Skip to content

Rudrashtakam Lyrics in Kannada – ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್

rudrashtakam lyrics and meaning - Namami Shamishan Nirvana RoopamPin

Shri Rudrashtakam is a devotional Sanskrit composition on Lord Shiva or Rudra by the Hindu Bhakti saint Tulsidas. It appears in the Uttara Kanda of the Ram Charit Manas. Rudrashtakam consists of eight stanzas of hymns that narrate the many qualities and deeds of Lord Shiva such as the destruction of Tripura, and the annihilation of Kamadeva, etc. Get Rudrashtakam Lyrics in Kannada here, understand its meaning and chant it with devotion to get the grace of Lord Shiva.

ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಅನ್ನು ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತಿ ಸಂತ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಮ ಚಾರಿತ್ ಮನಸ್ನ ಉತ್ತರ ಕಂದದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಎಂಟು ಚರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತ್ರಿಪುರದ ನಾಶ, ಮತ್ತು ಕಾಮದೇವನ ಸರ್ವನಾಶ ಮುಂತಾದ ಶಿವನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

Rudrashtakam lyrics in Kannada – ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ 

ನಮಾಮೀಶಮೀಶಾನ ನಿರ್ವಾಣರೂಪಂ
ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಸ್ವರೂಪಮ್ |
ನಿಜಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರೀಹಂ
ಚಿದಾಕಾಶಮಾಕಾಶವಾಸಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೧ ||

ನಿರಾಕಾರಮೋಂಕಾರಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ
ಗಿರಾಜ್ಞಾನಗೋತೀತಮೀಶಂ ಗಿರೀಶಮ್ |
ಕರಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಕೃಪಾಲಂ
ಗುಣಾಗಾರಸಂಸಾರಪಾರಂ ನತೋಽಹಮ್ || ೨ ||

ತುಷಾರಾದ್ರಿಸಂಕಾಶಗೌರಂ ಗಭೀರಂ
ಮನೋಭೂತಕೋಟಿಪ್ರಭಾಶ್ರೀ ಶರೀರಮ್ |
ಸ್ಫುರನ್ಮೌಲಿಕಲ್ಲೋಲಿನೀ ಚಾರುಗಂಗಾ
ಲಸದ್ಭಾಲಬಾಲೇಂದು ಕಂಠೇ ಭುಜಂಗಾ || ೩ ||

ಚಲತ್ಕುಂಡಲಂ ಭ್ರೂಸುನೇತ್ರಂ ವಿಶಾಲಂ
ಪ್ರಸನ್ನಾನನಂ ನೀಲಕಂಠಂ ದಯಾಲುಮ್ |
ಮೃಗಾಧೀಶಚರ್ಮಾಂಬರಂ ಮುಂಡಮಾಲಂ
ಪ್ರಿಯಂ ಶಂಕರಂ ಸರ್ವನಾಥಂ ಭಜಾಮಿ || ೪ ||

ಪ್ರಚಂಡಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಂ ಪರೇಶಂ
ಅಖಂಡಂ ಅಜಂ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ತ್ರಯಃಶೂಲನಿರ್ಮೂಲನಂ ಶೂಲಪಾಣಿಂ
ಭಜೇಽಹಂ ಭವಾನೀಪತಿಂ ಭಾವಗಮ್ಯಮ್ || ೫ ||

ಕಲಾತೀತಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಪಾಂತಕಾರೀ
ಸದಾ ಸಜ್ಜನಾನಂದದಾತಾ ಪುರಾರೀ |
ಚಿದಾನಂದಸಂದೋಹ ಮೋಹಾಪಹಾರೀ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಮನ್ಮಥಾರೀ || ೬ ||

ನ ಯಾವದುಮಾನಾಥಪಾದಾರವಿಂದಂ
ಭಜಂತೀಹ ಲೋಕೇ ಪರೇ ವಾ ನರಾಣಾಮ್ |
ನ ತಾವತ್ಸುಖಂ ಶಾಂತಿ ಸಂತಾಪನಾಶಂ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸಮ್ || ೭ ||

ನ ಜಾನಾಮಿ ಯೋಗಂ ಜಪಂ ನೈವ ಪೂಜಾಂ
ನತೋಽಹಂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಶಂಭು ತುಭ್ಯಮ್ |
ಜರಾಜನ್ಮದುಃಖೌಘ ತಾತಪ್ಯಮಾನಂ
ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಆಪನ್ನಮಾಮೀಶ ಶಂಭೋ || ೮ ||

ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಪ್ರೇಣ ಹರತೋಷಯೇ |
ಯೇ ಪಠಂತಿ ನರಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತೇಷಾಂ ಶಂಭುಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಲಸೀದಾಸ ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

1 thought on “Rudrashtakam Lyrics in Kannada – ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ