Skip to content

Sai Baba Mahima Stotram in Telugu – శ్రీ సాయి బాబా మహిమ స్తోత్రం

Sainatha or Sai Baba Mahima StotramPin

Sai Baba Mahima Stotram is a devotional hymn composed by Shri Upasani Baba Maharaj in 1912 while installing Baba’s padukas, highlighting the greatness of Baba’s powers. Get Sri Sainatha Mahima Stotram or Sai Baba Mahima Stotram in Telugu Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Shri Shiridi Sainatha.

Sai Baba Mahima Stotram in Telugu – శ్రీ సాయి బాబా మహిమ స్తోత్రం 

సదా సత్స్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్థాన సంహార హేతుం
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం || ౧ ||

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీఢ్యం
మనోవాగతీతం మునిర్ధ్యాన గమ్యం
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం || ౨ ||

భవాంభోధిమగ్నార్దితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం
సముద్ధారణార్థం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం || ౩ ||

సదా నింబవృక్షస్య మూలాధివాసాత్
సుధాస్రావిణం తిక్తమప్య ప్రియంతం
తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం || ౪ ||

సదా కల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావ బుద్ధ్యా సపర్యాది సేవాం
నృణాం కుర్వతాం భుక్తి ముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం || ౫ ||

అనేకా శృతా తర్క్య లీలా విలాసైః
సమావిష్కృతేశాన భాస్వత్ప్రభావం
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం || ౬ ||

సతాం విశ్రమారామమేవాభిరామం
సదాసజ్జనైః సంస్తుతం సన్నమద్భిః
జనామోదదం భక్త భద్రప్రదం తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం || ౭ ||

అజన్మాద్యమేకం పరబ్రహ్మ సాక్షాత్
స్వయం సంభవం రామమేవావతీర్ణం
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోఽహం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం || ౮ ||

శ్రీసాయీశ కృపానిధేఽఖిలనృణాం సర్వార్థసిద్ధిప్రద
యుష్మత్పాదరజః ప్రభావమతులం ధాతాపివక్తాఽక్షమః |
సద్భక్త్యా శరణం కృతాంజలిపుటః సంప్రాపితోఽస్మిప్రభో
శ్రీమత్సాయిపరేశపాదకమలాన్ నాన్యచ్ఛరణ్యంమమ || ౯ ||

సాయిరూపధర రాఘవోత్తమం
భక్తకామ విబుధ ద్రుమం ప్రభుమ్,
మాయయోపహత చిత్తశుద్ధయే
చింతయామ్యహమహర్నిశం ముదా || ౧౦ ||

శరత్సుధాంశు ప్రతిమం ప్రకాశం
కృపాత పత్రం తవ సాయినాథ |
త్వదీయ పాదాబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయా తాపమపాకరోతు || ౧౧ ||

ఉపాసనా దైవత సాయినాథ
స్తవైర్మయోపాసనినాస్తుతస్త్వమ్ |
రమేన్మనోమే తవపాదయుగ్మే
భృంగో యథాబ్జే మకరంద లుబ్ధః || ౧౨ ||

అనేక జన్మార్జిత పాపసంక్షయో
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్
క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్
ప్రసీద సాయీశ సద్గురోదయానిధే || ౧౩ ||

శ్రీసాయినాథ చరణామృత పూర్ణచిత్తా
తత్పాద సేవనరతాస్సతతం చ భక్త్యా |
సంసారజన్యదురితౌఘ వినిర్గతాస్తే
కైవల్యధామ పరమం సమవాప్నువంతి || ౧౪ ||

స్తోత్రమేతత్పఠేద్భక్త్యా యోన్నరస్తన్మనాః సదా
సద్గురోః సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవేద్ధృవమ్ || ౧౫ ||

కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధం |
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీప్రభో సాయినాథ ||

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై |
రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాధ్ మహారాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై |

ఇతి శ్రీ సాయి బాబా మహిమ స్తోత్రం సంపూర్ణం ||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి