Skip to content

Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram in Kannada – ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram or Mrityunjaya Manasika Pooja StotraPin

Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram is a powerful hymn of Lord Shiva. Get Sri Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shiva.

Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram in Kannada – ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಕೈಲಾಸೇ ಕಮನೀಯರತ್ನಖಚಿತೇ ಕಲ್ಪದ್ರುಮೂಲೇ ಸ್ಥಿತಂ
ಕರ್ಪೂರಸ್ಫಟಿಕೇಂದುಸುಂದರತನುಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸೇವಿತಮ್ |
ಗಂಗಾತುಂಗತರಂಗರಂಜಿತಜಟಾಭಾರಂ ಕೃಪಾಸಾಗರಂ
ಕಂಠಾಲಂಕೃತಶೇಷಭೂಷಣಮಮುಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ ಭಾವಯೇ || ೧ ||

ಆಗತ್ಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಚಂದ್ರಮೌಳೇ
ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಲಂಕೃತ ಶೂಲಪಾಣೇ |
ಸ್ವಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಣಕಾಮಧೇನೋ
ಪ್ರಸೀದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತೀಶ || ೨ ||

ಭಾಸ್ವನ್ಮೌಕ್ತಿಕತೋರಣೇ ಮರಕತಸ್ತಂಭಾಯುತಾಲಂಕೃತೇ
ಸೌಧೇ ಧೂಪಸುವಾಸಿತೇ ಮಣಿಮಯೇ ಮಾಣಿಕ್ಯದೀಪಾಂಚಿತೇ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಮರಯೋಗಿಪುಂಗವಗಣೈರ್ಯುಕ್ತೇ ಚ ಕಲ್ಪದ್ರುಮೈಃ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸುಸ್ಥಿರೋ ಭವ ವಿಭೋ ಮಾಣಿಕ್ಯಸಿಂಹಾಸನೇ || ೩ ||

ಮಂದಾರಮಲ್ಲೀಕರವೀರಮಾಧವೀ-
-ಪುನ್ನಾಗನೀಲೋತ್ಪಲಚಂಪಕಾನ್ವಿತೈಃ |
ಕರ್ಪೂರಪಾಟೀರಸುವಾಸಿತೈರ್ಜಲೈ-
-ರಾಧತ್ಸ್ವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಾದ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ || ೪ ||

ಸುಗಂಧಪುಷ್ಪಪ್ರಕರೈಃ ಸುವಾಸಿತೈ-
-ರ್ವಿಯನ್ನದೀಶೀತಲವಾರಿಭಿಃ ಶುಭೈಃ |
ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಾರ್ತಿಹರಾರ್ಘ್ಯಮಾದರಾ-
-ದ್ಗೃಹಾಣ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸರ್ವವಂದಿತ || ೫ ||

ಹಿಮಾಂಬುವಾಸಿತೈಸ್ತೋಯೈಃ ಶೀತಲೈರತಿಪಾವನೈಃ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾದೇವ ಶುದ್ಧಾಚಮನಮಾಚರ || ೬ ||

ಗುಡದಧಿಸಹಿತಂ ಮಧುಪ್ರಕೀರ್ಣಂ
ಸುಘೃತಸಮನ್ವಿತಧೇನುದುಗ್ಧಯುಕ್ತಮ್ |
ಶುಭಕರ ಮಧುಪರ್ಕಮಾಹರ ತ್ವಂ
ತ್ರಿನಯನ ಮೃತ್ಯುಹರ ತ್ರಿಲೋಕವಂದ್ಯ || ೭ ||

ಪಂಚಾಸ್ತ್ರ ಶಾಂತ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಪಂಚಪಾತಕಸಂಹರ |
ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮಿದಂ ಕುರು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರಭೋ || ೮ ||

ಜಗತ್ತ್ರಯೀಖ್ಯಾತ ಸಮಸ್ತತೀರ್ಥ-
-ಸಮಾಹೃತೈಃ ಕಲ್ಮಷಹಾರಿಭಿಶ್ಚ |
ಸ್ನಾನಂ ಸುತೋಯೈಃ ಸಮುದಾಚರ ತ್ವಂ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾನಂತಗುಣಾಭಿರಾಮ || ೯ ||

ಆನೀತೇನಾತಿಶುಭ್ರೇಣ ಕೌಶೇಯೇನಾಮರದ್ರುಮಾತ್ |
ಮಾರ್ಜಯಾಮಿ ಜಟಾಭಾರಂ ಶಿವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರಭೋ || ೧೦ ||

ನಾನಾಹೇಮವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಚೀರಚೀನಾಂಬರಾಣಿ ಚ |
ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ದಿವ್ಯಾನಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸುಧಾರಯ || ೧೧ ||

ವಿಶುದ್ಧಮುಕ್ತಾಫಲಜಾಲರಮ್ಯಂ
ಮನೋಹರಂ ಕಾಂಚನಹೇಮಸೂತ್ರಮ್ |
ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರ-
-ಮಾಧತ್ಸ್ವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಗಂಧಂ ಘನಸಾರಕುಂಕುಮಯುತಂ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಪೂರಿತಂ
ಕಾಲೇಯೇನ ಹಿಮಾಂಬುನಾ ವಿರಚಿತಂ ಮಂದಾರಸಂವಾಸಿತಮ್ |
ದಿವ್ಯಂ ದೇವಮನೋಹರಂ ಮಣಿಮಯೇ ಪಾತ್ರೇ ಸಮಾರೋಪಿತಂ
ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ವಿಲೇಪಯಾಮಿ ಸತತಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀವಿಭೋ || ೧೩ ||

ಅಕ್ಷತೈರ್ಧವಲೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಸಮ್ಯಕ್ತಿಲಸಮನ್ವಿತೈಃ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾದೇವ ಪೂಜಯಾಮಿ ವೃಷಧ್ವಜ || ೧೪ ||

ಚಂಪಕಪಂಕಜಕುರವಕಕುಂದೈಃ ಕರವೀರಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮೈಃ |
ವಿಸ್ತಾರಯ ನಿಜಮಕುಟಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪುಂಡರೀಕನಯನಾಪ್ತ || ೧೫ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾದುಕಾದ್ವಂದ್ವೇ ಮೌನಿಹೃತ್ಪದ್ಮಮಂದಿರೇ |
ಪಾದೌ ಸತ್ಪದ್ಮಸದೃಶೌ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಿವೇಶಯ || ೧೬ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯಕೇಯೂರಕಿರೀಟಹಾರೈಃ
ಕಾಂಚೀಮಣಿಸ್ಥಾಪಿತಕುಂಡಲೈಶ್ಚ |
ಮಂಜೀರಮುಖ್ಯಾಭರಣೈರ್ಮನೋಜ್ಞೈ-
-ರಂಗಾನಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭೂಷಯಾಮಿ || ೧೭ ||

ಗಜವದನಸ್ಕಂದಧೃತೇ-
-ನಾತಿಸ್ವಚ್ಛೇನ ಚಾಮರಯುಗೇನ |
ಗಲದಲಕಾನನಪದ್ಮಂ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭಾವಯಾಮಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ || ೧೮ ||

ಮುಕ್ತಾತಪತ್ರಂ ಶಶಿಕೋಟಿಶುಭ್ರಂ
ಶುಭಪ್ರದಂ ಕಾಂಚನದಂಡಯುಕ್ತಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಸಂಸ್ಥಾಪಿತಹೇಮಕುಂಭಂ
ಸುರೇಶ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ || ೧೯ ||

ಮಣಿಮುಕುರೇ ನಿಷ್ಪಟಲೇ
ತ್ರಿಜಗದ್ಗಾಢಾಂಧಕಾರಸಪ್ತಾಶ್ವೇ |
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಸದೃಶಂ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಶ್ಯ ವದನಮಾತ್ಮೀಯಮ್ || ೨೦ ||

ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣಂ ಕಪಿಲಾಜ್ಯಪೂತಂ
ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕಾಲೇಯಸಮಾನ್ವಿತೈಶ್ಚ |
ಸಮುದ್ಭವಂ ಪಾವನಗಂಧಧೂಪಿತಂ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಂಗಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ || ೨೧ ||

ವರ್ತಿತ್ರಯೋಪೇತಮಖಂಡದೀಪ್ತ್ಯಾ
ತಮೋಹರಂ ಬಾಹ್ಯಮಥಾಂತರಂ ಚ |
ಸಾಜ್ಯಂ ಸಮಸ್ತಾಮರವರ್ಗಹೃದ್ಯಂ
ಸುರೇಶ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ವಂಶದೀಪಮ್ || ೨೨ ||

ರಾಜಾನ್ನಂ ಮಧುರಾನ್ವಿತಂ ಚ ಮೃದುಲಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಂ
ಹಿಂಗೂಜೀರಕಸನ್ಮರೀಚಿಮಿಲಿತೈಃ ಶಾಕೈರನೇಕೈಃ ಶುಭೈಃ |
ಶಾಕಂ ಸಮ್ಯಗಪೂಪಸೂಪಸಹಿತಂ ಸದ್ಯೋಘೃತೇನಾಪ್ಲುತಂ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯ ವಿಭೋ ಸಾಪೋಶನಂ ಭುಜ್ಯತಾಮ್ || ೨೩ ||

ಕೂಶ್ಮಾಂಡವಾರ್ತಾಕಪಟೋಲಿಕಾನಾಂ
ಫಲಾನಿ ರಮ್ಯಾಣಿ ಚ ಕಾರವಲ್ಲ್ಯಾ |
ಸುಪಾಕಯುಕ್ತಾನಿ ಸಸೌರಭಾಣಿ
ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭಕ್ಷಯೇಶ || ೨೪ ||

ಶೀತಲಂ ಮಧುರಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಪಾವನಂ ವಾಸಿತಂ ಲಘು |
ಮಧ್ಯೇ ಸ್ವೀಕುರು ಪಾನೀಯಂ ಶಿವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರಭೋ || ೨೫ ||

ಶರ್ಕರಾಮಿಲಿತಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ದುಗ್ಧಾನ್ನಂ ಗೋಘೃತಾನ್ವಿತಮ್ |
ಕದಲೀಫಲಸಂಮಿಶ್ರಂ ಭುಜ್ಯತಾಂ ಮೃತ್ಯುಸಂಹರ || ೨೬ ||

ಕೇವಲಮತಿಮಾಧುರ್ಯಂ
ದುಗ್ಧೈಃ ಸ್ನಿಗ್ಧೈಶ್ಚ ಶರ್ಕರಾಮಿಲಿತೈಃ |
ಏಲಾಮರೀಚಮಿಲಿತಂ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೇವ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಪರಮಾನ್ನಮ್ || ೨೭ ||

ರಂಭಾಚೂತಕಪಿತ್ಥಕಂಠಕಫಲೈರ್ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಸ್ವಾದುಮ-
-ತ್ಖರ್ಜೂರೈರ್ಮಧುರೇಕ್ಷುಖಂಡಶಕಲೈಃ ಸನ್ನಾರಿಕೇಲಾಂಬುಭಿಃ |
ಕರ್ಪೂರೇಣ ಸುವಾಸಿತೈರ್ಗುಡಜಲೈರ್ಮಾಧುರ್ಯಯುಕ್ತೈರ್ವಿಭೋ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪೂರಯ ತ್ರಿಭುವನಾಧಾರಂ ವಿಶಾಲೋದರಮ್ || ೨೮ ||

ಮನೋಜ್ಞರಂಭಾವನಖಂಡಖಂಡಿತಾ-
-ನ್ರುಚಿಪ್ರದಾನ್ಸರ್ಷಪಜೀರಕಾಂಶ್ಚ |
ಸಸೌರಭಾನ್ಸೈಂಧವಸೇವಿತಾಂಶ್ಚ
ಗೃಹಾಣ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಲೋಕವಂದ್ಯ || ೨೯ ||

ಹಿಂಗೂಜೀರಕಸಹಿತಂ
ವಿಮಲಾಮಲಕಂ ಕಪಿತ್ಥಮತಿಮಧುರಮ್ |
ಬಿಸಖಂಡಾಂಲ್ಲವಣಯುತಾ-
-ನ್ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ ಜಗದೀಶ || ೩೦ ||

ಏಲಾಶುಂಠೀಸಹೀತಂ
ದಧ್ಯನ್ನಂ ಚಾರುಹೇಮಪಾತ್ರಸ್ಥಮ್ |
ಅಮೃತಪ್ರತಿನಿಧಿಮಾಢ್ಯಂ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭುಜ್ಯತಾಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ || ೩೧ ||

ಜಂಬೀರನೀರಾಂಚಿತಶೃಂಗಬೇರಂ
ಮನೋಹರಾನಮ್ಲಶಲಾಟುಖಂಡಾನ್ |
ಮೃದೂಪದಂಶಾನ್ಸಹಸೋಪಭುಂಕ್ಷ್ವ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀಕರುಣಾಸಮುದ್ರ || ೩೨ ||

ನಾಗರರಾಮಠಯುಕ್ತಂ
ಸುಲಲಿತಜಂಬೀರನೀರಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |
ಮಥಿತಂ ಸೈಂಧವಸಹಿತಂ
ಪಿಬ ಹರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕ್ರತುಧ್ವಂಸಿನ್ || ೩೩ ||

ಮಂದಾರಹೇಮಾಂಬುಜಗಂಧಯುಕ್ತೈ-
-ರ್ಮಂದಾಕಿನೀನಿರ್ಮಲಪುಣ್ಯತೋಯೈಃ |
ಗೃಹಾಣ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪೂರ್ಣಕಾಮ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಪೋಶನಮಭ್ರಕೇಶ || ೩೪ ||

ಗಗನಧುನೀವಿಮಲಜಲೈ-
-ರ್ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪದ್ಮರಾಗಪಾತ್ರಗತೈಃ |
ಮೃಗಮದಚಂದನಪೂರ್ಣಂ
ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯ ಚಾರು ಹಸ್ತಪದಯುಗ್ಮಮ್ || ೩೫ ||

ಪುಂನಾಗಮಲ್ಲಿಕಾಕುಂದವಾಸಿತೈರ್ಜಾಹ್ನವೀಜಲೈಃ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾದೇವ ಪುನರಾಚಮನಂ ಕುರು || ೩೬ ||

ಮೌಕ್ತಿಕಚೂರ್ಣಸಮೇತೈ-
-ರ್ಮೃಗಮದಘನಸಾರವಾಸಿತೈಃ ಪೂಗೈಃ |
ಪರ್ಣೈಃ ಸ್ವರ್ಣಸಮಾನೈ-
-ರ್ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಮ್ || ೩೭ ||

ನೀರಾಜನಂ ನಿರ್ಮಲದೀಪ್ತಿಮದ್ಭಿ-
-ರ್ದೀಪಾಂಕುರೈರುಜ್ಜ್ವಲಮುಚ್ಛ್ರಿತೈಶ್ಚ |
ಘಂಟಾನಿನಾದೇನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ || ೩೮ ||

ವಿರಿಂಚಿಮುಖ್ಯಾಮರಬೃಂದವಂದಿತೇ
ಸರೋಜಮತ್ಸ್ಯಾಂಕಿತಚಕ್ರಚಿಹ್ನಿತೇ |
ದದಾಮಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಾದಪಂಕಜೇ
ಫಣೀಂದ್ರಭೂಷೇ ಪುನರರ್ಘ್ಯಮೀಶ್ವರ || ೩೯ ||

ಪುಂನಾಗನೀಲೋತ್ಪಲಕುಂದಜಾಜೀ-
-ಮಂದಾರಮಲ್ಲೀಕರವೀರಪಂಕಜೈಃ |
ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಬಿಲ್ವದಲೈಸ್ತುಲಸ್ಯಾ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಂಘ್ರೌ ವಿನಿವೇಶಯಾಮಿ || ೪೦ ||

ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ವತಮೋನಿಕೃಂತನಂ
ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ವಶುಭಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಭಕ್ತಿಯುತೇನ ಚೇತಸಾ
ಕರೋಮಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ || ೪೧ ||

ನಮೋ ಗೌರೀಶಾಯ ಸ್ಫಟಿಕಧವಳಾಂಗಾಯ ಚ ನಮೋ
ನಮೋ ಲೋಕೇಶಾಯ ಸ್ತುತವಿಬುಧಲೋಕಾಯ ಚ ನಮಃ |
ನಮಃ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ಕ್ಷಪಿತಪುರದೈತ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ
ನಮಃ ಫಾಲಾಕ್ಷಾಯ ಸ್ಮರಮದವಿನಾಶಾಯ ಚ ನಮಃ || ೪೨ ||

ಸಂಸಾರೇ ಜನಿತಾಪರೋಗಸಹಿತೇ ತಾಪತ್ರಯಾಕ್ರಂದಿತೇ
ನಿತ್ಯಂ ಪುತ್ರಕಲತ್ರವಿತ್ತವಿಲಸತ್ಪಾಶೈರ್ನಿಬದ್ಧಂ ದೃಢಮ್ |
ಗರ್ವಾಂಧಂ ಬಹುಪಾಪವರ್ಗಸಹಿತಂ ಕಾರುಣ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಭೋ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯ ಸದಾ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ || ೪೩ ||

ಸೌಧೇ ರತ್ನಮಯೇ ನವೋತ್ಪಲದಲಾಕೀರ್ಣೇ ಚ ತಲ್ಪಾಂತರೇ
ಕೌಶೇಯೇನ ಮನೋಹರೇಣ ಧವಲೇನಾಚ್ಛಾದಿತೇ ಸರ್ವಶಃ |
ಕರ್ಪೂರಾಂಚಿತದೀಪದೀಪ್ತಿಮಿಲಿತೇ ರಮ್ಯೋಪಧಾನದ್ವಯೇ
ಪಾರ್ವತ್ಯಾಃ ಕರಪದ್ಮಲಾಲಿತಪದಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ ಭಾವಯೇ || ೪೪ ||

ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ವಿಲಸದುಪಚಾರೈರಭಿಮತೈ-
-ರ್ಮನಃ ಪದ್ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬಹಿರಪಿ ಚ ಪೂಜಾಂ ಶುಭಕರೀಮ್ |
ಕರೋತಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ನಿಶಿ ದಿವಸಮಧ್ಯೇಽಪಿ ಚ ಪುಮಾ-
-ನ್ಪ್ರಯಾತಿ ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯಪದಮನೇಕಾದ್ಭುತಪದಮ್ || ೪೫ ||

ಪ್ರಾತರ್ಲಿಂಗಮುಮಾಪತೇರಹರಹಃ ಸಂದರ್ಶನಾತ್ಸ್ವರ್ಗದಂ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಹಯಮೇಧತುಲ್ಯಫಲದಂ ಸಾಯಂತನೇ ಮೋಕ್ಷದಮ್ |
ಭಾನೋರಸ್ತಮಯೇ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾರಾಧನಂ
ತತ್ಕಾಲತ್ರಯತುಲ್ಯಮಿಷ್ಟಫಲದಂ ಸದ್ಯೋಽನವದ್ಯಂ ದೃಢಮ್ || ೪೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ