Skip to content

Sai Baba Mahima Stotram in English – Namameeswaram Sadgurum Sainatham

Sainatha or Sai Baba Mahima StotramPin

Sai Baba Mahima Stotram is a devotional hymn composed by Shri Upasani Baba Maharaj in 1912 while installing Baba’s padukas, highlighting the greatness of Baba’s powers. Get Sri Sainatha Mahima Stotram or Sai Baba Mahima Stotram in English Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Shri Shiridi Sainatha.

Sai Baba Mahima Stotram in English – Namameeswaram Sadgurum Sainatham 

Sada satswaroopam chidananda kandam
Jagat sambhavasthana samhara hetum
Swabhaktechhaya manusham darsayantam
Namameeswaram Sadgurum Sainatham ||

Bhavadwantha vidhwamsa marthanda meeddyam
manovagateetam munir dhyana gamyam
Jagadvyapakam nirmalam nirgunam twam
Namameeswaram Sadgurum Sainatham ||

Bhawambhodi magnarthitanam Jananam
Swapadasritanam swabhakti priyanam
Samuddharanartham kalow sambhavantam
Namameeswaram Sadgurum Sainatham ||

Sada nimba vrikshasya mooladhivasat
Sudhasravinam tiktamapya priyantam
Tarum kalpa vrikshadhikam sadhayantam
Namameeswaram Sadgurum Sainatham ||

Sada kalpavrikshyasya tasyadhi moole
Bhawadbhava budhya saparyadisevam
Nrinam kurwatam bhukti mukti pradantam
Namameeswaram Sadgurum Sainatham ||

Anekashruta tarkya leela vilasaeih
Samavishkruteshan a bhasvat prabhavam
Ahambhava heenam prasannathma bhawam
Namameeswaram Sadgurum Sainatham ||

Satam Vishramarama mevabhiramam
sada sajjanaih samsthutam sannamadbhihi
Janamodadam bhakta bhadrapradantam
Namameeswaram Sadgurum Sainatham ||

Ajanmadhyamekam param brahma sakshat
Swayam sambhavam ramamevavateernam
Bhawadharshanathsa m puneetah praboham
Namameeswaram Sadgurum Sainatham ||

Sree Sayeesa kripanidhe akhilanrinam sarwartha siddhi prada
Yushmatpadarajah prabahavamatulam dhatapi vaktakshhamah
Sadbhakthya saranam kritan jali putah samprapthithosmi prabho
Shrimath Sai paresa pada kamala nanya charanyam mama ||

Sayiroopadhara raghavottamam
Bhakta kama vibhuda dhrumam prabhum
Mayayopahata chitta shudhayae
Chintayamyahamahar nisam muda ||

Sharat sudhamsu pratima prakasam
kripatapatram tava Sainatha
Twadeeya padabja samashritanam
Swachhayaya tapamapa karothu ||

Upasana Daivata Sainatha
Sthavairmayopasani nasthu sthatwam
Ramenmaromne tava padayugme bhrungo
Yathabji makarmda lubdhah ||

Aneka janmarjita papasamkshayo
Bhavet bhawatpada saroja darshanat
Kshamaswa sarvanaparadha poonjakan
praseeda Sayeesa Sadguro dayanidhe ||

Sri Sainatha charanamrita purnachithah
Sthwatpada seva naratah satatamcha bhaktya
Samsara janya duritagha vinirgataste
kaivalya dhama paramam samavapnuvanti ||

Strotrame tatpatte bhakthya yonara asthanmanahsada
Sadguroh Sainadhasya kripa patram bhaveddhruham ||

Shri Satchidanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai !!!

Ithi Sainatha Mahima Stotram sampoornam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *