Skip to content

Shani Chalisa in Tamil – ஶ்ரீ ஶனி சாலீஸா

Shani Chalisa Lyrics PdfPin

Shani Chalisa is a 40-verse prayer addressing Lord Shani. Get Sri Shani Chalisa in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Sani Dev.

Shani Chalisa in Tamil – ஶ்ரீ ஶனி சாலீஸா 

தோ³ஹா

ஜய க³ணேஶ கி³ரிஜா ஸுவன மங்க³ல கரண க்ருʼபால .
தீ³னன கே து³க² தூ³ர கரி கீஜை நாத² நிஹால ||

ஜய ஜய ஶ்ரீ ஶனிதே³வ ப்ரபு⁴ ஸுனஹு வினய மஹாராஜ |
கரஹு க்ருʼபா ஹே ரவி தனய ராக²ஹு ஜனகீ லாஜ ||

சவுபாஈ

ஜயதி ஜயதி ஶனிதே³வ த³யாலா |
கரத ஸதா³ ப⁴க்தன ப்ரதிபாலா ||

சாரி பு⁴ஜா தனு ஶ்யாம விராஜை |
மாதே² ரதன முகுட ச²பி³ சா²ஜை ||

பரம விஶால மனோஹர பா⁴லா |
டேஃடீ³ த்³ருʼஷ்டி ப்⁴ருʼகுடி விகராலா ||

குண்ட³ல ஶ்ரவண சமாசம சமகே |
ஹியே மால முக்தன மணி த³மகை ||

கர மேம்ʼ க³தா³ த்ரிஶூல குடா²ரா |
பல பி³ச கரைம்ʼ அரிஹிம்ʼ ஸம்ʼஹாரா ||

பிங்க³ல க்ருʼஷ்ணோ சா²யா நந்த³ன |
யம கோணஸ்த² ரௌத்³ர து³க² ப⁴ஞ்ஜன ||

ஸௌரீ மந்த³ ஶனீ த³ஶ நாமா |
பா⁴னு புத்ர பூஜஹிம்ʼ ஸப³ காமா ||

ஜாபர ப்ரபு⁴ ப்ரஸன்ன ஹவைம்ʼ ஜாஹீம்ʼ |
ரங்கஹும்ˮ ராவ கரைம்ʼ க்ஶண மாஹீம்ʼ ||

பர்வதஹூ த்ருʼண ஹோஇ நிஹாரத |
த்ருʼணஹூ கோ பர்வத கரி டா³ரத ||

ராஜ மிலத ப³ன ராமஹிம்ʼ தீ³ன்ஹயோ |
கைகேஇஹும்ˮ கீ மதி ஹரி லீன்ஹயோ ||

ப³னஹூம்ˮ மேம்ʼ ம்ருʼக³ கபட தி³கா²ஈ |
மாது ஜானகீ க³ஈ சுராஈ ||

லஷணஹிம்ʼ ஶக்தி விகல கரிடா³ரா |
மசிகா³ த³ல மேம்ʼ ஹாஹாகாரா ||

ராவண கீ க³தி-மதி பௌ³ராஈ |
ராமசந்த்³ர ஸோம்ʼ பை³ர ப³ஃடா³ஈ ||

தி³யோ கீட கரி கஞ்சன லங்கா |
ப³ஜி ப³ஜரங்க³ பீ³ர கீ ட³ங்கா ||

ந்ருʼப விக்ரம பர துஹிம்ʼ பகு³ தா⁴ரா |
சித்ர மயூர நிக³லி கை³ ஹாரா ||

ஹார நௌம்ʼலகா² லாக்³யோ சோரீ |
ஹாத² பைர ட³ரவாயோ தோரீ ||

பா⁴ரீ த³ஶா நிக்ருʼஷ்ட தி³கா²யோ |
தேலஹிம்ʼ க⁴ர கோல்ஹூ சலவாயோ ||

வினய ராக³ தீ³பக மஹம்ˮ கீன்ஹயோம்ʼ |
தப³ ப்ரஸன்ன ப்ரபு⁴ ஹ்வை ஸுக² தீ³ன்ஹயோம்ʼ ||

ஹரிஶ்சந்த்³ர ந்ருʼப நாரி பி³கானீ |
ஆபஹும்ʼ ப⁴ரேம்ʼ டோ³ம க⁴ர பானீ ||

தைஸே நல பர த³ஶா ஸிரானீ |
பூ⁴ஞ்ஜீ-மீன கூத³ க³ஈ பானீ ||

ஶ்ரீ ஶங்கரஹிம்ʼ க³ஹ்யோ ஜப³ ஜாஈ |
பாரவதீ கோ ஸதீ கராஈ ||

தனிக வோலோகத ஹீ கரி ரீஸா |
நப⁴ உஃடி² க³யோ கௌ³ரிஸுத ஸீஸா ||

பாண்ட³வ பர பை⁴ த³ஶா தும்ஹாரீ |
ப³சீ த்³ரௌபதீ³ ஹோதி உகா⁴ரீ ||

கௌரவ கே பீ⁴ க³தி மதி மாரயோ |
யுத்³த⁴ மஹாபா⁴ரத கரி டா³ரயோ ||

ரவி கஹம்ˮ முக² மஹம்ˮ த⁴ரி தத்காலா |
லேகர கூதி³ பரயோ பாதாலா ||

ஶேஷ தே³வ-லகி² வினதி லாஈ |
ரவி கோ முக² தே தி³யோ சு²ஃடா²ஈ ||

வாஹன ப்ரபு⁴ கே ஸாத ஸுஜானா |
ஜக³ தி³க்³க³ஜ க³ர்த³ப⁴ ம்ருʼக³ ஸ்வானா ||

ஜம்பு³க ஸிம்ʼஹ ஆதி³ நக² தா⁴ரீ |
ஸோ ப²ல ஜ்யோதிஷ கஹத புகாரீ ||

க³ஜ வாஹன லக்ஶ்மீ க்³ருʼஹ ஆவைம்ʼ |
ஹய தே ஸுக² ஸம்பத்தி உபஜாவைம்ʼ ||

க³ர்த³ப⁴ ஹானி கரை ப³ஹு காஜா |
ஸிம்ʼஹ ஸித்³த⁴கர ராஜ ஸமாஜா ||

ஜம்பு³க பு³த்³தி⁴ நஷ்ட கர டா³ரை |
ம்ருʼக³ தே³ கஷ்ட ப்ராண ஸம்ʼஹாரை ||

ஜப³ ஆவஹிம்ʼ ப்ரபு⁴ ஸ்வான ஸவாரீ |
சோரீ ஆதி³ ஹோய ட³ர பா⁴ரீ ||

தைஸஹி சாரீ சரண யஹ நாமா |
ஸ்வர்ண லௌஹ சாம்ˮதி³ அரு தாமா ||

லௌஹ சரண பர ஜப³ ப்ரபு⁴ ஆவைம்ʼ |
த⁴ன ஜன ஸம்பத்தி நஷ்ட கராவைம்ʼ ||

ஸமதா தாம்ர ரஜத ஶுப⁴காரீ |
ஸ்வர்ண ஸர்வ ஸுக² மங்க³ல பா⁴ரீ ||

ஜோ யஹ ஶனி சரித்ர நித கா³வை |
கப³ஹும்ʼ ந த³ஶா நிக்ருʼஷ்ட ஸதாவை ||

அத்³பூ⁴த நாத² தி³கா²வைம்ʼ லீலா |
கரைம்ʼ ஶத்ரு கே நஶிப³ ப³லி டீ⁴லா ||

ஜோ பண்டி³த ஸுயோக்³ய பு³லவாஈ |
விதி⁴வத ஶனி க்³ரஹ ஶாந்தி கராஈ ||

பீபல ஜல ஶனி தி³வஸ சஃடா³வத |
தீ³ப தா³ன தை³ ப³ஹு ஸுக² பாவத ||

கஹத ராம ஸுந்த³ர ப்ரபு⁴ தா³ஸா |
ஶனி ஸுமிரத ஸுக² ஹோத ப்ரகாஶா ||

தோ³ஹா

பாட² ஶனீஶ்சர தே³வ கோ கீன்ஹோம்ʼ oஃʼக் விமல cஃʼக் தய்யார |
கரத பாட² சாலீஸ தி³ன ஹோ ப⁴வஸாக³ர பார ||

ஜோ ஸ்துதி த³ஶரத² ஜீ கியோ ஸம்முக² ஶனி நிஹார |
ஸரஸ ஸுபா⁴ஷ மேம்ʼ வஹீ லலிதா லிகே²ம்ʼ ஸுதா⁴ர |

1 thought on “Shani Chalisa in Tamil – ஶ்ரீ ஶனி சாலீஸா”

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன