Skip to content

Shiva Kavacham in Kannada – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಕವಚಂ

Shiva Kavacham or Siva Kavacham or Shiv Kavach StotraPin

Shiva Kavacham is the ‘armour’ of Lord Shiva. It is a very powerful hymn. Chanting Shiva Kavacham provides freedom from all kinds of physical, mental, economic and social sufferings. It also provides us the halo of protection of Lord Shiva. Get Sri Shiva Kavacham in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Siva.

Shiva Kavacham in Kannada – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಕವಚಂ 

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಋಷಭ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವರುದ್ರೋ ದೇವತಾ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ರಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಶಿವಕವಚಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ ||

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಾಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಈಶಾನಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ನಂ ರೀಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ತತ್ಪುರುಷಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಮಂ ರೂಂ ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಅಘೋರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಶಿಂ ರೈಂ ಸ್ವತಂತ್ರಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ವಾಮದೇವಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ವಾಂ ರೌಂ ಅಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಸದ್ಯೋಜಾತಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಯಂ ರಃ ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಹೃದಯಾದ್ಯಂಗನ್ಯಾಸಃ ||

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಾಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಈಶಾನಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ನಂ ರೀಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ತತ್ಪುರುಷಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಮಂ ರೂಂ ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಅಘೋರಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಶಿಂ ರೈಂ ಸ್ವತಂತ್ರಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ವಾಮದೇವಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ವಾಂ ರೌಂ ಅಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಸದ್ಯೋಜಾತಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಯಂ ರಃ ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ ||

ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಕಾಲಕಂಠಮರಿಂದಮಮ್ |
ಸಹಸ್ರಕರಮತ್ಯುಗ್ರಂ ವಂದೇ ಶಂಭುಮುಮಾಪತಿಮ್ ||

ರುದ್ರಾಕ್ಷಕಂಕಣಲಸತ್ಕರದಂಡಯುಗ್ಮಃ
ಫಾಲಾಂತರಾಲಧೃತಭಸ್ಮಸಿತತ್ರಿಪುಂಡ್ರಃ |
ಪಂಚಾಕ್ಷರಂ ಪರಿಪಠನ್ ವರಮಂತ್ರರಾಜಂ
ಧ್ಯಾಯನ್ ಸದಾ ಪಶುಪತಿಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇಥಾಃ ||

ಅತಃ ಪರಂ ಸರ್ವಪುರಾಣಗುಹ್ಯಂ
ನಿಶ್ಶೇಷಪಾಪೌಘಹರಂ ಪವಿತ್ರಮ್ |
ಜಯಪ್ರದಂ ಸರ್ವವಿಪತ್ಪ್ರಮೋಚನಂ
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೈವಂ ಕವಚಂ ಹಿತಾಯ ತೇ ||

ಪಂಚಪೂಜಾ ||

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ಅಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಋಷಭ ಉವಾಚ |

ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಮಹಾದೇವಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೀಶ್ವರಮ್ |
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶಿವಮಯಂ ವರ್ಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ || ೧ ||

ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಸಮಾಸೀನೋ ಯಥಾವತ್ಕಲ್ಪಿತಾಸನಃ |
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ಜಿತಪ್ರಾಣಶ್ಚಿಂತಯೇಚ್ಛಿವಮವ್ಯಮ್ || ೨ ||

ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಾಂತರಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಂ
ಸ್ವತೇಜಸಾ ವ್ಯಾಪ್ತನಭೋಽವಕಾಶಮ್ |
ಅತೀಂದ್ರಿಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮನಂತಮಾದ್ಯಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾನಂದಮಯಂ ಮಹೇಶಮ್ || ೩ ||

ಧ್ಯಾನಾವಧೂತಾಖಿಲಕರ್ಮಬಂಧಃ
ಚಿರಂ ಚಿದಾಂದನಿಮಗ್ನಚೇತಾಃ |
ಷಡಕ್ಷರನ್ಯಾಸಸಮಾಹಿತಾತ್ಮಾ
ಶೈವೇನ ಕುರ್ಯಾತ್ಕವಚೇನ ರಕ್ಷಾಮ್ || ೪ ||

ಮಾಂ ಪಾತು ದೇವೋಽಖಿಲದೇವತಾತ್ಮಾ
ಸಂಸಾರಕೂಪೇ ಪತಿತಂ ಗಭೀರೇ |
ತನ್ನಾಮ ದಿವ್ಯಂ ವರಮಂತ್ರಮೂಲಂ
ಧುನೋತು ಮೇ ಸರ್ವಮಘಂ ಹೃದಿಸ್ಥಮ್ || ೫ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಃ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದಘನಶ್ಚಿದಾತ್ಮಾ |
ಅಣೋರಣೀಯಾನುರುಶಕ್ತಿರೇಕಃ
ಸ ಈಶ್ವರಃ ಪಾತು ಭಯಾದಶೇಷಾತ್ || ೬ ||

ಯೋ ಭೂಸ್ವರೂಪೇಣ ಬಿಭರ್ತಿ ವಿಶ್ವಂ
ಪಾಯಾತ್ಸ ಭೂಮೇರ್ಗಿರಿಶೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತಿಃ |
ಯೋಽಪಾಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ನೃಣಾಂ ಕರೋತಿ
ಸಂಜೀವನಂ ಸೋಽವತು ಮಾಂ ಜಲೇಭ್ಯಃ || ೭ ||

ಕಲ್ಪಾವಸಾನೇ ಭುವನಾನಿ ದಗ್ಧ್ವಾ
ಸರ್ವಾಣಿ ಯೋ ನೃತ್ಯತಿ ಭೂರಿಲೀಲಃ |
ಸ ಕಾಲರುದ್ರೋಽವತು ಮಾಂ ದವಾಗ್ನೇಃ
ವಾತ್ಯಾದಿಭೀತೇರಖಿಲಾಚ್ಚ ತಾಪಾತ್ || ೮ ||

ಪ್ರದೀಪ್ತವಿದ್ಯುತ್ಕನಕಾವಭಾಸೋ
ವಿದ್ಯಾವರಾಭೀತಿಕುಠಾರಪಾಣಿಃ |
ಚತುರ್ಮುಖಸ್ತತ್ಪುರುಷಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಃ
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಮಜಸ್ರಮ್ || ೯ ||

ಕುಠಾರ ಖೇಟಾಂಕುಶಪಾಶಶೂಲ
ಕಪಾಲಮಾಲಾಗ್ನಿಕಣಾನ್ ದಧಾನಃ |
ಚತುರ್ಮುಖೋ ನೀಲರುಚಿಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಃ
ಪಾಯಾದಘೋರೋ ದಿಶಿ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮ್ || ೧೦ ||

ಕುಂದೇಂದುಶಂಖಸ್ಫಟಿಕಾವಭಾಸೋ
ವೇದಾಕ್ಷಮಾಲಾವರದಾಭಯಾಂಕಃ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಶ್ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಉರುಪ್ರಭಾವಃ
ಸದ್ಯೋಽಧಿಜಾತೋಽವತು ಮಾಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಮ್ || ೧೧ ||

ವರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭಯಟಂಕಹಸ್ತಃ
ಸರೋಜಕಿಂಜಲ್ಕಸಮಾನವರ್ಣಃ |
ತ್ರಿಲೋಚನಶ್ಚಾರುಚತುರ್ಮುಖೋ ಮಾಂ
ಪಾಯಾದುದೀಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಾಮದೇವಃ || ೧೨ ||

ವೇದಾಭಯೇಷ್ಟಾಂಕುಶಟಂಕಪಾಶ
ಕಪಾಲಢಕ್ಕಾಕ್ಷರಶೂಲಪಾಣಿಃ |
ಸಿತದ್ಯುತಿಃ ಪಂಚಮುಖೋಽವತಾನ್ಮಾಂ
ಈಶಾನ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪರಮಪ್ರಕಾಶಃ || ೧೩ ||

ಮೂರ್ಧಾನಮವ್ಯಾನ್ಮಮ ಚಂದ್ರಮೌಳಿಃ
ಫಾಲಂ ಮಮಾವ್ಯಾದಥ ಫಾಲನೇತ್ರಃ |
ನೇತ್ರೇ ಮಮಾವ್ಯಾದ್ಭಗನೇತ್ರಹಾರೀ
ನಾಸಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವಿಶ್ವನಾಥಃ || ೧೪ ||

ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರುತೀ ಮೇ ಶ್ರುತಿಗೀತಕೀರ್ತಿಃ
ಕಪೋಲಮವ್ಯಾತ್ಸತತಂ ಕಪಾಲೀ |
ವಕ್ತ್ರಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಪಂಚವಕ್ತ್ರೋ
ಜಿಹ್ವಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವೇದಜಿಹ್ವಃ || ೧೫ ||

ಕಂಠಂ ಗಿರೀಶೋಽವತು ನೀಲಕಂಠಃ
ಪಾಣಿದ್ವಯಂ ಪಾತು ಪಿನಾಕಪಾಣಿಃ |
ದೋರ್ಮೂಲಮವ್ಯಾನ್ಮಮ ಧರ್ಮಬಾಹುಃ
ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ದಕ್ಷಮಖಾಂತಕೋಽವ್ಯಾತ್ || ೧೬ ||

ಮಮೋದರಂ ಪಾತು ಗಿರೀಂದ್ರಧನ್ವಾ
ಮಧ್ಯಂ ಮಮಾವ್ಯಾನ್ಮದನಾಂತಕಾರೀ |
ಹೇರಂಬತಾತೋ ಮಮ ಪಾತು ನಾಭಿಂ
ಪಾಯಾತ್ಕಟಿಂ ಧೂರ್ಜಟಿರೀಶ್ವರೋ ಮೇ || ೧೭ ||

ಊರುದ್ವಯಂ ಪಾತು ಕುಬೇರಮಿತ್ರೋ
ಜಾನುದ್ವಯಂ ಮೇ ಜಗದೀಶ್ವರೋಽವ್ಯಾತ್ |
ಜಂಘಾಯುಗಂ ಪುಂಗವಕೇತುರವ್ಯಾತ್
ಪಾದೌ ಮಮಾವ್ಯಾತ್ಸುರವಂದ್ಯಪಾದಃ || ೧೮ ||

ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ದಿನಾದಿಯಾಮೇ
ಮಾಂ ಮಧ್ಯಯಾಮೇಽವತು ವಾಮದೇವಃ |
ತ್ರಿಲೋಚನಃ ಪಾತು ತೃತೀಯಯಾಮೇ
ವೃಷಧ್ವಜಃ ಪಾತು ದಿನಾಂತ್ಯಯಾಮೇ || ೧೯ ||

ಪಾಯಾನ್ನಿಶಾದೌ ಶಶಿಶೇಖರೋ ಮಾಂ
ಗಂಗಾಧರೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ನಿಶೀಥೇ |
ಗೌರೀಪತಿಃ ಪಾತು ನಿಶಾವಸಾನೇ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ರಕ್ಷತು ಸರ್ವಕಾಲಮ್ || ೨೦ ||

ಅಂತಃಸ್ಥಿತಂ ರಕ್ಷತು ಶಂಕರೋ ಮಾಂ
ಸ್ಥಾಣುಃ ಸದಾ ಪಾತು ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಂ ಮಾಮ್ |
ತದಂತರೇ ಪಾತು ಪತಿಃ ಪಶೂನಾಂ
ಸದಾಶಿವೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸಮಂತಾತ್ || ೨೧ ||

ತಿಷ್ಠಂತಮವ್ಯಾದ್ಭುವನೈಕನಾಥಃ
ಪಾಯಾದ್ವ್ರಜಂತಂ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥಃ |
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೋಽವತು ಮಾಂ ನಿಷಣ್ಣಂ
ಮಾಮವ್ಯಯಃ ಪಾತು ಶಿವಃ ಶಯಾನಮ್ || ೨೨ ||

ಮಾರ್ಗೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ನೀಲಕಂಠಃ
ಶೈಲಾದಿದುರ್ಗೇಷು ಪುರತ್ರಯಾರಿಃ |
ಅರಣ್ಯವಾಸಾದಿಮಹಾಪ್ರವಾಸೇ
ಪಾಯಾನ್ಮೃಗವ್ಯಾಧ ಉದಾರಶಕ್ತಿಃ || ೨೩ ||

ಕಲ್ಪಾಂತಕಾಲೋಗ್ರ ಪಟುಪ್ರಕೋಪಃ
ಸ್ಫುಟಾಟ್ಟಹಾಸೋಚ್ಚಲಿತಾಂಡಕೋಶಃ |
ಘೋರಾರಿಸೇನಾರ್ಣವದುರ್ನಿವಾರ-
ಮಹಾಭಯಾದ್ರಕ್ಷತು ವೀರಭದ್ರಃ || ೨೪ ||

ಪತ್ತ್ಯಶ್ವಮಾತಂಗಘಟಾವರೂಥ
ಸಹಸ್ರಲಕ್ಷಾಯುತಕೋಟಿಭೀಷಣಮ್ |
ಅಕ್ಷೌಹಿಣೀನಾಂ ಶತಮಾತತಾಯಿನಾಂ
ಛಿಂದ್ಯಾನ್ಮೃಡೋ ಘೋರಕುಠಾರಧಾರಯಾ || ೨೫ ||

ನಿಹಂತು ದಸ್ಯೂನ್ಪ್ರಳಯಾನಲಾರ್ಚಿ-
ರ್ಜ್ವಲತ್ತ್ರಿಶೂಲಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಸ್ಯ |
ಶಾರ್ದೂಲಸಿಂಹರ್ಕ್ಷವೃಕಾದಿಹಿಂಸ್ರಾನ್
ಸಂತ್ರಾಸಯತ್ವೀಶ ಧನುಃ ಪಿನಾಕಃ || ೨೬ ||

ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನ ದುಶ್ಶಕುನ ದುರ್ಗತಿ ದೌರ್ಮನಸ್ಯ
ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ದುರ್ವ್ಯಸನ ದುಸ್ಸಹ ದುರ್ಯಶಾಂಸಿ |
ಉತ್ಪಾತತಾಪವಿಷಭೀತಿಮಸದ್ಗ್ರಹಾರ್ತಿಂ
ವ್ಯಾಧೀಂಶ್ಚ ನಾಶಯತು ಮೇ ಜಗತಾಮಧೀಶಃ || ೨೭ ||

ಓಂ ನಮೋಭಗವತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ- ಸಕಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಾಯ- ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ- ಸರ್ವಯಂತ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತಾಯ- ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಾಯ- ಸರ್ವ ತತ್ತ್ವವಿದೂರಾಯ- ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾವತಾರಿಣೇ- ನೀಲಕಂಠಾಯ- ಪಾರ್ವತೀ ಮನೋಹರ ಪ್ರಿಯಾಯ- ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ಲೋಚನಾಯ- ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತ ವಿಗ್ರಹಾಯ- ಮಹಾಮಣಿ ಮಕುಟಧಾರಣಾಯ- ಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾಯ- ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಳಯಕಾಲ ರೌದ್ರಾವತಾರಾಯ- ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ಧ್ವಂಸಕಾಯ- ಮಹಾಕಾಲಭೇದನಾಯ- ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾಯ- ತತ್ತ್ವಾತೀತಾಯ- ಗಂಗಾಧರಾಯ- ಸರ್ವದೇವಾದಿದೇವಾಯ- ಷಡಾಶ್ರಯಾಯ- ವೇದಾಂತ ಸಾರಾಯ- ತ್ರಿವರ್ಗಸಾಧನಾಯ- ಅನಂತಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ- ಅನಂತ ವಾಸುಕಿ ತಕ್ಷಕ ಕರ್ಕೋಟಕ ಶಂಖ ಕುಳಿಕ ಪದ್ಮ ಮಹಾಪದ್ಮೇತ್ಯಷ್ಟ ಮಹಾನಾಗ ಕುಲ ಭೂಷಣಾಯ- ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಾಯ- ಚಿದಾಕಾಶಾಯಾಕಾಶ ದಿಕ್ಸ್ವರೂಪಾಯ- ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ- ಸಕಲಾಯ- ಕಳಂಕ ರಹಿತಾಯ- ಸಕಲಲೋಕೈಕಕರ್ತ್ರೇ- ಸಕಲಲೋಕಭರ್ತ್ರೇ- ಸಕಲ ಲೋಕೈಕಸಂಹರ್ತ್ರೇ- ಸಕಲಲೋಕೈಕಗುರವೇ- ಸಕಲಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ- ಸಕಲನಿಗಮಗುಹ್ಯಾಯ- ಸಕಲವೇದಾಂತಪಾರಗಾಯ- ಸಕಲಲೋಕೈಕ ವರಪ್ರದಾಯ- ಸಕಲಲೋಕೈಕ ಶಂಕರಾಯ- ಸಕಲ ದುರಿತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ- ಸಕಲ ಜಗದಭಯಂಕರಾಯ- ಶಶಾಂಕಶೇಖರಾಯ- ಶಾಶ್ವತನಿಜಾವಾಸಾಯ- ನಿರಾಕಾರಾಯ- ನಿರಾಭಾಸಾಯ- ನಿರಾಮಯಾಯ- ನಿರ್ಮಲಾಯ- ನಿರ್ಲೋಭಾಯ- ನಿರ್ಮದಾಯ- ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯ- ನಿರಹಂಕಾರಾಯ- ನಿರಂಕುಶಾಯ- ನಿಷ್ಕಳಂಕಾಯ- ನಿರ್ಗುಣಾಯ- ನಿಷ್ಕಾಮಾಯ- ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯ- ನಿರವದ್ಯಾಯ- ನಿರಂತರಾಯ- ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯ- ನಿರಾತಂಕಾಯ- ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ- ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ- ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ- ನಿರಾಧಾರಾಯ- ನೀರಾಗಾಯ- ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯ- ನಿರ್ಲಾಯ- ನಿರ್ಲೋಪಾಯ- ನಿಷ್ಪಾಪಾಯ- ನಿರ್ಭಯಾಯ- ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ- ನಿರ್ಭೇದಾಯ- ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯ- ನಿಸ್ತುಲಾಯ- ನಿಸ್ಸಂಶಯಾಯ- ನಿರಂಜನಾಯ- ನಿರುಪಮವಿಭವಾಯ- ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಬುದ್ಧಮುಕ್ತಪರಿಪೂರ್ಣಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾದ್ವಯಾಯ- ಪರಮಶಾಂತಸ್ವರೂಪಾಯ- ಪರಮಶಾಂತಪ್ರಕಾಶಾಯ- ತೇಜೋರೂಪಾಯ- ತೇಜೋಮಯಾಯ- ತೇಜೋಽಧಿಪತಯೇ- ಜಯಜಯ ರುದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರ- ಮಹಾರೌದ್ರ- ಭದ್ರಾವತಾರ ಮಹಾಭೈರವ ಕಾಲಭೈರವ ಕಲ್ಪಾಂತಭೈರವ ಕಪಾಲಮಾಲಾಧರ ಖಟ್ವಾಂಗಖಡ್ಗಚರ್ಮಪಾಶಾಂಕುಶ ಡಮರು ಶೂಲ ಚಾಪ ಬಾಣ ಗದಾ ಶಕ್ತಿ ಭಿಂಡಿ ವಾಲ ತೋಮರ ಮುಸಲ ಮುದ್ಗರ ಪಾಶ ಪರಿಘ ಭುಶುಂಡೀ ಶತಘ್ನೀ ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧ ಭೀಷಣಕರ ಸಹಸ್ರಮುಖ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನ ವಿಕಟಾಟ್ಟಹಾಸ ವಿಸ್ಫರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲ ನಾಗೇಂದ್ರಕುಂಡಲ ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರ ನಾಗೇಂದ್ರವಲಯ ನಾಗೇಂದ್ರಚರ್ಮಧರ ನಾಗೇಂದ್ರನಿಕೇತನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವೃಷಭವಾಹನ ವಿಷವಿಭೂಷಣ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜ್ವಲಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲಪ್ರಜ್ವಲ ಮಹಾಮೃತ್ಯು ಭಯಂ ಶಮಯ ಶಮಯ ಅಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ- ರೋಗಭಯಂ ಉತ್ಸಾದಯೋತ್ಸಾದಯ- ವಿಷಸರ್ಪಭಯಂ ಶಮಯ ಶಮಯ- ಚೋರಾನ್ಮಾರಯ ಮಾರಯ- ಮಮ ಶತ್ರೂನುಚ್ಚಾಟಯೋಚ್ಚಾಟಯ- ತ್ರಿಶೂಲೇನ ವಿದಾರಯ ವಿದಾರಯ- ಕುಠಾರೇಣ ಭಿಂಧಿಭಿಂಧಿ ಖಡ್ಗೇನ ಛಿಂಧಿಛಿಂಧಿ ಖಟ್ವಾಂಗೇನ ವ್ಯಪೋಥಯ ವ್ಯಪೋಥಯ ಮಮ ಪಾಪಂ ಶೋಧಯ ಶೋಧಯ- ಮುಸಲೇನ ನಿಷ್ಪೇಷಯ ನಿಷ್ಪೇಷಯ- ಬಾಣೈಸ್ಸಂತಾಡಯ ಸಂತಾಡಯ- ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀಷಯ ಭೀಷಯ ಅಶೇಷಭೂತಾನ್ ವಿದ್ರಾವಯ ವಿದ್ರಾವಯ- ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಭೂತವೇತಾಳ ಮಾರೀಗಣ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಗಣಾನ್ ಸಂತ್ರಾಸಯ ಸಂತ್ರಾಸಯ ಮಮ ಅಭಯಂ ಕುರುಕುರು- ನರಕಭಯಾನ್ಮಾಮುದ್ಧರ ಉದ್ಧರ- ವಿತ್ರಸ್ತಂ ಮಾಮಾಶ್ವಾಸಯಾಶ್ವಾಸಯ- ಅಮೃತಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೇನ ಮಾಂ ಆಲೋಕಯ ಆಲೋಕಯ- ಸಂಜೀವಯ ಸಂಜೀವಯ- ಕ್ಷುತ್ತೃಡ್ಭ್ಯಾಂ ಮಾಮಾಪ್ಯಾಯಯಾಪ್ಯಾಯಯ- ದುಃಖಾತುರಂ ಮಾಮಾನಂದಯಾನಂದಯ- ಶಿವಕವಚೇನ ಮಾಮಾಚ್ಛಾದಯಾಚ್ಛಾದಯ- ಹರಹರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಸದಾಶಿವ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ ||

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಾಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಈಶಾನಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ನಂ ರೀಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ತತ್ಪುರುಷಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಮಂ ರೂಂ ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಅಘೋರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಶಿಂ ರೈಂ ಸ್ವತಂತ್ರಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ವಾಮದೇವಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ವಾಂ ರೌಂ ಅಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಸದ್ಯೋಜಾತಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಯಂ ರಃ ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಹೃದಯಾದ್ಯಂಗನ್ಯಾಸಃ ||

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಾಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಈಶಾನಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ನಂ ರೀಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ತತ್ಪುರುಷಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಮಂ ರೂಂ ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಅಘೋರಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಶಿಂ ರೈಂ ಸ್ವತಂತ್ರಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ವಾಮದೇವಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ವಾಂ ರೌಂ ಅಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಸದ್ಯೋಜಾತಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ
ಓಂ ಯಂ ರಃ ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ||

ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ||

ಋಷಭ ಉವಾಚ 

ಇತ್ಯೇತತ್ಕವಚಂ ಶೈವಂ ವರದಂ ವ್ಯಾಹೃತಂ ಮಯಾ |
ಸರ್ವಬಾಧಾಪ್ರಶಮನಂ ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ || ೧ ||

ಯಃ ಸದಾ ಧಾರಯೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಶೈವಂ ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ |
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಕ್ವಾಪಿ ಭಯಂ ಶಂಭೋರನುಗ್ರಹಾತ್ || ೨ ||

ಕ್ಷೀಣಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮೃತ್ಯುರ್ವಾ ಮಹಾರೋಗಹತೋಽಪಿ ವಾ |
ಸದ್ಯಃ ಸುಖಮವಾಪ್ನೋತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಶ್ಚ ವಿಂದತಿ || ೩ ||

ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಂ ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ |
ಯೋ ಧತ್ತೇ ಕವಚಂ ಶೈವಂ ಸ ದೇವೈರಪಿ ಪೂಜ್ಯತೇ || ೪ ||

ಮಹಾಪಾತಕಸಂಘಾತೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಚೋಪಪಾತಕೈಃ |
ದೇಹಾಂತೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವವರ್ಮಾನುಭಾವತಃ || ೫ ||

ತ್ವಮಪಿ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವತ್ಸ ಶೈವಂ ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ |
ಧಾರಯಸ್ವ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸದ್ಯಃ ಶ್ರೇಯೋ ಹ್ಯವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ || ೬ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ |

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಋಷಭೋ ಯೋಗೀ ತಸ್ಮೈ ಪಾರ್ಥಿವಸೂನವೇ |
ದದೌ ಶಂಖಂ ಮಹಾರಾವಂ ಖಡ್ಗಂ ಚಾರಿನಿಷೂದನಮ್ || ೭ ||

ಪುನಶ್ಚ ಭಸ್ಮ ಸಂಮಂತ್ರ್ಯ ತದಂಗಂ ಪರಿತೋಽಸ್ಪೃಶತ್ |
ಗಜಾನಾಂ ಷಟ್ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ದ್ವಿಗುಣಸ್ಯ ಬಲಂ ದದೌ || ೮ ||

ಭಸ್ಮಪ್ರಭಾವಾತ್ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ಧೃತಿಸ್ಮೃತಿಃ |
ಸ ರಾಜಪುತ್ರಃ ಶುಶುಭೇ ಶರದರ್ಕ ಇವ ಶ್ರಿಯಾ || ೯ ||

ತಮಾಹ ಪ್ರಾಂಜಲಿಂ ಭೂಯಃ ಸ ಯೋಗೀ ನೃಪನಂದನಮ್ |
ಏಷ ಖಡ್ಗೋ ಮಯಾ ದತ್ತಸ್ತಪೋಮಂತ್ರಾನುಭಾವತಃ || ೧೦ ||

ಶಿತಧಾರಮಿಮಂ ಖಡ್ಗಂ ಯಸ್ಮೈ ದರ್ಶಯಸಿ ಸ್ಫುಟಮ್ |
ಸ ಸದ್ಯೋ ಮ್ರಿಯತೇ ಶತ್ರುಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೃತ್ಯುರಪಿ ಸ್ವಯಮ್ || ೧೧ ||

ಅಸ್ಯ ಶಂಖಸ್ಯ ನಿರ್ಹ್ರಾದಂ ಯೇ ಶೃಣ್ವಂತಿ ತವಾಹಿತಾಃ |
ತೇ ಮೂರ್ಛಿತಾಃ ಪತಿಷ್ಯಂತಿ ನ್ಯಸ್ತಶಸ್ತ್ರಾ ವಿಚೇತನಾಃ || ೧೨ ||

ಖಡ್ಗಶಂಖಾವಿಮೌ ದಿವ್ಯೌ ಪರಸೈನ್ಯವಿನಾಶಿನೌ |
ಆತ್ಮಸೈನ್ಯಸ್ವಪಕ್ಷಾಣಾಂ ಶೌರ್ಯತೇಜೋವಿವರ್ಧನೌ || ೧೩ ||

ಏತಯೋಶ್ಚ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶೈವೇನ ಕವಚೇನ ಚ |
ದ್ವಿಷಟ್ಸಹಸ್ರನಾಗಾನಾಂ ಬಲೇನ ಮಹತಾಪಿ ಚ || ೧೪ ||

ಭಸ್ಮಧಾರಣಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಚ್ಛತ್ರುಸೈನ್ಯಂ ವಿಜೇಷ್ಯಸಿ |
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಪಿತ್ರ್ಯಂ ಗೋಪ್ತಾಽಸಿ ಪೃಥಿವೀಮಿಮಾಮ್ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಭದ್ರಾಯುಷಂ ಸಮ್ಯಗನುಶಾಸ್ಯ ಸಮಾತೃಕಮ್ |
ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಪೂಜಿತಃ ಸೋಽಥ ಯೋಗೀ ಸ್ವೈರಗತಿರ್ಯಯೌ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರಖಂಡೇ ಶ್ರೀಶಿವಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಭಾವವರ್ಣನಂ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ