Skip to content

Shiva Sahasranamavali in English – 1000 Names of Lord Shiva

Shiva Sahasranamavali or 1000 names of Lord ShivaPin

Shiva Sahasranamavali is the 1000 names of Lord Shiva. Get Shiva Sahasranamavali in English here and recite the 1000 names of Lord Shiva with devotion.

Shiva Sahasranamavali in English 

Om Sthiraya Namah।
Om Sthanave Namah।
Om Prabhave Namah।
Om Bhimaya Namah।
Om Pravaraya Namah।
Om Varadaya Namah।
Om Varaya Namah।
Om Sarvatmane Namah।
Om Sarvavikhyataya Namah।
Om Sarvasmai Namah। 10 ।

Om Sarvakaraya Namah।
Om Bhavaya Namah।
Om Jatine Namah।
Om Charmine Namah।
Om Shikhandine Namah।
Om Sarvangaya Namah।
Om Sarvabhavanaya Namah।
Om Haraya Namah।
Om Harinakshaya Namah।
Om Sarvabhutaharaya Namah। 20 ।

Om Prabhave Namah।
Om Pravrittaye Namah।
Om Nivrittaye Namah।
Om Niyataya Namah।
Om Shashvataya Namah।
Om Dhruvaya Namah।
Om Shmashanavasine Namah।
Om Bhagawate Namah।
Om Khacharaya Namah।
Om Gocharaya Namah।

Om Ardanaya Namah।
Om Abhivadyaya Namah।
Om Mahakarmane Namah।
Om Tapaswine Namah।
Om Bhutabhavanaya Namah।
Om Unmattaveshaprachchhannaya Namah।
Om Sarvalokaprajapataye Namah।
Om Maharupaya Namah।
Om Mahakayaya Namah।
Om Vrisharupaya Namah।

Om Mahayashase Namah।
Om Mahatmane Namah।
Om Sarvabhutatmane Namah।
Om Vishvarupaya Namah।
Om Mahahanave Namah।
Om Lokapalaya Namah।
Om Antarhitatmane Namah।
Om Prasadaya Namah।
Om Hayagardabhaye Namah।
Om Pavitraya Namah।

Om Mahate Namah।
Om Niyamaya Namah।
Om Niyamashritaya Namah।
Om Sarvakarmane Namah।
Om Swayambhutaya Namah।
Om Adaye Namah।
Om Adikaraya Namah।
Om Nidhaye Namah।
Om Sahasrakshaya Namah।
Om Vishalakshaya Namah।

Om Somaya Namah।
Om Nakshatrasadhakaya Namah।
Om Chandraya Namah।
Om Suryaya Namah।
Om Shanaye Namah।
Om Ketave Namah।
Om Grahaya Namah।
Om Grahapataye Namah।
Om Varaya Namah।
Om Atraye Namah।

Om Atrya Namaskartre Namah।
Om Mrigabanarpanaya Namah।
Om Anaghaya Namah।
Om Mahatapase Namah।
Om Ghoratapase Namah।
Om Adinaya Namah।
Om Dinasadhakaya Namah।
Om Samvatsarakaraya Namah।
Om Mantraya Namah।
Om Pramanaya Namah।

Om Paramaya Tapase Namah।
Om Yogine Namah।
Om Yojyaya Namah।
Om Mahabijaya Namah।
Om Maharetase Namah।
Om Mahabalaya Namah।
Om Suvarnaretase Namah।
Om Sarvajnaya Namah।
Om Subijaya Namah।
Om Bijavahanaya Namah।

Om Dashabahave Namah।
Om Animishaya Namah।
Om Nilakanthaya Namah।
Om Umapataye Namah।
Om Vishvarupaya Namah।
Om Swayamshreshthaya Namah।
Om Balaviraya Namah।
Om Abaloganaya Namah।
Om Ganakartre Namah।
Om Ganapataye Namah।

Om Digvasase Namah।
Om Kamaya Namah।
Om Mantravide Namah।
Om Paramamantraya Namah।
Om Sarvabhavakaraya Namah।
Om Haraya Namah।
Om Kamandaludharaya Namah।
Om Dhanwine Namah।
Om Banahastaya Namah।
Om Kapalawate Namah।

Om Ashanine Namah।
Om Shataghnine Namah।
Om Khadgine Namah।
Om Pattishine Namah।
Om Ayudhine Namah।
Om Mahate Namah।
Om Sruvahastaya Namah।
Om Surupaya Namah।
Om Tejase Namah।
Om Tejaskaranidhaye Namah।

Om Ushnishine Namah।
Om Suvaktraya Namah।
Om Udagraya Namah।
Om Vinataya Namah।
Om Dirghaya Namah।
Om Harikeshaya Namah।
Om Sutirthaya Namah।
Om Krishnaya Namah।
Om Shrigalarupaya Namah।
Om Siddharthaya Namah।

Om Mundaya Namah।
Om Sarvashubhankaraya Namah।
Om Ajaya Namah।
Om Bahurupaya Namah।
Om Gandhadharine Namah।
Om Kapardine Namah।
Om Urdhvaretase Namah।
Om Urdhvalingaya Namah।
Om Urdhvashayine Namah।
Om Nabhahsthalaya Namah।

Om Trijatine Namah।
Om Chiravasase Namah।
Om Rudraya Namah।
Om Senapataye Namah।
Om Vibhave Namah।
Om Ahashcharaya Namah।
Om Naktancharaya Namah।
Om Tigmamanyave Namah।
Om Suvarchasaya Namah।
Om Gajaghne Namah।

Om Daityaghne Namah।
Om Kalaya Namah।
Om Lokadhatre Namah।
Om Gunakaraya Namah।
Om Simhashardularupaya Namah।
Om Ardracharmambaravritaya Namah।
Om Kalayogine Namah।
Om Mahanadaya Namah।
Om Sarvakamaya Namah।
Om Chatushpathaya Namah।

Om Nishacharaya Namah।
Om Pretacharine Namah।
Om Bhutacharine Namah।
Om Maheshwaraya Namah।
Om Bahubhutaya Namah।
Om Bahudharaya Namah।
Om Swarbhanave Namah।
Om Amitaya Namah।
Om Gataye Namah।
Om Nrityapriyaya Namah।

Om Nityanartaya Namah।
Om Nartakaya Namah।
Om Sarvalalasaya Namah।
Om Ghoraya Namah।
Om Mahatapase Namah।
Om Pashaya Namah।
Om Nityaya Namah।
Om Giriruhaya Namah।
Om Nabhase Namah।
Om Sahasrahastaya Namah।

Om Vijayaya Namah।
Om Vyavasayaya Namah।
Om Atandritaya Namah।
Om Adharshanaya Namah।
Om Dharshanatmane Namah।
Om Yajnaghne Namah।
Om Kamanashakaya Namah।
Om Dakshayagapaharine Namah।
Om Susahaya Namah।
Om Madhyamaya Namah।

Om Tejoapaharine Namah।
Om Balaghne Namah।
Om Muditaya Namah।
Om Arthaya Namah।
Om Ajitaya Namah।
Om Avaraya Namah।
Om Gambhiraghoshaya Namah।
Om Gambhiraya Namah।
Om Gambhirabalavahanaya Namah।
Om Nyagrodharupaya Namah।

Om Nyagrodhaya Namah।
Om Vrikshakarnasthitaye Namah।
Om Vibhave Namah।
Om Sutikshnadashanaya Namah।
Om Mahakayaya Namah।
Om Mahananaya Namah।
Om Vishvaksenaya Namah।
Om Haraye Namah।
Om Yajnaya Namah।
Om Sanyugapidavahanaya Namah।

Om Tikshnatapaya Namah।
Om Haryashwaya Namah।
Om Sahayaya Namah।
Om Karmakalavide Namah।
Om Vishnuprasaditaya Namah।
Om Yajnaya Namah।
Om Samudraya Namah।
Om Vadavamukhaya Namah।
Om Hutashanasahayaya Namah।
Om Prashantatmane Namah।

Om Hutashanaya Namah।
Om Ugratejase Namah।
Om Mahatejase Namah।
Om Janyaya Namah।
Om Vijayakalavide Namah।
Om Jyotishamayanaya Namah।
Om Siddhaye Namah।
Om Sarvavigrahaya Namah।
Om Shikhine Namah।
Om Mundine Namah।

Om Jatine Namah।
Om Jwaline Namah।
Om Murtijaya Namah।
Om Murddhagaya Namah।
Om Baline Namah।
Om Venavine Namah।
Om Panavine Namah।
Om Taline Namah।
Om Khaline Namah।
Om Kalakatankataya Namah।

Om Nakshatravigrahamataye Namah।
Om Gunabuddhaye Namah।
Om Layaya Namah।
Om Agamaya Namah।
Om Prajapataye Namah।
Om Vishvabahave Namah।
Om Vibhagaya Namah।
Om Sarvagaya Namah।
Om Amukhaya Namah।
Om Vimochanaya Namah।

Om Susaranaya Namah।
Om Hiranyakavachodbhavaya Namah।
Om Medhrajaya Namah।
Om Balacharine Namah।
Om Mahicharine Namah।
Om Srutaya Namah।
Om Sarvaturyaninadine Namah।
Om Sarvatodyaparigrahaya Namah।
Om Vyalarupaya Namah।
Om Guhavasine Namah।

Om Guhaya Namah।
Om Maline Namah।
Om Tarangavide Namah।
Om Tridashaya Namah।
Om Trikaladhrishe Namah।
Om Karmasarvabandhavimochanaya Namah।
Om Asurendranam Bandhanaya Namah।
Om Yudhi Shatruvinashanaya Namah।
Om Sankhyaprasadaya Namah।
Om Durvasase Namah।

Om Sarvasadhunishevitaya Namah।
Om Praskandanaya Namah।
Om Vibhagajnaya Namah।
Om Atulyaya Namah।
Om Yajnavibhagavide Namah।
Om Sarvavasaya Namah।
Om Sarvacharine Namah।
Om Durvasase Namah।
Om Vasavaya Namah।
Om Amaraya Namah।

Om Haimaya Namah।
Om Hemakaraya Namah।
Om Ayajnaya Namah।
Om Sarvadharine Namah।
Om Dharottamaya Namah।
Om Lohitakshaya Namah।
Om Mahakshaya Namah।
Om Vijayakshaya Namah।
Om Visharadaya Namah।
Om Sangrahaya Namah।

Om Nigrahaya Namah।
Om Kartre Namah।
Om Sarpachiranivasanaya Namah।
Om Mukhyaya Namah।
Om Amukhyaya Namah।
Om Dehaya Namah।
Om Kahalaye Namah।
Om Sarvakamadaya Namah।
Om Sarvakalaprasadaye Namah।
Om Subalaya Namah।

Om Balarupadhrishe Namah।
Om Sarvakamavaraya Namah।
Om Sarvadaya Namah।
Om Sarvatomukhaya Namah।
Om Akashanirvirupaya Namah।
Om Nipatine Namah।
Om Avashaya Namah।
Om Khagaya Namah।
Om Raudrarupaya Namah।
Om Amshave Namah।

Om Adityaya Namah।
Om Bahurashmaye Namah।
Om Suvarchasine Namah।
Om Vasuvegaya Namah।
Om Mahavegaya Namah।
Om Manovegaya Namah।
Om Nishacharaya Namah।
Om Sarvavasine Namah।
Om Shriyavasine Namah।
Om Upadeshakaraya Namah।

Om Akaraya Namah।
Om Munaye Namah।
Om Atmaniralokaya Namah।
Om Sambhagnaya Namah।
Om Sahasradaya Namah।
Om Pakshine Namah।
Om Paksharupaya Namah।
Om Atidiptaya Namah।
Om Vishampataye Namah।
Om Unmadaya Namah।

Om Madanaya Namah।
Om Kamaya Namah।
Om Ashvatthaya Namah।
Om Arthakaraya Namah।
Om Yashase Namah।
Om Vamadevaya Namah।
Om Vamaya Namah।
Om Prache Namah।
Om Dakshinaya Namah।
Om Vamanaya Namah।

Om Siddhayogine Namah।
Om Maharshaye Namah।
Om Siddharthaya Namah।
Om Siddhasadhakaya Namah।
Om Bhikshave Namah।
Om Bhikshurupaya Namah।
Om Vipanaya Namah।
Om Mridave Namah।
Om Avyayaya Namah।
Om Mahasenaya Namah।

Om Vishakhaya Namah।
Om Shashtibhagaya Namah।
Om Gavampataye Namah।
Om Vajrahastaya Namah।
Om Vishkambhine Namah।
Om Chamustambhanaya Namah।
Om Vrittavrittakaraya Namah।
Om Talaya Namah।
Om Madhave Namah।
Om Madhukalochanaya Namah।

Om Vachaspatyaya Namah।
Om Vajasanaya Namah।
Om Nityamashramapujitaya Namah।
Om Brahmacharine Namah।
Om Lokacharine Namah।
Om Sarvacharine Namah।
Om Vicharavide Namah।
Om Ishanaya Namah।
Om Ishwaraya Namah।
Om Kalaya Namah।

Om Nishacharine Namah।
Om Pinakavate Namah।
Om Nimittasthaya Namah।
Om Nimittaya Namah।
Om Nandaye Namah।
Om Nandikaraya Namah।
Om Haraye Namah।
Om Nandishwaraya Namah।
Om Nandine Namah।
Om Nandanaya Namah।

Om Nandivarddhanaya Namah।
Om Bhagaharine Namah।
Om Nihantre Namah।
Om Kalaya Namah।
Om Brahmane Namah।
Om Pitamahaya Namah।
Om Chaturmukhaya Namah।
Om Mahalingaya Namah।
Om Charulingaya Namah।
Om Lingadhyakshaya Namah।

Om Suradhyakshaya Namah।
Om Yogadhyakshaya Namah।
Om Yugavahaya Namah।
Om Bijadhyakshaya Namah।
Om Bijakartre Namah।
Om Adhyatmanugataya Namah।
Om Balaya Namah।
Om Itihasaya Namah।
Om Sakalpaya Namah।
Om Gautamaya Namah।

Om Nishakaraya Namah।
Om Dambhaya Namah।
Om Adambhaya Namah।
Om Vaidambhaya Namah।
Om Vashyaya Namah।
Om Vashakaraya Namah।
Om Kalaye Namah।
Om Lokakartre Namah।
Om Pashupataye Namah।
Om Mahakartre Namah।

Om Anaushadhaya Namah।
Om Aksharaya Namah।
Om Paramabrahmane Namah।
Om Balawate Namah।
Om Shakraya Namah।
Om Nitaye Namah।
Om Anitaye Namah।
Om Shuddhatmane Namah।
Om Shuddhaya Namah।
Om Manyaya Namah।

Om Gatagataya Namah।
Om Bahuprasadaya Namah।
Om Suswapnaya Namah।
Om Darpanaya Namah।
Om Amitrajite Namah।
Om Vedakaraya Namah।
Om Mantrakaraya Namah।
Om Vidushe Namah।
Om Samaramardanaya Namah।
Om Mahameghanivasine Namah।

Om Mahaghoraya Namah।
Om Vashine Namah।
Om Karaya Namah।
Om Agnijwalaya Namah।
Om Mahajwalaya Namah।
Om Atidhumraya Namah।
Om Hutaya Namah।
Om Havishe Namah।
Om Vrishanaya Namah।
Om Shankaraya Namah।

Om Nityam Varchaswine Namah।
Om Dhumaketanaya Namah।
Om Nilaya Namah।
Om Angalubdhaya Namah।
Om Shobhanaya Namah।
Om Niravagrahaya Namah।
Om Swastidaya Namah।
Om Swastibhavaya Namah।
Om Bhagine Namah।
Om Bhagakaraya Namah।

Om Laghave Namah।
Om Utsangaya Namah।
Om Mahangaya Namah।
Om Mahagarbhaparayanaya Namah।
Om Krishnavarnaya Namah।
Om Suvarnaya Namah।
Om Sarvadehinamindriyaya Namah।
Om Mahapadaya Namah।
Om Mahahastaya Namah।
Om Mahakayaya Namah।

Om Mahayashase Namah।
Om Mahamurdhne Namah।
Om Mahamatraya Namah।
Om Mahanetraya Namah।
Om Nishalayaya Namah।
Om Mahantakaya Namah।
Om Mahakarnaya Namah।
Om Mahoshthaya Namah।
Om Mahahanave Namah।
Om Mahanasaya Namah।

Om Mahakambave Namah।
Om Mahagrivaya Namah।
Om Shmashanabhaje Namah।
Om Mahavakshase Namah।
Om Mahoraskaya Namah।
Om Antaratmane Namah।
Om Mrigalayaya Namah।
Om Lambanaya Namah।
Om Lambitoshthaya Namah।
Om Mahamayaya Namah।

Om Payonidhaye Namah।
Om Mahadantaya Namah।
Om Mahadamshtraya Namah।
Om Mahajihvaya Namah।
Om Mahamukhaya Namah।
Om Mahanakhaya Namah।
Om Maharomne Namah।
Om Mahakoshaya Namah।
Om Mahajataya Namah।
Om Prasannaya Namah।

Om Prasadaya Namah।
Om Pratyayaya Namah।
Om Girisadhanaya Namah।
Om Snehanaya Namah।
Om Asnehanaya Namah।
Om Ajitaya Namah।
Om Mahamunaye Namah।
Om Vrikshakaraya Namah।
Om Vrikshaketave Namah।
Om Analaya Namah।

Om Vayuvahanaya Namah।
Om Gandaline Namah।
Om Merudhamne Namah।
Om Devadhipataye Namah।
Om Atharvashirshaya Namah।
Om Samasyaya Namah।
Om Riksahasramitekshanaya Namah।
Om Yajuh Pada Bhujaya Namah।
Om Guhyaya Namah।
Om Prakashaya Namah।

Om Jangamaya Namah।
Om Amogharthaya Namah।
Om Prasadaya Namah।
Om Abhigamyaya Namah।
Om Sudarshanaya Namah।
Om Upakaraya Namah।
Om Priyaya Namah।
Om Sarvasmai Namah।
Om Kanakaya Namah।
Om Kanchanachchhavaye Namah।

Om Nabhaye Namah।
Om Nandikaraya Namah।
Om Bhavaya Namah।
Om Pushkarasthapataye Namah।
Om Sthiraya Namah।
Om Dwadashaya Namah।
Om Trasanaya Namah।
Om Adyaya Namah।
Om Yajnaya Namah।
Om Yajnasamahitaya Namah।

Om Naktaya Namah।
Om Kalaye Namah।
Om Kalaya Namah।
Om Makaraya Namah।
Om Kalapujitaya Namah।
Om Saganaya Namah।
Om Ganakaraya Namah।
Om Bhutavahanasarathaye Namah।
Om Bhasmashayaya Namah।
Om Bhasmagoptre Namah।

Om Bhasmabhutaya Namah।
Om Tarave Namah।
Om Ganaya Namah।
Om Lokapalaya Namah।
Om Alokaya Namah।
Om Mahatmane Namah।
Om Sarvapujitaya Namah।
Om Shuklaya Namah।
Om Trishuklaya Namah।
Om Sampannaya Namah।

Om Shuchaye Namah।
Om Bhutanishevitaya Namah।
Om Ashramasthaya Namah।
Om Kriyavasthaya Namah।
Om Vishvakarmamataye Namah।
Om Varaya Namah।
Om Vishalashakhaya Namah।
Om Tamroshthaya Namah।
Om Ambujalaya Namah।
Om Sunishchalaya Namah।

Om Kapilaya Namah।
Om Kapishaya Namah।
Om Shuklaya Namah।
Om Ayushe Namah।
Om Parasmai Namah।
Om Aparasmai Namah।
Om Gandharvaya Namah।
Om Aditaye Namah।
Om Tarkshyaya Namah।
Om Suvijneyaya Namah।

Om Susharadaya Namah।
Om Parashvadhayudhaya Namah।
Om Devaya Namah।
Om Anukarine Namah।
Om Subandhavaya Namah।
Om Tumbavinaya Namah।
Om Mahakrodhaya Namah।
Om Urdhvaretase Namah।
Om Jaleshayaya Namah।
Om Ugraya Namah।

Om Vamshakaraya Namah।
Om Vamshaya Namah।
Om Vamshanadaya Namah।
Om Aninditaya Namah।
Om Sarvangarupaya Namah।
Om Mayavine Namah।
Om Suhride Namah।
Om Anilaya Namah।
Om Analaya Namah।
Om Bandhanaya Namah।

Om Bandhakartre Namah।
Om Subandhanavimochanaya Namah।
Om Sayajnaraye Namah।
Om Sakamaraye Namah।
Om Mahadamshtraya Namah।
Om Mahayudhaya Namah।
Om Bahudhaninditaya Namah।
Om Sharwaya Namah।
Om Shankaraya Namah।
Om Shankaraya Namah।

Om Adhanaya Namah।
Om Amareshaya Namah।
Om Mahadevaya Namah।
Om Vishvadevaya Namah।
Om Surarighne Namah।
Om Ahirbudhnyaya Namah।
Om Anilabhaya Namah।
Om Chekitanaya Namah।
Om Havishe Namah।
Om Ajaikapade Namah।

Om Kapaline Namah।
Om Trishankave Namah।
Om Ajitaya Namah।
Om Shivaya Namah।
Om Dhanwantaraye Namah।
Om Dhumaketave Namah।
Om Skandaya Namah।
Om Vaishravanaya Namah।
Om Dhatre Namah।
Om Shakraya Namah।

Om Vishnave Namah।
Om Mitraya Namah।
Om Tvashtre Namah।
Om Dhruvaya Namah।
Om Dharaya Namah।
Om Prabhavaya Namah।
Om Sarvagaya Vayave Namah।
Om Aryamne Namah।
Om Savitre Namah।
Om Ravaye Namah।

Om Ushangave Namah।
Om Vidhatre Namah।
Om Mandhatre Namah।
Om Bhutabhavanaya Namah।
Om Vibhave Namah।
Om Varnavibhavine Namah।
Om Sarvakamagunavahaya Namah।
Om Padmanabhaya Namah।
Om Mahagarbhaya Namah।
Om Chandravaktraya Namah।

Om Anilaya Namah।
Om Analaya Namah।
Om Balawate Namah।
Om Upashantaya Namah।
Om Puranaya Namah।
Om Punyachanchurine Namah।
Om Kurukartre Namah।
Om Kuruvasine Namah।
Om Kurubhutaya Namah।
Om Gunaushadhaya Namah।

Om Sarvashayaya Namah।
Om Darbhacharine Namah।
Om Sarvesham Praninam Pataye Namah।
Om Devadevaya Namah।
Om Sukhasaktaya Namah।
Om Sate Namah।
Om Asate Namah।
Om Sarvaratnavide Namah।
Om Kailasagirivasine Namah।
Om Himavadgirisamshrayaya Namah।

Om Kulaharine Namah।
Om Kulakartre Namah।
Om Bahuvidyaya Namah।
Om Bahupradaya Namah।
Om Vanijaya Namah।
Om Vardhakine Namah।
Om Vrikshaya Namah।
Om Bakulaya Namah।
Om Chandanaya Namah।
Om Chhadaya Namah।

Om Saragrivaya Namah।
Om Mahajatrave Namah।
Om Alolaya Namah।
Om Mahaushadhaya Namah।
Om Siddharthakarine Namah।
Om Siddharthaya Namah।
Om Chhandovyakaranottaraya Namah।
Om Simhanadaya Namah।
Om Simhadamshtraya Namah।
Om Simhagaya Namah।

Om Simhavahanaya Namah।
Om Prabhavatmane Namah।
Om Jagatkalasthalaya Namah।
Om Lokahitaya Namah।
Om Tarave Namah।
Om Sarangaya Namah।
Om Navachakrangaya Namah।
Om Ketumaline Namah।
Om Sabhavanaya Namah।
Om Bhutalayaya Namah।

Om Bhutapataye Namah।
Om Ahoratraya Namah।
Om Aninditaya Namah।
Om Sarvabhutanam Vahitre Namah।
Om Sarvabhutanam Nilayaya Namah।
Om Vibhave Namah।
Om Bhavaya Namah।
Om Amoghaya Namah।
Om Samyataya Namah।
Om Ashvaya Namah।

Om Bhojanaya Namah।
Om Pranadharanaya Namah।
Om Dhritimate Namah।
Om Matimate Namah।
Om Dakshaya Namah।
Om Satkritaya Namah।
Om Yugadhipaya Namah।
Om Gopalaye Namah।
Om Gopataye Namah।
Om Gramaya Namah।

Om Gocharmavasanaya Namah।
Om Haraye Namah।
Om Hiranyabahave Namah।
Om Praveshinam Guhapalaya Namah।
Om Prakrishtaraye Namah।
Om Mahaharshaya Namah।
Om Jitakamaya Namah।
Om Jitendriyaya Namah।
Om Gandharaya Namah।
Om Suvasaya Namah।

Om Tapahsaktaya Namah।
Om Rataye Namah।
Om Naraya Namah।
Om Mahagitaya Namah।
Om Mahanrityaya Namah।
Om Apsaroganasevitaya Namah।
Om Mahaketave Namah।
Om Mahadhatave Namah।
Om Naikasanucharaya Namah।
Om Chalaya Namah।

Om Avedaniyaya Namah।
Om Adeshaya Namah।
Om Sarvagandhasukhavahaya Namah।
Om Toranaya Namah।
Om Taranaya Namah।
Om Vataya Namah।
Om Paridhyai Namah।
Om Patikhecharaya Namah।
Om Samyogavardhanaya Namah।
Om Vriddhaya Namah।

Om Ativriddhaya Namah।
Om Gunadhikaya Namah।
Om Nityaya Atmasahayaya Namah।
Om Devasurapataye Namah।
Om Pataye Namah।
Om Yuktaya Namah।
Om Yuktabahave Namah।
Om Devaya Divisuparvanaya Namah।
Om Ashadhaya Namah।
Om Sushadhaya Namah।

Om Dhruvaya Namah।
Om Harinaya Namah।
Om Haraya Namah।
Om Avartamanebhyovapushe Namah।
Om Vasushreshthaya Namah।
Om Mahapathaya Namah।
Om Vimarshaya Shiroharine Namah।
Om Sarvalakshanalakshitaya Namah।
Om Akshaya Rathayogine Namah।
Om Sarvayogine Namah।

Om Mahabalaya Namah।
Om Samamnayaya Namah।
Om Asamamnayaya Namah।
Om Tirthadevaya Namah।
Om Maharathaya Namah।
Om Nirjivaya Namah।
Om Jivanaya Namah।
Om Mantraya Namah।
Om Shubhakshaya Namah।
Om Bahukarkashaya Namah।

Om Ratnaprabhutaya Namah।
Om Ratnangaya Namah।
Om Maharnavanipanavide Namah।
Om Mulaya Namah।
Om Vishalaya Namah।
Om Amritaya Namah।
Om Vyaktavyaktaya Namah।
Om Taponidhaye Namah।
Om Arohanaya Namah।
Om Adhirohaya Namah।

Om Shiladharine Namah।
Om Mahayashase Namah।
Om Senakalpaya Namah।
Om Mahakalpaya Namah।
Om Yogaya Namah।
Om Yugakaraya Namah।
Om Haraye Namah।
Om Yugarupaya Namah।
Om Maharupaya Namah।
Om Mahanagahanaya Namah।

Om Avadhaya Namah।
Om Nyayanirvapanaya Namah।
Om Padaya Namah।
Om Panditaya Namah।
Om Achalopamaya Namah।
Om Bahumalaya Namah।
Om Mahamalaya Namah।
Om Shashine Harasulochanaya Namah।
Om Vistaraya Lavanaya Kupaya Namah।
Om Triyugaya Namah।

Om Saphalodayaya Namah।
Om Trilochanaya Namah।
Om Vishannangaya Namah।
Om Manividdhaya Namah।
Om Jatadharaya Namah।
Om Vindave Namah।
Om Visargaya Namah।
Om Sumukhaya Namah।
Om Sharaya Namah।
Om Sarvayudhaya Namah।

Om Sahaya Namah।
Om Nivedanaya Namah।
Om Sukhajataya Namah।
Om Sugandharaya Namah।
Om Mahadhanushe Namah।
Om Bhagawate Gandhapaline Namah।
Om Sarvakarmanamutthanaya Namah।
Om Manthanaya Bahulaya Vayave Namah।
Om Sakalaya Namah।
Om Sarvalochanaya Namah।

Om Talastalaya Namah।
Om Karasthaline Namah।
Om Urdhvasamhananaya Namah।
Om Mahate Namah।
Om Chhatraya Namah।
Om Suchchhatraya Namah।
Om Vikhyatalokaya Namah।
Om Sarvashrayaya Kramaya Namah।
Om Mundaya Namah।
Om Virupaya Namah।

Om Vikritaya Namah।
Om Dandine Namah।
Om Kundine Namah।
Om Vikurvanaya Namah।
Om Haryakshaya Namah।
Om Kakubhaya Namah।
Om Vajrine Namah।
Om Shatajihvaya Namah।
Om Sahasrapade Sahasramurdhne Namah।
Om Devendraya Namah।

Om Sarvadevamayaya Namah।
Om Gurave Namah।
Om Sahasrabahave Namah।
Om Sarvangaya Namah।
Om Sharanyaya Namah।
Om Sarvalokakrite Namah।
Om Pavitraya Namah।
Om Trikakunmantraya Namah।
Om Kanishthaya Namah।
Om Krishnapingalaya Namah।

Om Brahmadandavinirmatre Namah।
Om Shataghnipasha Shaktimate Namah।
Om Padmagarbhaya Namah।
Om Mahagarbhaya Namah।
Om Brahmagarbhaya Namah।
Om Jalodbhavaya Namah।
Om Gabhastaye Namah।
Om Brahmakrite Namah।
Om Brahmine Namah।
Om Brahmavide Namah।

Om Brahmanaya Namah।
Om Gataye Namah।
Om Anantarupaya Namah।
Om Naikatmane Namah।
Om Swayambhuvaya Tigmatejase Namah।
Om Urdhvagatmane Namah।
Om Pashupataye Namah।
Om Vataramhase Namah।
Om Manojavaya Namah।
Om Chandanine Namah।

Om Padmanalagraya Namah।
Om Surabhyuttaranaya Namah।
Om Naraya Namah।
Om Karnikaramahasragvine Namah।
Om Nilamaulaye Namah।
Om Pinakadhrite Namah।
Om Umapataye Namah।
Om Umakantaya Namah।
Om Jahnavidhrite Namah।
Om Umadhavaya Namah।

Om Varaya Varahaya Namah।
Om Varadaya Namah।
Om Varenyaya Namah।
Om Sumahasvanaya Namah।
Om Mahaprasadaya Namah।
Om Damanaya Namah।
Om Shatrughne Namah।
Om Shvetapingalaya Namah।
Om Pitatmane Namah।
Om Paramatmane Namah।

Om Prayatatmane Namah।
Om Pradhanadhrite Namah।
Om Sarvaparshvamukhaya Namah।
Om Tryakshaya Namah।
Om Dharmasadharanaya Varaya Namah।
Om Characharatmane Namah।
Om Sukshmatmane Namah।
Om Amritaya Govrisheshvaraya Namah।
Om Sadhyarshaye Namah।
Om Adityaya Vasave Namah।

Om Vivasvate Savitamritaya Namah।
Om Vyasaya Namah।
Om Susankshepaya Vistaraya Sargaya Namah।
Om Paryaya Naraya Namah।
Om Ritave Namah।
Om Samvatsaraya Namah।
Om Masaya Namah।
Om Pakshaya Namah।
Om Sankhyasamapanaya Namah।
Om Kalabhyo Namah।

Om Kashthabhyo Namah।
Om Lavebhyo Namah।
Om Matrabhyo Namah।
Om Muhurtahah Kshapabhyo Namah।
Om Kshanebhyo Namah।
Om Vishvakshetraya Namah।
Om Prajabijaya Namah।
Om Lingaya Namah।
Om Adyaya Nirgamaya Namah।
Om Sate Namah।

Om Asate Namah।
Om Vyaktaya Namah।
Om Avyaktaya Namah।
Om Pitre Namah।
Om Matre Namah।
Om Pitamahaya Namah।
Om Swargadwaraya Namah।
Om Prajadwaraya Namah।
Om Mokshadwaraya Namah।
Om Trivishtapaya Namah।

Om Nirvanaya Namah।
Om Hladanaya Namah।
Om Brahmalokaya Namah।
Om Parasyai Gataye Namah।
Om Devasuravinirmatre Namah।
Om Devasuraparayanaya Namah।
Om Devasuragurave Namah।
Om Devaya Namah।
Om Devasuranamaskritaya Namah।
Om Devasuramahamatraya Namah।

Om Devasuraganashrayaya Namah।
Om Devasuraganadhyakshaya Namah।
Om Devasuraganagranye Namah।
Om Devatidevaya Namah।
Om Devarshaye Namah।
Om Devasuravarapradaya Namah।
Om Devasureshwaraya Namah।
Om Vishvasmai Namah।
Om Devasuramaheshwaraya Namah।
Om Sarvadevamayaya Namah।

Om Achintyaya Namah।
Om Devatatmane Namah।
Om Atmasambhavaya Namah।
Om Udbhide Namah।
Om Trivikramaya Namah।
Om Vaidyaya Namah।
Om Virajase Namah।
Om Nirajase Namah।
Om Amaraya Namah।
Om Idyaya Namah।

Om Hastishwaraya Namah।
Om Vyaghraya Namah।
Om Devasimhaya Namah।
Om Nararshabhaya Namah।
Om Vibudhaya Namah।
Om Agravaraya Namah।
Om Sukshmaya Namah।
Om Sarvadevaya Namah।
Om Tapomayaya Namah।
Om Suyuktaya Namah।

Om Shobhanaya Namah।
Om Vajrine Namah।
Om Prasanam Prabhavaya Namah।
Om Avyayaya Namah।
Om Guhaya Namah।
Om Kantaya Namah।
Om Nijaya Sargaya Namah।
Om Pavitraya Namah।
Om Sarvapavanaya Namah।
Om Shringine Namah।

Om Shringapriyaya Namah।
Om Babhrave Namah।
Om Rajarajaya Namah।
Om Niramayaya Namah।
Om Abhiramaya Namah।
Om Suraganaya Namah।
Om Viramaya Namah।
Om Sarvasadhanaya Namah।
Om Lalatakshaya Namah।
Om Vishvadevaya Namah। 990 ।

Om Harinaya Namah।
Om Brahmavarchase Namah।
Om Sthavaranam Pataye Namah।
Om Niyamendriyavardhanaya Namah।
Om Siddharthaya Namah।
Om Siddhabhutarthaya Namah।
Om Achintyaya Namah।
Om Satyavrataya Namah।
Om Shuchaye Namah।
Om Vratadhipaya Namah । 1000 ।

Om Parasmai Namah।
Om Brahmane Namah।
Om Bhaktanam Paramayai Gataye Namah।
Om Vimuktaya Namah।
Om Muktatejase Namah।
Om Shrimate Namah।
Om Shrivardhanaya Namah।
Om Jagate Namah। 1008 ।

Ithi Sri Shiva Sahasranamavali Sampoornam ||

1 thought on “Shiva Sahasranamavali in English – 1000 Names of Lord Shiva”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *