Skip to content

Ramayana Jaya Mantram in Kannada – ರಾಮಾಯಣ ಜಯ ಮನ್ತ್ರಂ

Ramayana Jaya Mantram or Ramayan Jay mantraPin

Ramayana Jaya Mantram is famous as Jaya Mantram. Lord Hanuman announces his presence in Ashokavanam to get the attention of Lord Ravana by singing this Mantram. It is said that one who chants this Jaya Mantram daily will definitely get success in his/her life. This Mantra is sung in first person, so one who recites this mantra will automatically be reciting it as the first person. Get Sri Ramayana Jaya Mantram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it daily with devotion to get success in life.

Ramayana Jaya Mantram in Kannada – ರಾಮಾಯಣ ಜಯ ಮನ್ತ್ರಂ 

(ಸುಂದರಕಾಂಡ ಸರ್ಗಃ ೪೨, ಶ್ಲೋ-೩೩)

ಜಯತ್ಯತಿಬಲೋ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಃ |
ರಾಜಾ ಜಯತಿ ಸುಗ್ರೀವೋ ರಾಘವೇಣಾಭಿಪಾಲಿತಃ || ೧ ||

ದಾಸೋಽಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯಾಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ |
ಹನುಮಾನ್ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಾನಾಂ ನಿಹಂತಾ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ || ೨ ||

ನ ರಾವಣಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರತಿಬಲಂ ಭವೇತ್ |
ಶಿಲಾಭಿಸ್ತು ಪ್ರಹರತಃ ಪಾದಪೈಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಶಃ || ೩ ||

ಅರ್ದಯಿತ್ವಾ ಪುರೀಂ ಲಂಕಾಮಭಿವಾದ್ಯ ಚ ಮೈಥಿಲೀಮ್ |
ಸಮೃದ್ಧಾರ್ಥೋ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಿಷತಾಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಸಾಮ್ || ೪ ||

 

ಇತಿ ರಾಮಾಯಣ ಜಯ ಮನ್ತ್ರಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ