Ganesha Pancharatnam in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ

Ganesha Pancharatnam or mudakaratha modakamPin

Ganesha Pancharatnam is a very popular devotional stotram composed by Sri Adi Shankaracharya on Lord Ganesha. Pancharatnam literally means ‘Five Jewels’. Ganesha Pancharatnam lyrics consists of five stanzas praising Lord Ganesha and a phalastuti Stanza explaining the benefits of reciting this Stotra. The Five Stanzas are considered to be five jewels or Ratnas, and hence the name Ganesha Pancharatnam. This Stotra is also popular as Mudakaratha Modakam Stotram. Get Sri Ganesha Pancharatnam in Kannada lyrics here and chant it with utmost devotion to overcome obstacles and be blessed with Good Health, Knowledge and wealth.

ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಗಣೇಶ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪಂಚರತ್ನಂ ಎಂದರೆ ‘ಐದು ರತ್ನಗಳು’. ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಐದು ಚರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಫಲಸ್ತುತಿ ಚರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಐದು ಚರಣಗಳನ್ನು ಐದು ರತ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಮುದಕರಥ ಮೋಡಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಎಂದೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

Ganesha Pancharatnam in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ 

ಮುದಾ ಕರಾತ್ತ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ
ಕಳಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕರಕ್ಷಕಮ್ |
ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭದೈತ್ಯಕಂ
ನತಾಶುಭಾಶುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಮ್ || ೧ ||

ನತೇತರಾತಿಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕಭಾಸ್ವರಂ
ನಮತ್ಸುರಾರಿನಿರ್ಜರಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಧರಮ್ |
ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ
ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಮ್ || ೨ ||

ಸಮಸ್ತಲೋಕಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತದೈತ್ಯಕುಂಜರಂ
ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇಭವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಮ್ |
ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ
ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಮ್ || ೩ ||

ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿಭಾಜನಂ
ಪುರಾರಿಪೂರ್ವನಂದನಂ ಸುರಾರಿಗರ್ವಚರ್ವಣಮ್ |
ಪ್ರಪಂಚನಾಶಭೀಷಣಂ ಧನಂಜಯಾದಿಭೂಷಣಂ
ಕಪೋಲದಾನವಾರಣಂ ಭಜೇ ಪುರಾಣವಾರಣಮ್ || ೪ ||

ನಿತಾಂತಕಾಂತದಂತಕಾಂತಿಮಂತಕಾಂತಕಾತ್ಮಜಂ
ಅಚಿಂತ್ಯರೂಪಮಂತಹೀನಮಂತರಾಯಕೃನ್ತನಮ್ |
ಹೃದನ್ತರೇ ನಿರನ್ತರಂ ವಸನ್ತಮೇವ ಯೋಗಿನಾಂ
ತಮೇಕದಂತಮೇವ ತಂ ವಿಚಿಂತಯಾಮಿ ಸಂತತಮ್ || ೫ ||

ಮಹಾಗಣೇಶಪಂಚರತ್ನಮಾದರೇಣ ಯೋಽನ್ವಹಂ
ಪ್ರಜಲ್ಪತಿ ಪ್ರಭಾತಕೇ ಹೃದಿ ಸ್ಮರನ್ಗಣೇಶ್ವರಮ್ |
ಅರೋಗತಾಮದೋಷತಾಂ ಸುಸಾಹಿತೀಂ ಸುಪುತ್ರತಾಂ
ಸಮಾಹಿತಾಯುರಷ್ಟಭೂತಿಮಭ್ಯುಪೈತಿ ಸೋಽಚಿರಾತ್ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ