Skip to content

Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

sri lakshmi ashtottara shatanama stotramPin

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram is the 108 names of Lakshmi Devi composed in the form of a hymn. Get Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil here and chant it with devotion to be blessed with riches and good fortune in life.

Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம் 

தே3வ்யுவாச

தே3வதே3வ! மஹாதே3வ! த்ரிகாலஜ்ஞ! மஹேஶ்வர!
கருணாகர தே3வேஶ! ப4க்தாநுக்3ரஹகாரக! ‖
அஷ்டோத்தர ஶதம் லக்ஷ்ம்யாஃ ஶ்ரோதுமிச்சா2மி தத்த்வதஃ ‖

ஈஶ்வர உவாச

தே3வி! ஸாது4 மஹாபா4கே3 மஹாபா4க்3ய ப்ரதா3யகம் |
ஸர்வைஶ்வர்யகரம் புண்யம் ஸர்வபாப ப்ரணாஶநம் || 1 ||

ஸர்வதா3ரித்3ர்ய ஶமநம் ஶ்ரவணாத்3பு4க்தி முக்தித3ம் |
ராஜவஶ்யகரம் தி3வ்யம் கு3ஹ்யாத்3-கு3ஹ்யதரம் பரம் || 2 ||

து3ர்லப4ம் ஸர்வதே3வாநாம் சதுஷ்ஷஷ்டி கல்தா3ஸ்பத3ம் |
பத்3மாதீ3நாம் வராந்தாநாம் நிதீ4நாம் நித்யதா3யகம் || 3 ||

ஸமஸ்த தே3வ ஸம்ஸேவ்யம் அணிமாத்3யஷ்ட ஸித்3தி4த3ம் |
கிமத்ர ப3ஹுநோக்தேந தே3வீ ப்ரத்யக்ஷதா3யகம் || 4 ||

தவ ப்ரீத்யாத்3ய வக்ஷ்யாமி ஸமாஹிதமநாஶ்ஶ்ருணு |
அஷ்டோத்தர ஶதஸ்யாஸ்ய மஹாலக்ஷ்மிஸ்து தே3வதா || 5 ||

க்லீம் பீ3ஜ பத3மித்யுக்தம் ஶக்திஸ்து பு4வநேஶ்வரீ |
அங்க3ந்யாஸஃ கரந்யாஸஃ ஸ இத்யாதி3 ப்ரகீர்திதஃ || 6 ||

த்4யாநம்

வந்தே3 பத்3மகராம் ப்ரஸந்நவத3நாம் ஸௌபா4க்3யதா3ம் பா4க்3யதா3ம்
ஹஸ்தாப்4யாமப4யப்ரதா3ம் மணிக3ணைஃ நாநாவிதை4ஃ பூ4ஷிதாம் |
ப4க்தாபீ4ஷ்ட ப2லப்ரதா3ம் ஹரிஹர ப்3ரஹ்மாதி4பி4ஸ்ஸேவிதாம்
பார்ஶ்வே பஂகஜ ஶங்க3பத்3ம நிதி4பி4ஃ யுக்தாம் ஸதா3 ஶக்திபி4ஃ ‖

ஸரஸிஜ நயநே ஸரோஜஹஸ்தே த4வல்த3 தராம்ஶுக க3ந்த4மால்ய ஶோபே4 |
ப4க3வதி ஹரிவல்லபே4 மநோஜ்ஞே த்ரிபு4வந பூ4திகரி ப்ரஸீத3மஹ்யம் ‖

ஓம் ப்ரக்ருதிம், விக்ருதிம், வித்3யாம், ஸர்வபூ4த ஹிதப்ரதா3ம் |
ஶ்ரத்3தா4ம், விபூ4திம், ஸுரபி4ம், நமாமி பரமாத்மிகாம் ‖ 1 ‖

வாசம், பத்3மாலயாம், பத்3மாம், ஶுசிம், ஸ்வாஹாம், ஸ்வதா4ம், ஸுதா4ம் |
த4ந்யாம், ஹிரண்யயீம், லக்ஷ்மீம், நித்யபுஷ்டாம், விபா4வரீம் ‖ 2 ‖

அதி3திம் ச, தி3திம், தீ3ப்தாம், வஸுதா4ம், வஸுதா4ரிணீம் |
நமாமி கமலாம், காந்தாம், க்ஷமாம், க்ஷீரோத3 ஸம்ப4வாம் ‖ 3 ‖

அநுக்3ரஹபராம், பு3த்3தி4ம், அநகா4ம், ஹரிவல்லபா4ம் |
அஶோகா,மம்ருதாம் தீ3ப்தாம், லோகஶோக விநாஶிநீம் ‖ 4 ‖

நமாமி த4ர்மநிலயாம், கருணாம், லோகமாதரம் |
பத்3மப்ரியாம், பத்3மஹஸ்தாம், பத்3மாக்ஷீம், பத்3மஸுந்த3ரீம் ‖ 5 ‖

பத்3மோத்3ப4வாம், பத்3மமுகீ2ம், பத்3மநாப4ப்ரியாம், ரமாம் |
பத்3மமாலாத4ராம், தே3வீம், பத்3மிநீம், பத்3மக3ந்தி4நீம் ‖ 6 ‖

புண்யக3ந்தா4ம், ஸுப்ரஸந்நாம், ப்ரஸாதா3பி4முகீ2ம், ப்ரபா4ம் |
நமாமி சந்த்3ரவத3நாம், சந்த்3ராம், சந்த்3ரஸஹோத3ரீம் ‖ 7 ‖

சதுர்பு4ஜாம், சந்த்3ரரூபாம், இந்தி3ரா,மிந்து3ஶீதலாம் |
ஆஹ்லாத3 ஜநநீம், புஷ்டிம், ஶிவாம், ஶிவகரீம், ஸதீம் ‖ 8 ‖

விமலாம், விஶ்வஜநநீம், துஷ்டிம், தா3ரித்3ர்ய நாஶிநீம் |
ப்ரீதி புஷ்கரிணீம், ஶாந்தாம், ஶுக்லமால்யாம்ப3ராம், ஶ்ரியம் ‖ 9 ‖

பா4ஸ்கரீம், பி3ல்வநிலயாம், வராரோஹாம், யஶஸ்விநீம் |
வஸுந்த4ரா, முதா3ராங்கா3ம், ஹரிணீம், ஹேமமாலிநீம் ‖ 1௦ ‖

த4நதா4ந்யகரீம், ஸித்3தி4ம், ஸ்ரைணஸௌம்யாம், ஶுப4ப்ரதா3ம் |
ந்ருபவேஶ்ம க3தாநந்தா3ம், வரலக்ஷ்மீம், வஸுப்ரதா3ம் ‖ 11 ‖

ஶுபா4ம், ஹிரண்யப்ராகாராம், ஸமுத்3ரதநயாம், ஜயாம் |
நமாமி மங்க3ல்தா3ம் தே3வீம், விஷ்ணு வக்ஷஃஸ்த2ல ஸ்தி2தாம் ‖ 12 ‖

விஷ்ணுபத்நீம், ப்ரஸந்நாக்ஷீம், நாராயண ஸமாஶ்ரிதாம் |
தா3ரித்3ர்ய த்4வம்ஸிநீம், தே3வீம், ஸர்வோபத்3ரவ வாரிணீம் ‖ 13 ‖

நவது3ர்கா3ம், மஹாகால்தீ3ம், ப்3ரஹ்ம விஷ்ணு ஶிவாத்மிகாம் |
த்ரிகாலஜ்ஞாந ஸம்பந்நாம், நமாமி பு4வநேஶ்வரீம் ‖ 14 ‖

லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்3ரராஜ தநயாம் ஶ்ரீரங்க3தா4மேஶ்வரீம் |
தா3ஸீபூ4த ஸமஸ்ததே3வ வநிதாம் லோகைக தீ3பாஂகுராம் ‖
ஶ்ரீமந்மந்த3 கடாக்ஷ லப்3த4 விப4வத்3-ப்3ரஹ்மேந்த்3ர க3ங்கா3த4ராம் |
த்வாம் த்ரைலோக்ய குடும்பி3நீம் ஸரஸிஜாம் வந்தே3 முகுந்த3ப்ரியாம் ‖ 15 ‖

மாதர்நமாமி! கமலே! கமலாயதாக்ஷி!
ஶ்ரீ விஷ்ணு ஹ்ருத்-கமலவாஸிநி! விஶ்வமாதஃ!
க்ஷீரோதஜ3ே கமல கோமல க3ர்ப4கௌ3ரி!
லக்ஷ்மீ! ப்ரஸீத3 ஸததம் ஸமதாம் ஶரண்யே ‖ 16 ‖

த்ரிகாலம் யோ ஜபேத் வித்3வாந் ஷண்மாஸம் விஜிதேந்த்3ரியஃ |
தா3ரித்3ர்ய த்4வம்ஸநம் க்ருத்வா ஸர்வமாப்நோத்-யயத்நதஃ |
தே3வீநாம ஸஹஸ்ரேஷு புண்யமஷ்டோத்தரம் ஶதம் |
யேந ஶ்ரிய மவாப்நோதி கோடிஜந்ம த3ரித்3ரதஃ ‖ 17 ‖

ப்4ருகு3வாரே ஶதம் தீ4மாந் படே2த் வத்ஸரமாத்ரகம் |
அஷ்டைஶ்வர்ய மவாப்நோதி குபே3ர இவ பூ4தலே ‖
தா3ரித்3ர்ய மோசநம் நாம ஸ்தோத்ரமம்பா3பரம் ஶதம் |
யேந ஶ்ரிய மவாப்நோதி கோடிஜந்ம த3ரித்3ரதஃ ‖ 18 ‖

பு4க்த்வாது விபுலாந் போ4கா3ந் அந்தே ஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் |
ப்ராதஃகாலே படே2ந்நித்யம் ஸர்வ து3ஃகோ2ப ஶாந்தயே |
பட2ந்து சிந்தயேத்3தே3வீம் ஸர்வாப4ரண பூ4ஷிதாம் ‖ 19 ‖

இதி ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன