Skip to content

Bhaja Govindam in Tamil – பஜ⁴ கோ³வின்த³ம் பஜ⁴ கோ³வின்த³ம்

Bhaja Govindam Lyrics Pdf or Bhaj Govindam or Moha MudgaraPin

Bhaja Govindam is a popular stotram for worshipping Lord Vishnu. It was composed by Shri Jagadguru Adi Shankaracharya. It is also called Moha Mudgaram.  The rendition of Bhaja Govindam by Shri MS Subbulakshmi is very popular. Get Bhaja Govindam in Tamil Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Lord Vishnu or Narayana.

Bhaja Govindam in Tamil – பஜ⁴ கோ³வின்த³ம் பஜ⁴ கோ³வின்த³ம் 

பஜ⁴ கோ³வின்த³ம் பஜ⁴ கோ³வின்த³ம்
கோ³வின்த³ம் பஜ⁴ மூட⁴மதே ।
ஸம்ப்ராப்தே ஸன்னிஹிதே காலே
நஹி நஹி ரக்ஷதி டு³க்ருங்கரணே ॥ 1 ॥

மூட⁴ ஜஹீஹி த⁴னாக³மத்ருஷ்ணாம்
குரு ஸத்³பு³த்³தி⁴ம் மனஸி வித்ருஷ்ணாம் ।
யல்லப⁴ஸே நிஜகர்மோபாத்தம்
வித்தம் தேன வினோத³ய சித்தம் ॥ 2 ॥

நாரீஸ்தனப⁴ர-னாபீ⁴தே³ஶம்
த்³ருஷ்ட்வா மா கா³ மோஹாவேஶம் ।
ஏதன்மாம்ஸவஸாதி³விகாரம்
மனஸி விசின்தய வாரம் வாரம் ॥ 3 ॥

நலினீத³ல-க³தஜலமதிதரலம்
தத்³வஜ்ஜீவிதமதிஶய-சபலம் ।
வித்³தி⁴ வ்யாத்⁴யபி⁴மானக்³ரஸ்தம்
லோகம் ஶோகஹதம் ச ஸமஸ்தம் ॥ 4 ॥

யாவத்³வித்தோபார்ஜனஸக்த:
தாவன்னிஜபரிவாரோ ரக்த: ।
பஶ்சாஜ்ஜீவதி ஜர்ஜரதே³ஹே
வார்தாம் கோபி ந ப்ருச்ச²தி கே³ஹே ॥ 5 ॥

யாவத்பவனோ நிவஸதி தே³ஹே
தாவத்ப்ருச்ச²தி குஶலம் கே³ஹே ।
க³தவதி வாயௌ தே³ஹாபாயே
பா⁴ர்யா பி³ப்⁴யதி தஸ்மின்காயே ॥ 6 ॥

பா³லஸ்தாவத்க்ரீடா³ஸக்த:
தருணஸ்தாவத்தருணீஸக்த: ।
வ்ருத்³த⁴ஸ்தாவச்சின்தாஸக்த:
பரமே ப்³ரஹ்மணி கோபி ந ஸக்த: ॥ 7 ॥

கா தே கான்தா கஸ்தே புத்ர:
ஸம்ஸாரோயமதீவ விசித்ர: ।
கஸ்ய த்வம் க: குத ஆயாத:
தத்த்வம் சின்தய ததி³ஹ ப்⁴ராத: ॥ 8 ॥

ஸத்ஸங்க³த்வே நிஸ்ஸங்க³த்வம்
நிஸ்ஸங்க³த்வே நிர்மோஹத்வம் ।
நிர்மோஹத்வே நிஶ்சலதத்த்வம்
நிஶ்சலதத்த்வே ஜீவன்முக்தி: ॥ 9 ॥

வயஸி க³தே க: காமவிகார:
ஶுஷ்கே நீரே க: காஸார: ।
க்ஷீணே வித்தே க: பரிவார:
ஜ்ஞாதே தத்த்வே க: ஸம்ஸார: ॥ 1௦ ॥

மா குரு த⁴ன-ஜன-யௌவன-க³ர்வம்
ஹரதி நிமேஷாத்கால: ஸர்வம் ।
மாயாமயமித³மகி²லம் ஹித்வா
ப்³ரஹ்மபத³ம் த்வம் ப்ரவிஶ விதி³த்வா ॥ 11 ॥

தி³னயாமின்யௌ ஸாயம் ப்ராத:
ஶிஶிரவஸன்தௌ புனராயாத: ।
கால: க்ரீட³தி க³ச்ச²த்யாயு:
தத³பி ந முஞ்சத்யாஶாவாயு: ॥ 12 ॥

கா தே கான்தா த⁴னக³தசின்தா
வாதுல கிம் தவ நாஸ்தி நியன்தா ।
த்ரிஜக³தி ஸஜ்ஜனஸங்க³திரேகா
ப⁴வதி ப⁴வார்ணவதரணே நௌகா ॥ 13 ॥

த்³வாத³ஶ-மஞ்ஜரிகாபி⁴ரஶேஷ:
கதி²தோ வையாகரணஸ்யைஷ: ।
உபதே³ஶோபூ⁴த்³வித்³யா-னிபுணை:
ஶ்ரீமச்ச²ங்கர-ப⁴க³வச்ச²ரணை: ॥ 14 ॥

ஜடிலோ முண்டீ³ லுஞ்சி²தகேஶ:
காஷாயாம்ப³ர-ப³ஹுக்ருதவேஷ: ।
பஶ்யன்னபி ச ந பஶ்யதி மூட:⁴
உத³ரனிமித்தம் ப³ஹுக்ருதவேஷ: ॥ 15 ॥

அங்க³ம் க³லிதம் பலிதம் முண்ட³ம்
த³ஶனவிஹீனம் ஜாதம் துண்ட³ம் ।
வ்ருத்³தோ⁴ யாதி க்³ருஹீத்வா த³ண்ட³ம்
தத³பி ந முஞ்சத்யாஶாபிண்ட³ம் ॥ 16 ॥

அக்³ரே வஹ்னி: ப்ருஷ்டே² பா⁴னு:
ராத்ரௌ சுபு³க-ஸமர்பித-ஜானு: ।
கரதல-பி⁴க்ஷஸ்தருதலவாஸ:
தத³பி ந முஞ்சத்யாஶாபாஶ: ॥ 17 ॥

குருதே க³ங்கா³ஸாக³ரக³மனம்
வ்ரத-பரிபாலனமத²வா தா³னம் ।
ஜ்ஞானவிஹீன: ஸர்வமதேன
பஜ⁴தி ந முக்திம் ஜன்மஶதேன ॥ 18 ॥

ஸுரமன்தி³ர-தரு-மூல-னிவாஸ:
ஶய்யா பூ⁴தலமஜினம் வாஸ: ।
ஸர்வ-பரிக்³ரஹ-போ⁴க³த்யாக:³
கஸ்ய ஸுக²ம் ந கரோதி விராக:³ ॥ 19 ॥

யோக³ரதோ வா போ⁴க³ரதோ வா
ஸங்க³ரதோ வா ஸங்க³விஹீன: ।
யஸ்ய ப்³ரஹ்மணி ரமதே சித்தம்
நன்த³தி நன்த³தி நன்த³த்யேவ ॥ 2௦ ॥

ப⁴க³வத்³கீ³தா கிஞ்சித³தீ⁴தா
க³ங்கா³ஜல-லவகணிகா பீதா ।
ஸக்ருத³பி யேன முராரிஸமர்சா
க்ரியதே தஸ்ய யமேன ந சர்சா ॥ 21 ॥

புனரபி ஜனநம் புனரபி மரணம்
புனரபி ஜனநீஜட²ரே ஶயனம் ।
இஹ ஸம்ஸாரே ப³ஹுது³ஸ்தாரே
க்ருபயாபாரே பாஹி முராரே ॥ 22 ॥

ரத்²யாசர்பட-விரசித-கன்த:²
புண்யாபுண்ய-விவர்ஜித-பன்த:² ।
யோகீ³ யோக³னியோஜித-சித்த:
ரமதே பா³லோன்மத்தவதே³வ ॥ 23 ॥

கஸ்த்வம் கோஹம் குத ஆயாத:
கா மே ஜனநீ கோ மே தாத: ।
இதி பரிபா⁴வய ஸர்வமஸாரம்
விஶ்வம் த்யக்த்வா ஸ்வப்னவிசாரம் ॥ 24 ॥

த்வயி மயி சான்யத்ரைகோ விஷ்ணு:
வ்யர்த²ம் குப்யஸி மய்யஸஹிஷ்ணு: ।
ப⁴வ ஸமசித்த: ஸர்வத்ர த்வம்
வாஞ்ச²ஸ்யசிராத்³யதி³ விஷ்ணுத்வம் ॥ 25 ॥

ஶத்ரௌ மித்ரே புத்ரே ப³ன்தௌ⁴
மா குரு யத்னம் விக்³ரஹஸன்தௌ⁴ ।
ஸர்வஸ்மின்னபி பஶ்யாத்மானம்
ஸர்வத்ரோத்ஸ்ருஜ பே⁴தா³ஜ்ஞானம் ॥ 26 ॥

காமம் க்ரோத⁴ம் லோப⁴ம் மோஹம்
த்யக்த்வாத்மானம் பஶ்யதி ஸோஹம் ।
ஆத்மஜ்ஞானவிஹீனா மூடா⁴:
தே பச்யன்தே நரகனிகூ³டா⁴: ॥ 27 ॥

கே³யம் கீ³தா-னாமஸஹஸ்ரம்
த்⁴யேயம் ஶ்ரீபதி-ரூபமஜஸ்ரம் ।
நேயம் ஸஜ்ஜன-ஸங்கே³ சித்தம்
தே³யம் தீ³னஜனாய ச வித்தம் ॥ 28 ॥

ஸுக²த: க்ரியதே காமாபோ⁴க:³
பஶ்சாத³ன்த ஶரீரே ரோக:³ ।
யத்³யபி லோகே மரணம் ஶரணம்
தத³பி ந முஞ்சதி பாபாசரணம் ॥ 29 ॥

அர்த²மனர்த²ம் பா⁴வய நித்யம்
நாஸ்திதத: ஸுக²லேஶ: ஸத்யம் ।
புத்ராத³பி த⁴னபா⁴ஜாம் பீ⁴தி:
ஸர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதி: ॥ 3௦ ॥

ப்ராணாயாமம் ப்ரத்யாஹாரம்
நித்யானித்ய விவேகவிசாரம் ।
ஜாப்யஸமேதஸமாதி⁴விதா⁴னம்
குர்வவதா⁴னம் மஹத³வதா⁴னம் ॥ 31 ॥

கு³ருசரணாம்பு³ஜ-னிர்ப⁴ரப⁴க்த:
ஸம்ஸாராத³சிராத்³ப⁴வ முக்த: ।
ஸேன்த்³ரியமானஸ-னியமாதே³வம்
த்³ரக்ஷ்யஸி நிஜஹ்ருத³யஸ்த²ம் தே³வம் ॥ 32 ॥

மூட:⁴ கஶ்சன வையாகரணோ
டு³:க்ருங்கரணாத்⁴யயனது⁴ரீண: ।
ஶ்ரீமச்ச²ங்கர-ப⁴க³வச்சி²ஷ்யை:
போ³தி⁴த ஆஸீச்சோ²தி⁴த-கரண: ॥ 33 ॥

பஜ⁴ கோ³வின்த³ம் பஜ⁴ கோ³வின்த³ம்
கோ³வின்த³ம் பஜ⁴ மூட⁴மதே ।
நாமஸ்மரணாத³ன்யமுபாயம்
நஹி பஶ்யாமோ ப⁴வதரணே ॥ 34 ॥

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன