Skip to content

Rudra Trishati in Telugu – శ్రీ రుద్ర త్రిశతీ నామావళిః

Rudra Trishati Namavali Lyrics Pdf - 300 names of Lord ShivaPin

Rudra Trishati Namavali is the 300 names of Lord Shiva or Rudra. Get Sri Rudra Trishati in Telugu Pdf Lyrics here and chant the 300 names of Lord Shiva.

Rudra Trishati in Telugu – శ్రీ రుద్ర త్రిశతీ నామావళిః 

ధ్యానమ్ |

బ్రహ్మాండవ్యాప్తదేహా భసితహిమరుచా భాసమానా భుజంగైః
కంఠే కాలాః కపర్దాకలిత శశికలాశ్చండకోదండహస్తాః |
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః సులలితవపుషః శాంభవా మూర్తిభేదాః
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్తప్రకటితవిభవాః నః ప్రయచ్ఛన్తు సౌఖ్యమ్ ||

|| నమో భగవతే రుద్రాయ ||

ఓం హిరణ్యబాహవే నమః |
సేనాన్యే నమః |
దిశాం చ పతయే నమః |
వృక్షేభ్యో నమః |
హరికేశేభ్యో నమః |
పశూనాం పతయే నమః |
సస్పింజరాయ నమః |
త్విషీమతే నమః |
పథీనాం పతయే నమః |
బభ్లుశాయ నమః |
వివ్యాధినే నమః |
అన్నానాం పతయే నమః |
హరికేశాయ నమః |
ఉపవీతినే నమః |
పుష్టానాం పతయే నమః |
భవస్య హేత్యై నమః |
జగతాం పతయే నమః |
రుద్రాయ నమః |
ఆతతావినే నమః |
క్షేత్రాణాం పతయే నమః | ౨౦ ||

సూతాయ నమః |
అహంత్యాయ నమః |
వనానాం పతయే నమః |
రోహితాయ నమః |
స్థపతయే నమః |
వృక్షాణం పతయే నమః |
మంత్రిణే నమః |
వాణిజాయ నమః |
కక్షాణాం పతయే నమః |
భువంతయే నమః |
వారివస్కృతాయ నమః |
ఓషధీనాం పతయే నమః |
ఉచ్చైర్ఘోషాయ నమః |
ఆక్రందయతే నమః |
పత్తీనాం పతయే నమః |
కృత్స్నవీతాయ నమః |
ధావతే నమః |
సత్త్వనాం పతయే నమః |
సహమానాయ నమః |
నివ్యాధినే నమః | ౪౦ ||

ఆవ్యాధినీనాం పతయే నమః |
కకుభాయ నమః |
నిషంగిణే నమః |
స్తేనానాం పతయే నమః |
నిషంగిణే నమః |
ఇషుధిమతే నమః |
తస్కరాణాం పతయే నమః |
వంచతే నమః |
పరివంచతే నమః |
స్తాయూనాం పతయే నమః |
నిచేరవే నమః |
పరిచరాయ నమః |
అరణ్యానాం పతయే నమః |
సృకావిభ్యో నమః |
జిఘాగ్ంసద్భ్యో నమః |
ముష్ణతాం పతయే నమః |
అసిమద్భ్యో నమః |
నక్తంచరద్భ్యో నమః |
ప్రకృంతానాం పతయే నమః |
ఉష్ణీషిణే నమః | ౬౦ ||

గిరిచరాయ నమః |
కులుంచానాం పతయే నమః |
ఇషుమద్భ్యో నమః |
ధన్వావిభ్యశ్చ నమః |
వో నమః |
ఆతన్వానేభ్యో నమః|
ప్రతిదధానేభ్యో నమః |
వో నమః |
ఆయచ్ఛద్భ్యో నమః |
విసృజద్భ్యో నమః |
వో నమః |
అస్యద్భ్యో నమః |
విధ్యద్భ్యో నమః |
వో నమః |
ఆసీనేభ్యో నమః |
శయానేభ్యో నమః |
వో నమః |
స్వపద్భ్యో నమః |
జాగ్రద్భ్యో నమః |
వో నమః | ౮౦ ||

తిష్ఠద్భ్యో నమః |
ధావద్భ్యో నమః |
వో నమః |
సభాభ్యో నమః |
సభాపతిభ్యో నమః |
వో నమః |
అశ్వేభ్యో నమః |
అశ్వపతిభ్యో నమః |
వో నమః |
ఆవ్యాధినీభ్యో నమః |
వివిధ్యంతీభ్యో నమః |
వో నమః |
ఉగణాభ్యో నమః |
తృంహతీభ్యో నమః |
వో నమః |
గృత్సేభ్యో నమః |
గృత్సపతిభ్యో నమః |
వో నమః |
వ్రాతేభ్యో నమః |
వ్రాతపతిభ్యో నమః | ౧౦౦ ||

వో నమః |
గణేభ్యో నమః |
గణపతిభ్యో నమః |
వో నమః |
విరూపేభ్యో నమః |
విశ్వరూపేభ్యో నమః |
వో నమః |
మహద్భ్యో నమః |
క్షుల్లకేభ్యో నమః |
వో నమః |
రథిభ్యో నమః |
అరథేభ్యో నమః |
వో నమః |
రథేభ్యో నమః |
రథపతిభ్యో నమః |
వో నమః |
సేనాభ్యో నమః |
సేనానిభ్యో నమః |
వో నమః |
క్షత్తృభ్యో నమః | ౧౨౦ ||

సంగ్రహీతృభ్యో నమః |
వో నమః |
తక్షభ్యో నమః |
రథకారేభ్యో నమః |
వో నమః |
కులాలేభ్యో నమః |
కర్మారేభ్యో నమః |
వో నమః |
పుంజిష్టేభ్యో నమః |
నిషాదేభ్యో నమః |
వో నమః |
ఇషుకృద్భ్యో నమః |
ధన్వకృద్భ్యో నమః |
వో నమః |
మృగయుభ్యో నమః |
శ్వనిభ్యో నమః |
వో నమః |
శ్వభ్యో నమః |
శ్వపతిభ్యో నమః |
వో నమః | ౧౪౦ ||

భవాయ నమః |
రుద్రాయ నమః |
శర్వాయ నమః |
పశుపతయే నమః |
నీలగ్రీవాయ నమః |
శితికంఠాయ నమః |
కపర్దినే నమః |
వ్యుప్తకేశాయ నమః |
సహస్రాక్షాయ నమః |
శతధన్వనే నమః |
గిరిశాయ నమః |
శిపివిష్టాయ నమః |
మీఢుష్టమాయ నమః |
ఇషుమతే నమః |
హ్రస్వాయ నమః |
వామనాయ నమః |
బృహతే నమః |
వర్షీయసే నమః |
వృద్ధాయ నమః |
సంవృధ్వనే నమః | ౧౬౦ ||

అగ్రియాయ నమః |
ప్రథమాయ నమః |
ఆశవే నమః |
అజిరాయ నమః |
శీఘ్రియాయ నమః |
శీభ్యాయ నమః |
ఊర్మ్యాయ నమః |
అవస్వన్యాయ నమః |
స్రోతస్యాయ నమః |
ద్వీప్యాయ నమః |
జ్యేష్ఠాయ నమః |
కనిష్ఠాయ నమః |
పూర్వజాయ నమః |
అపరజాయ నమః |
మధ్యమాయ నమః |
అపగల్భాయ నమః |
జఘన్యాయ నమః |
బుధ్నియాయ నమః |
సోభ్యాయ నమః |
ప్రతిసర్యాయ నమః | ౧౮౦ ||

యామ్యాయ నమః |
క్షేమ్యాయ నమః |
ఉర్వర్యాయ నమః |
ఖల్యాయ నమః |
శ్లోక్యాయ నమః |
అవసాన్యాయ నమః |
వన్యాయ నమః |
కక్ష్యాయ నమః |
శ్రవాయ నమః |
ప్రతిశ్రవాయ నమః |
ఆశుషేణాయ నమః |
ఆశురథాయ నమః |
శూరాయ నమః |
అవభిందతే నమః |
వర్మిణే నమః |
వరూథినే నమః |
బిల్మినే నమః |
కవచినే నమః |
శ్రుతాయ నమః |
శ్రుతసేనాయ నమః | ౨౦౦ ||

దుందుభ్యాయ నమః |
ఆహనన్యాయ నమః |
ధృష్ణవే నమః |
ప్రమృశాయ నమః |
దూతాయ నమః |
ప్రహితాయ నమః |
నిషంగిణే నమః |
ఇషుధిమతే నమః |
తీక్ష్ణేషవే నమః |
ఆయుధినే నమః |
స్వాయుధాయ నమః |
సుధన్వనే నమః |
స్రుత్యాయ నమః |
పథ్యాయ నమః |
కాట్యాయ నమః |
నీప్యాయ నమః |
సూద్యాయ నమః |
సరస్యాయ నమః |
నాద్యాయ నమః |
వైశంతాయ నమః | ౨౨౦ ||

కూప్యాయ నమః |
అవట్యాయ నమః |
వర్ష్యాయ నమః |
అవర్ష్యాయ నమః |
మేఘ్యాయ నమః |
విద్యుత్యాయ నమః |
ఈధ్రియాయ నమః |
ఆతప్యాయ నమః |
వాత్యాయ నమః |
రేష్మియాయ నమః |
వాస్తవ్యాయ నమః |
వాస్తుపాయ నమః |
సోమాయ నమః |
రుద్రాయ నమః |
తామ్రాయ నమః |
అరుణాయ నమః |
శంగాయ నమః |
పశుపతయే నమః |
ఉగ్రాయ నమః |
భీమాయ నమః | ౨౪౦ ||

అగ్రేవధాయ నమః |
దూరేవధాయ నమః |
హంత్రే నమః |
హనీయసే నమః |
వృక్షేభ్యో నమః |
హరికేశేభ్యో నమః |
తారాయ నమః |
శంభవే నమః |
మయోభవే నమః |
శంకరాయ నమః |
మయస్కరాయ నమః |
శివాయ నమః |
శివతరాయ నమః |
తీర్థ్యాయ నమః |
కూల్యాయ నమః |
పార్యాయ నమః |
అవార్యాయ నమః |
ప్రతరణాయ నమః |
ఉత్తరణాయ నమః |
ఆతార్యాయ నమః | ౨౬౦ ||

ఆలాద్యాయ నమః |
శష్ప్యాయ నమః |
ఫేన్యాయ నమః |
సికత్యాయ నమః |
ప్రవాహ్యాయ నమః |
ఇరిణ్యాయ నమః |
ప్రపథ్యాయ నమః |
కింశిలాయ నమః |
క్షయణాయ నమః |
కపర్దినే నమః |
పులస్తయే నమః |
గోష్ఠ్యాయ నమః |
గృహ్యాయ నమః |
తల్ప్యాయ నమః |
గేహ్యాయ నమః |
కాట్యాయ నమః |
గహ్వరేష్ఠాయ నమః |
హ్రదయ్యాయ నమః |
నివేష్ప్యాయ నమః |
పాంసవ్యాయ నమః | ౨౮౦ ||

రజస్యాయ నమః |
శుష్క్యాయ నమః |
హరిత్యాయ నమః |
లోప్యాయ నమః |
ఉలప్యాయ నమః |
ఊర్వ్యాయ నమః |
సూర్మ్యాయ నమః |
పర్ణ్యాయ నమః |
పర్ణశద్యాయ నమః |
అపగురమాణాయ నమః |
అభిఘ్నతే నమః |
ఆక్ఖిదతే నమః |
ప్రక్ఖిదతే నమః |
వో నమః |
కిరికేభ్యో నమః |
దేవానాం హృదయేభ్యో నమః |
విక్షీణకేభ్యో నమః |
విచిన్వత్కేభ్యో నమః |
ఆనిర్హతేభ్యో నమః |
ఆమీవత్కేభ్యో నమః | ౩౦౦ ||

ఇతి శ్రీ రుద్ర త్రిశతీ నామావళిః ||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి