijjayee || 85 ||

suvarnabindurakshobhyah’ sarvavaageeshvareshvarah’ |
mahaahrado mahaagarto mahaabhooto mahaanidhih’ || 86 ||

kumudah’ kundarah’ kundah’ parjanyah’ paavano’nilah’ |
amri’taasho’mri’tavapuh’ sarvajnyah’ sarvatomukhah’ || 87 ||

sulabhah’ suvratah’ siddhah’ shatrujichchhatrutaapanah’ |
nyagrodho’dumbaro’shvatthashchaanooraandhranishoodanah’ || 88 ||

sahasraarchih’ saptajihvah’ saptaidhaah’ saptavaahanah’ |
amoortiranagho’chintyo bhayakri’dbhayanaashanah’ || 89 ||

anurbri’hatkri’shah’ sthoolo gunabhri’nnirguno mahaan |
adhri’tah’ svadhri’tah’ svaasyah’ praagvamsho vamshavardhanah’ || 90 ||

bhaarabhri’t kathito yogee yogeeshah’ sarvakaamadah’ |
aashramah’ shramanah’ kshaamah’ suparno vaayuvaahanah’ || 91 ||

dhanurdharo dhanurvedo dand’o damayitaa damah’ |
aparaajitah’ sarvasaho niyantaa’niyamo’yamah’ || 92 ||

sattvavaan saattvikah’ satyah’ satyadharmaparaayanah’ |
abhipraayah’ priyaarho’rhah’ priyakri’t preetivardhanah’ || 93 ||

vihaayasagatirjyotih’ suruchirhutabhugvibhuh’ |
ravirvirochanah’ sooryah’ savitaa ravilochanah’ || 94 ||

ananto hutabhugbhoktaa sukhado naikajo’grajah’ |
anirvinnah’ sadaamarshee lokaadhisht’haanamadbhutah’ || 95 ||

sanaatsanaatanatamah’ kapilah’ kapiravyayah’ |
svastidah’ svastikri’tsvasti svastibhuksvastidakshinah’ || 96 ||

araudrah’ kund’alee chakree vikramyoorjitashaasanah’ |
shabdaatigah’ shabdasahah’ shishirah’ sharvareekarah’ || 97 ||

akroorah’ peshalo daksho dakshinah’ kshaminaamvarah’ |
vidvattamo veetabhayah’ punyashravanakeertanah’ || 98 ||

uttaarano dushkri’tihaa punyo duh’svapnanaashanah’ |
veerahaa rakshanah’ santo jeevanah’ paryavasthitah’ || 99 ||

anantaroopo’nantashreerjitamanyurbhayaapahah’ |
chaturashro gabheeraatmaa vidisho vyaadisho dishah’ || 100 ||

anaadirbhoorbhuvo lakshmeeh’ suveero ruchiraangadah’ |
yanano janajanmaadirbheemo bheemaparaakramah’ || 101 ||

aadhaaranilayo’dhaataa pushpahaasah’ prajaagarah’ |
oordhvagah’ satpathaachaarah’ praanadah’ pranavah’ panah’ || 102 ||

pramaanam praananilayah’ praanabhri’tpraanajeevanah’ |
tattvam tattvavidekaatmaa janmamri’tyujaraatigah’ || 103 ||

bhoorbhuvah’svastarustaarah’ savitaa prapitaamahah’ |
yajnyo yajnyapatiryajvaa yajnyaango yajnyavaahanah’ || 104 ||

yajnyabhri’d yajnyakri’d yajnyee yajnyabhug yajnyasaadhanah’ |
yajnyaantakri’d yajnyaguhyamannamannaada eva cha || 105 ||

aatmayonih’ svayanjaato vaikhaanah’ saamagaayanah’ |
devakeenandanah’ srasht’aa kshiteeshah’ paapanaashanah’ || 106 ||

shankhabhri’nnandakee chakree shaarngadhanvaa gadaadharah’ |
rathaangapaanirakshobhyah’ sarvapraharanaayudhah’ || 107 ||

sarvapraharanaayudha om nama iti |
vanamaalee gadee shaarngee shankhee chakree cha nandakee |
shreemaan naaraayano vishnurvaasudevo’bhirakshatu || 108 ||

Arjuna Uvacha 

Padma-patra visha-laksha padma-nabha suro-ttama |
Bhaktana manu-raktanam trata bhava janar-dana ||

Shree Bhagavan Uvacha 

Yo-mam nama saha-srena stotu michhati pandava |
Sho ha mekena shlokena stuta eva na samshayah ||

Stita eva na samshaya om nama iti

Vyasa Uvacha 

Vasa-naad vasu devsaya vasitham te jaga-thrayam |
Sarva-butha nivaso si vaasu-deva namo stute ||

Vasu-deva namostute om nama iti

Parvati Uvacha 

Keno-paayena laghunaa vishnur-nama saha-skrakam |
Patyate pamditeh nityam shortu michha myaham prabho ||

Eshwara Uvacha 

Shree-rama ram rameti rame raame mano-rame |
Saha-sranaama tattulyam raama-naama varaa-nane ||
Raama-naama varaa-nana om nama iti ||2||

Brahmo Uvacha 

Namo stvana-ntaya saha-sramurtaye
Saha-srapaa-dakshi shiroru-bahave |
Saha-sranaamne puru-shaya shashvate
Saha-srakoti-yuga-dharine namah ||

Saha-srakoti yuga-dharina om nama iti

Sanjaya Uvacha 

Yatra yoge-shvarah krushno yatra paardho dhanur-dharah |
Tatra-shreeh vijayo bhutih dhruva neetih mati rmama ||

Shree Bhagavan Uvacha 

Ananya-schanta-yanto mam ye janaah paryu-panate |
Tesham nitya-bhiyuktanaam yoga-kshemam vaha-myaham ||

Pari-tranaya sabhunaam vinaa-shaya cha dushkrutam |
Dharam samstha-panardhaya sambha-vami yuge yuge ||

Aartha-vishanna-shithila-schabhitah
ghoreshucha-vyadhi-varthamanah |
Samkeertya-narayana-shabda-matram
vimukta-duhghah-sukhino-bhavanti ||

Kayena vaachha mana-sendhriyerva
Buddhyatma-naavaa prakrute-svabha-vaat |
Karomi yadyat sakalam parasmai
Naaraa-yanayeti samarpa-yame ||

Ithi Srimahabharathe satasahasrakayam samhitayam vayasikyam anushasanaparvanthargatha anusasanikaparvani mokshadharme bhishma yudhishtara samvade sri vishnordivyasahasranama stotram nama yekonapanchasadadhikasatatamodhyayaha ||

Ithi Sri Vishnu Sahasranama Stotram ||

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Available for Amazon Prime