Skip to content

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

Ashta Lakshmi Ashtothram or Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali or Astalaxmi AshtothramPin

Ashta lakshmi Ashtottara Shatanamavali or Ashta Lakshmi Ashtothram is the 108 names of Ashtalakshmi. Get Sri Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Kannada Pdf Lyrics here and chant the 108 names of Astalaxmi.

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಹೃದಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಐರಾವಣಾದಿಸಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಗ್ಗಜಾವಾಂ ಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಚ್ಛೈಶ್ರವಸ್ಸಹೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸ್ತಿನಾದಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಣಾದಿಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಣಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭೂತೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಧಾನ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲತಾಪಾದಪರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಿಕಾದಿಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಭಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಸಂಪತ್‍ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಭೀತಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇದಬುದ್ಧಿಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಯಾದಿಕವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಯಾದಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನೀತಾರ್ಚಾನುತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೈರ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರತ್ವಗುಣವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೃತ್ಯಾದಿಕವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂಪತ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪತಿಪತ್ನೀಸುತಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಬಾಂಧವ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವಿಕಾಸದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧೇರೈಕಾಗ್ರ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಕೌಶಲಸಂಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾವಿಜ್ಞಾನವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಶುಧ್ಧಿಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪೂಜ್ಯತಾದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಮಂಗಳದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಭೋಗವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹಿರಂತಸ್ಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿದ್ಯಾಸುದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಗೌರವದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾನಾಮಾಕೃತ್ಯೈ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಭೋಗವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಶೀಲ್ಯಗುಣವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಸಂತಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತಾನವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ವರಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರಾದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರವಶಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಸಮರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೌನ್ನತ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತ್ರವಿಜಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾವಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಿಕ್ಪಾಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧ್ಯೈಸಂಪದಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾದಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಗಂಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಹೃದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಂಬುಜವಿಕಾಸನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ||

1 thought on “Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ