Skip to content

Indra Krutha Lakshmi Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಕೃತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Indra Krutha Lakshmi Stotram or Indra rachita lakshmi stotram or Indra krit laxmi stotra or Indrakrit lakshmi stotramPin

Indra Krutha Lakshmi Stotram is a prayer to Goddess Sri Maha Lakshmi Devi by Lord Indra. It is said that when Lord Indra lost all his wealth due to a curse of sage Durvasa, he composed and recited this Lakshmi Stotram addressing Sri Maha Lakshmi Devi, who appeared and gave back all his wealth. Get Indra Krutha Lakshmi Stotram in Kannada Lyrics Pdf here and chant with devotion for the grace of Goddess Lakshmi to get rid of your financial difficulties or to get back your lost wealth.

Indra Krutha Lakshmi Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇಂದ್ರ ಕೃತಂ 

ನಮಃ ಕಮಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ಸತತಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ಪದ್ಮಪತ್ರೇಕ್ಷಣಾಯೈ ಚ ಪದ್ಮಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಹರಿಭಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ಚ ಹರ್ಷದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩ ||

ಕೃಷ್ಣವಕ್ಷಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ಚ ಕೃಷ್ಣೇಶಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚಂದ್ರಶೋಭಾಸ್ವರೂಪಾಯೈ ರತ್ನಪದ್ಮೇ ಚ ಶೋಭನೇ || ೪ ||

ಸಂಪತ್ಯಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮೋ ವೃದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ವೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೫ ||

ವೈಕುಂಠೇ ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ಷೀರಸಾಗರೇ |
ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮೀರಿಂದ್ರಗೇಹೇ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ನೃಪಾಲಯೇ || ೬ ||

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಗೃಹಿಣಾಂ ಗೇಹೇ ಚ ಗೃಹದೇವತಾ |
ಸುರಭಿಸ್ಸಾಗರೇ ಜಾತಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ಯಜ್ಞಕಾಮನೀ || ೭ ||

ಅದಿತಿರ್ದೇವಮಾತಾ ತ್ವಂ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಲಯೇ |
ಸ್ವಾಹಾ ತ್ವಂ ಚ ಹವಿರ್ಧಾನೇ ಕವ್ಯದಾನೇ ಸ್ವಧಾ ಸ್ಮೃತಾ || ೮ ||

ತ್ವಂ ಹಿ ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವಾಧಾರಾ ವಸುಂಧರಾ |
ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಾಣಾ || ೯ ||

ಕ್ರೋಧಹಿಂಸಾವರ್ಜಿತಾ ಚ ವರದಾ ಶಾರದಾ ಶುಭಾ |
ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದಾ ತ್ವಂ ಚ ಹರಿದಾಸ್ಯಪ್ರದಾ ಪರಾ || ೧೦ ||

ಯಯಾ ವಿನಾ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಭಸ್ಮೀಭೂತಮಸಾರಕಮ್ |
ಜೀವನ್ಮೃತಂ ಚ ವಿಶ್ವಂ ಚ ಶಶ್ವತ್ಸರ್ವಂ ಯಯಾ ವಿನಾ || ೧೧ ||

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಪರಾ ಮಾತಾ ಸರ್ವಬಾಂಧವರೂಪಿಣೀ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ತ್ವಂ ಚ ಕಾರಣರೂಪಿಣೀ || ೧೨ ||

ಯಥಾ ಮಾತಾ ಸ್ತನಾಂಧಾನಾಂ ಶಿಶೂನಾಂ ಶೈಶವೇ ಸದಾ |
ತಥಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವದಾ ಮಾತಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವರೂಪತಃ || ೧೩ ||

ಮಾತೃಹೀನಃಸ್ತನಾನ್ಧಸ್ತು ಸ ಚ ಜೀವತಿ ದೈವತಃ |
ತ್ವಯಾ ಹೀನೋ ಜನಃ ಕೋಽಪಿ ನ ಜೀವತ್ಯೇವ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೧೪ ||

ಸುಪ್ರಸನ್ನಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಮಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವಾಂಬಿಕೇ |
ವೈರಿಗ್ರಸ್ತಂ ಚ ವಿಷಯಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಸನಾತನಿ || ೧೫ ||

ಅಹಂ ಯಾವತ್ತ್ವಯಾ ಹೀನಃ ಬಂಧುಹೀನಶ್ಚ ಭಿಕ್ಷುಕಃ |
ಸರ್ವಸಂಪದ್ವಿಹೀನಶ್ಚ ತಾವದೇವ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ || ೧೬ ||

ರಾಜ್ಯಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಬಲಂ ದೇಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಕೀರ್ತಿಂ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ಮಹ್ಯಂ ಚ ದೇಹಿ ವೈ || ೧೭ ||

ಕಾಮಂ ದೇಹಿ ಮತಿಂ ದೇಹಿ ಭೋಗಾನ್ದೇಹಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ |
ಜ್ಞಾನಂ ದೇಹಿ ಚ ಧರ್ಮಂ ಚ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಮೀಪ್ಸಿತಮ್ || ೧೮ ||

ಪ್ರಭಾವಂ ಚ ಪ್ರತಾಪಂ ಚ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಮೇವ ಚ |
ಜಯಂ ಪರಾಕ್ರಮಂ ಯುದ್ಧೇ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಮೈವ ಚ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಕೃತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ