Skip to content

Sivananda Lahari Tamil Lyrics – ஶிவானந்த லஹரீ

Shivananda LahariPin

Sivananda lahari is a 100 stanza devotional hymn in praise of Lord Shiva. It was composed by Shri Adi Shankaracharya at Srisailam, which is a Jyotirlinga and also a Shaktipeetha. Sivananda lahari starts with a salutation to Lord Mallikarjuna and Brahmarambika, the dieties of Srisailam. Many other great saints and philosophers have made commentaries on Shivananda lahari for its poetic and devotional value. Get Sri Sivananada lahari tamil lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shiva.

Sivananda Lahari Tamil Lyrics – ஶிவானந்த லஹரீ 

களாப்⁴யாம் சூடா³லங்க்ருதஶஶிகளாப்⁴யாம் நிஜதப꞉-
ப²லாப்⁴யாம் ப⁴க்தேஷு ப்ரகடிதப²லாப்⁴யாம் ப⁴வது மே |
ஶிவாப்⁴யாமஸ்தோகத்ரிபு⁴வனஶிவாப்⁴யாம் ஹ்ருதி³ புன-
ர்ப⁴வாப்⁴யாமானந்த³ஸ்பு²ரத³னுப⁴வாப்⁴யாம் நதிரியம் || 1 ||

க³ளந்தீ ஶம்போ⁴ த்வச்சரிதஸரித꞉ கில்பி³ஷரஜோ
த³ளந்தீ தீ⁴குல்யாஸரணிஷு பதந்தீ விஜயதாம் |
தி³ஶந்தீ ஸம்ஸாரப்⁴ரமணபரிதாபோபஶமனம்
வஸந்தீ மச்சேதோஹ்ரத³பு⁴வி ஶிவானந்த³லஹரீ || 2 ||

த்ரயீவேத்³யம் ஹ்ருத்³யம் த்ரிபுரஹரமாத்³யம் த்ரினயனம்
ஜடாபா⁴ரோதா³ரம் சலது³ரக³ஹாரம் ம்ருக³த⁴ரம் |
மஹாதே³வம் தே³வம் மயி ஸத³யபா⁴வம் பஶுபதிம்
சிதா³லம்ப³ம் ஸாம்ப³ம் ஶிவமதிவிட³ம்ப³ம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜே || 3 ||

ஸஹஸ்ரம் வர்தந்தே ஜக³தி விபு³தா⁴꞉ க்ஷுத்³ரப²லதா³
ந மன்யே ஸ்வப்னே வா தத³னுஸரணம் தத்க்ருதப²லம் |
ஹரிப்³ரஹ்மாதீ³னாமாபி நிகடபா⁴ஜாமஸுலப⁴ம்
சிரம் யாசே ஶம்போ⁴ தவ பதா³ம்போ⁴ஜப⁴ஜனம் || 4 ||

ஸ்ம்ருதௌ ஶாஸ்த்ரே வைத்³யே ஶகுனகவிதாகா³னப²ணிதௌ
புராணே மந்த்ரே வா ஸ்துதினடனஹாஸ்யேஷ்வசதுர꞉ |
கத²ம் ராஜ்ஞாம் ப்ரீதிர்ப⁴வதி மயி கோ(அ)ஹம் பஶுபதே
பஶும் மாம் ஸர்வஜ்ஞ ப்ரதி²த க்ருபயா பாலய விபோ⁴ || 5 ||

க⁴டோ வா ம்ருத்பிண்டோ³(அ)ப்யணுரபி ச தூ⁴மோ(அ)க்³னிரசல꞉
படோ வா தந்துர்வா பரிஹரதி கிம் கோ⁴ரஶமனம் |
வ்ருதா² கண்ட²க்ஷோப⁴ம் வஹஸி தரஸா தர்கவசஸா
பதா³ம்போ⁴ஜம் ஶம்போ⁴ர்ப⁴ஜ பரமஸௌக்²யம் வ்ரஜ ஸுதீ⁴꞉ || 6 ||

மனஸ்தே பாதா³ப்³ஜே நிவஸது வச꞉ ஸ்தோத்ரப²ணிதௌ
கரௌ சாப்⁴யர்சாயாம் ஶ்ருதிரபி கதா²கர்ணனவிதௌ⁴ |
தவ த்⁴யானே பு³த்³தி⁴ர்னயனயுக³ளம் மூர்திவிப⁴வே
பரக்³ரந்தா²ன்கைர்வா பரமஶிவ ஜானே பரமத꞉ || 7 ||

யதா² பு³த்³தி⁴꞉ ஶுக்தௌ ரஜதமிதி காசாஶ்மனி மணி-
ர்ஜலே பைஷ்டே க்ஷீரம் ப⁴வதி ம்ருக³த்ருஷ்ணாஸு ஸலிலம் |
ததா² தே³வப்⁴ராந்த்யா ப⁴ஜதி ப⁴வத³ன்யம் ஜட³ஜனோ
மஹாதே³வேஶம் த்வாம் மனஸி ச ந மத்வா பஶுபதே || 8 ||

க³பீ⁴ரே காஸாரே விஶதி விஜனே கோ⁴ரவிபினே
விஶாலே ஶைலே ச ப்⁴ரமதி குஸுமார்த²ம் ஜட³மதி꞉ |
ஸமர்ப்யைகம் சேத꞉ஸரஸிஜமுமானாத² ப⁴வதே
ஸுகே²னாவஸ்தா²தும் ஜன இஹ ந ஜானாதி கிமஹோ || 9 ||

நரத்வம் தே³வத்வம் நக³வனம்ருக³த்வம் மஶகதா
பஶுத்வம் கீடத்வம் ப⁴வது விஹக³த்வாதி³ ஜனநம் |
ஸதா³ த்வத்பாதா³ப்³ஜஸ்மரணபரமானந்த³லஹரீ-
விஹாராஸக்தம் சேத்³த்⁴ருத³யமிஹ கிம் தேன வபுஷா || 10 ||

வடுர்வா கே³ஹீ வா யதிரபி ஜடீ வா ததி³தரோ
நரோ வா ய꞉ கஶ்சித்³ப⁴வது ப⁴வ கிம் தேன ப⁴வதி |
யதீ³யம் ஹ்ருத்பத்³மம் யதி³ ப⁴வத³தீ⁴னம் பஶுபதே
ததீ³யஸ்த்வம் ஶம்போ⁴ ப⁴வஸி ப⁴வபா⁴ரம் ச வஹஸி || 11 ||

கு³ஹாயாம் கே³ஹே வா ப³ஹிரபி வனே வா(அ)த்³ரிஶிக²ரே
ஜலே வா வஹ்னௌ வா வஸது வஸதே꞉ கிம் வத³ ப²லம் |
ஸதா³ யஸ்யைவாந்த꞉கரணமபி ஶம்போ⁴ தவ பதே³
ஸ்தி²தம் சேத்³யோகோ³(அ)ஸௌ ஸ ச பரமயோகீ³ ஸ ச ஸுகீ² || 12 ||

அஸாரே ஸம்ஸாரே நிஜப⁴ஜனதூ³ரே ஜட³தி⁴யா
ப்⁴ரமந்தம் மாமந்த⁴ம் பரமக்ருபயா பாதுமுசிதம் |
மத³ன்ய꞉ கோ தீ³னஸ்தவ க்ருபணரக்ஷாதினிபுண-
ஸ்த்வத³ன்ய꞉ கோ வா மே த்ரிஜக³தி ஶரண்ய꞉ பஶுபதே || 13 ||

ப்ரபு⁴ஸ்த்வம் தீ³னானாம் க²லு பரமப³ந்து⁴꞉ பஶுபதே
ப்ரமுக்²யோ(அ)ஹம் தேஷாமபி கிமுத ப³ந்து⁴த்வமனயோ꞉ |
த்வயைவ க்ஷந்தவ்யா꞉ ஶிவ மத³பராதா⁴ஶ்ச ஸகலா꞉
ப்ரயத்னாத்கர்தவ்யம் மத³வனமியம் ப³ந்து⁴ஸரணி꞉ || 14 ||

உபேக்ஷா நோ சேத்கிம் ந ஹரஸி ப⁴வத்³த்⁴யானவிமுகா²ம்
து³ராஶாபூ⁴யிஷ்டா²ம் விதி⁴லிபிமஶக்தோ யதி³ ப⁴வான் |
ஶிரஸ்தத்³வைதா⁴த்ரம் ந நக²லு ஸுவ்ருத்தம் பஶுபதே
கத²ம் வா நிர்யத்னம் கரனக²முகே²னைவ லுலிதம் || 15 ||

விரிஞ்சிர்தீ³ர்கா⁴யுர்ப⁴வது ப⁴வதா தத்பரஶிர-
ஶ்சதுஷ்கம் ஸம்ரக்ஷ்யம் ஸ க²லு பு⁴வி தை³ன்யம் லிகி²தவான் |
விசார꞉ கோ வா மாம் விஶத³ க்ருபயா பாதி ஶிவ தே
கடாக்ஷவ்யாபார꞉ ஸ்வயமபி ச தீ³னாவனபர꞉ || 16 ||

ப²லாத்³வா புண்யானாம் மயி கருணயா வா த்வயி விபோ⁴
ப்ரஸன்னேபி ஸ்வாமின் ப⁴வத³மலபாதா³ப்³ஜயுக³ளம் |
கத²ம் பஶ்யேயம் மாம் ஸ்த²க³யதி நம꞉ ஸம்ப்⁴ரமஜுஷாம்
நிலிம்பானாம் ஶ்ரேணிர்னிஜகனகமாணிக்யமகுடை꞉ || 17 ||

த்வமேகோ லோகானாம் பரமப²லதோ³ தி³வ்யபத³வீம்
வஹந்தஸ்த்வன்மூலாம் புனரபி ப⁴ஜந்தே ஹரிமுகா²꞉ |
கியத்³வா தா³க்ஷிண்யம் தவ ஶிவ மதா³ஶா ச கியதீ
கதா³ வா மத்³ரக்ஷாம் வஹஸி கருணாபூரிதத்³ருஶா || 18 ||

து³ராஶாபூ⁴யிஷ்டே² து³ரதி⁴பக்³ருஹத்³வாரக⁴டகே
து³ரந்தே ஸம்ஸாரே து³ரிதனிலயே து³꞉க²ஜனகே |
மதா³யாஸம் கிம் ந வ்யபனயஸி கஸ்யோபக்ருதயே
வதே³யம் ப்ரீதிஶ்சேத்தவ ஶிவ க்ருதார்தா²꞉ க²லு வயம் || 19 ||

ஸதா³ மோஹாடவ்யாம் சரதி யுவதீனாம் குசகி³ரௌ
நடத்யாஶாஶாகா²ஸ்வடதி ஜ²டிதி ஸ்வைரமபி⁴த꞉ |
கபாலின் பி⁴க்ஷோ மே ஹ்ருத³யகபிமத்யந்தசபலம்
த்³ருட⁴ம் ப⁴க்த்யா ப³த்³த்⁴வா ஶிவ ப⁴வத³தீ⁴னம் குரு விபோ⁴ || 20 ||

த்⁴ருதிஸ்தம்பா⁴தா⁴ராம் த்³ருட⁴கு³ணனிப³த்³தா⁴ம் ஸக³மனாம்
விசித்ராம் பத்³மாட்⁴யாம் ப்ரதிதி³வஸஸன்மார்க³க⁴டிதாம் |
ஸ்மராரே மச்சேத꞉ஸ்பு²டபடகுடீம் ப்ராப்ய விஶதா³ம்
ஜய ஸ்வாமின் ஶக்த்யா ஸஹ ஶிவக³ணை꞉ ஸேவித விபோ⁴ || 21 ||

ப்ரலோபா⁴த்³யைரர்தா²ஹரணபரதந்த்ரோ த⁴னிக்³ருஹே
ப்ரவேஶோத்³யுக்த꞉ ஸன்ப்⁴ரமதி ப³ஹுதா⁴ தஸ்கரபதே |
இமம் சேதஶ்சோரம் கத²மிஹ ஸஹே ஶங்கர விபோ⁴
தவாதீ⁴னம் க்ருத்வா மயி நிரபராதே⁴ குரு க்ருபாம் || 22 ||

கரோமி த்வத்பூஜாம் ஸபதி³ ஸுக²தோ³ மே ப⁴வ விபோ⁴
விதி⁴த்வம் விஷ்ணுத்வம் தி³ஶஸி க²லு தஸ்யா꞉ ப²லமிதி |
புனஶ்ச த்வாம் த்³ரஷ்டும் தி³வி பு⁴வி வஹன் பக்ஷிம்ருக³தா-
மத்³ருஷ்ட்வா தத்கே²த³ம் கத²மிஹ ஸஹே ஶங்கர விபோ⁴ || 23 ||

கதா³ வா கைலாஸே கனகமணிஸௌதே⁴ ஸஹக³ணை-
ர்வஸன் ஶம்போ⁴ரக்³ரே ஸ்பு²டக⁴டிதமூர்தா⁴ஞ்ஜலிபுட꞉ |
விபோ⁴ ஸாம்ப³ ஸ்வாமின்பரமஶிவ பாஹீதி நிக³த³-
ந்விதா⁴த்ரூணாம் கல்பான் க்ஷணமிவ வினேஷ்யாமி ஸுக²த꞉ || 24 ||

ஸ்தவைர்ப்³ரஹ்மாதீ³னாம் ஜயஜயவசோபி⁴ர்னியமினாம்
க³ணானாம் கேளீபி⁴ர்மத³கலமஹோக்ஷஸ்ய ககுதி³ |
ஸ்தி²தம் நீலக்³ரீவம் த்ரினயனமுமாஶ்லிஷ்டவபுஷம்
கதா³ த்வாம் பஶ்யேயம் கரத்⁴ருதம்ருக³ம் க²ண்ட³பரஶும் || 25 ||

கதா³ வா த்வாம் த்³ருஷ்ட்வா கி³ரிஶ தவ ப⁴வ்யாங்க்⁴ரியுக³ளம்
க்³ருஹீத்வா ஹஸ்தாப்⁴யாம் ஶிரஸி நயனே வக்ஷஸி வஹன் |
ஸமாஶ்லிஷ்யாக்⁴ராய ஸ்பு²டஜலஜக³ந்தா⁴ன்பரிமலா-
நலாப்⁴யாம் ப்³ரஹ்மாத்³யைர்முத³மனுப⁴விஷ்யாமி ஹ்ருத³யே || 26 ||

கரஸ்தே² ஹேமாத்³ரௌ கி³ரிஶ நிகடஸ்தே² த⁴னபதௌ
க்³ருஹஸ்தே² ஸ்வர்பூ⁴ஜா(அ)மரஸுரபி⁴சிந்தாமணிக³ணே |
ஶிரஸ்தே² ஶீதாம்ஶௌ சரணயுக³ளஸ்தே²(அ)கி²லஶுபே⁴
கமர்த²ம் தா³ஸ்யே(அ)ஹம் ப⁴வது ப⁴வத³ர்த²ம் மம மன꞉ || 27 ||

ஸாரூப்யம் தவ பூஜனே ஶிவ மஹாதே³வேதி ஸங்கீர்தனே
ஸாமீப்யம் ஶிவப⁴க்திது⁴ர்யஜனதாஸாங்க³த்யஸம்பா⁴ஷணே |
ஸாலோக்யம் ச சராசராத்மகதனுத்⁴யானே ப⁴வானீபதே
ஸாயுஜ்யம் மம ஸித்³த⁴மத்ர ப⁴வதி ஸ்வாமின்க்ருதார்தோ²(அ)ஸ்ம்யஹம் || 28 ||

த்வத்பாதா³ம்பு³ஜமர்சயாமி பரமம் த்வாம் சிந்தயாம்யன்வஹம்
த்வாமீஶம் ஶரணம் வ்ரஜாமி வசஸா த்வாமேவ யாசே விபோ⁴ |
வீக்ஷாம் மே தி³ஶ சாக்ஷுஷீம் ஸகருணாம் தி³வ்யைஶ்சிரம் ப்ரார்தி²தாம்
ஶம்போ⁴ லோககு³ரோ மதீ³யமனஸ꞉ ஸௌக்²யோபதே³ஶம் குரு || 29 ||

வஸ்த்ரோத்³தூ⁴தவிதௌ⁴ ஸஹஸ்ரகரதா புஷ்பார்சனே விஷ்ணுதா
க³ந்தே⁴ க³ந்த⁴வஹாத்மதா(அ)ன்னபசனே ப³ர்ஹிர்முகா²த்⁴யக்ஷதா |
பாத்ரே காஞ்சனக³ர்ப⁴தாஸ்தி மயி சேத்³பா³லேந்து³சூடா³மணே
ஶுஶ்ரூஷாம் கரவாணி தே பஶுபதே ஸ்வாமிம்ஸ்த்ரிலோகீகு³ரோ || 30 ||

நாலம் வா பரமோபகாரகமித³ம் த்வேகம் பஶூனாம் பதே
பஶ்யன்குக்ஷிக³தாம்ஶ்சராசரக³ணான்பா³ஹ்யஸ்தி²தான்ரக்ஷிதும் |
ஸர்வாமர்த்யபலாயனௌஷத⁴மதிஜ்வாலாகரம் பீ⁴கரம்
நிக்ஷிப்தம் க³ரளம் க³ளே ந கி³ளிதம் நோத்³கீ³ர்ணமேவ த்வயா || 31 ||

ஜ்வாலோக்³ர꞉ ஸகலாமராதிப⁴யத³꞉ க்ஷ்வேள꞉ கத²ம் வா த்வயா
த்³ருஷ்ட꞉ கிம் ச கரே த்⁴ருத꞉ கரதலே கிம் பக்வஜம்பூ³ப²லம் |
ஜிஹ்வாயாம் நிஹிதஶ்ச ஸித்³த⁴கு⁴டிகா வா கண்ட²தே³ஶே ப்⁴ருத꞉
கிம் தே நீலமணிர்விபூ⁴ஷணமயம் ஶம்போ⁴ மஹாத்மன்வத³ || 32 ||

நாலம் வா ஸக்ருதே³வ தே³வ ப⁴வத꞉ ஸேவா நதிர்வா நுதி꞉
பூஜா வா ஸ்மரணம் கதா²ஶ்ரவணமப்யாலோகனம் மாத்³ருஶாம் |
ஸ்வாமின்னஸ்தி²ரதே³வதானுஸரணாயாஸேன கிம் லப்⁴யதே
கா வா முக்திரித꞉ குதோ ப⁴வதி சேத்கிம் ப்ரார்த²னீயம் ததா³ || 33 ||

கிம் ப்³ரூமஸ்தவ ஸாஹஸம் பஶுபதே கஸ்யாஸ்தி ஶம்போ⁴ ப⁴வ-
த்³தை⁴ர்யம் சேத்³ருஶமாத்மன꞉ ஸ்தி²திரியம் சான்யை꞉ கத²ம் லப்⁴யதே |
ப்⁴ரஶ்யத்³தே³வக³ணம் த்ரஸன்முனிக³ணம் நஶ்யத்ப்ரபஞ்சம் லயம்
பஶ்யன்னிர்ப⁴ய ஏக ஏவ விஹரத்யானந்த³ஸாந்த்³ரோ ப⁴வான் || 34 ||

யோக³க்ஷேமது⁴ரந்த⁴ரஸ்ய ஸகலஶ்ரேய꞉ப்ரதோ³த்³யோகி³னோ
த்³ருஷ்டாத்³ருஷ்டமதோபதே³ஶக்ருதினோ பா³ஹ்யாந்தரவ்யாபின꞉ |
ஸர்வஜ்ஞஸ்ய த³யாகரஸ்ய ப⁴வத꞉ கிம் வேதி³தவ்யம் மயா
ஶம்போ⁴ த்வம் பரமாந்தரங்க³ இதி மே சித்தே ஸ்மராம்யன்வஹம் || 35 ||

ப⁴க்தோ ப⁴க்திகு³ணாவ்ருதே முத³ம்ருதாபூர்ணே ப்ரஸன்னே மன꞉
கும்பே⁴ ஸாம்ப³ தவாங்க்⁴ரிபல்லவயுக³ம் ஸம்ஸ்தா²ப்ய ஸம்வித்ப²லம் |
ஸத்வம் மந்த்ரமுதீ³ரயன்னிஜஶரீராகா³ரஶுத்³தி⁴ம் வஹ-
ந்புண்யாஹம் ப்ரகடீகரோமி ருசிரம் கள்யாணமாபாத³யன் || 36 ||

ஆம்னாயாம்பு³தி⁴மாத³ரேண ஸுமன꞉ஸங்கா⁴꞉ ஸமுத்³யன்மனோ
மந்தா²னம் த்³ருட⁴ப⁴க்திரஜ்ஜுஸஹிதம் க்ருத்வா மதி²த்வா தத꞉ |
ஸோமம் கல்பதரும் ஸுபர்வஸுரபி⁴ம் சிந்தாமணிம் தீ⁴மதாம்
நித்யானந்த³ஸுதா⁴ம் நிரந்தரரமாஸௌபா⁴க்³யமாதன்வதே || 37 ||

ப்ராக்புண்யாசலமார்க³த³ர்ஶிதஸுதா⁴மூர்தி꞉ ப்ரஸன்ன꞉ ஶிவ꞉
ஸோம꞉ ஸத்³கு³ணஸேவிதோ ம்ருக³த⁴ர꞉ பூர்ணஸ்தமோமோசக꞉ |
சேத꞉ புஷ்கரலக்ஷிதோ ப⁴வதி சேதா³னந்த³பாதோ²னிதி⁴꞉
ப்ராக³ல்ப்⁴யேன விஜ்ரும்ப⁴தே ஸுமனஸாம் வ்ருத்திஸ்ததா³ ஜாயதே || 38 ||

த⁴ர்மோ மே சதுரங்க்⁴ரிக꞉ ஸுசரித꞉ பாபம் வினாஶம் க³தம்
காமக்ரோத⁴மதா³த³யோ விக³ளிதா꞉ காலா꞉ ஸுகா²விஷ்க்ருதா꞉ |
ஜ்ஞானானந்த³மஹௌஷதி⁴꞉ ஸுப²லிதா கைவல்யனாதே² ஸதா³
மான்யே மானஸபுண்ட³ரீகனக³ரே ராஜாவதம்ஸே ஸ்தி²தே || 39 ||

தீ⁴யந்த்ரேண வசோக⁴டேன கவிதாகுல்யோபகுல்யாக்ரமை-
ரானீதைஶ்ச ஸதா³ஶிவஸ்ய சரிதாம்போ⁴ராஶிதி³வ்யாம்ருதை꞉ |
ஹ்ருத்கேதா³ரயுதாஶ்ச ப⁴க்திகலமா꞉ ஸாப²ல்யமாதன்வதே
து³ர்பி⁴க்ஷான்மம ஸேவகஸ்ய ப⁴க³வன்விஶ்வேஶ பீ⁴தி꞉ குத꞉ || 40 ||

பாபோத்பாதவிமோசனாய ருசிரைஶ்வர்யாய ம்ருத்யுஞ்ஜய
ஸ்தோத்ரத்⁴யானநதிப்ரத³க்ஷிணஸபர்யாலோகனாகர்ணனே |
ஜிஹ்வாசித்தஶிரோங்க்⁴ரிஹஸ்தனயனஶ்ரோத்ரைரஹம் ப்ரார்தி²தோ
மாமாஜ்ஞாபய தன்னிரூபய முஹுர்மாமேவ மா மே(அ)வச꞉ || 41 ||

கா³ம்பீ⁴ர்யம் பரிகா²பத³ம் க⁴னத்⁴ருதி꞉ ப்ராகார உத்³யத்³கு³ண-
ஸ்தோமஶ்சாப்தப³லம் க⁴னேந்த்³ரியசயோ த்³வாராணி தே³ஹே ஸ்தி²த꞉ |
வித்³யாவஸ்துஸம்ருத்³தி⁴ரித்யகி²லஸாமக்³ரீஸமேதே ஸதா³
து³ர்கா³திப்ரியதே³வ மாமகமனோது³ர்கே³ நிவாஸம் குரு || 42 ||

மா க³ச்ச² த்வமிதஸ்ததோ கி³ரிஶ போ⁴ மய்யேவ வாஸம் குரு
ஸ்வாமின்னாதி³கிராத மாமகமன꞉காந்தாரஸீமாந்தரே |
வர்தந்தே ப³ஹுஶோ ம்ருகா³ மத³ஜுஷோ மாத்ஸர்யமோஹாத³ய-
ஸ்தான்ஹத்வா ம்ருக³யாவினோத³ருசிதாலாப⁴ம் ச ஸம்ப்ராப்ஸ்யஸி || 43 ||

கரலக்³னம்ருக³꞉ கரீந்த்³ரப⁴ங்கோ³ க⁴னஶார்தூ³லவிக²ண்ட³னோ(அ)ஸ்தஜந்து꞉ |
கி³ரிஶோ விஶதா³க்ருதிஶ்ச சேத꞉ குஹரே பஞ்சமுகோ²ஸ்தி மே குதோ பீ⁴꞉ || 44 ||

ச²ந்த³꞉ஶாகி²ஶிகா²ன்விதைர்த்³விஜவரை꞉ ஸம்ஸேவிதே ஶாஶ்வதே
ஸௌக்²யாபாதி³னி கே²த³பே⁴தி³னி ஸுதா⁴ஸாரை꞉ ப²லைர்தீ³பிதே |
சேத꞉பக்ஷிஶிகா²மணே த்யஜ வ்ருதா²ஸஞ்சாரமன்யைரலம்
நித்யம் ஶங்கரபாத³பத்³மயுக³ளீனீடே³ விஹாரம் குரு || 45 ||

ஆகீர்ணே நக²ராஜிகாந்திவிப⁴வைருத்³யத்ஸுதா⁴வைப⁴வை-
ராதௌ⁴தே(அ)பி ச பத்³மராக³லலிதே ஹம்ஸவ்ரஜைராஶ்ரிதே |
நித்யம் ப⁴க்திவதூ⁴க³ணைஶ்ச ரஹஸி ஸ்வேச்சா²விஹாரம் குரு
ஸ்தி²த்வா மானஸராஜஹம்ஸ கி³ரிஜானாதா²ங்க்⁴ரிஸௌதா⁴ந்தரே || 46 ||

ஶம்பு⁴த்⁴யானவஸந்தஸங்கி³னி ஹ்ருதா³ராமே(அ)க⁴ஜீர்ணச்ச²தா³꞉
ஸ்ரஸ்தா ப⁴க்திலதாச்ச²டா விலஸிதா꞉ புண்யப்ரவாளஶ்ரிதா꞉ |
தீ³ப்யந்தே கு³ணகோரகா ஜபவச꞉புஷ்பாணி ஸத்³வாஸனா
ஜ்ஞானானந்த³ஸுதா⁴மரந்த³லஹரீ ஸம்வித்ப²லாப்⁴யுன்னதி꞉ || 47 ||

நித்யானந்த³ரஸாலயம் ஸுரமுனிஸ்வாந்தாம்பு³ஜாதாஶ்ரயம்
ஸ்வச்ச²ம் ஸத்³த்³விஜஸேவிதம் கலுஷஹ்ருத்ஸத்³வாஸனாவிஷ்க்ருதம் |
ஶம்பு⁴த்⁴யானஸரோவரம் வ்ரஜ மனோஹம்ஸாவதம்ஸ ஸ்தி²ரம்
கிம் க்ஷுத்³ராஶ்ரயபல்வலப்⁴ரமணஸஞ்ஜாதஶ்ரமம் ப்ராப்ஸ்யஸி || 48 ||

ஆனந்தா³ம்ருதபூரிதா ஹரபதா³ம்போ⁴ஜாலவாலோத்³யதா
ஸ்தை²ர்யோபக்⁴னமுபேத்ய ப⁴க்திலதிகா ஶாகோ²பஶாகா²ன்விதா |
உச்சை²ர்மானஸகாயமானபடலீமாக்ரம்ய நிஷ்கல்மஷா
நித்யாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ ப⁴வது மே ஸத்கர்மஸம்வர்தி⁴தா || 49 ||

ஸந்த்⁴யாரம்ப⁴விஜ்ரும்பி⁴தம் ஶ்ருதிஶிர꞉ஸ்தா²னாந்தராதி⁴ஷ்டி²தம்
ஸப்ரேமப்⁴ரமராபி⁴ராமமஸக்ருத்ஸத்³வாஸனாஶோபி⁴தம் |
போ⁴கீ³ந்த்³ராப⁴ரணம் ஸமஸ்தஸுமன꞉பூஜ்யம் கு³ணாவிஷ்க்ருதம்
ஸேவே ஶ்ரீகி³ரிமல்லிகார்ஜுனமஹாலிங்க³ம் ஶிவாலிங்கி³தம் || 50 ||

ப்⁴ருங்கீ³ச்சா²னடனோத்கட꞉ கரமதி³க்³ராஹீ ஸ்பு²ரன்மாத⁴வா-
ஹ்லாதோ³ நாத³யுதோ மஹாஸிதவபு꞉ பஞ்சேஷுணா சாத்³ருத꞉ |
ஸத்பக்ஷ꞉ ஸுமனோவனேஷு ஸ புன꞉ ஸாக்ஷான்மதீ³யே மனோ-
ராஜீவே ப்⁴ரமராதி⁴போ விஹரதாம் ஶ்ரீஶைலவாஸீ விபு⁴: || 51 ||

காருண்யாம்ருதவர்ஷிணம் க⁴னவிபத்³க்³ரீஷ்மச்சி²தா³கர்மட²ம்
வித்³யாஸஸ்யப²லோத³யாய ஸுமன꞉ஸம்ஸேவ்யமிச்சா²க்ருதிம் |
ந்ருத்யத்³ப⁴க்தமயூரமத்³ரினிலயம் சஞ்சஜ்ஜடாமண்ட³லம்
ஶம்போ⁴ வாஞ்ச²தி நீலகந்த⁴ர ஸதா³ த்வாம் மே மனஶ்சாதக꞉ || 52 ||

ஆகாஶேன ஶிகீ² ஸமஸ்தப²ணினாம் நேத்ரா கலாபீ நதா-
(அ)னுக்³ராஹிப்ரணவோபதே³ஶனினதை³꞉ கேகீதி யோ கீ³யதே |
ஶ்யாமாம் ஶைலஸமுத்³ப⁴வாம் க⁴னருசிம் த்³ருஷ்ட்வா நடந்தம் முதா³
வேதா³ந்தோபவனே விஹாரரஸிகம் தம் நீலகண்ட²ம் ப⁴ஜே || 53 ||

ஸந்த்⁴யாக⁴ர்மதி³னாத்யயோ ஹரிகராகா⁴தப்ரபூ⁴தானக-
த்⁴வானோ வாரித³க³ர்ஜிதம் தி³விஷதா³ம் த்³ருஷ்டிச்ச²டா சஞ்சலா |
ப⁴க்தானாம் பரிதோஷபா³ஷ்பவிததிர்வ்ருஷ்டிர்மயூரீ ஶிவா
யஸ்மின்னுஜ்ஜ்வலதாண்ட³வம் விஜயதே தம் நீலகண்ட²ம் ப⁴ஜே || 54 ||

ஆத்³யாயாமிததேஜஸே ஶ்ருதிபதை³ர்வேத்³யாய ஸாத்⁴யாய தே
வித்³யானந்த³மயாத்மனே த்ரிஜக³த꞉ ஸம்ரக்ஷணோத்³யோகி³னே |
த்⁴யேயாயாகி²லயோகி³பி⁴꞉ ஸுரக³ணைர்கே³யாய மாயாவினே
ஸம்யக்தாண்ட³வஸம்ப்⁴ரமாய ஜடினே ஸேயம் நதி꞉ ஶம்ப⁴வே || 55 ||

நித்யாய த்ரிகு³ணாத்மனே புரஜிதே காத்யாயனீஶ்ரேயஸே
ஸத்யாயாதி³குடும்பி³னே முனிமன꞉ ப்ரத்யக்ஷசின்மூர்தயே |
மாயாஸ்ருஷ்டஜக³த்த்ரயாய ஸகலாம்னாயாந்தஸஞ்சாரிணே
ஸாயந்தாண்ட³வஸம்ப்⁴ரமாய ஜடினே ஸேயம் நதி꞉ ஶம்ப⁴வே || 56 ||

நித்யம் ஸ்வோத³ரபோஷணாய ஸகலானுத்³தி³ஶ்ய வித்தாஶயா
வ்யர்த²ம் பர்யடனம் கரோமி ப⁴வத꞉ ஸேவாம் ந ஜானே விபோ⁴ |
மஜ்ஜன்மாந்தரபுண்யபாகப³லதஸ்த்வம் ஶர்வ ஸர்வாந்தர-
ஸ்திஷ்ட²ஸ்யேவ ஹி தேன வா பஶுபதே தே ரக்ஷனீயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் || 57 ||

ஏகோ வாரிஜபா³ந்த⁴வ꞉ க்ஷிதினபோ⁴வ்யாப்தம் தமோமண்ட³லம்
பி⁴த்த்வா லோசனகோ³சரோ(அ)பி ப⁴வதி த்வம் கோடிஸூர்யப்ரப⁴꞉ |
வேத்³ய꞉ கிம் ந ப⁴வஸ்யஹோ க⁴னதரம் கீத்³ருக்³ப⁴வேன்மத்தம-
ஸ்தத்ஸர்வம் வ்யபனீய மே பஶுபதே ஸாக்ஷாத்ப்ரஸன்னோ ப⁴வ || 58 ||

ஹம்ஸ꞉ பத்³மவனம் ஸமிச்ச²தி யதா² நீலாம்பு³த³ம் சாதக꞉
கோக꞉ கோகனத³ப்ரியம் ப்ரதிதி³னம் சந்த்³ரம் சகோரஸ்ததா² |
சேதோ வாஞ்ச²தி மாமகம் பஶுபதே சின்மார்க³ம்ருக்³யம் விபோ⁴
கௌ³ரீனாத² ப⁴வத்பதா³ப்³ஜயுக³ளம் கைவல்யஸௌக்²யப்ரத³ம் || 59 ||

ரோத⁴ஸ்தோயஹ்ருத꞉ ஶ்ரமேண பதி²கஶ்சா²யாம் தரோர்வ்ருஷ்டிதோ
பீ⁴த꞉ ஸ்வஸ்த²க்³ருஹம் க்³ருஹஸ்த²மதிதி²ர்தீ³ன꞉ ப்ரபு⁴ம் தா⁴ர்மிகம் |
தீ³பம் ஸந்தமஸாகுலஶ்ச ஶிகி²னம் ஶீதாவ்ருதஸ்த்வம் ததா²
சேத꞉ ஸர்வப⁴யாபஹம் வ்ரஜ ஸுக²ம் ஶம்போ⁴꞉ பதா³ம்போ⁴ருஹம் || 60 ||

அங்கோலம் நிஜபீ³ஜஸந்ததிரயஸ்காந்தோபலம் ஸூசிகா
ஸாத்⁴வீ நைஜவிபு⁴ம் லதா க்ஷிதிருஹம் ஸிந்து⁴꞉ ஸரித்³வல்லப⁴ம் |
ப்ராப்னோதீஹ யதா² ததா² பஶுபதே꞉ பாதா³ரவிந்த³த்³வயம்
சேதோவ்ருத்திருபேத்ய திஷ்ட²தி ஸதா³ ஸா ப⁴க்திரித்யுச்யதே || 61 ||

ஆனந்தா³ஶ்ருபி⁴ராதனோதி புலகம் நைர்மல்யதச்சா²த³னம்
வாசா ஶங்க²முகே² ஸ்தி²தைஶ்ச ஜட²ராபூர்திம் சரித்ராம்ருதை꞉ |
ருத்³ராக்ஷைர்ப⁴ஸிதேன தே³வ வபுஷோ ரக்ஷாம் ப⁴வத்³பா⁴வனா-
பர்யங்கே வினிவேஶ்ய ப⁴க்திஜனநீ ப⁴க்தார்ப⁴கம் ரக்ஷதி || 62 ||

மார்கா³வர்திதபாது³கா பஶுபதேரங்க³ஸ்ய கூர்சாயதே
க³ண்டூ³ஷாம்பு³னிஷேசனம் புரரிபோர்தி³வ்யாபி⁴ஷேகாயதே |
கிஞ்சித்³ப⁴க்ஷிதமாம்ஸஶேஷகப³லம் நவ்யோபஹாராயதே
ப⁴க்தி꞉ கிம் ந கரோத்யஹோ வனசரோ ப⁴க்தாவதம்ஸாயதே || 63 ||

வக்ஷஸ்தாட³னமந்தகஸ்ய கடி²னாபஸ்மாரஸம்மர்த³னம்
பூ⁴ப்⁴ருத்பர்யடனம் நமத்ஸுரஶிர꞉கோடீரஸங்க⁴ர்ஷணம் |
கர்மேத³ம் ம்ருது³லஸ்ய தாவகபத³த்³வந்த்³வஸ்ய கௌ³ரீபதே
மச்சேதோமணிபாது³காவிஹரணம் ஶம்போ⁴ ஸதா³ங்கீ³குரு || 64 ||

வக்ஷஸ்தாட³னஶங்கயா விசலிதோ வைவஸ்வதோ நிர்ஜரா꞉
கோடீரோஜ்ஜ்வலரத்னதீ³பகலிகானீராஜனம் குர்வதே |
த்³ருஷ்ட்வா முக்திவதூ⁴ஸ்தனோதி நிப்⁴ருதாஶ்லேஷம் ப⁴வானீபதே
யச்சேதஸ்தவ பாத³பத்³மப⁴ஜனம் தஸ்யேஹ கிம் து³ர்லப⁴ம் || 65 ||

க்ரீடா³ர்த²ம் ஸ்ருஜஸி ப்ரபஞ்சமகி²லம் க்ரீடா³ம்ருகா³ஸ்தே ஜனா꞉
யத்கர்மாசரிதம் மயா ச ப⁴வத꞉ ப்ரீத்யை ப⁴வத்யேவ தத் |
ஶம்போ⁴ ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணம் மச்சேஷ்டிதம் நிஶ்சிதம்
தஸ்மான்மாமகரக்ஷணம் பஶுபதே கர்தவ்யமேவ த்வயா || 66 ||

ப³ஹுவித⁴பரிதோஷபா³ஷ்பபூரஸ்பு²டபுலகாங்கிதசாருபோ⁴க³பூ⁴மிம் |
சிரபத³ப²லகாங்க்ஷிஸேவ்யமானாம் பரமஸதா³ஶிவபா⁴வனாம் ப்ரபத்³யே || 67 ||

அமிதமுத³ம்ருதம் முஹுர்து³ஹந்தீம் விமலப⁴வத்பத³கோ³ஷ்ட²மாவஸந்தீம் |
ஸத³ய பஶுபதே ஸுபுண்யபாகாம் மம பரிபாலய ப⁴க்திதே⁴னுமேகாம் || 68 ||

ஜட³தா பஶுதா கலங்கிதா குடிலசரத்வம் ச நாஸ்தி மயி தே³வ |
அஸ்தி யதி³ ராஜமௌளே ப⁴வதா³ப⁴ரணஸ்ய நாஸ்மி கிம் பாத்ரம் || 69 ||

அரஹஸி ரஹஸி ஸ்வதந்த்ரபு³த்³த்⁴யா வரிவஸிதும் ஸுலப⁴꞉ ப்ரஸன்னமூர்தி꞉ |
அக³ணிதப²லதா³யக꞉ ப்ரபு⁴ர்மே ஜக³த³தி⁴கோ ஹ்ருதி³ ராஜஶேக²ரோ(அ)ஸ்தி || 70 ||

ஆரூட⁴ப⁴க்திகு³ணகுஞ்சிதபா⁴வசாப யுக்தை꞉ ஶிவஸ்மரணபா³ணக³ணைரமோகை⁴꞉ |
நிர்ஜித்ய கில்பி³ஷரிபூன்விஜயீ ஸுதீ⁴ந்த்³ர꞉ ஸானந்த³மாவஹதி ஸுஸ்தி²ரராஜலக்ஷ்மீம் || 71 ||

த்⁴யானாஞ்ஜனேன ஸமவேக்ஷ்ய தம꞉ப்ரதே³ஶம் பி⁴த்த்வா மஹாப³லிபி⁴ரீஶ்வரனாமமந்த்ரை꞉ |
தி³வ்யாஶ்ரிதம் பு⁴ஜக³பூ⁴ஷணமுத்³வஹந்தி யே பாத³பத்³மமிஹ தே ஶிவ தே க்ருதார்தா²꞉ || 72 ||

பூ⁴தா³ரதாமுத³வஹத்³யத³பேக்ஷயா ஶ்ரீபூ⁴தா³ர ஏவ கிமத꞉ ஸுமதே லப⁴ஸ்வ |
கேதா³ரமாகலிதமுக்திமஹௌஷதீ⁴னாம் பாதா³ரவிந்த³ப⁴ஜனம் பரமேஶ்வரஸ்ய || 73 ||

ஆஶாபாஶக்லேஶது³ர்வாஸனாதி³பே⁴தோ³த்³யுக்தைர்தி³வ்யக³ந்தை⁴ரமந்தை³꞉ |
ஆஶாஶாடீகஸ்ய பாதா³ரவிந்த³ம் சேத꞉பேடீம் வாஸிதாம் மே தனோது || 74 ||

கள்யாணினாம் ஸரஸசித்ரக³திம் ஸவேக³ம் ஸர்வேங்கி³தஜ்ஞமனக⁴ம் த்⁴ருவலக்ஷணாட்⁴யம் |
சேதஸ்துரங்க³மதி⁴ருஹ்ய சர ஸ்மராரே நேத꞉ ஸமஸ்தஜக³தாம் வ்ருஷபா⁴தி⁴ரூட⁴ || 75 ||

ப⁴க்திர்மஹேஶபத³புஷ்கரமாவஸந்தீ காத³ம்பி³னீவ குருதே பரிதோஷவர்ஷம் |
ஸம்பூரிதோ ப⁴வதி யஸ்ய மனஸ்தடாகஸ்தஜ்ஜன்மஸஸ்யமகி²லம் ஸப²லம் ச நா(அ)ன்யத் || 76 ||

பு³த்³தி⁴꞉ ஸ்தி²ரா ப⁴விதுமீஶ்வரபாத³பத்³மஸக்தா வதூ⁴ர்விரஹிணீவ ஸதா³ ஸ்மரந்தீ |
ஸத்³பா⁴வனாஸ்மரணத³ர்ஶனகீர்தனாதி³ ஸம்மோஹிதேவ ஶிவமந்த்ரஜபேன விந்தே || 77 ||

ஸது³பசாரவிதி⁴ஷ்வனுபோ³தி⁴தாம் ஸவினயாம் ஸுஹ்ருத³ம் ஸமுபாஶ்ரிதாம் |
மம ஸமுத்³த⁴ர பு³த்³தி⁴மிமாம் ப்ரபோ⁴ வரகு³ணேன நவோட⁴வதூ⁴மிவ || 78 ||

நித்யம் யோகி³மன꞉ ஸரோஜத³ளஸஞ்சாரக்ஷமஸ்த்வத்க்ரம꞉
ஶம்போ⁴ தேன கத²ம் கடோ²ரயமராட்³வக்ஷ꞉கவாடக்ஷதி꞉ |
அத்யந்தம் ம்ருது³லம் த்வத³ங்க்⁴ரியுக³ளம் ஹா மே மனஶ்சிந்தய-
த்யேதல்லோசனகோ³சரம் குரு விபோ⁴ ஹஸ்தேன ஸம்வாஹயே || 79 ||

ஏஷ்யத்யேஷ ஜனிம் மனோ(அ)ஸ்ய கடி²னம் தஸ்மின்னடானீதி ம-
த்³ரக்ஷாயை கி³ரிஸீம்னி கோமலபத³ன்யாஸ꞉ புராப்⁴யாஸித꞉ |
நோ சேத்³தி³வ்யக்³ருஹாந்தரேஷு ஸுமனஸ்தல்பேஷு வேத்³யாதி³ஷு
ப்ராய꞉ ஸத்ஸு ஶிலாதலேஷு நடனம் ஶம்போ⁴ கிமர்த²ம் தவ || 80 ||

கஞ்சித்காலமுமாமஹேஶ ப⁴வத꞉ பாதா³ரவிந்தா³ர்சனை꞉
கஞ்சித்³த்⁴யானஸமாதி⁴பி⁴ஶ்ச நதிபி⁴꞉ கஞ்சித்கதா²கர்ணனை꞉ |
கஞ்சித்கஞ்சித³வேக்ஷனைஶ்ச நுதிபி⁴꞉ கஞ்சித்³த³ஶாமீத்³ருஶீம்
ய꞉ ப்ராப்னோதி முதா³ த்வத³ர்பிதமனா ஜீவன்ஸ முக்த꞉ க²லு || 81 ||

பா³ணத்வம் வ்ருஷப⁴த்வமர்த⁴வபுஷா பா⁴ர்யாத்வமார்யாபதே
கோ⁴ணித்வம் ஸகி²தா ம்ருத³ங்க³வஹதா சேத்யாதி³ ரூபம் த³தௌ⁴ |
த்வத்பாதே³ நயனார்பணம் ச க்ருதவாம்ஸ்த்வத்³தே³ஹபா⁴கோ³ ஹரி꞉
பூஜ்யாத்பூஜ்யதர꞉ ஸ ஏவ ஹி ந சேத்கோ வா ததா³ன்யோ(அ)தி⁴க꞉ || 82 ||

ஜனநம்ருதியுதானாம் ஸேவயா தே³வதானாம்
ந ப⁴வதி ஸுக²லேஶ꞉ ஸம்ஶயோ நாஸ்தி தத்ர |
அஜனிமம்ருதரூபம் ஸாம்ப³மீஶம் ப⁴ஜந்தே
ய இஹ பரமஸௌக்²யம் தே ஹி த⁴ன்யா லப⁴ந்தே || 83 ||

ஶிவ தவ பரிசர்யாஸன்னிதா⁴னாய கௌ³ர்யா
ப⁴வ மம கு³ணது⁴ர்யாம் பு³த்³தி⁴கன்யாம் ப்ரதா³ஸ்யே |
ஸகலபு⁴வனப³ந்தோ⁴ ஸச்சிதா³னந்த³ஸிந்தோ⁴
ஸத³ய ஹ்ருத³யகே³ஹே ஸர்வதா³ ஸம்வஸ த்வம் || 84 ||

ஜலதி⁴மத²னத³க்ஷோ நைவ பாதாளபே⁴தீ³
ந ச வனம்ருக³யாயாம் நைவ லுப்³த⁴꞉ ப்ரவீண꞉ |
அஶனகுஸுமபூ⁴ஷாவஸ்த்ரமுக்²யாம் ஸபர்யாம்
கத²ய கத²மஹம் தே கல்பயானீந்து³மௌளே || 85 ||

பூஜாத்³ரவ்யஸம்ருத்³த⁴யோ விரசிதா꞉ பூஜாம் கத²ம் குர்மஹே
பக்ஷித்வம் ந ச வா கிடித்வமபி ந ப்ராப்தம் மயா து³ர்லப⁴ம் |
ஜானே மஸ்தகமங்க்⁴ரிபல்லவமுமாஜானே ந தே(அ)ஹம் விபோ⁴
ந ஜ்ஞாதம் ஹி பிதாமஹேன ஹரிணா தத்த்வேன தத்³ரூபிணா || 86 ||

அஶலம் க³ரளம் ப²ணீ கலாபோ வஸனம் சர்ம ச வாஹனம் மஹோக்ஷ꞉ |
மம தா³ஸ்யஸி கிம் கிமஸ்தி ஶம்போ⁴ தவ பாதா³ம்பு³ஜப⁴க்திமேவ தே³ஹி || 87 ||

யதா³ க்ருதாம்போ⁴னிதி⁴ஸேதுப³ந்த⁴ன꞉ கரஸ்த²லாத⁴꞉க்ருதபர்வதாதி⁴ப꞉ |
ப⁴வானி தே லங்கி⁴தபத்³மஸம்ப⁴வ꞉ ததா³ ஶிவார்சாஸ்தவபா⁴வனக்ஷம꞉ || 88 ||

நதிபி⁴ர்னுதிபி⁴ஸ்த்வமீஶ பூஜா-விதி⁴பி⁴ர்த்⁴யானஸமாதி⁴பி⁴ர்ன துஷ்ட꞉ |
த⁴னுஷா முஸலேன சாஶ்மபி⁴ர்வா வத³ தே ப்ரீதிகரம் ததா² கரோமி || 89 ||

வசஸா சரிதம் வதா³மி ஶம்போ⁴-ரஹமுத்³யோக³விதா⁴னு தே(அ)ப்ரஸக்த꞉ |
மனஸா க்ருதிமீஶ்வரஸ்ய ஸேவே ஶிரஸா சைவ ஸதா³ஶிவம் நமாமி || 90 ||

ஆத்³யாவித்³யா ஹ்ருத்³க³தா நிர்க³தாஸீ-த்³வித்³யா ஹ்ருத்³யா ஹ்ருத்³க³தா த்வத்ப்ரஸாதா³த் |
ஸேவே நித்யம் ஶ்ரீகரம் த்வத்பதா³ப்³ஜம் பா⁴வே முக்தேர்பா⁴ஜனம் ராஜமௌளே || 91 ||

தூ³ரீக்ருதானி து³ரிதானி து³ரக்ஷராணி
தௌ³ர்பா⁴க்³யது³꞉க²து³ரஹங்க்ருதிது³ர்வசாம்ஸி |
ஸாரம் த்வதீ³யசரிதம் நிதராம் பிப³ந்தம்
கௌ³ரீஶ மாமிஹ ஸமுத்³த⁴ர ஸத்கடாக்ஷை꞉ || 92 ||

ஸோமகளாத⁴ரமௌளௌ கோமலக⁴னகந்த⁴ரே மஹாமஹஸி |
ஸ்வாமினி கி³ரிஜானாதே² மாமகஹ்ருத³யம் நிரந்தரம் ரமதாம் || 93 ||

ஸா ரஸனா தே நயனே தாவேவ கரௌ ஸ ஏவ க்ருதக்ருத்ய꞉ |
யா யே யௌ யோ ப⁴ர்க³ம் வத³தீக்ஷேதே ஸதா³ர்சத꞉ ஸ்மரதி || 94 ||

அதிம்ருது³லௌ மம சரணா-வதிகடி²னம் தே மனோ ப⁴வானீஶ |
இதி விசிகித்ஸாம் ஸந்த்யஜ ஶிவ கத²மாஸீத்³கி³ரௌ ததா² வேஶ꞉ || 95 ||

தை⁴ர்யாங்குஶேன நிப்⁴ருதம் ரப⁴ஸாதா³க்ருஷ்ய ப⁴க்திஶ்ருங்க²லயா |
புரஹர சரணாலானே ஹ்ருத³யமதே³ப⁴ம் ப³தா⁴ன சித்³யந்த்ரை꞉ || 96 ||

ப்ரசரத்யபி⁴த꞉ ப்ரக³ல்ப⁴வ்ருத்த்யா மத³வானேஷ மன꞉ கரீ க³ரீயான் |
பரிக்³ருஹ்ய நயேன ப⁴க்திரஜ்வா பரம ஸ்தா²ணு பத³ம் த்³ருட⁴ம் நயாமும் || 97 ||

ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸரளபத³யுதாம் ஸாது⁴வ்ருத்தாம் ஸுவர்ணாம்
ஸத்³பி⁴꞉ஸம்ஸ்தூயமானாம் ஸரஸகு³ணயுதாம் லக்ஷிதாம் லக்ஷணாட்⁴யாம் |
உத்³யத்³பூ⁴ஷாவிஶேஷாமுபக³தவினயாம் த்³யோதமானார்த²ரேகா²ம்
கள்யாணீம் தே³வ கௌ³ரீப்ரிய மம கவிதாகன்யகாம் த்வம் க்³ருஹாண || 98 ||

இத³ம் தே யுக்தம் வா பரமஶிவ காருண்யஜலதே⁴
க³தௌ திர்யக்³ரூபம் தவ பத³ஶிரோத³ர்ஶனதி⁴யா |
ஹரிப்³ரஹ்மாணௌ தௌ தி³வி பு⁴வி சரந்தௌ ஶ்ரமயுதௌ
கத²ம் ஶம்போ⁴ ஸ்வாமின்கத²ய மம வேத்³யோ(அ)ஸி புரத꞉ || 99 ||

ஸ்தோத்ரேணாலமஹம் ப்ரவச்மி ந ம்ருஷா தே³வா விரிஞ்சாத³ய꞉
ஸ்துத்யானாம் க³ணனாப்ரஸங்க³ஸமயே த்வாமக்³ரக³ண்யம் விது³꞉ |
மாஹாத்ம்யாக்³ரவிசாரணப்ரகரணே தா⁴னாதுஷஸ்தோமவ-
த்³தூ⁴தாஸ்த்வாம் விது³ருத்தமோத்தமப²லம் ஶம்போ⁴ ப⁴வத்ஸேவகா꞉ || 100 ||

இதை ஸ்ரீ பரமஹம்ச பறி வ்ருஜாசார்யா ஸ்ரீமத் சங்கராச்சார்ய விறைச்சிதா ஶிவானந்த லஹரீ சமபதம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன