Skip to content

Sai Baba Shej Aarti in Kannada – ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಷೇಜ್ ಆರತಿ

Shiridi Sai Baba Shej Aarti or Sai baba night aartiPin

Sai Baba Shej Aarti is a night aarti given to Sai Baba. Get Sri Shiridi Sai baba Shej Aarti in Kannada Pdf Lyrics here and chant with devotion for the grace of Lord Sai Baba.

Sai Baba Shej Aarti in Kannada – ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಷೇಜ್ ಆರತಿ 

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ನಾಥಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ ||
ನಿರ್ಗುಣಾಚೀಸ್ಥಿತಿ ಕೈಸಿ ಆಕಾರಾ ಆಲೀ ಬಾಬಾ ಆಕಾರಾ ಆಲೀ |
ಸರ್ವಾಘಟೀ ಭರೂನಿ ಉರಲೀ ಸಾಯೀ ಮಾ ಊಲೀ || ೧ ||

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ ||
ರಜತಮಸತ್ವತಿಘೇಮಾಯಾ ಪ್ರಸಾವಲೀ ಬಾಬಾ ಮಾಯಾಪ್ರಸಾವಲೀ |
ಮಾಯೇ ಚೀಯಾ ಪೋಟೀ ಕೈಸೀ ಮಾಯಾ ಉದ್ಭವಲೀ || ೨ ||

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ನಾಥಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ ||
ಸಪ್ತ ಸಾಗರೀ ಕೈಸಾ ಖೇಲ್ ಮಾಂಡಿಲಾ ಬಾಬಾ ಖೇಲ್ ಮಾಂಡಿಲಾ |
ಖೇಲೂನೀಯಾ ಖೇಲ್ ಅವಘಾ ವಿಸ್ತಾರಕೇಳಾ || ೩ ||

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ನಾಥಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ ||
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೀಚೀ ರಚನಾ ಕೈಸೀ ದಾಖವಿಲೀ ಡೋಲಾ ಬಾಬಾ ದಾಖವಿಲೀಡೋಲಾ |
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ಮಾಝಾ ಸ್ವಾಮೀ ಕೃಪಾಳೂ ಭೋಳಾ || ೪ ||

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ನಾಥಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಪಾಂಚಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ ||

ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ | ಮಹಾ ಕೈವಲ್ಯತೇಜಾ |
ಸೇವಿತಿ ಸಾಧು ಸಂತಾ | ಮನು ವೇಧಲ ಮಾಝಾ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ |

ಲೋಪಲೇ ಜ್ಞಾನ ಜಾಗೀ | ಹಿತ ನೇಣತಿ ಕೋಣೀ |
ಅವತಾರ ಪಾಂಡುರಂಗಾ | ನಾಮ ಠೇವಿಲೇ ಜ್ಞಾನೀ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ | ಮಹಾ ಕೈವಲ್ಯತೇಜಾ |
ಸೇವಿತಿ ಸಾಧು ಸಂತಾ | ಮನು ವೇಧಲ ಮಾಝಾ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ |

ಕನಕಾಚೇ ತಾಟಕಾರೀ | ಉಭ್ಯಾ ಗೋಪಿಕಾನಾರೀ |
ನಾರದ ತುಂಬರಹೋ | ಸಾಮ ಗಾಯಕ ಕರೀ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ | ಮಹಾ ಕೈವಲ್ಯತೇಜಾ |
ಸೇವಿತಿ ಸಾಧು ಸಂತಾ | ಮನು ವೇಧಲ ಮಾಝಾ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ |

ಪ್ರಗಟ ಗುಹ್ಯಬೋಲೇ | ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಚಿ ಕೇಲೇ |
ರಾಮ ಜನಾರ್ದನೀ | ಪಾಯಿ ಮಸ್ತಕ ಠೇವಿಲೇ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ | ಮಹಾ ಕೈವಲ್ಯತೇಜಾ |
ಸೇವಿತಿ ಸಾಧು ಸಂತಾ | ಮನು ವೇಧಲ ಮಾಝಾ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ |

ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ | ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ | ಪಾಯ ದಾಖನಿ ಆಹ್ಮಾ |
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ |

ರಾಘವೇ ಸಾಗರಾತಾ | ಪಾಷಾಣ ತಾರೀಲೇ |
ತೈಸೇತು ಕೋಬಾಚೇ | ಆಭಂಗ ರಕ್ಷೀಲೇ |
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ | ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ | ಪಾಯ ದಾಖನಿ ಆಹ್ಮಾ |
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ |

ತೂಕೀ ತತುಲನೇಸಿ | ಬ್ರಹ್ಮ ತುಕಾಸಿ ಆಲೇ |
ಹ್ಮಣೋನಿ ರಾಮೇಶ್ವರೇ | ಚರಣಿ ಮಸ್ತಕ ಠೇವಿಲೇ |
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ | ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ | ಪಾಯ ದಾಖನಿ ಆಹ್ಮಾ |
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ |

ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |
ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿ ಘೇವುನಿ ಕರೀಹೋ |
ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |

ರಂಜವಿಸೀ ತೂ ಮಧುರ ಬೋಲುನೀ ಮಾಯ ಜಶೀ ನಿಜಮುಲಾಹೆ ||_೨_||
ಭೋಗಿಸಿ ವ್ಯಾಧೀ ತೂ ಚಹರುನಿಯಾ ನಿಜಸೇವಕದುಃಖಾಲಾಹೋ ||_೨_||
ಧಾವುನಿಭಕ್ತ ವ್ಯಸನ ಹರೀಸೀ ದರ್ಶನ ದೇ ಶೀತ್ಯಾ ಲಾಹೋ ||_೨_||
ಝಾಲೇ ಅಸತಿಲ ಕಷ್ಟ ಅತೀಶಯತುಮಚೇ ಯಾದೇ ಹಾಲ ಹೋ |

ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿ ಘೇವುನಿ ಕರೀಹೋ |
ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |

ಕ್ಷಮಾಶಯನ ಸುಂದರ ಹೀ ಶೋಭಾಸುಮನ ಶೇಜತ್ಯಾ ಪರೀಹೋ ||_೨_||
ಘ್ಯಾವೀ ಧೋಡೀಭಕ್ತ ಜನಾಂಚೀ ಪೂಜನಾದಿ ಸಾ ಕರೀಹೋ ||_೨_||
ಓವಾಳೀತೋ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಜ್ಯೋತೀ ಸುಮತೀ ಕರೀಹೋ ||_೨_||
ಸೇವಾ ಕಿಂಕರ ಭಕ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತರ ಪರಿಮಳ ವಾರಿಹೋ |

ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿ ಘೇವುನಿ ಕರೀಹೋ |
ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |

ಸೋಡುನಿ ಜಾಯಾ ದುಃಖವಾಟತೇ ಬಾಬಾಂಚಾ ಚರಣಾಸಿಹೋ
ಸೋಡುನಿ ಜಾಯಾ ದುಃಖವಾಟತೇ ಸಾಯೀಂಚಾ ಚರಣಾಸಿಹೋ
ಆಜ್ಞೇಸ್ತವಹಾ ಆಶಿರ ಪ್ರಸಾದ ಘೇವುನಿ ನಿಜಸದನಾಸಿಹೋ ||_೨_||
ಜಾತೋ ಆತಾ ಯೇವು ಪುನರಪಿ ತವಚರಣಾಚೇ ಪಾಶಿಹೋ ||_೨_||
ಉದವೂತು ಜಲಾಸಾಯಿ ಮಾವುಲೇ ನಿಜಹಿತ ಸಾದಾಯಾಸಿಹೋ |

ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿ ಘೇವುನಿ ಕರೀಹೋ |
ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |

ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |
ವೈರಾಗ್ಯಾಚಾ ಕುಂಚ ಘೇವುನಿ ಚೌಕ ಝಾಡಿಲಾ ಬಾಬಾ ಚೌಕಝಾಡಿಲಾ |
ತಯಾವರೀ ಸುಪ್ರಿಮಾಚಾ ಶಿಡಕಾವಾದಿಧಲಾ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ಪಾಯಘಡ್ಯಾಘಾತಲ್ಯಾ ಸುಂದರ ನವವಿಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬಾಬಾ ನವವಿಧಾ ಭಕ್ತೀ |
ಜ್ಞಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಯಾಲಾವುನಿ ಉಜಲಳ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ಭಾವಾರ್ಥಾ ಚಾ ಮಂಚಕ ಹೃದಯಾಕಾಶೀ ಟಾಂಗಿಲಾ ಹೃದಯಾಕಾಶೀ ಟಾಂಗಿಲಾ
ಮನಾಚಿ ಸುಮನೇ ಕರೂನಿ ಕೇಲೇಶೇಜೇಲಾ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ದ್ವೈತಾಚೇ ಕಪಾಟಲಾವುನಿ ಏಕತ್ರಕೇಲೇ ಬಾಬಾ ಏಕತ್ರಕೇಲೇ |
ದುರ್ಬುದ್ದೀಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಠೀ ಸೋಡುನಿ ಪಡದೇ ಸೋಡಿಲೇ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ಆಶಾ ತೃಷ್ಣಾ ಕಲ್ಪನೇಚಾ ಸೋಡುನಿ ಗಲ್‍ಬಲಾ ಬಾಬಾ ಸೋಡುನಿ ಗಲ್‍ಬಲಾ |
ದಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಾಂತಿ ದಾಸೀ ಉಭ್ಯಾಸೇವೇಲಾ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ಅಲಕ್ಷ ಉನ್ಮನೀ ಘೇವುನಿ ನಾಜುಕ ದುಶ್ಶಾಲಾ ಬಾಬಾ ನಾಜುಕ ದುಶ್ಶಾಲಾ |
ನಿರಂಜನ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಿಲಶೇಜೇಲಾ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ |

ಪಾಹೇ ಪ್ರಸಾದಾ ಚೀವಾಟ| ದ್ಯಾವೇದು ಒನಿಯಾ ತಾಟಾ |
ಶೇಷಾ ಘೇವುನೀ ಜಾ ಈಲ| ತುಮಚೇ ಝಾಲಿಯಾ ಭೋಜನ |
ಝಾಲೋ ಏಕಸವಾ| ತುಹ್ಮ ಆಳಂ ವಿಯಾ ದೇವಾ |
ಶೇಷಾ ಘೇವುನೀ ಜಾ ಈಲ| ತುಮಚೇ ಝಾಲಿಯಾ ಭೋಜನ |
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ಚಿತ್ತಾ ಕರುನಿ|| ರಾಹೀಲೋ ನಿವಾಂಟಾ |
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ಚಿತ್ತಾ ಕರುನಿ|| ರಾಹೀಲೋ ನಿವಾಂಟಾ |
ಶೇಷಾ ಘೇವುನೀ ಜಾ ಈಲ| ತುಮಚೇ ಝಾಳಿಯಾ ಭೋಜನ |

ಪಾವಲಾ ಪ್ರಸಾದ ಆತಾ ವಿಠೋನಿಜಾವೇ ಬಾಬಾ ಆತಾ ನಿಜಾವೇ |
ಆಪುಲಾತೋ ಶ್ರಮ ಕಳೌ ಯೇತಸೇ ಭಾವೇ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾಕರಾ ಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾ ಸಾಯೀ ದಯಾಳಾ |
ಪುರಲೇ ಮನೋರಥಾ ಜಾತೋ ಅವುಳ್ಯಾಸ್ಥಳಾ |

ತುಹ್ಮಾಸೀ ಜಾಗಾವು ಆಹ್ಮೀ ಆಪುಲ್ಯಾ ಚಾಡಾ ಬಾಬಾ ಆಪುಲ್ಯಾ ಚಾಡಾ |
ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮೇ ದೋಷ ಹರಾವಯಾ ಪೀಡಾ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾಕರಾ ಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾ ಸಾಯೀ ದಯಾಳಾ |
ಪುರಲೇ ಮನೋರಥಾ ಜಾತೋ ಅವುಳ್ಯಾಸ್ಥಳಾ |

ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ದಿಧಿಲೇ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಾಚೇ ಭೋಜನ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಚೇ ಭೋಜನ |
ನಾಹಿ ನಿವಡಿಲೇ ಆಹ್ಮ ಆಪುಲ್ಯಾಭಿನ್ನ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾಕರಾ ಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾ ಸಾಯೀ ದಯಾಳಾ |
ಪುರಲೇ ಮನೋರಥಾ ಜಾತೋ ಅವುಳ್ಯಾಸ್ಥಳಾ |

ಸದ್ಗುರು ಸಾಯೀನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |
ರಾಜಾಽಧಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ |

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಷೇಜ್ ಆರತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ