Skip to content

Durga Stotram in Tamil – ஶ்ரீ துர்கா ஸ்தோத்ரம்

Sri Durga StotramPin

Durga Stotram in Tamil is a popular stotram in praise of Goddess Durga by King Yudhishthira upon their arrival in Viratanagara, during the Virataparva of Mahabharatha. King Yudhishthira prays goddess Durga to protect him and his brothers throughout their journey. Immediately after his prayer, Devi appeared before him and relieved him of his fears. Similarly, if we recite this stotram with devotion, we too can get rid of all our fears and problems. Get Sri Durga Stotram in Tamil Pdf lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Durga Devi.

Durga Stotram in Tamil – ஶ்ரீ துர்கா ஸ்தோத்ரம் 

வைஶம்பாயந உவாச |

விராடநக³ரம் ரம்யம் க³ச்ச²மாநோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ |
அஸ்துவந்மநஸா தே³வீம் து³ர்கா³ம் த்ரிபு⁴வநேஶ்வரீம் || 1 ||

யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாம் நாராயணவரப்ரியாம் |
நம்த³கோ³பகுலே ஜாதாம் மம்க³ள்யாம் குலவர்த⁴நீம் || 2 ||

கம்ஸவித்³ராவணகரீமஸுராணாம் க்ஷயம்கரீம் |
ஶிலாதடவிநிக்ஷிப்தாமாகாஶம் ப்ரதி கா³மிநீம் || 3 ||

வாஸுதே³வஸ்ய ப⁴கி³நீம் தி³வ்யமால்யவிபூ⁴ஷிதாம் |
தி³வ்யாம்ப³ரத⁴ராம் தே³விம் க²ட்³க³கே²டகதா⁴ரிணீம் || 4 ||

பா⁴ராவதரணே புண்யே யே ஸ்மரந்தி ஸதா³ ஶிவாம் |
தாந்வை தாரயஸே பாபாத்பம்கே கா³மிவ து³ர்ப³லாம் || 5 ||

ஸ்தோதும் ப்ரசக்ரமே பூ⁴யோ விவிதை⁴꞉ ஸ்தோத்ரஸம்ப⁴வை꞉ |
ஆமம்த்ர்ய த³ர்ஶநாகாம்க்ஷீ ராஜா தே³வீம் ஸஹாநுஜ꞉ || 6 ||

நமோ(அ)ஸ்து வரதே³ க்ருஷ்ணே குமாரி ப்³ரஹ்மசாரிணி |
பா³லார்கஸத்³ருஶாகாரே பூர்ணசம்த்³ரநிபா⁴நநே || 7 ||

சதுர்பு⁴ஜே சதுர்வக்த்ரே பீநஶ்ரோணிபயோத⁴ரே |
மயூரபிச்ச²வலயே கேயூராம்க³த³தா⁴ரிணி || 8 ||

பா⁴ஸி தே³வி யதா² பத்³மா நாராயணபரிக்³ரஹ꞉ |
ஸ்வரூபம் ப்³ரஹ்மசர்யம் ச விஶத³ம் தவ கே²சரி || 9 ||

க்ருஷ்ணச்ச²விஸமா க்ருஷ்ணா ஸம்கர்ஷணஸமாநநா |
பி³ப்⁴ரதீ விபுலௌ பா³ஹூ ஶக்ரத்⁴வஜஸமுச்ச்²ரயௌ || 10 ||

பாத்ரீ ச பம்கஜீ க⁴ம்டீ ஸ்த்ரீ விஶுத்³தா⁴ ச யா பு⁴வி |
பாஶம் த⁴நுர்மஹாசக்ரம் விவிதா⁴ந்யாயுதா⁴நி ச || 11 ||

கும்ட³லாப்⁴யாம் ஸுபூர்ணாப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ச விபூ⁴ஷிதா |
சம்த்³ரவிஸ்பர்தி⁴நா தே³வி முகே²ந த்வம் விராஜஸே || 12 ||

முகுடேந விசித்ரேண கேஶப³ம்தே⁴ந ஶோபி⁴நா |
பு⁴ஜம்கா³போ⁴க³வாஸேந ஶ்ரோணிஸூத்ரேண ராஜதா || 13 ||

விப்⁴ராஜஸே சாப³த்³தே⁴ந போ⁴கே³நேவேஹ மம்த³ர꞉ |
த்⁴வஜேந ஶிகி²பிச்சா²நாமுச்ச்²ரிதேந விராஜஸே || 14 ||

கௌமாரம் வ்ரதமாஸ்தா²ய த்ரிதி³வம் பாவிதம் த்வயா |
தேந த்வம் ஸ்தூயஸே தே³வி த்ரித³ஶை꞉ பூஜ்யஸே(அ)பி ச || 15 ||

த்ரைலோக்யரக்ஷணார்தா²ய மஹிஷாஸுரநாஶிநி |
ப்ரஸந்நா மே ஸுரஶ்ரேஷ்டே² த³யாம் குரு ஶிவா ப⁴வ || 16 ||

ஜயா த்வம் விஜயா சைவ ஸம்க்³ராமே ச ஜயப்ரதா³ |
மமாபி விஜயம் தே³ஹி வரதா³ த்வம் ச ஸாம்ப்ரதம் || 17 ||

விம்த்⁴யே சைவ நக³ஶ்ரேஷ்டே² தவ ஸ்தா²நம் ஹி ஶாஶ்வதம் |
காளி காளி மஹாகாளி க²ட்³க³க²ட்வாம்க³தா⁴ரிணி || 18 ||

க்ருதாநுயாத்ரா பூ⁴தைஸ்த்வம் வரதா³ காமசாரிணீ |
பா⁴ராவதாரே யே ச த்வாம் ஸம்ஸ்மரிஷ்யம்தி மாநவா꞉ || 19 ||

ப்ரணமம்தி ச யே த்வாம் ஹி ப்ரபா⁴தே து நரா பு⁴வி |
ந தேஷாம் து³ர்லப⁴ம் கிம்சித்புத்ரதோ த⁴நதோ(அ)பி வா || 20 ||

து³ர்கா³த்தாரயஸே து³ர்கே³ தத்த்வம் து³ர்கா³ ஸ்ம்ருதா ஜநை꞉ |
காம்தாரேஷ்வவஸந்நாநாம் மக்³நாநாம் ச மஹார்ணவே |
த³ஸ்யுபி⁴ர்வா நிருத்³தா⁴நாம் த்வம் க³தி꞉ பரமா ந்ருணாம் || 21 ||

ஜலப்ரதரணே சைவ காம்தாரேஷ்வடவீஷு ச |
யே ஸ்மரம்தி மஹாதே³வி ந ச ஸீத³ம்தி தே நரா꞉ || 22 ||

த்வம் கீர்தி꞉ ஶ்ரீர்த்⁴ருதி꞉ ஸித்³தி⁴ர்ஹ்ரீர்வித்³யா ஸம்ததிர்மதி꞉ |
ஸம்த்⁴யா ராத்ரி꞉ ப்ரபா⁴ நித்³ரா ஜ்யோத்ஸ்நா காம்தி꞉ க்ஷமா த³யா || 23 ||

ந்ருணாம் ச ப³ம்த⁴நம் மோஹம் புத்ரநாஶம் த⁴நக்ஷயம் |
வ்யாதி⁴ம் ம்ருத்யும் ப⁴யம் சைவ பூஜிதா நாஶயிஷ்யஸி || 24 ||

ஸோ(அ)ஹம் ராஜ்யாத்பரிப்⁴ரஷ்ட꞉ ஶரணம் த்வாம் ப்ரபந்நவாந் |
ப்ரணதஶ்ச யதா² மூர்த்⁴நா தவ தே³வி ஸுரேஶ்வரி || 25 ||

த்ராஹி மாம் பத்³மபத்ராக்ஷி ஸத்யே ஸத்யா ப⁴வஸ்ய ந꞉ |
ஶரணம் ப⁴வ மே து³ர்கே³ ஶரண்யே ப⁴க்தவத்ஸலே || 26 ||

ஏவம் ஸ்துதா ஹி ஸா தே³வீ த³ர்ஶயாமாஸ பாம்ட³வம் |
உபக³ம்ய து ராஜாநாமித³ம் வசநமப்³ரவீத் || 27 ||

தே³வ்யுவாச |

ஶ்ருணு ராஜந்மஹாபா³ஹோ மதீ³யம் வசநம் ப்ரபோ⁴ |
ப⁴விஷ்யத்யசிராதே³வ ஸம்க்³ராமே விஜயஸ்தவ || 28 ||

மம ப்ரஸாதா³ந்நிர்ஜித்ய ஹத்வா கௌரவவாஹிநீம் |
ராஜ்யம் நிஷ்கம்டகம் க்ருத்வா போ⁴க்ஷ்யஸே மேதி³நீம் புந꞉ || 29 ||

பா⁴த்ர்ருபி⁴꞉ ஸஹிதோ ராஜந்ப்ரீதிம் ப்ராப்ஸ்யஸி புஷ்கலாம் |
மத்ப்ரஸாதா³ச்ச தே ஸௌக்²யமாரோக்³யம் ச ப⁴விஷ்யதி || 30 ||

யே ச ஸம்கீர்தயிஷ்யம்தி லோகே விக³தகல்மஷா꞉ |
தேஷாம் துஷ்டா ப்ரதா³ஸ்யாமி ராஜ்யமாயுர்வபு꞉ ஸுதம் || 31 ||

ப்ரவாஸே நக³ரே சாபி ஸம்க்³ராமே ஶத்ருஸம்கடே |
அடவ்யாம் து³ர்க³காம்தாரே ஸாக³ரே க³ஹநே கி³ரௌ || 32 ||

யே ஸ்மரிஷ்யம்தி மாம் ராஜந் யதா²(அ)ஹம் ப⁴வதா ஸ்ம்ருதா |
ந தேஷாம் து³ர்லப⁴ம் கிம்சித³ஸ்மிந் லோகே ப⁴விஷ்யதி || 33 ||

இத³ம் ஸ்தோத்ரவரம் ப⁴க்த்யா ஶ்ருணுயாத்³வா படே²த வா |
தஸ்ய ஸர்வாணி கார்யாணி ஸித்³தி⁴ம் யாஸ்யம்தி பாம்ட³வா꞉ || 34 ||

மத்ப்ரஸாதா³ச்ச வ꞉ ஸர்வாந்விராடநக³ரே ஸ்தி²தாந் |
ந ப்ரஜ்ஞாஸ்யந்தி குரவோ நரா வா தந்நிவாஸிந꞉ || 35 ||

இத்யுக்த்வா வரதா³ தே³வீ யுதி⁴ஷ்டி²ரமரிம்த³மம் |
ரக்ஷாம் க்ருத்வா ச பாம்டூ³நாம் தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத || 36 ||

இதி ஶ்ரீமந்மஹாபா⁴ரதே விராடபர்வணி தே³வீ ஸ்தோத்ரம் |

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன