Skip to content

Rudra Stuti in Kannada – ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಸ್ತುತಿಃ

Rudra Stuti LyricsPin

Rudra Stuti is a devotional prayer Lord Shiva or Rudra. It is from the Kurma Purana. Get Sri Rudra Stuti in Kannada Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Lord Shiva.

Rudra Stuti in Kannada – ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಸ್ತುತಿಃ 

ನಮೋ ದೇವಾಯ ಮಹತೇ ದೇವದೇವಾಯ ಶೂಲಿನೇ |
ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೧ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವದೇವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ವೇಧಸೇ |
ಶಂಭವೇ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ || ೨ ||

ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ರುದ್ರಾಯ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ ಹೇತವೇ |
ಪ್ರಪದ್ಯೇಹಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಶರಣ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಮ್ || ೩ ||

ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾಯೋಗಮೀಶಾನಂ ತ್ವಂಬಿಕಾಪತಿಮ್ |
ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗದಾಕಾರಂ ಯೋಗಮಾಯಾಸಮಾಹೃತಮ್ || ೪ ||

ಯೋಗಿನಾಂ ಗುರುಮಾಚಾರ್ಯಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಸಂಸಾರತಾರಣಂ ರುದ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಧಿಪಮ್ || ೫ ||

ಶಾಶ್ವತಂ ಸರ್ವಗಂ ಶಾಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಮ್ |
ಕಪರ್ದಿನಂ ಕಳಾಮೂರ್ತಿಮಮೂರ್ತಿಮಮರೇಶ್ವರಮ್ || ೬ ||

ಏಕಮೂರ್ತಿಂ ಮಹಾಮೂರ್ತಿಂ ವೇದವೇದ್ಯಂ ಸತಾಂ ಗತಿಮ್ |
ನೀಲಕಂಠಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಂ ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವರೇತಸಮ್ || ೭ ||

ಕಾಲಾಗ್ನಿಂ ಕಾಲದಹನಂ ಕಾಮಿನಂ ಕಾಮನಾಶನಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಗಿರಿಶಂ ದೇವಂ ಚಂದ್ರಾವಯವಭೂಷಣಮ್ || ೮ ||

ತ್ರಿಲೋಚನಂ ಲೇಲಿಹಾನಮಾದಿತ್ಯಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಮ್ |
ಉಗ್ರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಭೀಮಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ತಮಸಃ ಪರಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೂರ್ಮಪುರಾಣೇ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತ ರುದ್ರ ಸ್ತುತಿಃ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ