Skip to content

Siddhi Lakshmi Stotram in Telugu – శ్రీ సిద్ధి లక్ష్మీ స్తోత్రం

Siddhi Lakshmi StotramPin

Siddhi Lakshmi Stotram is a devotional prayer to Goddess Siddhi Lakshmi Devi, a form of Goddess Lakshmi. It is from the Brahmanda Purana. Get Sri Siddhi Lakshmi Stotram in Telugu Pdf Lyrics here and chant it with devotion to remove bad luck and have good fortune.

Siddhi Lakshmi Stotram in Telugu – శ్రీ సిద్ధిలక్ష్మీ స్తోత్రం 

ఓం అస్య శ్రీసిద్ధిలక్ష్మీస్తోత్రస్య హిరణ్యగర్భ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః సిద్ధిలక్ష్మీర్దేవతా మమ సమస్త దుఃఖక్లేశపీడాదారిద్ర్యవినాశార్థం సర్వలక్ష్మీప్రసన్నకరణార్థం మహాకాలీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ దేవతాప్రీత్యర్థం చ సిద్ధిలక్ష్మీ స్తోత్ర జపే వినియోగః |

కరన్యాసః 

ఓం సిద్ధిలక్ష్మీ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం విష్ణుహృదయే తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం అమృతానందే మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీం దైత్యమాలినీ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం తం తేజఃప్రకాశినీ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం బ్రాహ్మీ వైష్ణవీ మాహేశ్వరీ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః 

ఓం సిద్ధిలక్ష్మీ హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం వైష్ణవీ శిరసే స్వాహా |
ఓం క్లీం అమృతానందే శిఖాయై వషట్ |
ఓం శ్రీం దైత్యమాలినీ కవచాయ హుమ్ |
ఓం తం తేజఃప్రకాశినీ నేత్రద్వయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం బ్రాహ్మీం వైష్ణవీం అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానం

బ్రాహ్మీం చ వైష్ణవీం భద్రాం షడ్భుజాం చ చతుర్ముఖామ్
త్రినేత్రాం చ త్రిశూలాం చ పద్మచక్రగదాధరామ్ |
పీతాంబరధరాం దేవీం నానాలంకారభూషితామ్
తేజఃపుంజధరాం శ్రేష్ఠాం ధ్యాయేద్బాలకుమారికామ్ ||

స్తోత్రం

ఓంకారలక్ష్మీరూపేణ విష్ణోర్హృదయమవ్యయమ్ |
విష్ణుమానందమధ్యస్థం హ్రీంకారబీజరూపిణీ || ౧ ||

ఓం క్లీం అమృతానందభద్రే సద్య ఆనందదాయినీ |
ఓం శ్రీం దైత్యభక్షరదాం శక్తిమాలినీ శత్రుమర్దినీ || ౨ ||

తేజఃప్రకాశినీ దేవీ వరదా శుభకారిణీ |
బ్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ భద్రా కాలికా రక్తశాంభవీ || ౩ ||

ఆకారబ్రహ్మరూపేణ ఓంకారం విష్ణుమవ్యయమ్ |
సిద్ధిలక్ష్మి పరాలక్ష్మి లక్ష్యలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || ౪ ||

సూర్యకోటిప్రతీకాశం చంద్రకోటిసమప్రభమ్ |
తన్మధ్యే నికరే సూక్ష్మం బ్రహ్మరూపవ్యవస్థితమ్ || ౫ ||

ఓంకారపరమానందం క్రియతే సుఖసంపదా |
సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే || ౬ ||

ప్రథమే త్ర్యంబకా గౌరీ ద్వితీయే వైష్ణవీ తథా |
తృతీయే కమలా ప్రోక్తా చతుర్థే సురసుందరీ || ౭ ||

పంచమే విష్ణుపత్నీ చ షష్ఠే చ వైష్ణవీ తథా |
సప్తమే చ వరారోహా అష్టమే వరదాయినీ || ౮ ||

నవమే ఖడ్గత్రిశూలా దశమే దేవదేవతా |
ఏకాదశే సిద్ధిలక్ష్మీర్ద్వాదశే లలితాత్మికా || ౯ ||

ఏతత్ స్తోత్రం పఠంతస్త్వాం స్తువంతి భువి మానవాః |
సర్వోపద్రవముక్తాస్తే నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౦ ||

ఏకమాసం ద్విమాసం వా త్రిమాసం చ చతుర్థకమ్ |
పంచమాసం చ షణ్మాసం త్రికాలం యః పఠేన్నరః || ౧౧ ||

బ్రాహ్మణాః క్లేశతో దుఃఖదరిద్రా భయపీడితాః |
జన్మాంతరసహస్రేషు ముచ్యంతే సర్వక్లేశతః || ౧౨ ||

అలక్ష్మీర్లభతే లక్ష్మీమపుత్రః పుత్రముత్తమమ్ |
ధన్యం యశస్యమాయుష్యం వహ్నిచౌరభయేషు చ || ౧౩ ||

శాకినీభూతవేతాలసర్వవ్యాధినిపాతకే |
రాజద్వారే మహాఘోరే సంగ్రామే రిపుసంకటే || ౧౪ ||

సభాస్థానే శ్మశానే చ కారాగేహారిబంధనే |
అశేషభయసంప్రాప్తౌ సిద్ధిలక్ష్మీం జపేన్నరః || ౧౫ ||

ఈశ్వరేణ కృతం స్తోత్రం ప్రాణినాం హితకారణమ్ |
స్తువంతి బ్రాహ్మణా నిత్యం దారిద్ర్యం న చ వర్ధతే || ౧౬ ||

యా శ్రీః పద్మవనే కదంబశిఖరే రాజగృహే కుంజరే
శ్వేతే చాశ్వయుతే వృషే చ యుగలే యజ్ఞే చ యూపస్థితే |
శంఖే దేవకులే నరేంద్రభవనే గంగాతటే గోకులే
సా శ్రీస్తిష్ఠతు సర్వదా మమ గృహే భూయాత్సదా నిశ్చలా ||

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే ఈశ్వరవిష్ణుసంవాదే దారిద్ర్యనాశనం సిద్ధిలక్ష్మీ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

1 thought on “Siddhi Lakshmi Stotram in Telugu – శ్రీ సిద్ధి లక్ష్మీ స్తోత్రం”

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి