Skip to content

Shiva Chalisa in Tamil – ஶ்ரீ ஶிவ சாலீஸா

Shiv Chalisa Lyrics or Shiva Chalisa LyricsPin

Shiva Chalisa is a 40 verse devotional prayer to Lord Shiva. Many people recite Shiva Chalisa every day or on festivals dedicated to Lord Siva including Maha Shivaratri. Get Shiv Chalisa in Tamil Lyrics Pdf here and recite it for the grace of Lord Shiva.

Shiva Chalisa in Tamil – ஶ்ரீ ஶிவ சாலீஸா 

ஓம் நம: ஶிவாய

தோ³ஹா

ஜய க³ணேஶ கி³ரிஜாஸுவன மங்க³ல மூல ஸுஜான ।
கஹத அயோத்⁴யாதா³ஸ தும தே³-உ அப⁴ய வரதா³ன ॥

ஜய கி³ரிஜாபதி தீ³னத³யாலா ।
ஸதா³ கரத ஸன்தன ப்ரதிபாலா ॥
பா⁴ல சன்த்³ரமா ஸோஹத நீகே ।
கானந குண்ட³ல நாக³ ப²னீ கே ॥

அங்க³ கௌ³ர ஶிர க³ங்க³ ப³ஹாயே ।
முண்ட³மால தன க்ஷார லகா³யே ॥
வஸ்த்ர கா²ல பா³க⁴ம்ப³ர ஸோஹே ।
ச²வி கோ தே³கி² நாக³ மன மோஹே ॥

மைனா மாது கி ஹவே து³லாரீ ।
வாம அங்க³ ஸோஹத ச²வி ந்யாரீ ॥
கர த்ரிஶூல ஸோஹத ச²வி பா⁴ரீ ।
கரத ஸதா³ ஶத்ருன க்ஷயகாரீ ॥

நன்தீ³ க³ணேஶ ஸோஹைம் தஹம் கைஸே ।
ஸாக³ர மத்⁴ய கமல ஹைம் ஜைஸே ॥
கார்திக ஶ்யாம ஔர க³ணரா-ஊ ।
யா ச²வி கௌ கஹி ஜாத ந கா-ஊ ॥

தே³வன ஜப³ஹீம் ஜாய புகாரா ।
தப³ஹிம் து³க² ப்ரபு⁴ ஆப நிவாரா ॥
கியா உபத்³ரவ தாரக பா⁴ரீ ।
தே³வன ஸப³ மிலி துமஹிம் ஜுஹாரீ ॥ 10 ॥

துரத ஷடா³னந ஆப படா²யௌ ।
லவ நிமேஷ மஹம் மாரி கி³ராயௌ ॥
ஆப ஜலன்த⁴ர அஸுர ஸம்ஹாரா ।
ஸுயஶ தும்ஹார விதி³த ஸம்ஸாரா ॥

த்ரிபுராஸுர ஸன யுத்³த⁴ மசாயீ ।
தப³ஹிம் க்ருபா கர லீன ப³சாயீ ॥
கியா தபஹிம் பா⁴கீ³ரத² பா⁴ரீ ।
புரப³ ப்ரதிஜ்ஞா தாஸு புராரீ ॥

தா³னின மஹம் தும ஸம கோ-உ நாஹீம் ।
ஸேவக ஸ்துதி கரத ஸதா³ஹீம் ॥
வேத³ மாஹி மஹிமா தும கா³யீ ।
அகத² அனாதி³ பே⁴த³ நஹீம் பாயீ ॥

ப்ரகடே உத³தி⁴ மன்த²ன மேம் ஜ்வாலா ।
ஜரத ஸுராஸுர பே⁴ விஹாலா ॥
கீன்ஹ த³யா தஹம் கரீ ஸஹாயீ ।
நீலகண்ட² தப³ நாம கஹாயீ ॥

பூஜன ராமசன்த்³ர ஜப³ கீன்ஹாம் ।
ஜீத கே லங்க விபீ⁴ஷண தீ³ன்ஹா ॥
ஸஹஸ கமல மேம் ஹோ ரஹே தா⁴ரீ ।
கீன்ஹ பரீக்ஷா தப³ஹிம் த்ரிபுராரீ ॥ 20 ॥

ஏக கமல ப்ரபு⁴ ராகே²-உ ஜோயீ ।
கமல நயன பூஜன சஹம் ஸோயீ ॥
கடி²ன ப⁴க்தி தே³கீ² ப்ரபு⁴ ஶங்கர ।
ப⁴யே ப்ரஸன்ன தி³ஏ இச்சி²த வர ॥

ஜய ஜய ஜய அனந்த அவினாஶீ ।
கரத க்ருபா ஸப³கே க⁴ட வாஸீ ॥
து³ஷ்ட ஸகல நித மோஹி ஸதாவைம் ।
ப்⁴ரமத ரஹௌம் மோஹே சைன ந ஆவைம் ॥

த்ராஹி த்ராஹி மைம் நாத² புகாரோ ।
யஹ அவஸர மோஹி ஆன உபா³ரோ ॥
லே த்ரிஶூல ஶத்ருன கோ மாரோ ।
ஸங்கட ஸே மோஹிம் ஆன உபா³ரோ ॥

மாத பிதா ப்⁴ராதா ஸப³ கோயீ ।
ஸங்கட மேம் பூச²த நஹிம் கோயீ ॥
ஸ்வாமீ ஏக ஹை ஆஸ தும்ஹாரீ ।
ஆய ஹரஹு மம ஸங்கட பா⁴ரீ ॥

த⁴ன நிர்த⁴ன கோ தே³த ஸதா³ ஹீ ।
ஜோ கோயீ ஜாஞ்சே ஸோ ப²ல பாஹீம் ॥
அஸ்துதி கேஹி விதி⁴ கரோம் தும்ஹாரீ ।
க்ஷமஹு நாத² அப³ சூக ஹமாரீ ॥ 30 ॥

ஶங்கர ஹோ ஸங்கட கே நாஶன ।
மங்க³ல காரண விக்⁴ன வினாஶன ॥
யோகீ³ யதி முனி த்⁴யான லகா³வைம் ।
ஶாரத³ நாரத³ ஶீஶ நவாவைம் ॥

நமோ நமோ ஜய நம: ஶிவாய ।
ஸுர ப்³ரஹ்மாதி³க பார ந பாய ॥
ஜோ யஹ பாட² கரே மன லாயீ ।
தா பர ஹோத ஹைம் ஶம்பு⁴ ஸஹாயீ ॥

ரனியாம் ஜோ கோயீ ஹோ அதி⁴காரீ ।
பாட² கரே ஸோ பாவன ஹாரீ ॥
புத்ர ஹோன கீ இச்சா² ஜோயீ ।
நிஶ்சய ஶிவ ப்ரஸாத³ தேஹி ஹோயீ ॥

பண்டி³த த்ரயோத³ஶீ கோ லாவே ।
த்⁴யான பூர்வக ஹோம கராவே ॥
த்ரயோத³ஶீ வ்ரத கரை ஹமேஶா ।
தன நஹிம் தாகே ரஹை கலேஶா ॥

தூ⁴ப தீ³ப நைவேத்³ய சடா⁴வே ।
ஶங்கர ஸம்முக² பாட² ஸுனாவே ॥
ஜன்ம ஜன்ம கே பாப நஸாவே ।
அன்த தா⁴ம ஶிவபுர மேம் பாவே ॥ 40 ॥

கஹைம் அயோத்⁴யாதா³ஸ ஆஸ தும்ஹாரீ ।
ஜானி ஸகல து³க² ஹரஹு ஹமாரீ ॥

தோ³ஹா

நித நேம உடி² ப்ராத:ஹீ பாட² கரோ சாலீஸ ।
தும மேரீ மனகாமனா பூர்ண கரோ ஜக³தீ³ஶ ॥

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன