Shani Chalisa in Telugu – శ్రీ శని చలిసా

Shani Chalisa in Telugu

శ్రీ శని చలిసా – Shani Chalisa in Telugu 

॥ దోహా ॥

జయ గణేశ గిరిజా సువన మంగల కరణ కృపాల ।
దీనన కే దుఖ దూర కరి కీజై నాథ నిహాల ॥

జయ జయ శ్రీ శనిదేవ ప్రభు సునహు వినయ మహారాజ ।
కరహు కృపా హే రవి తనయ రాఖహు జనకీ లాజ ॥

॥ చౌపాయీ ॥

జయతి జయతి శనిదేవ దయాలా । కరత సదా భక్తన ప్రతిపాలా ॥

చారి భుజా తను శ్యామ విరాజై । మాథే రతన ముకుట ఛబి ఛాజై ॥

పరమ విశాల మనోహర భాలా । టేఢ़ీ దృష్టి భృకుటి వికరాలా ॥

కుణ్డల శ్రవణ చమాచమ చమకే । హియే మాల ముక్తన మణి దమకై ॥

కర మేం గదా త్రిశూల కుఠారా । పల బిచ కరైం అరిహిం సంహారా ॥

పింగల కృష్ణో ఛాయా నన్దన । యమ కోణస్థ రౌద్ర దుఖ భంజన ॥

సౌరీ మన్ద శనీ దశ నామా । భాను పుత్ర పూజహిం సబ కామా ॥

జాపర ప్రభు ప్రసన్న హవైం జాహీం । రంకహుఁ రావ కరైం క్శణ మాహీం ॥

పర్వతహూ తృణ హోఇ నిహారత । తృణహూ కో పర్వత కరి డారత ॥

రాజ మిలత బన రామహిం దీన్హయో । కైకేఇహుఁ కీ మతి హరి లీన్హయో ॥

బనహూఁ మేం మృగ కపట దిఖాఈ । మాతు జానకీ గఈ చురాఈ ॥

లషణహిం శక్తి వికల కరిడారా । మచిగా దల మేం హాహాకారా ॥

రావణ కీ గతి-మతి బౌరాఈ । రామచన్ద్ర సోం బైర బఢ़ాఈ ॥

దియో కీట కరి కంచన లంకా । బజి బజరంగ బీర కీ డంకా ॥

నృప విక్రమ పర తుహిం పగు ధారా । చిత్ర మయూర నిగలి గై హారా ॥

హార నౌంలఖా లాగ్యో చోరీ । హాథ పైర డరవాయో తోరీ ॥

భారీ దశా నికృష్ట దిఖాయో । తేలహిం ఘర కోల్హూ చలవాయో ॥

వినయ రాగ దీపక మహఁ కీన్హయోం । తబ ప్రసన్న ప్రభు హ్వై సుఖ దీన్హయోం ॥

హరిశ్చంద్ర నృప నారి బికానీ । ఆపహుం భరేం డోమ ఘర పానీ ॥

తైసే నల పర దశా సిరానీ । భూంజీ-మీన కూద గఈ పానీ ॥

శ్రీ శంకరహిం గహ్యో జబ జాఈ । పారవతీ కో సతీ కరాఈ ॥

తనిక వోలోకత హీ కరి రీసా । నభ ఉడ़ి గయో గౌరిసుత సీసా ॥

పాణ్డవ పర భై దశా తుమ్హారీ । బచీ ద్రౌపదీ హోతి ఉఘారీ ॥

కౌరవ కే భీ గతి మతి మారయో । యుద్ధ మహాభారత కరి డారయో ॥

రవి కహఁ ముఖ మహఁ ధరి తత్కాలా । లేకర కూది పరయో పాతాలా ॥

శేష దేవ-లఖి వినతి లాఈ । రవి కో ముఖ తే దియో ఛుడ़ాఈ ॥

వాహన ప్రభు కే సాత సుజానా । జగ దిగ్గజ గర్దభ మృగ స్వానా ॥

జమ్బుక సింహ ఆది నఖ ధారీ । సో ఫల జ్యోతిష కహత పుకారీ ॥

గజ వాహన లక్శ్మీ గృహ ఆవైం । హయ తే సుఖ సమ్పత్తి ఉపజావైం ॥

గర్దభ హాని కరై బహు కాజా । సింహ సిద్ధకర రాజ సమాజా ॥

జమ్బుక బుద్ధి నష్ట కర డారై । మృగ దే కష్ట ప్రాణ సంహారై ॥

జబ ఆవహిం ప్రభు స్వాన సవారీ । చోరీ ఆది హోయ డర భారీ ॥

తైసహి చారీ చరణ యహ నామా । స్వర్ణ లౌహ చాఁది అరు తామా ॥

లౌహ చరణ పర జబ ప్రభు ఆవైం । ధన జన సమ్పత్తి నష్ట కరావైం ॥

సమతా తామ్ర రజత శుభకారీ । స్వర్ణ సర్వ సుఖ మంగల భారీ ॥

జో యహ శని చరిత్ర నిత గావై । కబహుం న దశా నికృష్ట సతావై ॥

అద్భూత నాథ దిఖావైం లీలా । కరైం శత్రు కే నశిబ బలి ఢీలా ॥

జో పణ్డిత సుయోగ్య బులవాఈ । విధివత శని గ్రహ శాంతి కరాఈ ॥

పీపల జల శని దివస చఢ़ావత । దీప దాన దై బహు సుఖ పావత ॥

కహత రామ సున్దర ప్రభు దాసా । శని సుమిరత సుఖ హోత ప్రకాశా ॥

 

॥ దోహా॥

పాఠ శనైశ్చర దేవ కో, కీన్హౌ విమల తైయార |

కరత పాఠ చాలీసా దిన, హో భవ సాగర పార ||

జో స్తుతి దశరథ జీ కి యో, సమ్ముఖ శని నిహార |

సరస సుభాషా మే వహీ, లలితా లిఖే సుధార ||

 

శ్రీ శని హరతి 

జయ జయ శ్రీ శనిదేవ భక్తన హితకారీ ।
సూరజ కే పుత్ర ప్రభూ ఛాయా మహతారీ ॥ జయ॥

శ్యామ అంక వక్ర దృష్ట చతుర్భుజా ధారీ ।
నీలామ్బర ధార నాథ గజ కీ అసవారీ ॥ జయ॥

కిరిట ముకుట శీశ రజిత దిపత హై లిలారీ ।
ముక్తన కీ మాలా గలే శోభిత బలిహారీ ॥ జయ॥

మోదక మిష్ఠాన పాన చఢ़త హైం సుపారీ ।
లోహా తిల తేల ఉడ़ద మహిషీ అతి ప్యారీ ॥ జయ॥

దేవ దనుజ ఋషీ మునీ సుమరిన నర నారీ ।
విశ్వనాథ ధరత ధ్యాన శరణ హైం తుమ్హారీ ॥ జయ॥

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి