Skip to content

Dhana Lakshmi Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Dhana Lakshmi Stotram Lyrics Pdf or Dhan Laxmi Stotra or dhanalakshmi stotramPin

Dhana Lakshmi Stotram is a devotional hymn for worshipping Goddess Dhana Lakshmi, who is one of the Ashta Lakshmi’s and helps improving wealth. Get Sri Dhana Lakshmi Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Dhana Lakshmi Devi.

Dhana Lakshmi Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಶ್ರೀಧನದಾ ಉವಾಚ |

ದೇವೀ ದೇವಮುಪಾಗಮ್ಯ ನೀಲಕಂಠಂ ಮಮ ಪ್ರಿಯಮ್ |
ಕೃಪಯಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪ್ರಾಹ ಶಂಕರಂ ಕರುಣಾಕರಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ |

ಬ್ರೂಹಿ ವಲ್ಲಭ ಸಾಧೂನಾಂ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಕುಟುಂಬಿನಾಮ್ |
ದರಿದ್ರದಲನೋಪಾಯಮಂಜಸೈವ ಧನಪ್ರದಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ |

ಪೂಜಯನ್ ಪಾರ್ವತೀವಾಕ್ಯಮಿದಮಾಹ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಉಚಿತಂ ಜಗದಂಬಾಸಿ ತವ ಭೂತಾನುಕಂಪಯಾ || ೩ ||

ಸ ಸೀತಂ ಸಾನುಜಂ ರಾಮಂ ಸಾಂಜನೇಯಂ ಸಹಾನುಗಮ್ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪರಮಾನಂದಂ ವಕ್ಷ್ಯೇಽಹಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೪ ||

ಧನದಂ ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾನಾಂ ಸದ್ಯಃ ಸುಲಭಕಾರಕಮ್ |
ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕರಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮೇವ ವಚೋ ಮಮ || ೫ ||

ಪಠಂತಃ ಪಾಠಯಂತೋಽಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈರಾಸ್ತಿಕೋತ್ತಮೈಃ |
ಧನಲಾಭೋ ಭವೇದಾಶು ನಾಶಮೇತಿ ದರಿದ್ರತಾ || ೬ ||

ಭೂಭವಾಂಶಭವಾಂ ಭೂತ್ಯೈ ಭಕ್ತಿಕಲ್ಪಲತಾಂ ಶುಭಾಮ್ |
ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ್ತಾಂ ಯಥಾಕಾಮಂ ಕಾಮಧೇನುಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ || ೭ ||

ಧನದೇ ಧರ್ಮದೇ ದೇವಿ ದಾನಶೀಲೇ ದಯಾಕರೇ |
ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಹೇಶಾನಿ ಯದರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಧರಾಽಮರಪ್ರಿಯೇ ಪುಣ್ಯೇ ಧನ್ಯೇ ಧನದಪೂಜಿತೇ |
ಸುಧನಂ ಧಾರ್ಮಿಕೇ ದೇಹಿ ಯಜಮಾನಾಯ ಸತ್ವರಮ್ || ೯ ||

ರಮ್ಯೇ ರುದ್ರಪ್ರಿಯೇ ರೂಪೇ ರಾಮರೂಪೇ ರತಿಪ್ರಿಯೇ |
ಶಿಖೀಸಖಮನೋಮೂರ್ತೇ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಣತೇ ಮಯಿ || ೧೦ ||

ಆರಕ್ತಚರಣಾಂಭೋಜೇ ಸಿದ್ಧಿಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿಕೇ |
ದಿವ್ಯಾಂಬರಧರೇ ದಿವ್ಯೇ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾನುಶೋಭಿತೇ || ೧೧ ||

ಸಮಸ್ತಗುಣಸಂಪನ್ನೇ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತೇ |
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಮುಖೇ ನೀಲೇ ನೀಲನೀರಜಲೋಚನೇ || ೧೨ ||

ಚಂಚರೀಕ ಚಮೂ ಚಾರು ಶ್ರೀಹಾರ ಕುಟಿಲಾಲಕೇ |
ಮತ್ತೇ ಭಗವತೀ ಮಾತಃ ಕಲಕಂಠರವಾಮೃತೇ || ೧೩ ||

ಹಾಸಾಽವಲೋಕನೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಭಕ್ತಚಿಂತಾಪಹಾರಿಕೇ |
ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ತಾರೂಣ್ಯ ಕಾರೂಣ್ಯ ಗುಣಭಾಜನೇ || ೧೪ ||

ಕ್ವಣತ್ಕಂಕಣಮಂಜೀರೇ ಲಸಲ್ಲೀಲಾಕರಾಂಬುಜೇ |
ರುದ್ರಪ್ರಕಾಶಿತೇ ತತ್ತ್ವೇ ಧರ್ಮಾಧಾರೇ ಧರಾಲಯೇ || ೧೫ ||

ಪ್ರಯಚ್ಛ ಯಜಮಾನಾಯ ಧನಂ ಧರ್ಮೈಕಸಾಧನಮ್ |
ಮಾತಸ್ತ್ವಂ ಮೇಽವಿಲಂಬೇನ ದಿಶಸ್ವ ಜಗದಂಬಿಕೇ || ೧೬ ||

ಕೃಪಯಾ ಕರುಣಾಗಾರೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಂ ಕುರು ಮೇ ಶುಭೇ |
ವಸುಧೇ ವಸುಧಾರೂಪೇ ವಸುವಾಸವವಂದಿತೇ || ೧೭ ||

ಧನದೇ ಯಜಮಾನಾಯ ವರದೇ ವರದಾ ಭವ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೈರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಪೂಜ್ಯೇ ಪಾರ್ವತೀಶಿವಶಂಕರೇ || ೧೮ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ದರಿದ್ರತಾವ್ಯಾಧಿಶಮನಂ ಸುಧನಪ್ರದಮ್ |
ಶ್ರೀಕರೇ ಶಂಕರೇ ಶ್ರೀದೇ ಪ್ರಸೀದ ಮಯಿ ಕಿಂಕರೇ || ೧೯ ||

ಪಾರ್ವತೀಶಪ್ರಸಾದೇನ ಸುರೇಶಕಿಂಕರೇರಿತಮ್ |
ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯೇ ಪಠಿಷ್ಯಂತಿ ಪಾಠಯಿಷ್ಯಂತಿ ಭಕ್ತಿತಃ || ೨೦ ||

ಸಹಸ್ರಮಯುತಂ ಲಕ್ಷಂ ಧನಲಾಭೋ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಧನದಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಿಧಿಪದ್ಮಾಧಿಪಾಯ ಚ |
ಭವಂತು ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮೇ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಸಂಪದಃ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ