Skip to content

# Choose Language:

Sri Krishna Sahasranamavali in English – 1000 Names of Lord Krishna

Sri Krishna Sahasranamavali Lyrics Pdf or 1000 names of Lord KrishnaPin

Sri Krishna Sahasranamavali is the 1000 names of Lord Krishna. Get Sri Krishna Sahasranamavali in English Pdf Lyrics here and chant the 1000 names of Lord Krishna in English.

Sri Krishna Sahasranamavali in English – 1000 Names of Lord Krishna 

Om Krishnaya Namah ।
Om Shrivallabhaya Namah ।
Om Sharngine Namah ।
Om Vishvaksenaya Namah ।
Om Svasiddhidaya Namah ।
Om Kshirodadhamne Namah ।
Om Vyuheshaya Namah ।
Om Sheshashayine Namah ।
Om Jaganmayaya Namah ।
Om Bhaktigamyaya Namah ।
Om Trayimurtaye Namah ।
Om Bharartavasudhastutaya Namah ।
Om Devadevaya Namah ।
Om Dayasindhave Namah ।
Om Devaya Namah ।
Om Devashikhamanaye Namah ।
Om Sukhabhavaya Namah ।
Om Sukhadharaya Namah ।
Om Mukundaya Namah ।
Om Muditashayaya Namah ।
Om Avikriyaya Namah ।
Om Kriyamurtaye Namah ।
Om Adhyatmasvasvarupavate Namah ।
Om Shishtabhilakshyaya Namah ।
Om Bhutatmane Namah ।
Om Dharmatranarthacheshtitaya Namah ।
Om Antaryamine Namah ।
Om Kalarupaya Namah ।
Om Kalavayavasakshikaya Namah ।
Om Vasudhayasaharanaya Namah ।
Om Naradapreranonmukhaya Namah ।
Om Prabhushnave Namah ।
Om Naradodgitaya Namah ।
Om Lokarakshaparayanaya Namah ।
Om Rauhineyakritanandaya Namah ।
Om Yogajnananiyojakaya Namah ।
Om Mahaguhantarnikshiptaya Namah ।
Om Puranavapushe Namah ।
Om Atmavate Namah ।
Om Shuravanshaikadhiye Namah ।
Om Shauraye Namah ।
Om Kansashankavishadakrite Namah ।
Om Vasudevollasachchhaktaye Namah ।
Om Devakyashtamagarbhagaya Namah ।
Om Vasudevastutaya Namah ।
Om Shrimate Namah ।
Om Devakinandanaya Namah ।
Om Haraye Namah ।
Om Ashcharyabalaya Namah ।
Om Shrivatsalakshmavakshase Namah ।
Om Chaturbhujaya Namah ।
Om Svabhavotkrishtasadbhavaya Namah ।
Om Krishnashtamyantasambhavaya Namah ।
Om Prajapatyarkshasambhutaya Namah ।
Om Nishithasamayoditaya Namah ।
Om Shankhachakragada Namah ।
Om Padmapanaye Namah ।
Om Padmanibhekshanaya Namah ।
Om Kiritine Namah ।
Om Kaustubhoraskaya Namah ।
Om Sphuranmakarakundalaya Namah ।
Om Pitavasase Namah ।
Om Ghanashyamaya Namah ।
Om Kunchitanchitakuntalaya Namah ।
Om Suvyaktavyaktabharanaya Namah ।
Om Sutikagrihabhushanaya Namah ।
Om Karagarandhakaraghnaya Namah ।
Om Pitripragjanmasuchakaya Namah ।
Om Vasudevastutaya Namah ।
Om Stotraya Namah ।
Om Tapatrayanivaranaya Namah ।
Om Niravadyaya Namah ।
Om Kriyamurtaye Namah ।
Om Nyayavakyaniyojakaya Namah ।
Om Adrishtacheshtaya Namah ।
Om Kutasthaya Namah ।
Om Dhritalaukikavigrahaya Namah ।
Om Maharshimanasollasaya Namah ।
Om Mahimangaladayakaya Namah ।
Om Santoshitasuravrataya Namah ।
Om Sadhuchittaprasadakaya Namah ।
Om Janakopayanirdeshtre Namah ।
Om Devakinayanotsavaya Namah ।
Om Pitripaniparishkaraya Namah ।
Om Mohitagararakshakaya Namah ।
Om Svashaktyuddhatitasheshakavataya Namah ।
Om Pitrivahakaya Namah ।
Om Sheshoragaphanachchhatraya Namah ।
Om Sheshoktakhyasahasrakaya Namah ।
Om Yamunapuravidhvansine Namah ।
Om Svabhasodbhasitavrajaya Namah ।
Om Kritatmavidyavinyasaya Namah ।
Om Yogamayagrasambhavaya Namah ।
Om Durganiveditodbhavaya Namah ।
Om Yashodatalpashayakaya Namah ।
Om Nandagopotsavasphurtaye Namah ।
Om Vrajanandakarodayaya Namah ।
Om Sujatajatakarmashriye Namah ।
Om Gopibhadroktinirvritaya Namah ।
Om Alikanidropagamaya Namah । 100 ।

Om Putanastanapidanaya Namah ।
Om Stanyattaputanapranaya Namah ।
Om Putanakroshakarakaya Namah ।
Om Vinyastarakshagodhulaye Namah ।
Om Yashodakaralalitaya Namah ।
Om Nandaghratashiromadhyaya Namah ।
Om Putanasugatipradaya Namah ।
Om Balaya Namah ।
Om Paryankanidralave Namah ।
Om Mukharpitapadangulaye Namah ।
Om Anjanasnigdhanayanaya Namah ।
Om Paryayankuritasmitaya Namah ।
Om Lilakshaya Namah ।
Om Taralalokaya Namah ।
Om Shakatasurabhanjanaya Namah ।
Om Dvijoditasvastyayanaya Namah ।
Om Mantraputajalaplutaya Namah ।
Om Yashodotsangaparyankaya Namah ।
Om Yashodamukhavikshakaya Namah ।
Om Yashodastanyamuditaya Namah ।
Om Trinavartadidussahaya Namah ।
Om Trinavartasuradhvansine Namah ।
Om Matrivismayakarakaya Namah ।
Om Prashastanamakaranaya Namah ।
Om Januchankramanotsukaya Namah ।
Om Vyalambichulikaratnaya Namah ।
Om Ghoshagopapraharshanaya Namah ।
Om Svamukhapratibimbarthine Namah ।
Om Grivavyaghranakhojjvalaya Namah ।
Om Pankanuleparuchiraya Namah ।
Om Mansalorukatitataya Namah ।
Om Ghrishtajanukaradvandvaya Namah ।
Om Pratibimbanukarakrite Namah ।
Om Avyaktavarnavagvrittaye Namah ।
Om Chankramaya Namah ।
Om Anurupavayasyadhyaya Namah ।
Om Charukaumarachapalaya Namah ।
Om Vatsapuchchhasamakrishtaya Namah ।
Om Vatsapuchchhavikarshanaya Namah ।
Om Vismaritanyavyaparaya Namah ।
Om Gopagopimudavahaya Namah ।
Om Akalavatsanirmoktre Namah ।
Om Vajravyakroshasusmitaya Namah ।
Om Navanitamahachoraya Namah ।
Om Darakaharadayakaya Namah ।
Om Pitholukhalasopanaya Namah ।
Om Kshirabhandavibhedanaya Namah ।
Om Shikyabhandasamakarshine Namah ।
Om Dhvantagarapraveshakrite Namah ।
Om Bhusharatnaprakashadhyaya Namah ।
Om Gopyupalambhabhartsitaya Namah ।
Om Paragadhusarakaraya Namah ।
Om Mridbhakshanakritekshanaya Namah ।
Om Baloktamritkatharambhaya Namah ।
Om Mitrantargudhavigrahaya Namah ।
Om Kritasantrasalolakshaya Namah ।
Om Jananipratyayavahaya Namah ।
Om Matridrishyattavadanaya Namah ।
Om Vaktralakshyacharacharaya Namah ।
Om Yashodalalitasvatmane Namah ।
Om Svayam Svachchhandyamohanaya Namah ।
Om Savitrisnehasanshlishtaya Namah ।
Om Savitristanalopaya Namah ।
Om Navanitarthanaprahvaya Namah ।
Om Navanitamahashanaya Namah ।
Om Mrishakopaprakamposhthaya Namah ।
Om Goshthanganavilokanaya Namah ।
Om Dadhimanthaghatibhettre Namah ।
Om Kinkinikvanasuchitaya Namah ।
Om Haiyangavinasikaya Namah ।
Om Mrishashrave Namah ।
Om Chauryashankitaya Namah ।
Om Jananishramavijnatre Namah ।
Om Damabandhaniyantritaya Namah ।
Om Damakalpaya Namah ।
Om Chalapangaya Namah ।
Om Gadholukhalabandhanaya Namah ।
Om Akrishtolukhalaya Namah ।
Om Anantaya Namah ।
Om Kuberasutashapavide Namah ।
Om Naradoktiparamarshine Namah ।
Om Yamalarjunabhanjanaya Namah ।
Om Dhanadatmajasanghushtaya Namah ।
Om Nandamochitabandhanaya Namah ।
Om Balakodgitanirataya Namah ।
Om Bahukshepoditapriyaya Namah ।
Om Atmajnaya Namah ।
Om Mitravashyaya Namah ।
Om Gopigitagunodayaya Namah ।
Om Prasthanashakatarudhaya Namah ।
Om Vrindavanakritalayaya Namah ।
Om Govatsapalanaikagraya Namah ।
Om Nanakridaparichchhadaya Namah ।
Om Kshepanikshepanapritaya Namah ।
Om Venuvadyavisharadaya Namah ।
Om Vrishavatsanukaranaya Namah ।
Om Vrishadhvanavidambanaya Namah ।
Om Niyuddhalilasanhrishtaya Namah ।
Om Kujanukritakokilaya Namah ।
Om Upattahansagamanaya Namah । 200 ।

Om Sarvajanturutanukrite Namah ।
Om Bhringanukarine Namah ।
Om Dadhyannachoraya Namah ।
Om Vatsapurassaraya Namah ।
Om Baline Namah ।
Om Bakasuragrahine Namah ।
Om Bakatalupradahakaya Namah ।
Om Bhitagoparbhakahutaya Namah ।
Om Bakachanchuvidaranaya Namah ।
Om Bakasuraraye Namah ।
Om Gopalaya Namah ।
Om Balaya Namah ।
Om Baladbhutavahaya Namah ।
Om Balabhadrasamashlishtaya Namah ।
Om Kritakridanilayanaya Namah ।
Om Kridasetuvidhanajnaya Namah ।
Om Plavangotplavanaya Namah ।
Om Adbhutaya Namah ।
Om Kandukakridanaya Namah ।
Om Luptanandadibhavavedanaya Namah ।
Om Sumano’lankritashirase Namah ।
Om Svadusnigdhannashikyabhrite Namah ।
Om Gunjapralambanachchhannaya Namah ।
Om Pinchhairalakaveshakrite Namah ।
Om Vanyashanapriyaya Namah ।
Om Shringaravakaritavatsakaya Namah ।
Om Manojnapallavottansapushpasvechchhattashatpadaya Namah ।
Om Manjushinjitamanjiracharanaya Namah ।
Om Karakankanaya Namah ।
Om Anyonyashasanaya Namah ।
Om Kridapatave Namah ।
Om Paramakaitavaya Namah ।
Om Pratidhvanapramuditaya Namah ।
Om Shakhachaturachankramaya Namah ।
Om Aghadanavasanhartre Namah ।
Om Vajravighnavinashanaya Namah ।
Om Vrajasanjivanaya Namah ।
Om Shreyonidhaye Namah ।
Om Danavamuktidaya Namah ।
Om Kalindipulinasinaya Namah ।
Om Sahabhuktavrajarbhakaya Namah ।
Om Kakshajatharavinyastavenave Namah ।
Om Vallavacheshtitaya Namah ।
Om Bhujasandhyantaranyastashringavetraya Namah ।
Om Shuchismitaya Namah ।
Om Vamapanisthadadhyannakabalaya Namah ।
Om Kalabhashanaya Namah ।
Om Angulyantaravinyastaphalaya Namah ।
Om Paramapavanaya Namah ।
Om Adrishyatarnakanveshine Namah ।
Om Vallavarbhakabhitighne Namah ।
Om Adrishtavatsapavrataya Namah ।
Om Brahmavijnatavaibhavaya Namah ।
Om Govatsavatsapanveshine Namah ।
Om Viratpurushavigrahaya Namah ।
Om Svasankalpanuruparthavatsavatsaparupadhrite Namah ।
Om Yathavatsakriyarupaya Namah ।
Om Yathasthananiveshanaya Namah ।
Om Yathavrajarbhakakaraya Namah ।
Om Gogopistanyapaya Namah ।
Om Sukhine Namah ।
Om Chiradbalohitaya Namah ।
Om Dantaya Namah ।
Om Brahmavijnatavaibhavaya Namah ।
Om Vichitrashaktaye Namah ।
Om Vyalinasrishtagovatsavatsapaya Namah ।
Om Dhatristutaya Namah ।
Om Sarvarthasadhakaya Namah ।
Om Brahmane Namah ।
Om Brahmamayaya Namah ।
Om Avyaktaya Namah ।
Om Tejorupaya Namah ।
Om Sukhatmakaya Namah ।
Om Niruktaya Namah ।
Om Vyakritaye Namah ।
Om Vyaktaya Namah ।
Om Niralambanabhavanaya Namah ।
Om Prabhavishnave Namah ।
Om Atantrikaya Namah ।
Om Devapakshartharupadhrite Namah ।
Om Akamaya Namah ।
Om Sarvavedadaye Namah ।
Om Aniyase Namah ।
Om Sthularupavate Namah ।
Om Vyapine Namah ।
Om Vyapyaya Namah ।
Om Kripakartre Namah ।
Om Vichitracharasammataya Namah ।
Om Chhandomayaya Namah ।
Om Pradhanatmane Namah ।
Om Murtamurtadvayakritaye Namah ।
Om Anekamurtaye Namah ।
Om Akrodhaya Namah ।
Om Parasmai Namah ।
Om Prakritaye Namah ।
Om Akramaya Namah ।
Om Sakalavaranopetaya Namah ।
Om Sarvadevaya Namah ।
Om Maheshvaraya Namah ।
Om Mahaprabhavanaya Namah । 300 ।

Om Purvavatsavatsapadarshakaya Namah ।
Om Krishnayadavagopalaya Namah ।
Om Gopalokanaharshitaya Namah ।
Om Smitekshaharshitabrahmane Namah ।
Om Bhaktavatsalavakpriyaya Namah ।
Om Brahmanandashrudhautanghraye Namah ।
Om Lilavaichitryakovidaya Namah ।
Om Balabhadraikahridayaya Namah ।
Om Namakaritagokulaya Namah ।
Om Gopalabalakaya Namah ।
Om Bhavyaya Namah ।
Om Rajjuyajnepavitavate Namah ।
Om Vrikshachchhayahatashantaye Namah ।
Om Gopotsangopabarhinaya Namah ।
Om Gopasamvahitapadaya Namah ।
Om Gopavyajanavijitaya Namah ।
Om Gopaganasukhonnidraya Namah ।
Om Shridamarjitasauhridaya Namah ।
Om Sunandasuhride Namah ।
Om Ekatmane Namah ।
Om Subalapranaranjanaya Namah ।
Om Talivanakritakridaya Namah ।
Om Balapatitadhenukaya Namah ।
Om Gopisaubhagyasambhavyaya Namah ।
Om Godhulichchhuritalakaya Namah ।
Om Gopivirahasantaptaya Namah ।
Om Gopikakritamajjanaya Namah ।
Om Pralambabahave Namah ।
Om Utphullapundarikavatansakaya Namah ।
Om Vilasalalitasmeragarbhalilavalokanaya Namah ।
Om Sragbhushananulepadhyaya Namah ।
Om Jananyupahritannabhuje Namah ।
Om Varashayyashayaya Namah ।
Om Radhapremasallapanirvritaya Namah ।
Om Yamunatatasancharine Namah ।
Om Vishartavrajaharshadaya Namah ।
Om Kaliyakrodhajanakaya Namah ।
Om Vriddhahikulaveshtitaya Namah ।
Om Kaliyahiphanaranganataya Namah ।
Om Kaliyamardanaya Namah ।
Om Nagapatnistutipritaya Namah ।
Om Nanaveshasanriddhikrite Namah ।
Om Avishvaktadrishe Namah ।
Om Atmeshaya Namah ।
Om Svadrishe Namah ।
Om Atmastutipriyaya Namah ।
Om Sarveshvaraya Namah ।
Om Sarvagunaya Namah ।
Om Prasiddhaya Namah ।
Om Sarvasatvataya Namah ।
Om Akunthadhamne Namah ।
Om Chandrarkadrishtaye Namah ।
Om Akashanirmalaya Namah ।
Om Anirdeshyagataye Namah ।
Om Nagavanitapatibhaikshadaya Namah ।
Om Svanghrimudrankanagendramurdhne Namah ।
Om Kaliyasanstutaya Namah ।
Om Abhayaya Namah ।
Om Vishvatashchakshushe Namah ।
Om Stutottamagunaya Namah ।
Om Prabhave Namah ।
Om Mahyam Namah ।
Om Atmane Namah ।
Om Marute Namah ।
Om Pranaya Namah ।
Om Paramatmane Namah ।
Om Dyushirshavate Namah ।
Om Nagopayanahrishtatmane Namah ।
Om Hridotsaritakaliyaya Namah ।
Om Balabhadrasukhalapaya Namah ।
Om Gopalingananirvritaya Namah ।
Om Davagnibhitagopalagoptre Namah ।
Om Davagninashanaya Namah ।
Om Nayanachchhadanakridalampataya Namah ।
Om Nripacheshtitaya Namah ।
Om Kakapakshadharaya Namah ।
Om Saumyaya Namah ।
Om Balavahakakelimate Namah ।
Om Balaghatitadurdharshapralambaya Namah ।
Om Balavatsalaya Namah ।
Om Munjatavyagnishamanaya Namah ।
Om Pravritkalavinodavate Namah ।
Om Shilanyastannabhrite Namah ।
Om Daityasanhartre Namah ।
Om Shadvalasanaya Namah ।
Om Sadaptagopikodgitaya Namah ।
Om Karnikaravatansakaya Namah ।
Om Nataveshadharaya Namah ।
Om Padmamalankaya Namah ।
Om Gopikavritaya Namah ।
Om Gopimanoharapangaya Namah ।
Om Venuvadanatatparaya Namah ।
Om Vinyastavadanambhojaya Namah ।
Om Charushabdakritananaya Namah ।
Om Bimbadhararpitodaravenave Namah ।
Om Vishvavimohanaya Namah ।
Om Vrajasamvarnitaya Namah ।
Om Shravyavenunadaya Namah ।
Om Shrutipriyaya Namah ।
Om Gogopagopijanmepsu Brahmendradyabhivanditaya Namah । 400 ।

Om Gitasrutisaritpuraya Namah ।
Om Nadanartitabarhinaya Namah ।
Om Ragapallavitasthanave Namah ।
Om Gitanamitapadapaya Namah ।
Om Vismaritatrinagrasanrigaya Namah ।
Om Nrigavilobhitaya Namah ।
Om Vyaghradihinsrasahajavairahartre Namah ।
Om Sugayanaya Namah ।
Om Gadhodiritagovrinda Namah ।
Om Premotkarnitatarnakaya Namah ।
Om Nishpandayanabrahmadivikshitaya Namah ।
Om Vishvavanditaya Namah ।
Om Shakhotkarnashakuntaughaya Namah ।
Om Chhatrayitabalahakaya Namah ।
Om Prasannaya Namah ।
Om Paramanandaya Namah ।
Om Chitrayitacharacharaya Namah ।
Om Gopikamadanaya Namah ।
Om Gopikuchakunkumamudritaya Namah ।
Om Gopakanyajalakridahrishtaya Namah ।
Om Gopyanshukapahrite Namah ।
Om Skandharopitagopastrivasase Namah ।
Om Kundanibhasmitaya Namah ।
Om Gopinetrotpalashashine Namah ।
Om Gopikayachitanshukaya Namah ।
Om Gopinamaskirayadeshtre Namah ।
Om Gopyekakaravanditaya Namah ।
Om Gopyanjalivishesharthine Namah ।
Om Gopikridavilobhitaya Namah ।
Om Shantavasasphuradgopikritanjalaye Namah ।
Om Aghapahaya Namah ।
Om Gopikelivilasarthine Namah ।
Om Gopisampurnakamadaya Namah ।
Om Gopastrivastradaya Namah ।
Om Gopichittachoraya Namah ।
Om Kutuhaline Namah ।
Om Vrindavanapriyaya Namah ।
Om Gopabandhave Namah ।
Om Yajvannayachitre Namah ।
Om Yajneshaya Namah ।
Om Yajnabhavajnaya Namah ।
Om Yajnapatnyabhivanchhitaya Namah ।
Om Munipatnivitirnannatriptaya Namah ।
Om Munivadhupriyaya Namah ।
Om Dvijapatnyabhibhavajnaya Namah ।
Om Dvijapatnivarapradaya Namah ।
Om Pratiruddhasatimokshapradaya Namah ।
Om Dvijavimohitre Namah ।
Om Munijnanapradaya Namah ।
Om Yajvastutaya Namah ।
Om Vasavayagavide Namah ।
Om Pitriproktakriyarupashakrayaganivaranaya Namah ।
Om Shakramarshakaraya Namah ।
Om Shakravrishtiprashamanonmukhaya Namah ।
Om Govardhanadharaya Namah ।
Om Gopagovrindatranatatparaya Namah ।
Om Govardhanagirichchhatrachandadandabhujargalaya Namah ।
Om Saptahavidhritadrindraya Namah ।
Om Meghavahanagarvaghne Namah ।
Om Bhujagroparivinyastakshmadharakshmabhrite Namah ।
Om Achyutaya Namah ।
Om Svasthanasthapitagiraye Namah ।
Om Gopidadhyakshatarchitaya Namah ।
Om Sumanase Namah ।
Om Sumanovrishtihrishtaya Namah ।
Om Vasavavanditaya Namah ।
Om Kamadhenupayahpurabhishiktaya Namah ।
Om Surabhistutaya Namah ।
Om Dharanghraye Namah ।
Om Oshadhiromne Namah ।
Om Dharmagoptre Namah ।
Om Manomayaya Namah ।
Om Jnanayajnapriyaya Namah ।
Om Shastranetraya Namah ।
Om Sarvarthasarathaye Namah ।
Om Airavatakaranitaviyadgangaplutaya Namah ।
Om Vibhave Namah ।
Om Brahmabhishiktaya Namah ।
Om Gogoptre Namah ।
Om Sarvalokashubhankaraya Namah ।
Om Sarvavedamayaya Namah ।
Om Magnanandanveshine Namah ।
Om Pitripriyaya Namah ।
Om Varunodiritatmekshakautukaya Namah ।
Om Varunarchitaya Namah ।
Om Varunanitajanakaya Namah ।
Om Gopajnatatmavaibhavaya Namah ।
Om Svarlokalokasanhrishtagopavargaya Namah ।
Om Trivargadaya Namah ।
Om Brahmahridgopitaya Namah ।
Om Gopadrashtre Namah ।
Om Brahmapadapradaya Namah ।
Om Sharachchandraviharotkaya Namah ।
Om Shripataye Namah ।
Om Vashakaya Namah ।
Om Kshamaya Namah ।
Om Bhayapahaya Namah ।
Om Bhartriruddhagopikadhyanagocharaya Namah ।
Om Gopikanayanasvadyaya Namah ।
Om Gopinarmoktinivritaya Namah । 500 ।

Om Gopikamanaharanaya Namah ।
Om Gopikashatayuthapaya Namah ।
Om Vaijayantisragakalpaya Namah ।
Om Gopikamanavardhanaya Namah ।
Om Gopakantasunirdeshtre Namah ।
Om Kantaya Namah ।
Om Manmathamanmathaya Namah ।
Om Svatmasyadattatambulaya Namah ।
Om Phalitotkrishtayauvanaya Namah ।
Om Vallabhistanasaktakshaya Namah ।
Om Vallabipremachalitaya Namah ।
Om Gopichelanchalasinaya Namah ।
Om Gopinetrabjashatpadaya Namah ।
Om Rasakridasamasaktaya Namah ।
Om Gopimandalamandanaya Namah ।
Om Gopihemamanishrenimadhyendramanaye Namah ।
Om Ujjvalaya Namah ।
Om Vidyadharendushapaghnaya Namah ।
Om Shankhachudashiroharaya Namah ।
Om Shankhachudashiroratnasamprinitabalaya Namah ।
Om Anaghaya Namah ।
Om Arishtarishtakrite Namah ।
Om Dushtakeshidaityanishudanaya Namah ।
Om Sarasaya Namah ।
Om Sasmitamukhaya Namah ।
Om Susthiraya Namah ।
Om Virahakulaya Namah ।
Om Sankarshanarpitapritaye Namah ।
Om Akruradhyanagocharaya Namah ।
Om Akrurasanstutaya Namah ।
Om Gudhaya Namah ।
Om Gunavrittyupalakshitaya Namah ।
Om Pramanagamyaya Namah ।
Om Tanmatravayavine Namah ।
Om Buddhitatparaya Namah ।
Om Sarvapramanapramathine Namah ।
Om Sarvapratyayasadhakaya Namah ।
Om Purushaya Namah ।
Om Pradhanatmane Namah ।
Om Viparyasavilochanaya Namah ।
Om Madhurajanasamvikshyaya Namah ।
Om Rajakapratighatakaya Namah ।
Om Vichitrambarasamvitaya Namah ।
Om Malakaravarapradaya Namah ।
Om Kubjavakratvanirmoktre Namah ।
Om Kubjayauvanadayakaya Namah ।
Om Kubjangaragasurabhaye Namah ।
Om Kansakodandakhandanaya Namah ।
Om Dhiraya Namah ।
Om Kuvalayapidamardanaya Namah ।
Om Kansabhitikrite Namah ।
Om Dantidantayudhaya Namah ।
Om Rangatrasakaya Namah ।
Om Mallayuddhavide Namah ।
Om Chanurahantre Namah ।
Om Kansaraye Namah ।
Om Devakiharshadayakaya Namah ।
Om Vasudevapadanamraya Namah ।
Om Pitribandhavimochanaya Namah ।
Om Urvibhayapahaya Namah ।
Om Bhupaya Namah ।
Om Ugrasenadhipatyadaya Namah ।
Om Ajnasthitashachinathaya Namah ।
Om Sudharmanayanakshamaya Namah ।
Om Adyaya Namah ।
Om Dvijatisatkartre Namah ।
Om Shishtacharapradarshakaya Namah ।
Om Sandipanikritabhyastavidyabhyasaikadhiye Namah ।
Om Sudhaye Namah ।
Om Gurvabhishtakriyadakshaya Namah ।
Om Pashchimodadhipujitaya Namah ।
Om Hatapanchajanapraptapanchajanyaya Namah ।
Om Yamarchitaya Namah ।
Om Dharmarajajayanitaguruputraya Namah ।
Om Urukramaya Namah ।
Om Guruputrapradaya Namah ।
Om Shastre Namah ।
Om Madhurajanamanadaya Namah ।
Om Jamadagnyasamabhyarchyaya Namah ।
Om Gomantagirisancharaya Namah ।
Om Gomantadavashamanaya Namah ।
Om Garudanitabhushanaya Namah ।
Om Chakradyayudhasanshobhine Namah ।
Om Jarasandhamadapahaya Namah ।
Om Srigalavanipalaghnaya Namah ।
Om Srigalatmajarajyadaya Namah ।
Om Vidhvastakalayavanaya Namah ।
Om Muchukundavarapradaya Namah ।
Om Ajnapitamahambhodhaye Namah ।
Om Dvarakapurakalpanaya Namah ।
Om Dvarakanilayaya Namah ।
Om Rukmimanahantre Namah ।
Om Yadudvahaya Namah ।
Om Ruchiraya Namah ।
Om Rukminijanaye Namah ।
Om Pradyumnajanakaya Namah ।
Om Prabhave Namah ।
Om Apakritatrilokartaye Namah ।
Om Aniruddhapitamahaya Namah ।
Om Aniruddhapadanveshine Namah । 600 ।

Om Chakrine Namah ।
Om Garudavahanaya Namah ।
Om Banasurapuriroddhre Namah ।
Om Rakshajvalanayantrajite Namah ।
Om Dhutapramathasanrambhaya Namah ।
Om Jitamaheshvarajvaraya Namah ।
Om Shatchakrashaktinirjetre Namah ।
Om Bhutabhetalamohakrite Namah ।
Om Shambhutrishulajite Namah ।
Om Shambhujrimbhanaya Namah ।
Om Shambhusanstutaya Namah ।
Om Indirayatmane Namah ।
Om Induhridayaya Namah ।
Om Sarvayogeshvareshvaraya Namah ।
Om Hiranyagarbhahridayaya Namah ।
Om Mohavartanivartanaya Namah ।
Om Atmajnananidhaye Namah ।
Om Medhakoshaya Namah ।
Om Tanmatrarupavate Namah ।
Om Indraya Namah ।
Om Agnivadanaya Namah ।
Om Kalanabhaya Namah ।
Om Sarvagamadhvagaya Namah ।
Om Turiyaya Namah ।
Om Sarvadhisakshine Namah ।
Om Dvandvaramatmaduragaya Namah ।
Om Ajnataparaya Namah ।
Om Vashyashriyai Namah ।
Om Avyakritaviharavate Namah ।
Om Atmapradipaya Namah ।
Om Vijnanamatratmane Namah ।
Om Shriniketanaya Namah ।
Om Banabahuvanachchhetre Namah ।
Om Mahendrapritivardhanaya Namah ।
Om Aniruddhanirodhajnaya Namah ।
Om Jaleshahritagokulaya Namah ।
Om Jaleshavijayine Namah ।
Om Viraya Namah ।
Om Satrajidratnayachakaya Namah ।
Om Prasenanveshanodyuktaya Namah ।
Om Jambavaddhritaratnadaya Namah ।
Om Jitarksharajatanayahartre Namah ।
Om Jambavatipriyaya Namah ।
Om Satyabhamapriyaya Namah ।
Om Kamaya Namah ।
Om Shatadhanvashiroharaya Namah ।
Om Kalindipataye Namah ।
Om Akrurabandhave Namah ।
Om Akruraratnadaya Namah ।
Om Kaikayiramanaya Namah ।
Om Bhadrabhartre Namah ।
Om Nagnajitidhavaya Namah ।
Om Madrimanoharaya Namah ।
Om Shabyapranabandhave Namah ।
Om Urukramaya Namah ।
Om Sushiladayitaya Namah ।
Om Mitravindanetramahotsavaya Namah ।
Om Lakshmanavallabhaya Namah ।
Om Ruddhapragjyotishamahapuraya Namah ।
Om Surapashavritichchhedine Namah ।
Om Muraraye Namah ।
Om Krurayuddhavide Namah ।
Om Hayagrivashirohartre Namah ।
Om Sarvatmane Namah ।
Om Sarvadarshanaya Namah ।
Om Narakasuravichchhetre Namah ।
Om Narakatmajarajyadaya Namah ।
Om Prithvistutaya Namah ।
Om Prakashatmane Namah ।
Om Hridyaya Namah ।
Om Yajnaphalapradaya Namah ।
Om Gunagrahine Namah ।
Om Gunadrashtre Namah ।
Om Gudhasvatmane Namah ।
Om Vibhutimate Namah ।
Om Kavaye Namah ।
Om Jagadupadrashtre Namah ।
Om Paramaksharavigrahaya Namah ।
Om Prapannapalanaya Namah ।
Om Maline Namah ।
Om Mahate Namah ।
Om Brahmavivardhanaya Namah ।
Om Vachyavachakashaktyarthaya Namah ।
Om Sarvavyakritasiddhidaya Namah ।
Om Svayamprabhave Namah ।
Om Anirvedyaya Namah ।
Om Svaprakashaya Namah ।
Om Chirantanaya Namah ।
Om Nadatmane Namah ।
Om Mantrakotishaya Namah ।
Om Nanavadanirodhakaya Namah ।
Om Kandarpakotilavanyaya Namah ।
Om Pararthaikaprayojakaya Namah ।
Om Amarikritadevaughaya Namah ।
Om Kanyakabandhamochanaya Namah ।
Om Shodashastrisahasreshaya Namah ।
Om Kantaya Namah ।
Om Kantamanobhavaya Namah ।
Om Kridaratnachalahartre Namah ।
Om Varunachchhatrashobhitaya Namah । 700 ।

Om Shakrabhivanditaya Namah ।
Om Shakrajananikundalapradaya Namah ।
Om Aditiprastutastotraya Namah ।
Om Brahmanodghushtacheshtanaya Namah ।
Om Puranaya Namah ।
Om Sanyamine Namah ।
Om Janmaliptaya Namah ।
Om Shadvinshakaya Namah ।
Om Arthadaya Namah ।
Om Yashasyanitaye Namah ।
Om Adyantarahitaya Namah ।
Om Satkathapriyaya Namah ।
Om Brahmabodhaya Namah ।
Om Paranandaya Namah ।
Om Parijatapaharakaya Namah ।
Om Paundrakapranaharanaya Namah ।
Om Kashirajanishudanaya Namah ।
Om Krityagarvaprashamanaya Namah ।
Om Vichakravadhadikshitaya Namah ।
Om Hansavidhvansanaya Namah ।
Om Sambajanakaya Namah ।
Om Dimbhakardanaya Namah ।
Om Munaye Namah ।
Om Goptre Namah ।
Om Pitrivarapradaya Namah ।
Om Savanadikshitaya Namah ।
Om Rathine Namah ।
Om Sarathyanirdeshtre Namah ।
Om Phalgunaya Namah ।
Om Phalgunipriyaya Namah ।
Om Saptabdhistambhanodbhutaya Namah ।
Om Haraye Namah ।
Om Saptabdhibhedanaya Namah ।
Om Atmaprakashaya Namah ।
Om Purnashriye Namah ।
Om Adinarayanekshitaya Namah ।
Om Vipraputrapradaya Namah ।
Om Sarvamatrisutapradaya Namah ।
Om Parthavismayakrite Namah ।
Om Parthapranavarthaprabodhanaya Namah ।
Om Kailasayatrasumukhaya Namah ।
Om Badaryashramabhushanaya Namah ।
Om Ghantakarnakriyamaudhyatteshitaya Namah ।
Om Bhaktavatsalaya Namah ।
Om Munivrindadibhirdhyeyaya Namah ।
Om Ghantakarnavarapradaya Namah ।
Om Tapashcharyaparaya Namah ।
Om Chiravasase Namah ।
Om Pingajatadharaya Namah ।
Om Pratyakshikritabhuteshaya Namah ।
Om Shivastotre Namah ।
Om Shivastutaya Namah ।
Om Krishnasvayamvaralokakautukine Namah ।
Om Sarvasammataya Namah ।
Om Balasanrambhashamanaya Namah ।
Om Baladarshitapandavaya Namah ।
Om Yativesharjunabhishtadayine Namah ।
Om Sarvatmagocharaya Namah ।
Om Subhadraphalgunodvahakartre Namah ।
Om Prinitaphalgunaya Namah ।
Om Khandavaprinitarchishmate Namah ।
Om Mayadanavamochanaya Namah ।
Om Sulabhaya Namah ।
Om Rajasuyarhayudhishthiraniyojakaya Namah ।
Om Bhimarditajarasandhaya Namah ।
Om Magadhatmajarajyadaya Namah ।
Om Rajabandhananirmoktre Namah ।
Om Rajasuyagrapujanaya Namah ।
Om Chaidyadyasahanaya Namah ।
Om Bhishmastutaya Namah ।
Om Satvatapurvajaya Namah ।
Om Sarvatmane Namah ।
Om Arthasamahartre Namah ।
Om Mandarachaladharakaya Namah ।
Om Yajnavataraya Namah ।
Om Prahladapratijnaparipalakaya Namah ।
Om Baliyajnasabhadhvansine Namah ।
Om Driptakshatrakulantakaya Namah ।
Om Dashagrivantakaya Namah ।
Om Onjetre Namah ।
Om Revatipremavallabhaya Namah ।
Om Sarvavataradhishthatre Namah ।
Om Vedabahyavimohanaya Namah ।
Om Kalidoshanirakartre Namah ।
Om Dashanamne Namah ।
Om Dridhavrataya Namah ।
Om Ameyatmane Namah ।
Om Jagatsvamine Namah ।
Om Vagmine Namah ।
Om Chaidyashiroharaya Namah ।
Om Draupadirachitastotraya Namah ।
Om Keshavaya Namah ।
Om Purushottamaya Namah ।
Om Narayanaya Namah ।
Om Madhupataye Namah ।
Om Madhavaya Namah ।
Om Doshavarjitaya Namah ।
Om Govindaya Namah ।
Om Pundarikakshaya Namah ।
Om Vishnave Namah । 800 ।

Om Madhusudanaya Namah ।
Om Trivikramaya Namah ।
Om Trilokeshaya Namah ।
Om Vamanaya Namah ।
Om Shridharaya Namah ।
Om Punse Namah ।
Om Hrishikeshaya Namah ।
Om Vasudevaya Namah ।
Om Padmanabhaya Namah ।
Om Mahahradaya Namah ।
Om Damodaraya Namah ।
Om Chaturvyuhaya Namah ।
Om Panchalimanarakshanaya Namah ।
Om Salvaghnaya Namah ।
Om Samarashladhine Namah ।
Om Dantavaktranibarhanaya Namah ।
Om Damodarapriyasakhaya Namah ।
Om Prithukasvadanapriyaya Namah ।
Om Ghrinine Namah ।
Om Damodaraya Namah ।
Om Shridaya Namah ।
Om Gopipunaravekshakaya Namah ।
Om Gopikamuktidaya Namah ।
Om Yogine Namah ।
Om Durvasastriptikarakaya Namah ।
Om Avijnatavrajakirnapandavalokanaya Namah ।
Om Jayine Namah ।
Om Parthasarathyanirataya Namah ।
Om Prajnaya Namah ।
Om Pandavadautyakrite Namah ।
Om Viduratithyasantushtaya Namah ।
Om Kuntisantoshadayakaya Namah ।
Om Suyodhanatiraskartre Namah ।
Om Duryodhanavikaravide Namah ।
Om Vidurabhishtutaya Namah ।
Om Nityaya Namah ।
Om Varshneyaya Namah ।
Om Mangalatmakaya Namah ।
Om Panchavinshatitattveshaya Namah ।
Om Chaturvinshatidehabhaje Namah ।
Om Sarvanugrahakaya Namah ।
Om Sarvadasharhasatatarchitaya Namah ।
Om Achintyaya Namah ।
Om Madhuralapaya Namah ।
Om Sadhudarshine Namah ।
Om Durasadaya Namah ।
Om Manushyadharmanugataya Namah ।
Om Kauravendrakshayekshitre Namah ।
Om Upendraya Namah ।
Om Danavarataye Namah ।
Om Urugitaya Namah ।
Om Mahadyutaye Namah ।
Om Brahmanyadevaya Namah ।
Om Shrutimate Namah ।
Om Gobrahmanahitashayaya Namah ।
Om Varashilaya Namah ।
Om Shivarambhaya Namah ।
Om Suvijnanavimurtimate Namah ।
Om Svabhavashuddhaya Namah ।
Om Sanmitraya Namah ।
Om Susharanyaya Namah ।
Om Sulakshanaya Namah ।
Om Dhritarashtragataya Namah ।
Om Drishtipradaya Namah ।
Om Karnavibhedanaya Namah ।
Om Pratodadhrite Namah ।
Om Vishvarupavismaritadhananjayaya Namah ।
Om Samaganapriyaya Namah ।
Om Dharmadhenave Namah ।
Om Varnottamaya Namah ।
Om Avyayaya Namah ।
Om Chaturyugakriyakartre Namah ।
Om Vishvarupapradarshakaya Namah ।
Om Brahmabodhaparitrataparthaya Namah ।
Om Bhishmarthachakrabhrite Namah ।
Om Arjunayasavidhvansine Namah ।
Om Kaladanshtravibhushanaya Namah ।
Om Sujatanantamahimne Namah ।
Om Svapnavyaparitarjunaya Namah ।
Om Akalasandhyaghatanaya Namah ।
Om Chakrantaritabhaskaraya Namah ।
Om Dushtapramathanaya Namah ।
Om Parthapratijnaparipalakaya Namah ।
Om Sindhurajashirahpatasthanavaktre Namah ।
Om Vivekadrishe Namah ।
Om Subhadrashokaharanaya Namah ।
Om Dronotsekadivismitaya Namah ।
Om Parthamanyunirakartre Namah ।
Om Pandavotsavadayakaya Namah ।
Om Angushthakrantakaunteyarathaya Namah ।
Om Shaktaya Namah ।
Om Ahishirshajite Namah ।
Om Kalakopaprashamanaya Namah ।
Om Bhimasenajayapradaya Namah ।
Om Ashvatthamavadhayasatratapandusutaya Namah ।
Om Kritine Namah ।
Om Ishikastraprashamanaya Namah ।
Om Draunirakshavichakshanaya Namah ।
Om Parthapaharitadraunichudamanaye Namah ।
Om Abhanguraya Namah । 900 ।

Om Dhritarashtraparanrishtabhimapratikritismayaya Namah ।
Om Bhishmabuddhipradaya Namah ।
Om Shantaya Namah ।
Om Sharachchandranibhananaya Namah ।
Om Gadagrajanmane Namah ।
Om Panchalipratijnapalakaya Namah ।
Om Gandharikopadrigguptadharmasunave Namah ।
Om Anamayaya Namah ।
Om Prapannartibhayachchhettre Namah ।
Om Bhishmashalyavyathapahaya Namah ।
Om Shantaya Namah ।
Om Shantanavodirnasarvadharmasamahitaya Namah ।
Om Smaritabrahmavidyarthapritaparthaya Namah ।
Om Mahastravide Namah ।
Om Prasadaparamodaraya Namah ।
Om Gangeyasugatipradaya Namah ।
Om Vipakshapakshakshayakrite Namah ।
Om Parikshitpranarakshanaya Namah ।
Om Jagadgurave Namah ।
Om Dharmasunorvajimedhapravartakaya Namah ।
Om Vihitarthaptasatkaraya Namah ।
Om Masakatparivartadaya Namah ।
Om Uttankaharshadaya Namah ।
Om Atmiyadivyarupapradarshakaya Namah ।
Om Janakavagatasvoktabharataya Namah ।
Om Sarvabhavanaya Namah ।
Om Asodhayadavodrekaya Namah ।
Om Vihitaptadipujanaya Namah ।
Om Samudrasthapitashcharyamusalaya Namah ।
Om Vrishnivahakaya Namah ।
Om Munishapayudhaya Namah ।
Om Padmasanaditridasharthitaya Namah ।
Om Srishtipratyavaharotkaya Namah ।
Om Svadhamagamanotsukaya Namah ।
Om Prabhasalokanodyuktaya Namah ।
Om Nanavidhanimittakrite Namah ।
Om Sarvayadavasansevyaya Namah ।
Om Sarvotkrishtaparichchhadaya Namah ।
Om Velakananasancharine Namah ।
Om Velanilahritashramaya Namah ।
Om Kalatmane Namah ।
Om Yadavaya Namah ।
Om Anantaya Namah ।
Om Stutisantushtamanasaya Namah ।
Om Dvijalokanasantushtaya Namah ।
Om Punyatirthamahotsavaya Namah ।
Om Satkarahladitasheshabhusuraya Namah ।
Om Suravallabhaya Namah ।
Om Punyatirthaplutaya Namah ।
Om Punyaya Namah ।
Om Punyadaya Namah ।
Om Tirthapavanaya Namah ।
Om Viprasatkritagokotaye Namah ।
Om Shatakotisuvarnadaya Namah ।
Om Svamayamohitasheshavrishniviraya Namah ।
Om Visheshavide Namah ।
Om Jalajayudhanirdeshtre Namah ।
Om Svatmaveshitayadavaya Namah ।
Om Devatabhishtavaradaya Namah ।
Om Kritakrityaya Namah ।
Om Prasannadhiye Namah ।
Om Sthirasheshayutabalaya Namah ।
Om Sahasraphanivikshanaya Namah ।
Om Brahmavrikshavarachchhayasinaya Namah ।
Om Padmasanasthitaya Namah ।
Om Pratyagatmane Namah ।
Om Svabhavarthaya Namah ।
Om Pranidhanaparayanaya Namah ।
Om Vyadheshuviddhapujyanghraye Namah ।
Om Nishadabhayamochanaya Namah ।
Om Pulindastutisantushtaya Namah ।
Om Pulindasugatipradaya Namah ।
Om Darukarpitaparthadikaraniyoktaye Namah ।
Om Ishitre Namah ।
Om Divyadundubhisanyuktaya Namah ।
Om Pushpavrishtiprapujitaya Namah ।
Om Puranaya Namah ।
Om Parameshanaya Namah ।
Om Purnabhumne Namah ।
Om Parishtutaya Namah ।
Om Shukavaganritabdhindave Namah ।
Om Govindaya Namah ।
Om Yoginam Pataye Namah ।
Om Vasudevatmajaya Namah ।
Om Punyaya Namah ।
Om Lilamanushavigrahaya Namah ।
Om Jagadgurave Namah ।
Om Jagannathaya Namah ।
Om Gitanritamahodadhaye Namah ।
Om Punyashlokaya Namah ।
Om Tirthapadaya Namah ।
Om Vedavedyaya Namah ।
Om Dayanidhaye Namah ।
Om Narayanaya Namah ।
Om Yajnamurtaye Namah ।
Om Pannagashanavahanaya Namah ।
Om Adyaya Pataye Namah ।
Om Parasmai Brahmane Namah ।
Om Paramatmane Namah ।
Om Paratparaya Namah । 1000 ।

॥ Ithi Shri Krishna Sahasranamavali Sampurna ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *