Skip to content

Ayyappa Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Ayyappa Ashtottara Shatanama StotramPin

Ayyappa Ashtottara Shatanama Stotram is the 108 names of Ayyappa composed in the form of a hymn. Get Sri Ayyappa Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Ayyappan.

Ayyappa Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾದೇವಸುತೋಽವ್ಯಯಃ |
ಲೋಕಕರ್ತಾ ಲೋಕಭರ್ತಾ ಲೋಕಹರ್ತಾ ಪರಾತ್ಪರಃ || ೧ ||

ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕೋ ಧನ್ವೀ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತಸೈನಿಕಃ |
ಮಂತ್ರವೇದೀ ಮಹಾವೇದೀ ಮಾರುತೋ ಜಗದೀಶ್ವರಃ || ೨ ||

ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋಽಗ್ರಣೀಃ ಶ್ರೀಮಾನಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಸಿಂಹಾರೂಢೋ ಗಜಾರೂಢೋ ಹಯಾರೂಢೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೩ ||

ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಧರೋಽನರ್ಘೋ ನಾನಾವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ |
ನಾನಾರೂಪಧರೋ ವೀರೋ ನಾನಾಪ್ರಾಣಿನಿಷೇವಿತಃ || ೪ ||

ಭೂತೇಶೋ ಭೂತಿತೋ ಭೃತ್ಯೋ ಭುಜಂಗಾಭರಣೋಜ್ವಲಃ |
ಇಕ್ಷುಧನ್ವೀ ಪುಷ್ಪಬಾಣೋ ಮಹಾರೂಪೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ || ೫ ||

ಮಾಯಾದೇವೀಸುತೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮಹನೀಯೋ ಮಹಾಗುಣಃ |
ಮಹಾಶೈವೋ ಮಹಾರುದ್ರೋ ವೈಷ್ಣವೋ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಕಃ || ೬ ||

ವಿಘ್ನೇಶೋ ವೀರಭದ್ರೇಶೋ ಭೈರವೋ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಃ |
ಮೇರುಶೃಂಗಸಮಾಸೀನೋ ಮುನಿಸಂಘನಿಷೇವಿತಃ || ೭ ||

ದೇವೋ ಭದ್ರೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಗಣನಾಥೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾಸ್ಥಿರಃ || ೮ ||

ದೇವಶಾಸ್ತಾ ಭೂತಶಾಸ್ತಾ ಭೀಮಹಾಸಪರಾಕ್ರಮಃ |
ನಾಗಹಾರೋ ನಾಗಕೇಶೋ ವ್ಯೋಮಕೇಶಃ ಸನಾತನಃ || ೯ ||

ಸಗುಣೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ |
ಲೋಕಾಶ್ರಯೋ ಗಣಾಧೀಶಶ್ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯಃ || ೧೦ ||

ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಥರ್ವಾತ್ಮಾ ಮಲ್ಲಕಾಸುರಭಂಜನಃ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೈತ್ಯಮಥನಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || ೧೧ ||

ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಕಾಮದಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ |
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ಮಹಾವೃಕ್ಷೋ ವಿದ್ಯಾವೃಕ್ಷೋ ವಿಭೂತಿದಃ || ೧೨ ||

ಸಂಸಾರತಾಪವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರಃ |
ರೋಗಹಂತಾ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಪರಗರ್ವವಿಭಂಜನಃ || ೧೩ ||

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞೋ ನೀತಿಮಾನ್ ಪಾಪಭಂಜನಃ |
ಪುಷ್ಕಲಾಪೂರ್ಣಾಸಂಯುಕ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸತಾಂಗತಿಃ || ೧೪ ||

ಅನಂತಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾನುಜೋ ಬಲೀ |
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪೀ ದೇವೇಶೋ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ