Skip to content

# Choose Language:

Shiva Varnamala Stotram in Telugu – శ్రీ శివ వర్ణమాలా స్తోత్రం

Shiva Varnamala Stotram - Samba SadasivaPin

Get Sri Shiva Varnamala Stotram in Telugu Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shiva. This is also popular as Samba Sada siva song as every charanam of the Stotra ends with Samba Sada siva samba sadasiva.

Shiva Varnamala Stotram in Telugu – శ్రీ శివ వర్ణమాలా స్తోత్రం

అధ్బుత విగ్రహ అమరాదీశ్వర అగణిత గుణ గణ అమృత శివ
ఆనందామృత ఆశ్రిత రక్షక ఆత్మానంద మహేశ శివ
ఇందు కళాధర ఇంద్రాది ప్రియ సుందర రూప సురేశ శివ
ఈశ సురేశ మహేశ జనప్రియ కేశవ సేవిత పాద శివ
ఉరగాది ప్రియ భూషణ శంకర నరక వినాశ నటేశ శివ
ఊర్జిత దానవ నాశ పరాత్పర ఆర్జిత పాప వినాశ శివ
సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ ||

ఋగ్వేద శ్రుతి మౌళి విభూషణ రవి చంద్రాగ్ని త్రినేత్ర శివ
ఋప మనాది ప్రపంచ విలక్షణ తాప నివారణ తత్త్వ శివ
లింగ స్వరూప సర్వ బుధ ప్రియ మంగళ మూర్తి మహేశ శివ
లూతాదీశ్వర రూప ప్రియ శివ వేదాంత ప్రియ వేద్య శివ
ఎకానేక స్వరూప విశ్వేశ్వర యోగి హృది ప్రియ వాస శివ
ఐశ్వర్యా శ్రయ చిన్మయ చిద్ఘన అచ్యుతానంత మహేశ శివ
సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ ||

ఓంకార ప్రియ ఉరగ విభూషణ హ్రీంకారాది మహేశ శివ
ఔర సలాలిత అంత కనాశన గౌరీ సమేత మహేశ శివ
అంబర వాస చిదంబర నాయక తుంబురు నారద సేవ్య శివ
ఆహార ప్రియ ఆది గిరీశ్వర భోగాది ప్రియ పూర్ణ శివ
కమలాస్యార్చిత కైలాస ప్రియ కరుణా సాగర కాంతి శివ
గంగా గిరి సుత వల్లభ గుణ హిత శంకర సర్వ జనేశ శివ
ఖడ్గ శైల మృదుడ క్కాద్యా యుధ విక్రమ రూప విశ్వేశ శివ
ఘాతుక బంజన పాతక నాశన గౌరీ సమేత గిరీశ శివ
జజశ్రిత శ్రుతి మౌళి విభూషణ వేద స్వరూప విశ్వేశ శివ
సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ ||

చండ వినాశన సకల జన ప్రియ మండలా దీశ మహేశ శివ
చత్ర కిరీట సుకుండల శోభిత పుత్ర ప్రియ భువనేశ శివ
జన్మ జరా మృతి నాశన కల్మష రహిత తాప వినాశ శివ
ఝంకారా శ్రయ బృంగి రిటి ప్రియ ఓం కారేశ మహేశ శివ
జ్ఞానా జ్ఞానా వినాశక నిర్మల దీన జన ప్రియ దీప్త శివ
సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ ||

టంకాద్యాయుధ ధారణ సత్వర హ్రీంకాది సురేశ శివ
రంక స్వరూప సహకారోత్తమ వాగీశ్వర వరదేవ శివ
డంబ వినాశన డిండి మ భూషణ అంబర వాస చిదీశ శివ
డం డం డమరుక ధరణీ నిశ్చల డుండి వినాయక సేవ్య శివ
ణలిన విలోచన నటన మనోహర అళి కుల భూషణ అమృత శివ
సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ ||

తత్వమ సీత్యాది వాక్య స్వరూపక నిత్యానంద మహేశ శివ
స్థావర జంగమ భువన విలక్షణ భావుక మునివర సేవ్య శివ
దుఃఖ వినాశక దళిత మనోన్మన చందన లేపిత చరణ శివ
ధరణీ ధర శుభ దవళ మనోన్మన చందన లేపిత చరణ శివ
నానా మణి గణ భూషణ నిర్గుణ నట జన సుప్రియ నాట్య శివ
సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ ||

పన్నగ భూషణ పార్వతి నాయక పరమానంద పరేశ శివ
ఫాల విలోచన భాను కోటి ప్రభ హాలా హల ధర అమృత శివ
బంధ వినాశన బృహదీశామర స్కందాది ప్రియ కనక శివ
భస్మ విలేపన భవ భయ నాశన విస్మయ రూప విశ్వేస శివ
మన్మధ నాశన మధుపాన ప్రియ మందర పర్వత వాస శివ
సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ ||

యతి జన హృదయ నివాసిత ఈశ్వర విధి విష్ణ్యాది సురేశ శివ
రామేశ్వర రమణీయ ముఖాంభుజ సోమ శేఖర సుకృతి శివ
లంకాదీశ్వర సుర గణ సేవిత లావణ్యా మృత లసిత శివ
వరదా భయకర వాసుకి భూషణ వన మాలాది విభూష శివ
సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ ||

శాంతి స్వరూప జగత్త్రయ చిన్మయ కాంతి మతి ప్రియ కనక శివ
షణ్ముఖ జనక సురేంద్ర ముని ప్రియ షాడ్గుణ్యాది సమేత శివ
సంసారార్ణవ నాశన శాశ్వత సాధు హృది ప్రియ వాస శివ
హర పురుషోత్తమ అద్వైతామృత పూర్ణ మురారి సుసేవ్య శివ
ళాళిత భక్త జనేశ నిజేశ్వర కాళీ నటేశ్వర కామ శివ
క్షర రూపాది ప్రియాన్విత సుందర సాక్షి జగత్రయ స్వామి శివ
సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ ||

ఇతి శ్రీ శివ వర్ణమాలా స్తోత్రం ||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి