Skip to content

Giridhari Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧಾರ್ಯಷ್ಟಕಂ

Giridhari Ashtakam lyrics or Giridharyashtakam lyricsPin

Giridhari Ashtakam or Giridharyashtakam is an eight verse stotra for worshipping Lord Krishna. Get Sri Giridhari Ashtakam in kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Krishna.

Giridhari Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧಾರ್ಯಷ್ಟಕಂ 

ತ್ರ್ಯೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮದಭೃತ್ಸುರೇಶ್ವರೋ
ಯದಾ ಘನೈರಂತಕರೈರ್ವವರ್ಷಹ |
ತದಾಕರೋದ್ಯಃ ಸ್ವಬಲೇನ ರಕ್ಷಣಂ
ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಯಃ ಪಾಯಯಂತೀಮಧಿರುಹ್ಯ ಪೂತನಾಂ
ಸ್ತನ್ಯಂ ಪಪೌ ಪ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಶಿಶುಃ |
ಜಘಾನ ವಾತಾಯಿತದೈತ್ಯಪುಂಗವಂ
ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ನಂದವ್ರಜಂ ಯಃ ಸ್ವರುಚೇಂದಿರಾಲಯಂ
ಚಕ್ರೇ ದಿಗೀಶಾನ್ ದಿವಿ ಮೋಹವೃದ್ಧಯೇ |
ಗೋಗೋಪಗೋಪೀಜನಸರ್ವಸೌಖ್ಯಂ
ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಯಂ ಕಾಮದೋಗ್ಧ್ರೀ ಗಗನಾವೃತೈರ್ಜಲೈಃ
ಸ್ವಜ್ಞಾತಿರಾಜ್ಯೇ ಮುದಿತಾಭ್ಯಷಿಂಚತ |
ಗೋವಿಂದನಾಮೋತ್ಸವಕೃದ್ವ್ರಜೌಕಸಾಂ
ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಯಸ್ಯಾನನಾಬ್ಜಂ ವ್ರಜಸುಂದರೀಜನಾ
ದಿನಕ್ಷಯೇ ಲೋಚನಷಟ್ಪದೈರ್ಮುದಾ |
ಪಿಬಂತ್ಯಧೀರಾ ವಿರಹಾತುರಾ ಭೃಶಂ
ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಬೃಂದಾವನೇ ನಿರ್ಜರಬೃಂದವಂದಿತೇ
ಗಾಶ್ಚಾರಯನ್ಯಃ ಕಲವೇಣುನಿಸ್ಸ್ವನಃ |
ಗೋಪಾಂಗನಾಚಿತ್ತವಿಮೋಹಮನ್ಮಥ-
ಸ್ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೬ ||

ಯಃ ಸ್ವಾತ್ಮಲೀಲಾರಸದಿತ್ಸಯಾ ಸತಾ-
ಮಾವಿಶ್ಯಕಾರಾಽಗ್ನಿಕುಮಾರವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಧ್ವಾನುಸೃತೈಕಪಾಲಕ-
ಸ್ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೭ ||

ಗೋಪೇಂದ್ರಸೂನೋರ್ಗಿರಿಧಾರಿಣೋಽಷ್ಟಕಂ
ಪಠೇದಿದಂ ಯಸ್ತದನನ್ಯಮಾನಸಃ |
ಸಮುಚ್ಯತೇ ದುಃಖಮಹಾರ್ಣವಾದ್ಭೃಶಂ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ದಾಸ್ಯಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೮ ||

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ತವಾಗ್ರತ-
ಸ್ತ್ವದಂಘ್ರಿರೇಣುಂ ರಘುನಾಥನಾಮಕಃ |
ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಾನುಗ್ರಹಲಬ್ಧಸನ್ಮತಿ-
ಸ್ತತ್ಪೂರಯೈತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾರ್ಣವಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಪ್ರಭುಕೃತ ಶ್ರೀ ಗಿರಿರಾಜಧಾರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ