Skip to content

Devi Atharvashirsha in Tamil – ஶ்ரீ தேவ்யதர்வஶீர்ஷம்

Devi Atharvashirsha Pdf Lyrics or DevyatharvashirshamPin

Devi Atharvashirsha or Devyatharshirsham is a suktam that is very is considered to be very important in Atharva Veda. It is a tradition to recite it before Durga Saptashati. Devi Atharvashirsha is a link between philosophy (Darshana) and techniques (Tantra). Get Devyatharshirsham or Devi Atharvashirsha in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace Goddess Durga Devi.

Devi Atharvashirsha in Tamil – ஶ்ரீ தேவ்யதர்வஶீர்ஷம் 

ஓம் ஸர்வே வை தே³வா தே³வீமுபதஸ்து²꞉ காஸி த்வம் மஹாதே³வீதி ॥ 1 ॥

ஸா(அ)ப்³ரவீத³ஹம் ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ।
மத்த꞉ ப்ரக்ருதிபுருஷாத்மகம் ஜக³த் ।
ஶூன்யம் சாஶூன்யம் ச ॥ 2 ॥

அஹமானந்தா³னானந்தௌ³ ।
அஹம் விஜ்ஞானாவிஜ்ஞானே ।
அஹம் ப்³ரஹ்மாப்³ரஹ்மணி வேதி³தவ்யே ।
அஹம் பஞ்சபூ⁴தான்யபஞ்சபூ⁴தானி ।
அஹமகி²லம் ஜக³த் ॥ 3 ॥

வேதோ³(அ)ஹமவேதோ³(அ)ஹம் ।
வித்³யா(அ)ஹமவித்³யா(அ)ஹம் ।
அஜா(அ)ஹமனஜா(அ)ஹம் ।
அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வம் ச திர்யக்சாஹம் ॥ 4 ॥

அஹம் ருத்³ரேபி⁴ர்வஸுபி⁴ஶ்சராமி ।
அஹமாதி³த்யைருத விஶ்வதே³வை꞉ ।
அஹம் மித்ராவருணாவுபௌ⁴ பி³ப⁴ர்மி ।
அஹமிந்த்³ராக்³னீ அஹமஶ்வினாவுபௌ⁴ ॥ 5 ॥

அஹம் ஸோமம் த்வஷ்டாரம் பூஷணம் ப⁴க³ம் த³தா⁴மி ।
அஹம் விஷ்ணுமுருக்ரமம் ப்³ரஹ்மாணமுத ப்ரஜாபதிம் த³தா⁴மி ॥ 6 ॥

அ॒ஹம் த³॑தா⁴மி॒ த்³ரவி॑ணம் ஹ॒விஷ்ம॑தே ஸுப்ரா॒வ்யே॒3 யஜ॑மானாய ஸுன்வ॒தே ।
அ॒ஹம் ராஷ்ட்ரீ॑ ஸ॒ங்க³ம॑நீ॒ வஸூ॑நாம் சிகி॒துஷீ॑ ப்ரத²॒மா ய॒ஜ்ஞியா॑நாம் ।
அ॒ஹம் ஸு॑வே பி॒தர॑மஸ்ய மூ॒ர்த⁴ன்மம॒ யோனி॑ர॒ப்ஸ்வந்த꞉ ஸ॑மு॒த்³ரே ।
ய ஏவம் வேத³ । ஸ தே³வீம் ஸம்பத³மாப்னோதி ॥ 7 ॥

தே தே³வா அப்³ருவன் –
நமோ தே³வ்யை மஹாதே³வ்யை ஶிவாயை ஸததம் நம꞉ ।
நம꞉ ப்ரக்ருத்யை ப⁴த்³ராயை நியதா꞉ ப்ரணதா꞉ ஸ்ம தாம் ॥ 8 ॥

தாம॒க்³னிவ॑ர்ணாம்॒ தப॑ஸா ஜ்வல॒ந்தீம் வை॑ரோச॒நீம் க॑ர்மப²॒லேஷு॒ ஜுஷ்டா᳚ம் ।
து³॒ர்கா³ம் தே³॒வீம் ஶர॑ணம் ப்ரப॑த்³யாமஹே(அ)ஸுரான்னாஶயித்ர்யை தே நம꞉ ॥ 9 ॥

(ரு।வே।8।100।11)
தே³॒வீம் வாச॑மஜனயந்த தே³॒வாஸ்தாம் வி॒ஶ்வரூ॑பா꞉ ப॒ஶவோ॑ வத³ந்தி ।
ஸா நோ॑ ம॒ந்த்³ரேஷ॒மூர்ஜம்॒ து³ஹா॑நா தே⁴॒நுர்வாக³॒ஸ்மானுப॒ ஸுஷ்டு॒தைது॑ ॥ 10 ॥

காலராத்ரீம் ப்³ரஹ்மஸ்துதாம் வைஷ்ணவீம் ஸ்கந்த³மாதரம் ।
ஸரஸ்வதீமதி³திம் த³க்ஷது³ஹிதரம் நமாம꞉ பாவனாம் ஶிவாம் ॥ 11 ॥

மஹாலக்ஷ்ம்யை ச வித்³மஹே ஸர்வஶக்த்யை ச தீ⁴மஹி ।
தன்னோ தே³வீ ப்ரசோத³யாத் ॥ 12 ॥

அதி³திர்ஹ்யஜனிஷ்ட த³க்ஷ யா து³ஹிதா தவ ।
தாம் தே³வா அன்வஜாயந்த ப⁴த்³ரா அம்ருதப³ந்த⁴வ꞉ ॥ 13 ॥

காமோ யோனி꞉ கமலா வஜ்ரபாணி-
ர்கு³ஹா ஹஸா மாதரிஶ்வாப்⁴ரமிந்த்³ர꞉ ।
புனர்கு³ஹா ஸகலா மாயயா ச
புரூச்யைஷா விஶ்வமாதாதி³வித்³யோம் ॥ 14 ॥

ஏஷா(ஆ)த்மஶக்தி꞉ ।
ஏஷா விஶ்வமோஹினீ ।
பாஶாங்குஶத⁴னுர்பா³ணத⁴ரா ।
ஏஷா ஶ்ரீமஹாவித்³யா ।
ய ஏவம் வேத³ ஸ ஶோகம் தரதி ॥ 15 ॥

நமஸ்தே அஸ்து ப⁴க³வதி மாதரஸ்மான்பாஹி ஸர்வத꞉ ॥ 16 ॥

ஸைஷாஷ்டௌ வஸவ꞉ ।
ஸைஷைகாத³ஶ ருத்³ரா꞉ ।
ஸைஷா த்³வாத³ஶாதி³த்யா꞉ ।
ஸைஷா விஶ்வேதே³வா꞉ ஸோமபா அஸோமபாஶ்ச ।
ஸைஷா யாதுதா⁴னா அஸுரா ரக்ஷாம்ஸி பிஶாசா யக்ஷா ஸித்³தா⁴꞉ ।
ஸைஷா ஸத்த்வரஜஸ்தமாம்ஸி ।
ஸைஷா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரரூபிணீ ।
ஸைஷா ப்ரஜாபதீந்த்³ரமனவ꞉ ।
ஸைஷா க்³ரஹனக்ஷத்ரஜ்யோதீம்ஷி । கலாகாஷ்டா²தி³காலரூபிணீ ।
தாமஹம் ப்ரணௌமி நித்யம் ।
பாபாபஹாரிணீம் தே³வீம் பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீம் ।
அனந்தாம் விஜயாம் ஶுத்³தா⁴ம் ஶரண்யாம் ஶிவதா³ம் ஶிவாம் ॥ 17 ॥

வியதீ³காரஸம்யுக்தம் வீதிஹோத்ரஸமன்விதம் ।
அர்தே⁴ந்து³லஸிதம் தே³வ்யா பீ³ஜம் ஸர்வார்த²ஸாத⁴கம் ॥ 18 ॥

ஏவமேகாக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம யதய꞉ ஶுத்³த⁴சேதஸ꞉ ।
த்⁴யாயந்தி பரமானந்த³மயா ஜ்ஞானாம்பு³ராஶய꞉ ॥ 19 ॥

வாங்மாயா ப்³ரஹ்மஸூஸ்தஸ்மாத் ஷஷ்ட²ம் வக்த்ரஸமன்விதம் ।
ஸூர்யோ(அ)வாமஶ்ரோத்ரபி³ந்து³ஸம்யுக்தஷ்டாத்த்ருதீயக꞉ ।
நாராயணேன ஸம்மிஶ்ரோ வாயுஶ்சாத⁴ரயுக்தத꞉ ।
விச்சே நவார்ணகோ(அ)ர்ண꞉ ஸ்யான்மஹதா³னந்த³தா³யக꞉ ॥ 20 ॥

ஹ்ருத்புண்ட³ரீகமத்⁴யஸ்தா²ம் ப்ராத꞉ஸூர்யஸமப்ரபா⁴ம் ।
பாஶாங்குஶத⁴ராம் ஸௌம்யாம் வரதா³ப⁴யஹஸ்தகாம் ।
த்ரினேத்ராம் ரக்தவஸனாம் ப⁴க்தகாமது³கா⁴ம் ப⁴ஜே ॥ 21 ॥

நமாமி த்வாம் மஹாதே³வீம் மஹாப⁴யவினாஶினீம் ।
மஹாது³ர்க³ப்ரஶமனீம் மஹாகாருண்யரூபிணீம் ॥ 22 ॥

யஸ்யா꞉ ஸ்வரூபம் ப்³ரஹ்மாத³யோ ந ஜானந்தி தஸ்மாது³ச்யதே அஜ்ஞேயா ।
யஸ்யா அந்தோ ந லப்⁴யதே தஸ்மாது³ச்யதே அனந்தா ।
யஸ்யா லக்ஷ்யம் நோபலக்ஷ்யதே தஸ்மாது³ச்யதே அலக்ஷ்யா ।
யஸ்யா ஜனநம் நோபலப்⁴யதே தஸ்மாது³ச்யதே அஜா ।
ஏகைவ ஸர்வத்ர வர்ததே தஸ்மாது³ச்யதே ஏகா ।
ஏகைவ விஶ்வரூபிணீ தஸ்மாது³ச்யதே நைகா ।
அத ஏவோச்யதே அஜ்ஞேயானந்தாலக்ஷ்யாஜைகா நைகேதி ॥ 23 ॥

மந்த்ராணாம் மாத்ருகா தே³வீ ஶப்³தா³னாம் ஜ்ஞானரூபிணீ ।
ஜ்ஞானானாம் சின்மயாதீதா ஶூன்யானாம் ஶூன்யஸாக்ஷிணீ ।
யஸ்யா꞉ பரதரம் நாஸ்தி ஸைஷா து³ர்கா³ ப்ரகீர்திதா ॥ 24 ॥

தாம் து³ர்கா³ம் து³ர்க³மாம் தே³வீம் து³ராசாரவிகா⁴தினீம் ।
நமாமி ப⁴வபீ⁴தோ(அ)ஹம் ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீம் ॥ 25 ॥

இத³மத²ர்வஶீர்ஷம் யோ(அ)தீ⁴தே ஸ பஞ்சாத²ர்வஶீர்ஷஜபப²லமாப்னோதி ।
இத³மத²ர்வஶீர்ஷமஜ்ஞாத்வா யோ(அ)ர்சாம் ஸ்தா²பயதி ।
ஶதலக்ஷம் ப்ரஜப்த்வா(அ)பி ஸோ(அ)ர்சாஸித்³தி⁴ம் ந விந்த³தி ।
ஶதமஷ்டோத்தரம் சாஸ்ய புரஶ்சர்யாவிதி⁴꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ।
த³ஶவாரம் படே²த்³யஸ்து ஸத்³ய꞉ பாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
மஹாது³ர்கா³ணி தரதி மஹாதே³வ்யா꞉ ப்ரஸாத³த꞉ । 26 ॥

ஸாயமதீ⁴யானோ தி³வஸக்ருதம் பாபம் நாஶயதி ।
ப்ராதரதீ⁴யானோ ராத்ரிக்ருதம் பாபம் நாஶயதி ।
ஸாயம் ப்ராத꞉ ப்ரயுஞ்ஜானோ அபாபோ ப⁴வதி ।
நிஶீதே² துரீயஸந்த்⁴யாயாம் ஜப்த்வா வாக்ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி ।
நூதனாயாம் ப்ரதிமாயாம் ஜப்த்வா தே³வதாஸான்னித்⁴யம் ப⁴வதி ।
ப்ராணப்ரதிஷ்டா²யாம் ஜப்த்வா ப்ராணானாம் ப்ரதிஷ்டா² ப⁴வதி ।
பௌ⁴மாஶ்வின்யாம் மஹாதே³வீஸன்னிதௌ⁴ ஜப்த்வா மஹாம்ருத்யும் தரதி ।
ஸ மஹாம்ருத்யும் தரதி ।
ய ஏவம் வேத³ ।
இத்யுபனிஷத் ॥ 27 ॥

இதி ஶ்ரீ தேவ்யதர்வஶீர்ஷம் ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன