Skip to content

Medha Dakshinamurthy Mantra in Kannada – ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಂ

Medha Dakshinamurthy mantra or Moola Mantra or Mool mantraPin

Get Sri Medha Dakshinamurthy Mantra in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shiva.

Medha Dakshinamurthy Mantra in Kannada – ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಂ 

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದೇವತಾ ಮೇಧಾ ಬೀಜಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್

ಭಸ್ಮಂ ವ್ಯಾಪಾಣ್ಡುರಾಂಗ ಶಶಿಶಕಲಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾ |
ವೀಣಾಪುಸ್ತೇರ್ವಿರಾಜತ್ಕರಕಮಲಧರೋ ಲೋಕಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಃ ||

ವ್ಯಾಖ್ಯಾಪೀಠೇನಿಷಣ್ಣಾ ಮುನಿವರನಿಕರೈಸ್ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪ್ರಸನ್ನಃ |
ಸವ್ಯಾಲಕೃತ್ತಿವಾಸಾಸ್ಸತತಮವತು ನೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಶಃ ||

ಮೂಲಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ