Skip to content

Matangi Hrudayam in Tamil – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ ஹ்ருத³யம்

Matangi Hrudayam or Matangi Hrudaya Stotram or Matangi HridayPin

Matangi Hrudayam is a devotional stotram of Goddess Matangi Devi. Get Sri Matangi Hrudayam in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Matangi or Raja Shyamala Devi.

Matangi Hrudayam in Tamil – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ ஹ்ருத³யம் 

ஏகதா³ கௌதுகாவிஷ்டா பை⁴ரவம் பூ⁴தஸேவிதம் |
பை⁴ரவீ பரிபப்ரச்ச² ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா || 1 ||

ஶ்ரீபை⁴ரவ்யுவாச |

ப⁴க³வன்ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ பூ⁴தவாத்ஸல்யபா⁴வன |
அஹம் து வேத்துமிச்சா²மி ஸர்வபூ⁴தோபகாரம் || 2 ||

கேன மந்த்ரேண ஜப்தேன ஸ்தோத்ரேண படி²தேன ச |
ஸர்வதா² ஶ்ரேயஸாம் ப்ராப்திர்பூ⁴தானாம் பூ⁴திமிச்ச²தாம் || 3 ||

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச |

ஶ்ருணு தே³வி தவ ஸ்னேஹாத்ப்ராயோ கோ³ப்யமபி ப்ரியே |
கத²யிஷ்யாமி தத்ஸர்வம் ஸுக²ஸம்பத்கரம் ஶுப⁴ம் || 4 ||

பட²தாம் ஶ்ருண்வதாம் நித்யம் ஸர்வஸம்பத்திதா³யகம் |
வித்³யைஶ்வர்யஸுகா²வ்யாப்திமங்க³ளப்ரத³முத்தமம் || 5 ||

மாதங்க்³யா ஹ்ருத³யம் ஸ்தோத்ரம் து³꞉க²தா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜனம் |
மங்க³ளம் மங்க³ளானாம் ச அஸ்தி ஸர்வஸுக²ப்ரத³ம் || 6 ||

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீமாதங்கீ³ஹ்ருத³யஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய த³க்ஷிணாமூர்திர்ருஷி꞉ –
விராட் ச²ந்த³꞉ – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ தே³வதா – ஹ்ரீம் பீ³ஜம் – க்லீம் ஶக்தி꞉ – ஹ்ரூம் கீலகம் |
ஸர்வவாஞ்சி²தார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ||

ருʼஷ்யாதி³ந்யாஸ꞉ |

த³க்ஷிணாமூர்திருʼஷயே நம꞉ ஶிரஸி |
விராட்ச²ந்த³ஸே நம꞉ முகே² |
மாதங்கீ³தே³வதாயை நம꞉ ஹ்ருʼதி³ |
ஹ்ரீம்ʼ பீ³ஜாய நம꞉ கு³ஹ்யே |
ஹூம்ʼ ஶக்தயே நம꞉ பாத³யோ꞉ |
க்லீம்ʼ கீலகாய நம꞉ நாபௌ⁴ |
விநியோகா³ய நம꞉ ஸர்வாங்கே³ |
இதி ருʼஷ்யாதி³ந்யாஸ꞉ ||

கரன்யாஸ꞉ |

ஓம் ஹ்ரீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்லீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரீம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்லீம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரூம் கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

அங்க³ன்யாஸ꞉ |

ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் ஹ்ரீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் க்லீம் கவசாய ஹும் |
ஓம் ஹ்ரூம் அஸ்த்ராய ப²ட் |

த்⁴யானம் ||

ஶ்யாமாம் ஶுப்⁴ராம் ஸுபா²லாம் த்ரிகமலனயனாம் ரத்னஸிம்ஹாஸனஸ்தா²ம்
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³த்ரீம் ஸுரனீகரகராஸேவ்யகஞ்ஜாங்க்⁴ரியுக்³மாம் |
நீலாம்போ⁴ஜாதகாந்திம் நிஶிசரனிகராரண்யதா³வாக்³னிரூபாம்
மாதங்கீ³மாவஹந்தீமபி⁴மதப²லதா³ம் மோதி³னீம் சிந்தயாமி || 7 ||

நமஸ்தே மாதங்க்³யை ம்ருது³முதி³ததன்வை தனுமதாம்
பரஶ்ரேயோதா³யை கமலசரணத்⁴யானமனஸாம் |
ஸதா³ ஸம்ஸேவ்யாயை ஸத³ஸி விபு³தை⁴ர்தி³வ்யதி⁴ஷணை꞉
த³யார்த்³ராயை தே³வ்யை து³ரிதத³லனோத்³த³ண்ட³ மனஸே || 8 ||

பரம் மாதஸ்தே யோ ஜபதி மனுமேவோக்³ரஹ்ருத³ய꞉
கவித்வம் கல்பானாம் கலயதி ஸுகல்ப꞉ ப்ரதிபத³ம் |
அபி ப்ராயோ ரம்யா(அ)ம்ருதமயபதா³ தஸ்ய லலிதா
நடீ சாத்³யா வாணீ நடன ரஸனாயாம் ச ப²லிதா || 9 ||

தவ த்⁴யாயந்தோ யே வபுரனுஜபந்தி ப்ரவலிதம்
ஸதா³ மந்த்ரம் மாதர்னஹி ப⁴வதி தேஷாம் பரிப⁴வ꞉ |
கத³ம்பா³னாம் மால்யைரபி ஶிரஸி யுஞ்ஜந்தி யதி³ யே
ப⁴வந்தி ப்ராயஸ்தே யுவதிஜனயூத²ஸ்வவஶகா³꞉ || 10 ||

ஸரோஜை꞉ ஸாஹஸ்ரை꞉ ஸரஸிஜபத³த்³வந்த்³வமபி யே
ஸஹஸ்ரம் நாமோக்த்வா தத³பி ச தவாங்கே³ மனுமிதம் |
ப்ருத²ங்னாம்னா தேனாயுதகலிதமர்சந்தி ப்ரஸ்ருதே
ஸதா³ தே³வவ்ராதப்ரணமிதபதா³ம்போ⁴ஜயுக³ளா꞉ || 11 ||

தவ ப்ரீத்யைர்மாதர்த³த³தி ப³லிமாதா³ய ஸலிலம்
ஸமத்ஸ்யம் மாம்ஸம் வா ஸுருசிரஸிதம் ராஜருசிதம் |
ஸுபுண்யாயை ஸ்வாந்தஸ்தவ சரணப்ரேமைகரஸிகா꞉
அஹோ பா⁴க்³யம் தேஷாம் த்ரிபு⁴வனமலம் வஶ்யமகி²லம் || 12 ||

லஸல்லோலஶ்ரோத்ராப⁴ரணகிரணக்ராந்திலலிதம்
மிதஸ்மேரஜ்யோத்ஸ்னாப்ரதிப²லிதபா⁴பி⁴ர்விகரிதம் |
முகா²ம்போ⁴ஜம் மாதஸ்தவ பரிலுட²த்³ப்⁴ரூமது⁴கரம்
ரமா யே த்⁴யாயந்தி த்யஜதி ந ஹி தேஷாம் ஸுப⁴வனம் || 13 ||

பர꞉ ஶ்ரீமாதங்க்³யா ஜபதி ஹ்ருத³யாக்²ய꞉ ஸுமனஸாம்-
அயம் ஸேவ்ய꞉ ஸுத்³யோ(அ)பி⁴மதப²லத³ஶ்சாதிலலித꞉ |
நரா யே ஶ்ருண்வந்தி ஸ்தவமபி பட²ந்தீமமனுனிஶம்
ந தேஷாம் து³ஷ்ப்ராப்யம் ஜக³தி யத³லப்⁴யம் தி³விஷதா³ம் || 14 ||

த⁴னார்தீ² த⁴னமாப்னோதி தா³ரார்தீ² ஸுந்த³ரீ꞉ ப்ரியா꞉ |
ஸுதார்தீ² லப⁴தே புத்ரம் ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரகீர்தனாத் || 15 ||

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் விவிதா⁴ம் விப⁴வப்ரதா³ம் |
ஜயார்தீ² பட²னாத³ஸ்ய ஜயம் ப்ராப்னோதி நிஶ்சிதம் || 16 ||

நஷ்டராஜ்யோ லபே⁴த்³ராஜ்யம் ஸர்வஸம்பத்ஸமாஶ்ரிதம் |
குபே³ரஸமஸம்பத்தி꞉ ஸ ப⁴வேத்³த்⁴ருத³யம் பட²ன் || 17 ||

கிமத்ர ப³ஹுனோக்தேன யத்³யதி³ச்ச²தி மானவ꞉ |
மாதங்கீ³ஹ்ருத³யஸ்தோத்ரபட²னாத்ஸர்வமாப்னுயாத் || 18 ||

இதி ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்திஸம்ஹிதாயாம் ஶ்ரீ மாதங்கீ³ ஹ்ருத³யம் ஸம்பூர்ணம் |

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன