Skip to content

Raghavendra Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர ஸ்தோத்ரம்

Sri Raghavendra Swamy stotram or stotraPin

Raghavendra Stotram is a devotional hymn composed by Sri Appanacharya on Sri Guru Rayaru. Get Sri Raghavendra Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Sri Guru Raghavendra Swamigal.

Raghavendra Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர ஸ்தோத்ரம் 

ஶ்ரீபூர்ணபோ³த⁴கு³ருதீர்த²பயோப்³தி⁴பாரா
காமாரிமாக்ஷவிஷமாக்ஷஶிர꞉ ஸ்ப்ருஶந்தீ |
பூர்வோத்தராமிததரங்க³சரத்ஸுஹம்ஸா
தே³வாளிஸேவிதபராங்க்⁴ரிபயோஜலக்³னா || 1 ||

ஜீவேஶபே⁴த³கு³ணபூர்திஜக³த்ஸுஸத்த்வ
நீசோச்சபா⁴வமுக²னக்ரக³ணை꞉ ஸமேதா |
து³ர்வாத்³யஜாபதிகி³ளை꞉ கு³ருராக⁴வேந்த்³ர
வாக்³தே³வதாஸரித³மும் விமலீ கரோது || 2 ||

ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ர꞉ ஸகலப்ரதா³தா
ஸ்வபாத³கஞ்ஜத்³வயப⁴க்திமத்³ப்⁴ய꞉ |
அகா⁴த்³ரிஸம்பே⁴த³னத்³ருஷ்டிவஜ்ர꞉
க்ஷமாஸுரேந்த்³ரோ(அ)வது மாம் ஸதா³(அ)யம் || 3 ||

ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ரோ ஹரிபாத³கஞ்ஜ-
நிஷேவணால்லப்³த⁴ஸமஸ்தஸம்பத் |
தே³வஸ்வபா⁴வோ தி³விஜத்³ருமோ(அ)யம்
இஷ்டப்ரதோ³ மே ஸததம் ஸ பூ⁴யாத் || 4 ||

ப⁴வ்யஸ்வரூபோ ப⁴வது³꞉க²தூல-
ஸங்கா⁴க்³னிசர்ய꞉ ஸுக²தை⁴ர்யஶாலீ |
ஸமஸ்தது³ஷ்டக்³ரஹனிக்³ரஹேஶோ
து³ரத்யயோபப்லவஸிந்து⁴ஸேது꞉ || 5 ||

நிரஸ்ததோ³ஷோ நிரவத்³யவேஷ꞉
ப்ரத்யர்தி²மூகத்த்வனிதா³னபா⁴ஷ꞉ |
வித்³வத்பரிஜ்ஞேயமஹாவிஶேஷோ
வாக்³வைக²ரீனிர்ஜிதப⁴வ்யஶேஷ꞉ || 6 ||

ஸந்தானஸம்பத்பரிஶுத்³த⁴ப⁴க்தி-
விஜ்ஞானவாக்³தே³ஹஸுபாடவாதீ³ன் |
த³த்த்வா ஶரீரோத்த²ஸமஸ்ததோ³ஷான்
ஹத்த்வா ஸ நோ(அ)வ்யாத்³கு³ருராக⁴வேந்த்³ர꞉ || 7 ||

யத்பாதோ³த³கஸஞ்சய꞉ ஸுரனதீ³முக்²யாபகா³ஸாதி³தா-
ஸங்க்²யா(அ)னுத்தமபுண்யஸங்க⁴விலஸத்ப்ரக்²யாதபுண்யாவஹ꞉ |
து³ஸ்தாபத்ரயனாஶனோ பு⁴வி மஹா வந்த்⁴யாஸுபுத்ரப்ரதோ³
வ்யங்க³ஸ்வங்க³ஸம்ருத்³தி⁴தோ³ க்³ரஹமஹாபாபாபஹஸ்தம் ஶ்ரயே || 8 ||

யத்பாத³கஞ்ஜரஜஸா பரிபூ⁴ஷிதாங்கா³
யத்பாத³பத்³மமது⁴பாயிதமானஸா யே |
யத்பாத³பத்³மபரிகீர்தனஜீர்ணவாச
ஸ்தத்³த³ர்ஶனம் து³ரிதகானனதா³வபூ⁴தம் || 9 ||

ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரோ(அ)ஸௌ ஶ்ரீமத்⁴வமதவர்த⁴ன꞉ |
விஜயீந்த்³ரகராப்³ஜோத்த²ஸுதீ⁴ந்த்³ரவரபுத்ரக꞉ |
ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ரோ யதிராட் கு³ருர்மே ஸ்யாத்³ப⁴யாபஹ꞉ |
ஜ்ஞானப⁴க்திஸுபுத்ராயு꞉ யஶ꞉ ஶ்ரீ꞉ புண்யவர்த⁴ன꞉ || 10 ||

ப்ரதிவாதி³ஜயஸ்வாந்தபே⁴த³சிஹ்னாத³ரோ கு³ரு꞉ |
ஸர்வவித்³யாப்ரவீணோ(அ)ன்யோ ராக⁴வேந்த்³ரான்னவித்³யதே || 11 ||

அபரோக்ஷீக்ருதஶ்ரீஶ꞉ ஸமுபேக்ஷிதபா⁴வஜ꞉ |
அபேக்ஷிதப்ரதா³தா(அ)ன்யோ ராக⁴வேந்த்³ரான்னவித்³யதே || 12 ||

த³யாதா³க்ஷிண்யவைராக்³யவாக்பாடவமுகா²ங்கித꞉ |
ஶாபானுக்³ரஹஶக்தோ(அ)ன்யோ ராக⁴வேந்த்³ரான்னவித்³யதே || 13 ||

அஜ்ஞானவிஸ்ம்ருதிப்⁴ராந்திஸம்ஶயா(அ)பஸ்ம்ருதிக்ஷயா꞉ |
தந்த்³ராகம்பவச꞉கௌண்ட்²யமுகா² யே சேந்த்³ரியோத்³ப⁴வா꞉ |
தோ³ஷாஸ்தே நாஶமாயாந்தி ராக⁴வேந்த்³ர ப்ரஸாத³த꞉ || 14 ||

ஓம் ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ராய நம꞉ இத்ய(அ)ஷ்டாக்ஷரமந்த்ரத꞉ |
ஜபிதாத்³பா⁴விதான்னித்யம் இஷ்டார்தா²꞉ ஸ்யுர்னஸம்ஶய꞉ || 15 ||

ஹந்து ந꞉ காயஜாந்தோ³ஷானாத்மாத்மீயஸமுத்³ப⁴வான் |
ஸர்வானபி புமர்தா²ம்ஶ்ச த³தா³து கு³ருராத்மவித் || 16 ||

இதி காலத்ரயே நித்யம் ப்ரார்த²னாம் ய꞉ கரோதி ஸ꞉ |
இஹாமுத்ராப்தஸர்வேஷ்டோ மோத³தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 17 ||

அக³ம்யமஹிமா லோகே ராக⁴வேந்த்³ரோ மஹாயஶா꞉ |
ஶ்ரீமத்⁴வமதது³க்³தா⁴ப்³தி⁴சந்த்³ரோ(அ)வது ஸதா³(அ)னக⁴꞉ || 18 ||

ஸர்வயாத்ராப²லாவாப்த்யை யதா²ஶக்திப்ரத³க்ஷிணம் |
கரோமி தவ ஸித்³த⁴ஸ்ய ப்³ருந்தா³வனக³தம் ஜலம் |
ஶிரஸா தா⁴ரயாம்யத்³ய ஸர்வதீர்த²ப²லாப்தயே || 19 ||

ஸர்வாபீ⁴ஷ்டார்த²ஸித்³த்⁴யர்த²ம் நமஸ்காரம் கரோம்யஹம் |
தவ ஸங்கீர்தனம் வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²ஜ்ஞானஸித்³த⁴யே || 20 ||

ஸம்ஸாரே(அ)க்ஷயஸாக³ரே ப்ரக்ருதிதோ(அ)கா³தே⁴ ஸதா³ து³ஸ்தரே |
ஸர்வாவத்³யஜலக்³ரஹைரனுபமை꞉ காமாதி³ப⁴ங்கா³குலே |
நானாவிப்⁴ரமது³ர்ப்⁴ரமே(அ)மிதப⁴யஸ்தோமாதி³பே²னோத்கடே |
து³꞉கோ²த்க்ருஷ்டவிஷே ஸமுத்³த⁴ர கு³ரோ மா மக்³னரூபம் ஸதா³ || 21 ||

ராக⁴வேந்த்³ர கு³ரு ஸ்தோத்ரம் ய꞉ படே²த்³ப⁴க்திபூர்வகம் |
தஸ்ய குஷ்டா²தி³ரோகா³ணாம் நிவ்ருத்திஸ்த்வரயா ப⁴வேத் || 22 ||

அந்தோ⁴(அ)பி தி³வ்யத்³ருஷ்டி꞉ ஸ்யாதே³ட³மூகோ(அ)பி வாக்பதி꞉ |
பூர்ணாயு꞉ பூர்ணஸம்பத்தி꞉ ஸ்தோத்ரஸ்யா(அ)ஸ்ய ஜபாத்³ப⁴வேத் || 23 ||

ய꞉ பிபே³ஜ்ஜலமேதேன ஸ்தோத்ரேணைவாபி⁴மந்த்ரிதம் |
தஸ்ய குக்ஷிக³தா தோ³ஷா꞉ ஸர்வே நஶ்யந்தி தத் க்ஷணாத் || 24 ||

யத்³வ்ருந்தா³வனமாஸாத்³ய பங்கு³꞉ க²ஞ்ஜோ(அ)பி வா ஜன꞉ |
ஸ்தோத்ரேணானேன ய꞉ குர்யாத்ப்ரத³க்ஷிணனமஸ்க்ருதி |
ஸ ஜங்கா⁴லோ ப⁴வேதே³வ கு³ருராஜப்ரஸாத³த꞉ || 25 ||

ஸோமஸூர்யோபராகே³ ச புஷ்யார்காதி³ஸமாக³மே |
யோ(அ)னுத்தமமித³ம் ஸ்தோத்ரமஷ்டோத்தரஶதம் ஜபேத் |
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாதி³பீடா³ தஸ்ய ந ஜாயதே || 26 ||

ஏதத்ஸ்தோத்ரம் ஸமுச்சார்ய கு³ரோர்வ்ருந்தா³வனாந்திகே |
தீ³பஸம்யோஜனாஜ்ஞானம் புத்ரலாபோ⁴ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் || 27 ||

பரவாதி³ஜயோ தி³வ்யஜ்ஞானப⁴க்த்யாதி³வர்த⁴னம் |
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரவ்ருத்³தி⁴ஸ்ஸ்யான்னாத்ர கார்யா விசாரணா || 28 ||

ராஜசோரமஹாவ்யாக்⁴ரஸர்பனக்ராதி³பீட³னம் |
ந ஜாயதே(அ)ஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய ப்ரபா⁴வான்னாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 29 ||

யோ ப⁴க்த்யா கு³ருராக⁴வேந்த்³ரசரணத்³வந்த்³வம் ஸ்மரன் ய꞉ படே²த் |
ஸ்தோத்ரம் தி³வ்யமித³ம் ஸதா³ ந ஹி ப⁴வேத்தஸ்யாஸுக²ம் கிஞ்சன |

கிம் த்விஷ்டார்த²ஸம்ருத்³தி⁴ரேவ கமலானாத²ப்ரஸாதோ³த³யாத் |
கீர்திர்தி³க்³விதி³தா விபூ⁴திரதுலா ஸாக்ஷீ ஹயாஸ்யோ(அ)த்ர ஹி || 30 ||

இதி ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ரார்ய கு³ருராஜப்ரஸாத³த꞉ |
க்ருதம் ஸ்தோத்ரமித³ம் புண்யம் ஶ்ரீமத்³பி⁴ர்ஹ்யப்பணாபி⁴தை³꞉ || 31 ||

பூஜ்யாய ராக⁴வேந்த்³ராய ஸத்யத⁴ர்மரதாய ச |
ப⁴ஜதாம் கல்பவ்ருக்ஷாய நமதாம் காமதே⁴னவே || 32 ||

ஆபாத³மௌளிபர்யந்தம் கு³ருணாமாக்ருதிம் ஸ்மரேத் |
தேன விக்⁴ன꞉ ப்ரணஶ்யந்தி ஸித்³த்⁴யந்தி ச மனோரதா²꞉ || 33 ||

து³ர்வாதி³த்⁴வாந்தரவயே வைஷ்ணவேந்தீ³வரேந்த³வே |
ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ர கு³ரவே நமோ(அ)த்யந்த த³யாளவே || 34 ||

மூகோ(அ)பி யத்ப்ரஸாதே³ன முகுந்த³ஶயனாய தே |
ராஜராஜாயதே ரிக்தோ ராக⁴வேந்த்³ரம் தமாஶ்ரயே ||

இதி ஶ்ரீ அப்பண்ணாசார்யவிரசிதம் ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன