Skip to content

Sarabeswara Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಶರಭೇಶಾಷ್ಟಕಂ

sarabeswara ashtakam or sharabheshashtakam or sharabeshwara AshtakamPin

Sarabeswara or Sarabeswaramurthi is the “Sharabha” form of Lord Shiva. Sarabha is a mythical creature, that is half-Lion and half-bird, which is said to be more powerful than a Lion or an elephant. According to Shaiva scriptures, Lord Shiva assumed the Sharabha form to pacify the Narasimha avatar of Lord Vishnu. However, this narration is refuted by Vaishnavas. Get Sri Sarabeswara Ashtakam in Telugu Lyrics pdf here and chant it with devotion for the grace of Lord Sharabeshwara or Lord Siva.

Sarabeswara Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಶರಭೇಶಾಷ್ಟಕಂ 

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ 

ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಗುಹ್ಯಂ ಪರಂ ಪುಣ್ಯವಿವರ್ಧನಂ .
ಶರಭೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಮಂತ್ರಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತವ ತತ್ತ್ವತಃ ||

ಋಷಿನ್ಯಾಸಾದಿಕಂ ಯತ್ತತ್ಸರ್ವಪೂರ್ವವದಾಚರೇತ್ .
ಧ್ಯಾನಭೇದಂ ವಿಶೇಷೇಣ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಹಮತಃ ಶಿವೇ ||

ಧ್ಯಾನಂ 

ಜ್ವಲನಕುಟಿಲಕೇಶಂ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿನೇತ್ರಂ
ನಿಶಿತತರನಖಾಗ್ರೋದ್ಧೂತಹೇಮಾಭದೇಹಂ |
ಶರಭಮಥ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಸಿತಾಂಗಂ
ಪ್ರಣತಭಯವಿನಾಶಂ ಭಾವಯೇತ್ಪಕ್ಷಿರಾಜಂ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ಶಿವಾಯ ನಾಲೀಕನಿಭಾನನಾಯ |
ಶರ್ವಾಯ ಭೀಮಾಯ ಶರಾಧಿಪಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ || 1 ||

ಹರಾಯ ಭೀಮಾಯ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ಭವಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ |
ಮೃಡಾಯ ರುದ್ರಾಯ ವಿಲೋಚನಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ || 2 ||

ಶೀತಾಂಶುಚೂಡಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಧ್ವಂಸನಕಾರಣಾಯ |
ಜಟಾಕಲಾಪಾಯ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ || 3 ||

ಕಲಂಕಕಂಠಾಯ ಭವಾಂತಕಾಯ ಕಪಾಲಶೂಲಾತ್ತಕರಾಂಬುಜಾಯ |
ಭುಜಂಗಭೂಷಾಯ ಪುರಾಂತಕಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ || 4 ||

ಶಮಾದಿಷಟ್ಕಾಯ ಯಮಾಂತಕಾಯ ಯಮಾದಿಯೋಗಾಷ್ಟಕಸಿದ್ಧಿದಾಯ |
ಉಮಾಧಿನಾಥಾಯ ಪುರಾತನಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ || 5 ||

ಘೃಣಾದಿಪಾಶಾಷ್ಟಕವರ್ಜಿತಾಯ ಖಿಲೀಕೃತಾಸ್ಮತ್ಪಥಿ ಪೂರ್ವಗಾಯ |
ಗುಣಾದಿಹೀನಾಯ ಗುಣತ್ರಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ || 6 ||

ಕಾಲಾಯ ವೇದಾಮೃತಕಂದಲಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಕೌತೂಹಲಕಾರಣಾಯ |
ಸ್ಥೂಲಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ಸ್ವರೂಪಗಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ || 7 ||

ಪಂಚಾನನಾಯಾನಿಲಭಾಸ್ಕರಾಯ ಪಂಚಾಶದರ್ಣಾದ್ಯಪರಾಕ್ಷಯಾಯ |
ಪಂಚಾಕ್ಷರೇಶಾಯ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ || 8 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶರಭೇಶಾಷ್ಟಕಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ