Skip to content

Durga Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం

Durga Sahasranama Stotram - 1000 names of Durga Maa - Durga Sahasranam StotraPin

Durga Sahasranama Stotram is the 1000 names of Durga Maa composed in the form of a hymn. Get Sri Durga Sahasranama Stotram in Telugu Lyrics here and chant the 1000 names of Durga Maa with devotion for her grace.

Durga Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం 

నారద ఉవాచ

కుమార గుణగమ్భీర దేవసేనాపతే ప్రభో ।
సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ॥ ౧॥

గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమఞ్జసా ।
మఙ్గలం గ్రహపీడాదిశాన్తిదం వక్తుమర్హసి ॥ ౨॥

స్కంద ఉవాచ

శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా ।
యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ ॥ ౩॥

మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ ।
మేనాయాం బ్రహ్మవాదిన్యాం ప్రాదుర్భూతా హరప్రియా ॥ ౪ ॥

మహతా తపసాఽఽరాధ్య శఙ్కరం లోకశఙ్కరమ్ ।
స్వమేవ వల్లభం భేజే కలేవ హి కలానిధిమ్ ॥ ౫॥

నగానామధిరాజస్తు హిమవాన్ విరహాతురః ।
స్వసుతాయాః పరిక్షీణే వసిష్ఠేన ప్రబోధితః ॥ ౬॥

త్రిలోకజననీ సేయం ప్రసన్నా త్వయి పుణ్యతః ।
ప్రాదుర్భూతా సుతాత్వేన తద్వియోగం శుభం త్యజ ౭॥

బహురూపా చ దుర్గేయం బహునామ్నీ సనాతనీ ।
సనాతనస్య జాయా సా పుత్రీమోహం త్యజాధునా ॥ ౮॥

ఇతి ప్రబోధితః శైలః తాం తుష్టావ పరాం శివామ్ ।
తదా ప్రసన్నా సా దుర్గా పితరం ప్రాహ నన్దినీ ॥ ౯॥

మత్ప్రసాదాత్పరం స్తోత్రం హృదయే ప్రతిభాసతామ్ ।
తేన నామ్నాం సహస్రేణ పూజయన్ కామమాప్నుహి ॥ ౧౦ ॥

ఇత్యుక్త్వాన్తర్హితాయాం తు హృదయే స్ఫురితం తదా ।
నామ్నాం సహస్రం దుర్గాయాః పృచ్ఛతే మే యదుక్తవాన్ ॥ ౧౧ ॥

మఙ్గలానాం మఙ్గలం తద్ దుర్గానామ సహస్రకమ్ ।
సర్వాభీష్టప్రదాం పుంసాం బ్రవీమ్యఖిలకామదమ్ ॥ ౧౨॥

దుర్గాదేవీ సమాఖ్యాతా హిమవానృషిరుచ్యతే ।
ఛన్దోనుష్టుప్ జపో దేవ్యాః ప్రీతయే క్రియతే సదా ॥ ౧౩॥

ఋషిచ్ఛన్దాంసి

అస్య శ్రీదుర్గాస్తోత్రమహామన్త్రస్య । హిమవాన్ ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । దుర్గాభగవతీ దేవతా ।
శ్రీదుర్గాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।
శ్రీభగవత్యై దుర్గాయై నమః ।

దేవీ ధ్యానమ్

ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేన్దురేఖాం
శఙ్ఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహన్తీం త్రినేత్రామ్
సింహస్కన్ధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయన్తీం
ధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశపరివృతాం సేవితాం సిద్ధికామైః ॥

శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం 

శ్రీ జయదుర్గాయై నమః ।

ఓం శివాఽథోమా రమా శక్తిరనన్తా నిష్కలాఽమలా ।
శాన్తా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతా పరమా క్షమా ॥ ౧॥

అచిన్త్యా కేవలానన్తా శివాత్మా పరమాత్మికా ।
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా సర్వజ్ఞా సర్వగాఽచలా ॥ ౨॥

ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా ।
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరఞ్జనా ॥ ౩॥

కాష్ఠా సర్వాన్తరస్థాఽపి చిచ్ఛక్తిశ్చాత్రిలాలితా ।
సర్వా సర్వాత్మికా విశ్వా జ్యోతీరూపాఽక్షరాఽమృతా ॥ ౪॥

శాన్తా ప్రతిష్ఠా సర్వేశా నివృత్తిరమృతప్రదా ।
వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమసంస్థా వ్యోమధారాఽచ్యుతాఽతులా!

అనాదినిధనాఽమోఘా కారణాత్మకలాకులా ।
ఋతుప్రథమజాఽనాభిరమృతాత్మసమాశ్రయా ॥ ౬॥

ప్రాణేశ్వరప్రియా నమ్యా మహామహిషఘాతినీ ।
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ ॥ ౭॥

సర్వశక్తికలాఽకామా మహిషేష్టవినాశినీ ।
సర్వకార్యనియన్త్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౮॥

అఙ్గదాదిధరా చైవ తథా ముకుటధారిణీ ।
సనాతనీ మహానన్దాఽఽకాశయోనిస్తథేచ్యతే ॥ ౯॥

చిత్ప్రకాశస్వరూపా చ మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ ।
మహామాయా సదుష్పారా మూలప్రకృతిరీశికా ॥ ౧౦॥

సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా ।
సంసారపారా దుర్వారా దుర్నిరీక్షా దురాసదా ॥ ౧౧॥

ప్రాణశక్తిశ్చ సేవ్యా చ యోగినీ పరమాకలా ।
మహావిభూతిర్దుర్దర్శా మూలప్రకృతిసమ్భవా ॥ ౧౨॥

అనాద్యనన్తవిభవా పరార్థా పురుషారణిః ।
సర్గస్థిత్యన్తకృచ్చైవ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా ॥ ౧౩॥

శబ్దగమ్యా శబ్దమాయా శబ్దాఖ్యానన్దవిగ్రహా ।
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా ॥ ౧౪॥

పురాణీ చిన్మయా పుంసామిష్టదా పుష్టిరూపిణీ ।
పూతాన్తరస్థా కూటస్థా మహాపురుషసంజ్ఞితా ॥ ౧౫॥

జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిస్వరూపిణీ ।
వాఞ్ఛాప్రదాఽనవచ్ఛిన్నప్రధానానుప్రవేశినీ ॥ ౧౬॥

క్షేత్రజ్ఞాఽచిన్త్యశక్తిస్తు ప్రోచ్యతేఽవ్యక్తలక్షణా ।
మలాపవర్జితాఽఽనాదిమాయా త్రితయతత్త్వికా ॥ ౧౭॥

ప్రీతిశ్చ ప్రకృతిశ్చైవ గుహావాసా తథోచ్యతే ।
మహామాయా నగోత్పన్నా తామసీ చ ధ్రువా తథా ॥ ౧౮॥

వ్యక్తాఽవ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా హ్యకారణా ।
ప్రోచ్యతే కార్యజననీ నిత్యప్రసవధర్మిణీ ॥ ౧౯॥

సర్గప్రలయముక్తా చ సృష్టిస్థిత్యన్తధర్మిణీ ।
బ్రహ్మగర్భా చతుర్వింశస్వరూపా పద్మవాసినీ ॥ ౨౦॥

అచ్యుతాహ్లాదికా విద్యుద్బ్రహ్మయోనిర్మహాలయా ।
మహాలక్ష్మీ సముద్భావభావితాత్మామహేశ్వరీ ॥ ౨౧॥

మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రా సకౌతుకా ।
సర్వార్థధారిణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్ధా పరమార్థదా ॥ ౨౨॥

అనన్తరూపాఽనన్తార్థా తథా పురుషమోహినీ ।
అనేకానేకహస్తా చ కాలత్రయవివర్జితా ॥ ౨౩॥

బ్రహ్మజన్మా హరప్రీతా మతిర్బ్రహ్మశివాత్మికా ।
బ్రహ్మేశవిష్ణుసమ్పూజ్యా బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంజ్ఞితా ॥ ౨౪॥

వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహారాత్రీః ప్రకీర్తితా ।
జ్ఞానస్వరూపా వైరాగ్యరూపా హ్యైశ్వర్యరూపిణీ ॥ ౨౫॥

ధర్మాత్మికా బ్రహ్మమూర్తిః ప్రతిశ్రుతపుమర్థికా ।
అపాంయోనిః స్వయమ్భూతా మానసీ తత్త్వసమ్భవా ॥౨౬॥

ఈశ్వరస్య ప్రియా ప్రోక్తా శఙ్కరార్ధశరీరిణీ ।
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీస్తథాఽమ్బికా ॥ ౨౭॥

మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ ।
సర్వేశ్వరీ సర్వవన్ద్యా నిత్యముక్తా సుమానసా ॥ ౨౮॥

మహేన్ద్రోపేన్ద్రనమితా శాఙ్కరీశానువర్తినీ ।
ఈశ్వరార్ధాసనగతా మాహేశ్వరపతివ్రతా ॥ ౨౯॥

సంసారశోషిణీ చైవ పార్వతీ హిమవత్సుతా ।
పరమానన్దదాత్రీ చ గుణాగ్ర్యా యోగదా తథా ॥ ౩౦॥

జ్ఞానమూర్తిశ్చ సావిత్రీ లక్ష్మీః శ్రీః కమలా తథా ।
అనన్తగుణగమ్భీరా హ్యురోనీలమణిప్రభా ॥ ౩౧॥

సరోజనిలయా గఙ్గా యోగిధ్యేయాఽసురార్దినీ ।
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమఙ్గలా ॥ ౩౨॥

వాగ్దేవీ వరదా వర్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా ।
వాగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా ॥ ౩౩॥

గ్రాహ్యవిద్యా వేదవిద్యా ధర్మవిద్యాఽఽత్మభావితా ।
స్వాహా విశ్వమ్భరా సిద్ధిః సాధ్యా మేధా ధృతిః కృతిః ౩౪

సునీతిః సంకృతిశ్చైవ కీర్తితా నరవాహినీ ।
పూజావిభావినీ సౌమ్యా భోగ్యభాగ్ భోగదాయినీ ॥ ౩౫॥

శోభావతీ శాఙ్కరీ చ లోలా మాలావిభూషితా ।
పరమేష్ఠిప్రియా చైవ త్రిలోకీసున్దరీ మాతా ॥ ౩౬॥

నన్దా సన్ధ్యా కామధాత్రీ మహాదేవీ సుసాత్త్వికా ।
మహామహిషదర్పఘ్నీ పద్మమాలాఽఘహారిణీ ॥ ౩౭॥

విచిత్రముకుటా రామా కామదాతా ప్రకీర్తితా ।
పితామ్బరధరా దివ్యవిభూషణ విభూషితా ॥ ౩౮॥

దివ్యాఖ్యా సోమవదనా జగత్సంసృష్టివర్జితా ।
నిర్యన్త్రా యన్త్రవాహస్థా నన్దినీ రుద్రకాలికా ॥ ౩౯॥

ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ ।
పద్మాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా ॥ ౪౦॥

అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా ।
విరూపాక్షా కేశివాహా గుహాపురనివాసినీ ॥ ౪౧॥

మహాఫలాఽనవద్యాఙ్గీ కామరూపా సరిద్వరా ।
భాస్వద్రూపా ముక్తిదాత్రీ ప్రణతక్లేశభఞ్జనా ॥ ౪౨॥

కౌశికీ గోమినీ రాత్రిస్త్రిదశారివినాశినీ ।
బహురూపా సురూపా చ విరూపా రూపవర్జితా ॥ ౪౩॥

భక్తార్తిశమనా భవ్యా భవభావవినాశినీ ।
సర్వజ్ఞానపరీతాఙ్గీ సర్వాసురవిమర్దికా ॥ ౪౪॥

పికస్వనీ సామగీతా భవాఙ్కనిలయా ప్రియా ।
దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేన్ద్రాహితపాతినీ ॥ ౪౫॥

సర్వదేవమయా దక్షా సముద్రాన్తరవాసినీ ।
అకలఙ్కా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా ॥ ౪౬॥

కామధేనుబృహద్గర్భా ధీమతీ మౌననాశినీ ।
నిఃసఙ్కల్పా నిరాతఙ్కా వినయా వినయప్రదా ॥ ౪౭॥

జ్వాలామాలా సహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోమయా ।
సుభగా సువిశుద్ధా చ వసుదేవసముద్భవా ॥ ౪౮॥

మహేన్ద్రోపేన్ద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా ।
జ్ఞానజ్ఞేయా పరాతీతా వేదాన్తవిషయా మతిః ॥ ౪౯॥

దక్షిణా దాహికా దహ్యా సర్వభూతహృదిస్థితా ।
యోగమాయా విభాగజ్ఞా మహామోహా గరీయసీ ॥ ౫౦॥

సన్ధ్యా సర్వసముద్భూతా బ్రహ్మవృక్షాశ్రియాఽదితిః ।
బీజాఙ్కురసముద్భూతా మహాశక్తిర్మహామతిః ॥ ౫౧॥

ఖ్యాతిః ప్రజ్ఞావతీ సంజ్ఞా మహాభోగీన్ద్రశాయినీ ।
హీంకృతిః శఙ్కరీ శాన్తిర్గన్ధర్వగణసేవితా ॥ ౫౨॥

వైశ్వానరీ మహాశూలా దేవసేనా భవప్రియా ।
మహారాత్రీ పరానన్దా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ ॥ ౫౩॥

ఈడ్యా జయా జగద్ధాత్రీ దుర్విజ్ఞేయా సురూపిణీ ।
గుహామ్బికా గణోత్పన్నా మహాపీఠా మరుత్సుతా ॥ ౫౪॥

హవ్యవాహా భవానన్దా జగద్యోనిః ప్రకీర్తితా ।
జగన్మాతా జగన్మృత్యుర్జరాతీతా చ బుద్ధిదా ॥ ౫౫॥

సిద్ధిదాత్రీ రత్నగర్భా రత్నగర్భాశ్రయా పరా ।
దైత్యహన్త్రీ స్వేష్టదాత్రీ మఙ్గలైకసువిగ్రహా ॥ ౫౬॥

పురుషాన్తర్గతా చైవ సమాధిస్థా తపస్వినీ ।
దివిస్థితా త్రిణేత్రా చ సర్వేన్ద్రియమనాధృతిః ॥ ౫౭॥

సర్వభూతహృదిస్థా చ తథా సంసారతారిణీ ।
వేద్యా బ్రహ్మవివేద్యా చ మహాలీలా ప్రకీర్తితా ॥ ౫౮॥

బ్రాహ్మణిబృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతాఽఘహారిణీ ।
హిరణ్మయీ మహాదాత్రీ సంసారపరివర్తికా ॥ ౫౯॥

సుమాలినీ సురూపా చ భాస్వినీ ధారిణీ తథా ।
ఉన్మూలినీ సర్వసభా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ ॥ ౬౦॥

సుసౌమ్యా చన్ద్రవదనా తాణ్డవాసక్తమానసా ।
సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధా మలత్రయవినాశినీ ॥ ౬౧॥

జగత్త్త్రయీ జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా ।
విమానస్థా విశోకా చ శోకనాశిన్యనాహతా ॥ ౬౨॥

హేమకుణ్డలినీ కాలీ పద్మవాసా సనాతనీ ।
సదాకీర్తిః సర్వభూతశయా దేవీ సతాంప్రియా ॥ ౬౩॥

బ్రహ్మమూర్తికలా చైవ కృత్తికా కఞ్జమాలినీ ।
వ్యోమకేశా క్రియాశక్తిరిచ్ఛాశక్తిః పరాగతిః ॥ ౬౪॥

క్షోభికా ఖణ్డికాభేద్యా భేదాభేదవివర్జితా ।
అభిన్నా భిన్నసంస్థానా వశినీ వంశధారిణీ ॥ ౬౫॥

గుహ్యశక్తిర్గుహ్యతత్త్వా సర్వదా సర్వతోముఖీ ।
భగినీ చ నిరాధారా నిరాహారా ప్రకీర్తితా ॥ ౬౬॥

నిరఙ్కుశపదోద్భూతా చక్రహస్తా విశోధికా ।
స్రగ్విణీ పద్మసమ్భేదకారిణీ పరికీర్తితా ॥ ౬౭॥

పరావరవిధానజ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా ।
పరావరజ్ఞా విద్యా చ విద్యుజ్జిహ్వా జితాశ్రయా ॥ ౬౮॥

విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా ।
సహస్రరశ్మిఃసత్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా ॥ ౬౯॥

జ్వాలినీ సన్మయా వ్యాప్తా చిన్మయా పద్మభేదికా ।
మహాశ్రయా మహామన్త్రా మహాదేవమనోరమా ॥ ౭౦॥

వ్యోమలక్ష్మీః సింహరథా చేకితానాఽమితప్రభా ।
విశ్వేశ్వరీ భగవతీ సకలా కాలహారిణీ ॥ ౭౧॥

సర్వవేద్యా సర్వభద్రా గుహ్యా దూఢా గుహారణీ ।
ప్రలయా యోగధాత్రీ చ గఙ్గా విశ్వేశ్వరీ తథా ॥ ౭౨॥

కామదా కనకా కాన్తా కఞ్జగర్భప్రభా తథా ।
పుణ్యదా కాలకేశా చ భోక్త్త్రీ పుష్కరిణీ తథా ॥ ౭౩॥

సురేశ్వరీ భూతిదాత్రీ భూతిభూషా ప్రకీర్తితా ।
పఞ్చబ్రహ్మసముత్పన్నా పరమార్థాఽర్థవిగ్రహా ॥ ౭౪॥

వర్ణోదయా భానుమూర్తిర్వాగ్విజ్ఞేయా మనోజవా ।
మనోహరా మహోరస్కా తామసీ వేదరూపిణీ ॥ ౭౫॥

వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ ।
యోగేశ్వరేశ్వరీ మాయా మహాశక్తిర్మహామయీ ॥ ౭౬॥

విశ్వాన్తఃస్థా వియన్మూర్తిర్భార్గవీ సురసున్దరీ ।
సురభిర్నన్దినీ విద్యా నన్దగోపతనూద్భవా ॥ ౭౭॥

భారతీ పరమానన్దా పరావరవిభేదికా ।
సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౭౮॥

అనన్తానన్దవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా ।
కూష్మాణ్డా ధనరత్నాఢ్యా సుగన్ధా గన్ధదాయినీ ॥ ౭౯॥

త్రివిక్రమపదోద్భూతా చతురాస్యా శివోదయా ।
సుదుర్లభా ధనాధ్యక్షా ధన్యా పిఙ్గలలోచనా ॥ ౮౦॥

శాన్తా ప్రభాస్వరూపా చ పఙ్కజాయతలోచనా ।
ఇన్ద్రాక్షీ హృదయాన్తఃస్థా శివా మాతా చ సత్క్రియా ౮౧

గిరిజా చ సుగూఢా చ నిత్యపుష్టా నిరన్తరా ।
దుర్గా కాత్యాయనీ చణ్డీ చన్ద్రికా కాన్తవిగ్రహా ॥ ౮౨॥

హిరణ్యవర్ణా జగతీ జగద్యన్త్రప్రవర్తికా ।
మన్దరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ ॥ ౮౩॥

రత్నమాలా రత్నగర్భా వ్యుష్టిర్విశ్వప్రమాథినీ ।
పద్మానన్దా పద్మనిభా నిత్యపుష్టా కృతోద్భవా ॥ ౮౪॥

నారాయణీ దుష్టశిక్షా సూర్యమాతా వృషప్రియా ।
మహేన్ద్రభగినీ సత్యా సత్యభాషా సుకోమలా ॥ ౮౫॥

వామా చ పఞ్చతపసాం వరదాత్రీ ప్రకీర్తితా ।
వాచ్యవర్ణేశ్వరీ విద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా ॥ ౮౬॥

కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా ।
భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ ॥ ౮౭॥

కరాలా పిఙ్గలాకారా కామభేత్త్రీ మహామనాః ।
యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్తికా ॥ ౮౮॥

శఙ్ఖినీ పద్మినీ సంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా ।
చైత్రాదిర్వత్సరారూఢా జగత్సమ్పూరణీన్ద్రజా ॥ ౮౯॥

శుమ్భఘ్నీ ఖేచరారాధ్యా కమ్బుగ్రీవా బలీడితా ।
ఖగారూఢా మహైశ్వర్యా సుపద్మనిలయా తథా ॥ ౯౦॥

విరక్తా గరుడస్థా చ జగతీహృద్గుహాశ్రయా ।
శుమ్భాదిమథనా భక్తహృద్గహ్వరనివాసినీ ॥ ౯౧॥

జగత్త్త్రయారణీ సిద్ధసఙ్కల్పా కామదా తథా ।
సర్వవిజ్ఞానదాత్రీ చానల్పకల్మషహారిణీ ॥ ౯౨॥

సకలోపనిషద్గమ్యా దుష్టదుష్ప్రేక్ష్యసత్తమా ।
సద్వృతా లోకసంవ్యాప్తా తుష్టిః పుష్టిః క్రియావతీ ॥ ౯౩॥

విశ్వామరేశ్వరీ చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ ।
శివాధృతా లోహితాక్షీ సర్పమాలావిభూషణా ॥ ౯౪॥

నిరానన్దా త్రిశూలాసిధనుర్బాణాదిధారిణీ ।
అశేషధ్యేయమూర్తిశ్చ దేవతానాం చ దేవతా ॥ ౯౫॥

వరామ్బికా గిరేః పుత్రీ నిశుమ్భవినిపాతినీ ।
సువర్ణా స్వర్ణలసితాఽనన్తవర్ణా సదాధృతా ॥ ౯౬॥

శాఙ్కరీ శాన్తహృదయా అహోరాత్రవిధాయికా ।
విశ్వగోప్త్రీ గూఢరూపా గుణపూర్ణా చ గార్గ్యజా ॥ ౯౭॥

గౌరీ శాకమ్భరీ సత్యసన్ధా సన్ధ్యాత్రయీధృతా ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తా సర్వబన్ధవివర్జితా ॥ ౯౮॥

సాంఖ్యయోగసమాఖ్యాతా అప్రమేయా మునీడితా ।
విశుద్ధసుకులోద్భూతా బిన్దునాదసమాదృతా ॥ ౯౯॥

శమ్భువామాఙ్కగా చైవ శశితుల్యనిభాననా ।
వనమాలావిరాజన్తీ అనన్తశయనాదృతా ॥ ౧౦౦॥

నరనారాయణోద్భూతా నారసింహీ ప్రకీర్తితా ।
దైత్యప్రమాథినీ శఙ్ఖచక్రపద్మగదాధరా ॥ ౧౦౧॥

సఙ్కర్షణసముత్పన్నా అమ్బికా సజ్జనాశ్రయా ।
సువృతా సున్దరీ చైవ ధర్మకామార్థదాయినీ ॥ ౧౦౨॥

మోక్షదా భక్తినిలయా పురాణపురుషాదృతా ।
మహావిభూతిదాఽఽరాధ్యా సరోజనిలయాఽసమా ౧౦౩

అష్టాదశభుజాఽనాదిర్నీలోత్పలదలాక్షిణీ ।
సర్వశక్తిసమారూఢా ధర్మాధర్మవివర్జితా ॥ ౧౦౪॥

వైరాగ్యజ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరిన్ద్రియా ।
విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ ॥ ౧౦౫॥

జ్ఞానేశ్వరీ పీతచేలా వేదవేదాఙ్గపారగా ।
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా ౧౦౬

అమన్యురమృతాస్వాదా పురన్దరపరిష్టుతా ।
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా ॥ ౧౦౭॥

హిరణ్యజననీ భీమా హేమాభరణభూషితా ।
విభ్రాజమానా దుర్జ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా ॥ ౧౦౮॥

మహానిద్రాసముత్పత్తిరనిద్రా సత్యదేవతా ।
దీర్ఘా కకుద్మినీ పిఙ్గజటాధారా మనోజ్ఞధీః ॥ ౧౦౯॥

మహాశ్రయా రమోత్పన్నా తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా ।
త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మా పద్మసంశ్రయా ॥ ౧౧౦॥

శాన్త్యతీతకలాఽతీతవికారా శ్వేతచేలికా ।
చిత్రమాయా శివజ్ఞానస్వరూపా దైత్యమాథినీ ॥ ౧౧౧॥

కాశ్యపీ కాలసర్పాభవేణికా శాస్త్రయోనికా ।
త్రయీమూర్తిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గా చ దర్శినీ ॥ ౧౧౨॥

నారాయణీ నరోత్పన్నా కౌముదీ కాన్తిధారిణీ ।
కౌశికీ లలితా లీలా పరావరవిభావినీ ॥ ౧౧౩॥

వరేణ్యాఽద్భుతమహాత్మ్యా వడవా వామలోచనా ।
సుభద్రా చేతనారాధ్యా శాన్తిదా శాన్తివర్ధినీ ॥ ౧౧౪॥

జయాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా ।
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షట్సూత్రపరివర్ణితా ॥ ౧౧౫॥

సుధౌతకర్మణాఽఽరాధ్యా యుగాన్తదహనాత్మికా ।
సఙ్కర్షిణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ ॥ ౧౧౬॥

ఐన్ద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ ।
ప్రద్యుమ్నజననీ బిమ్బసమోష్ఠీ పద్మలోచనా ॥ ౧౧౭॥

మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచణ్డా చణ్డవిక్రమా ।
వృషాధీశా పరాత్మా చ విన్ధ్యా పర్వతవాసినీ ॥ ౧౧౮॥

హిమవన్మేరునిలయా కైలాసపురవాసినీ ।
చాణూరహన్త్రీ నీతిజ్ఞా కామరూపా త్రయీతనుః ॥ ౧౧౯॥

వ్రతస్నాతా ధర్మశీలా సింహాసననివాసినీ ।
వీరభద్రాదృతా వీరా మహాకాలసముద్భవా ॥ ౧౨౦॥

విద్యాధరార్చితా సిద్ధసాధ్యారాధితపాదుకా ।
శ్రద్ధాత్మికా పావనీ చ మోహినీ అచలాత్మికా ॥ ౧౨౧॥

మహాద్భుతా వారిజాక్షీ సింహవాహనగామినీ ।
మనీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా ॥ ౧౨౨॥

శ్వేతవాహనిషేవ్యా చ లసన్మతిరరున్ధతీ ।
హిరణ్యాక్షీ తథా చైవ మహానన్దప్రదాయినీ ॥ ౧౨౩॥

వసుప్రభా సుమాల్యాప్తకన్ధరా పఙ్కజాననా ।
పరావరా వరారోహా సహస్రనయనార్చితా ॥ ౧౨౪॥

శ్రీరూపా శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శివనామ్నీ శివప్రియా ।
శ్రీప్రదా శ్రితకల్యాణా శ్రీధరార్ధశరీరిణీ ॥ ౧౨౫॥

శ్రీకలాఽనన్తదృష్టిశ్చ హ్యక్షుద్రాఽఽరాతిసూదనీ ।
రక్తబీజనిహన్త్రీ చ దైత్యసఙ్గవిమర్దినీ ॥ ౧౨౬॥

సింహారూఢా సింహికాస్యా దైత్యశోణితపాయినీ ।
సుకీర్తిసహితాచ్ఛిన్నసంశయా రసవేదినీ ॥ ౧౨౭॥

గుణాభిరామా నాగారివాహనా నిర్జరార్చితా ।
నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిః స్వర్ణకాయా ప్రకీర్తితా ౧౨౮॥

వజ్రదణ్డాఙ్కితా చైవ తథాఽమృతసఞ్జీవినీ ।
వజ్రచ్ఛన్నా దేవదేవీ వరవజ్రస్వవిగ్రహా ॥ ౧౨౯॥

మాఙ్గల్యా మఙ్గలాత్మా చ మాలినీ మాల్యధారిణీ ।
గన్ధర్వీ తరుణీ చాన్ద్రీ ఖడ్గాయుధధరా తథా ॥ ౧౩౦॥

సౌదామినీ ప్రజానన్దా తథా ప్రోక్తా భృగూద్భవా ।
ఏకానఙ్గా చ శాస్త్రార్థకుశలా ధర్మచారిణీ ॥ ౧౩౧॥

ధర్మసర్వస్వవాహా చ ధర్మాధర్మవినిశ్చయా ।
ధర్మశక్తిర్ధర్మమయా ధార్మికానాం శివప్రదా ॥ ౧౩౨॥

విధర్మా విశ్వధర్మజ్ఞా ధర్మార్థాన్తరవిగ్రహా ।
ధర్మవర్ష్మా ధర్మపూర్వా ధర్మపారఙ్గతాన్తరా ॥ ౧౩౩॥

ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మాత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా ।
కపాలినీ శాకలినీ కలాకలితవిగ్రహా ॥ ౧౩౪॥

సర్వశక్తివిముక్తా చ కర్ణికారధరాఽక్షరా।
కంసప్రాణహరా చైవ యుగధర్మధరా తథా ॥ ౧౩౫॥

యుగప్రవర్తికా ప్రోక్తా త్రిసన్ధ్యా ధ్యేయవిగ్రహా ।
స్వర్గాపవర్గదాత్రీ చ తథా ప్రత్యక్షదేవతా ॥ ౧౩౬॥

ఆదిత్యా దివ్యగన్ధా చ దివాకరనిభప్రభా ।
పద్మాసనగతా ప్రోక్తా ఖడ్గబాణశరాసనా ॥ ౧౩౭॥

శిష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టశ్రేష్ఠప్రపూజితా ।
శతరూపా శతావర్తా వితతా రాసమోదినీ ॥ ౧౩౮॥

సూర్యేన్దునేత్రా ప్రద్యుమ్నజననీ సుష్ఠుమాయినీ ।
సూర్యాన్తరస్థితా చైవ సత్ప్రతిష్ఠతవిగ్రహా ॥ ౧౩౯॥

నివృత్తా ప్రోచ్యతే జ్ఞానపారగా పర్వతాత్మజా ।
కాత్యాయనీ చణ్డికా చ చణ్డీ హైమవతీ తథా ॥ ౧౪౦॥

దాక్షాయణీ సతీ చైవ భవానీ సర్వమఙ్గలా ।
ధూమ్రలోచనహన్త్రీ చ చణ్డముణ్డవినాశినీ ॥ ౧౪౧॥

యోగనిద్రా యోగభద్రా సముద్రతనయా తథా ।
దేవప్రియఙ్కరీ శుద్ధా భక్తభక్తిప్రవర్ధినీ ॥ ౧౪౨॥

త్రిణేత్రా చన్ద్రముకుటా ప్రమథార్చితపాదుకా ।
అర్జునాభీష్టదాత్రీ చ పాణ్డవప్రియకారిణీ ॥ ౧౪౩॥

కుమారలాలనాసక్తా హరబాహూపధానికా ।
విఘ్నేశజననీ భక్తవిఘ్నస్తోమప్రహారిణీ ॥ ౧౪౪॥

సుస్మితేన్దుముఖీ నమ్యా జయాప్రియసఖీ తథా ।
అనాదినిధనా ప్రేష్ఠా చిత్రమాల్యానులేపనా ॥ ౧౪౫॥

కోటిచన్ద్రప్రతీకాశా కూటజాలప్రమాథినీ ।
కృత్యాప్రహారిణీ చైవ మారణోచ్చాటనీ తథా ॥ ౧౪౬॥

సురాసురప్రవన్ద్యాఙ్ఘ్రిర్మోహఘ్నీ జ్ఞానదాయినీ ।
షడ్వైరినిగ్రహకరీ వైరివిద్రావిణీ తథా ॥ ౧౪౭॥

భూతసేవ్యా భూతదాత్రీ భూతపీడావిమర్దికా ।
నారదస్తుతచారిత్రా వరదేశా వరప్రదా ॥ ౧౪౮॥

వామదేవస్తుతా చైవ కామదా సోమశేఖరా ।
దిక్పాలసేవితా భవ్యా భామినీ భావదాయినీ ॥ ౧౪౯॥

స్త్రీసౌభాగ్యప్రదాత్రీ చ భోగదా రోగనాశినీ ।
వ్యోమగా భూమిగా చైవ మునిపూజ్యపదామ్బుజా ।
వనదుర్గా చ దుర్బోధా మహాదుర్గా ప్రకీర్తితా ॥ ౧౫౦॥

ఫలశ్రుతిః

ఇతీదం కీర్తిదం భద్ర దుర్గానామసహస్రకమ్ ।
త్రిసన్ధ్యం యః పఠేన్నిత్యం తస్య లక్ష్మీః స్థిరా భవేత్ ॥ ౧॥

గ్రహభూతపిశాచాదిపీడా నశ్యత్యసంశయమ్ ।
బాలగ్రహాదిపీడాయాః శాన్తిర్భవతి కీర్తనాత్ ॥ ౨॥

మారికాదిమహారోగే పఠతాం సౌఖ్యదం నృణామ్ ।
వ్యవహారే చ జయదం శత్రుబాధానివారకమ్ ॥ ౩॥

దమ్పత్యోః కలహే ప్రాప్తే మిథః ప్రేమాభివర్ధకమ్ ।
ఆయురారోగ్యదం పుంసాం సర్వసమ్పత్ప్రదాయకమ్ ౪॥

విద్యాభివర్ధకం నిత్యం పఠతామర్థసాధకమ్ ।
శుభదం శుభకార్యేషు పఠతాం శృణుతామపి ॥ ౫॥

యః పూజయతి దుర్గాం తాం దుర్గానామసహస్రకైః ।
పుష్పైః కుఙ్కుమసమ్మిశ్రైః స తు యత్కాఙ్క్షతే హృది ౬

తత్సర్వం సమవాప్నోతి నాస్తి నాస్త్యత్ర సంశయః ।
యన్ముఖే ధ్రియతే నిత్యం దుర్గానామసహస్రకమ్ ॥ ౭॥

కిం తస్యేతరమన్త్రౌఘైః కార్యం ధన్యతమస్య హి ।
దుర్గానామసహస్రస్య పుస్తకం యద్గృహే భవేత్ ॥ ౮॥

న తత్ర గ్రహభూతాదిబాధా స్యాన్మఙ్గలాస్పదే ।
తద్గృహం పుణ్యదం క్షేత్రం దేవీసాన్నిధ్యకారకమ్ ॥ ౯॥

ఏతస్య స్తోత్రముఖ్యస్య పాఠకః శ్రేష్ఠమన్త్రవిత్ ।
దేవతాయాః ప్రసాదేన సర్వపూజ్యః సుఖీ భవేత్ ॥ ౧౦॥

ఇత్యేతన్నగరాజేన కీర్తితం మునిసత్తమ ।
గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం త్వయి స్నేహాత్ ప్రకీర్తితమ్ ౧౧

భక్తాయ శ్రద్ధధానాయ కేవలం కీర్త్యతామిదమ్ ।
హృది ధారయ నిత్యం త్వం దేవ్యనుగ్రహసాధకమ్ ౧౨॥

ఇతి శ్రీ స్కాన్దపురాణే స్కన్దనారదసంవాదే దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి